Rules & Guidelines

Back to posts

Regler och riktlinjer

Innehållet på diskussionssidorna skapas av forumens användare. Det är skribenten - och inte REDEYE - som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets innehåll och trovärdighet.

Läsarna av inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen. REDEYE tar inget ansvar för åtgärder eller agerande som baserats på det som kan läsas eller den information som ges på denna webbplats som kan leda till direkt eller indirekt ekonomisk skada. REDEYE har rätt, samt är till vissa delar skyldig, att ta bort text på diskussionssidorna som är opassande.

Exempel på text och inlägg på diskussionssidorna som REDEYE anser är opassande i denna tjänst och som kan tas bort av REDEYE är:

 • Inlägg som ej handlar om aktier eller aktiemarknaden, som innehåller påhopp på andra forumdeltagare, fysiska personer eller företag.
 • Inlägg som innehåller hot, förtal, kränkningar eller är stötande.
 • Inlägg som innehåller uppmaning till brott, pornografi, olaga våldsskildring eller hets mot folkgrupp.
 • Inlägg som innehåller ovårdat språk eller kommersiella budskap.
 • Inlägg som innehåller annonsering av kommersiella tjänster eller för externa föreningar.
 • Inlägg som innehåller utlämnande av personuppgifter i strid mot personuppgiftslagen (1998:204) eller inlägg som anses innehålla uppenbar falsk information och som bedöms av REDEYE som utlagda i syfte att påverka, bedra eller vars huvudsakliga syfte är att störa eller uppröra.
 • Inlägg som uppenbart utgör intrång i upphovsrätt enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
 • Inlägg skall ej bryta mot svenska lagar och förordningar.
 • Inläggen skall vara skrivna på svenska eller engelska då Redeye ej har möjlighet att kontrollera andra språk.

REDEYE förbehåller sig även rätten att radera eller neka inlägg som håller tvivelaktig kvalitetsstandard, är skrivna i en form som gör det uppenbart att syftet är att, när det finns en reell möjlighet, på oskäliga grunder eller under upprepande gånger påverka marknadspriset på en finansiell tillgång.

Respekt på REDEYE:s forum

Alla som skriver inlägg på diskussionstjänsten uppmanas att respektera den för det den är. Ett öppet forum där alla kan föra fram sina tankar och åsikter kan lika lätt skapa möjligheter som orsaka skada.

REDEYE tillsammans med alla användare skall gemensamt göra diskussionstjänsten till en högkvalitativ sådan. Om ett inlägg eller signatur som bryter mot reglerna upptäckes av användare ber REDEYE att detta flaggas som olämpligt eller anmäles till info@redeye.se.

Signaturer på REDEYE forum

REDEYE förbehåller sig rätten att kontrollera alla signaturer, vid behov ändra vissa eller alla uppgifter samt vid missbruk av tjänsten stänga av enskilda signaturer. Den som använder REDEYE är garanterad anonymitet. Eventuella uppgifter om signaturers identitet eller IP-adresser lämnas endast ut om misstanke om brott finns och myndighet eller domstol kräver vissa uppgifter av REDEYE.


Rules and guidelines

Content in the Redeye Community is created by the members of the Community. It is the author – not REDEYE – who is responsible for the content of the post. It is the individual signature that is responsible for the content and credibility of the post.

All users of the Community are urged to analyze and evaluate the content in the posts critically. REDEYE takes no responsibility for any loss or economic damage suffered as a result of using information posted in the Community. REDEYE has the right and is, in some cases, required to delete inappropriate texts.

Examples of content in the Community that is considered inappropriate and for that reason could be removed by REDEYE:

 • Posts that are not related to shares of companies or the general stock market
 • Posts that include insults of other Community members, people or companies
 • Posts that contain threats, allegations, violations or in any way are offensive
 • Posts that advocate or encourages illegal/doubtful activity, pornography, deception of violence, or hate crimes
 • Posts that contain offensive language
 • Posts that promote commercial services, products or political organizations
 • Posts that include personal information in conflict with the Swedish Data Protection Act (1998:204), or posts that are considered to contain obvious false information and by REDEYE believed to have been published merely to deceive or whose main purpose was to disturb or upset.
 • Posts that clearly constitutes copyright infringement under the Act on Copyright in Literary and Artistic Works.
 • Posts should not violate Swedish laws and regulations.
 • The posts must be written in English or Swedish, as Redeye will not be able to control posts in other languages.

REDEYE also reserves the right to delete and refuse publication of posts, that are considered: - Having doubtful quality standards - Or are obvious attempts to manipulate market prices of a financial asset

Respect in Redeye Community

The community is open for all and an opportunity to share ideas and thoughts. To maintain a healthy tone, we urge everyone to show respect to different opinions and to other community members.

REDEYE has, together with all community members, the shared responsibly to create high-quality service. REDEYE urges the users to report or flag posts/comments as inappropriate if they are considered to violate the rules and guidelines.

Redeye community members

REDEYE reserves the right to control all members and if needed, change user information, and deactivate members that do not follow the community rules. Members are guaranteed anonymity, and user information will only be handed over in case of suspicion of crime and if an authority or court requires information from REDEYE.