Post entry

M&A och ut-licensieringar inom Skandinavisk Biotech - 2022 års upplaga

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Årets uppföljning av M&A och licensieringar inom Skandinavisk biotech Vad hände 2021/22 och hur ser framtiden ut baserat på internationella trender. Under 2021 ökade licensiering globalt  men har däremot fallit tillbaka under första halvåret 2022. Detsamma tycks gälla Skandinavien vad avser ut-licensieringar. Samtidigt tar fler och fler, speciellt svenska bolag sina substanser genom fas 3 i egen regi, ofta innebärande stort kapitalbehov. Vad avser M&A är det liksom tidigare en ganska ovanlig företeelse avseende biotech på börserna i Skandinavien  Får vi kanske se en påbörjad strukturomvandling inom skandinavisk biotech? Under tidig höst 22 har det börjat ske bland mindre biotech i USA. Vi får se om detta är tillfälligheter eller en trend. Storlek och portföljmix har betydelse. Detta är ett höst-läsningsdokument med spännande fakta och visst tyckande. ---------------

Denna analys, som även gjorts under juni/juli 2018-2021, baserar sig på, dels vad som hänt avseende M&A och ut-licensieringar i Skandinavien under senaste 12 månaderna (juli 21-juni 22), dels på statistik som BIO.org i USA sammanställt till BIO konferensen i juni varje år. Sistnämnda statistik är tyvärr numera än mer kortfattad än tidigare. Nedan refereras också till viss statistik avseende M&A från Evaluate Pharma. 

Analysen avser endast läkemedelsutvecklande och drug delivery biotechbolag. 

Inledning

Antalet licensieringar globalt (deal value över 10 musd) har enligt BIO statistiken ökat sedan 2016. Under några år låg antalet på 190-200/per år för att 2020 nå 238 och 2021 hela 260 affärer. Kalenderåret 2021 visade många affärer men inga ”mega upfront deals”. Liksom tidigare år är det stora området substanser inom cancer som licensieras. Statistiken för 2022 (jan-maj) visar att antalet affärer sjönk med 30% vilket pekar på att helåret 2022 troligen hamnar på ca 170-190 affärer.

Det är värt att notera att sedan 2016 har majoriteten av licensieringarna varit i pre-klinik. Detta tycks vara ett faktum som är betydligt vanligare i USA än annars. Sannolikt beror det på en vitalare, mer risktagande VC marknad där man tidigt ger start-ups rejäla finansieringar för att snabbt utveckla/bredda sin idé. Därutöver besitter amerikanska biotech sannolikt ett väsentligt bättre Big Pharma-nätverk och kan ofta tala övertygande om sin sak. Detta skiljer sig väsentligt från Europa och speciellt Sverige, där många nya biotech noteras och, i de flesta fall, med rätt små resurser ”lotsas in” i en ”pre-klinisk, fas 1 och fas 2 utveckling” med tillhörande ambition om licensiering eller M&A från Big Pharma, något som vanligtvis inte händer. Mentaliteten att resa stora pengar från början genom VC för att bygga en plattform tidigt finns inte riktigt i Europa där ”skedmatning” är vanligare, endera via VC eller via notering. Har inget stringent svar på hur detta löses mer än att önska att mer VC finansiering tillkommer och färre små-noteringar görs. Möjligen kan en pusselbit i detta vara genom en förändring av det sk ”lärarundantaget” för att från början ge institutionellt ägande – se https://community.redeye.se/posts/svensk-biotech-vaert-att-veta-mars-2022 .

En förändring som skett på den skandinaviska marknaden under senare år är att vissa bolag varit helt övertygade om att driva en egen fas 3 skulle bli det mest värdeskapande. Detta har underlättats av att kapitalmarknaden gjort det möjligt att resa pengar för att göra fas 3 i egen regi, i alla fall fram till och med 2021. Vissa har förberett egna marknadsorganisationer i t ex USA. För några år sedan var detta relativt ovanligt. Detta var möjligt för t ex Oncopeptides (multipelt myelom) som senare drog tillbaka sin amerikanska ansökan och nu söker igen, Calliditas (IgA-nefrit )– nu på marknaden under accelerated approval och Isofol (missade senare i fas 3 i kolorektalcancer). Även InDex har lyckats delfinansiera den stora induktionsstudien inom fas 3 (Ulcerös Colit). Av de svenska noterade bolagen i övrigt befinner sig även t ex Egetis, Promore, Ascelia, IBT, Moberg, Orexo, Lipidor samt Klaria i fas 3+projekt. Sweden Bio rapporterade 2020 att det fanns 24 projekt i fas 3+ i Sverige under 2019. En ny rapport är aviserad att komma i början på 2023.

Att kunna finansiera en fas 3:a kräver onekligen en hel del. På grund av finansieringskraven samt ovanstående traditionella modell (utveckla till fas 2 och sedan licensiera ut) finns ett ökande antal svenska biotechs som har avklarade fas 2 studier med (ibland halv-) acceptabla resultat som ännu inte har licensierats ut och där intentionen fortfarande är att finna en partner, t ex Medivir, LIDDS, Respiratorius, DexTech och Redwood. F.n. rullar Medivir och LIDDS vidare med sina övriga pipelines & kassor medan de tre senare tvingats till kurssänkningar på 60-70% och livsuppehållande företrädesemissioner under senaste året.

Skandinaviska ut-licensieringsaffärer juli-21 till juni-22

Med reservation för att jag missat någon/några ut licensieringsaffärer så tycks det ha skett en viss ökning senare år för att nu sjunka tillbaka. Från att ha legat på 8-9 affärer/år före juni 2020 så har nivån legat på 12-14 affärer/år fram till slutet av 2021 trots pandemin. Under de tre kvartalen av 2022 har dock endast tre licensaffärer noterats, dvs en klar minskning i affärsintensiteten.

Följande ut-licensieringsffärer från skandinaviska biotech under juli 2021 till juni 2022 har undertecknad noterat;

Först en vi missade i förra årets analysavseende mars 2021, Beactica Therapeutics - privat inom fragment based drug discovery - skrev i mars 2021 ett licens- och samarbetsavtal inom cancer med sydkoreanska Oscotec avseende sitt pre-kliniska cancer program LSD1. Beactica är berättigat att erhålla upp till 149 miljoner EUR i potentiella prekliniska, kliniska och regulatoriska milstolpar, inklusive en förskottsbetalning och aktiebetalning från Oscotec vid undertecknandet av avtalet. Vidare är Beactica berättigad att få tvåsiffriga royalties samt rätt till intäktsandelar från alla relaterade framtida licensaktiviteter av Oscotec.

I juli 2021 avtalade Lipidor med Relife S.r.l. (ingår i Menarini-gruppen). Lipidor utvecklar läkemedel för hudsjukdommar. Utöver en icke tillkännagiven kontantersättning kan det ge Lipidor tvåsiffrig royalty (upp till "teens") och milstolpsbetalningar på upp till 19 MEUR. Avtalet ger Relife de exklusiva rättigheterna för AKP01 och AKP02 för den europeiska marknaden och OSS-länder

Irlab utlicensierade i juli 2021 sin Parkinsson drog Mesdopetan, en oraldopamin- D3 receptor antagonist till Sanofi i ett globalt avtal. Irlab fortsätter fas 2b medan Sanofi förbereder och tar ansvar för fas 3 och vidare till marknaden. Upfront erhåller Irlab 28 musd samt potentiellt 335 musd i utvecklings-, regulatoriska- och försäljningsmilstenar samt en tvåsiffrig royalty

Vidare, under månaden juli licensierade Calliditas ut Europa rättigheterna avseende Nefecon (då under marknadsgodkännande från EMA) till tyska STADA. Calliditas erhåller en upfront på 20 meur samt rätt till regulatoriska och kommersiella milestones på 78 meur. Royaltysatsen ligger mellan ca 22-32%.

I augusti 2021 licensierade Sprint Bioscience ut det pr-kliniska cancerläkemedelsprogrammet VPS-34 till amerikanska Deciphera Pharmaceuticals. Sprint erhåller upfront 4 musd och har över tid möjlighet att erhålla ytterligare 273 musd i milstolpsbetalningar (kliniska/regulatoriska och marknadsmässiga). Därutöver har avtalats om en royalty varierande mellan cirka 4-12%

Även om Alligator & Orion i Finland i huvudsak skrev ett R&D samarbetsavtal i augusti så finns däri en option på en licens. Samarbetet avser Alligators RUBY plattform avseende bispecifika antikroppar inom immunonkologi. Under forskningsperioden erhåller Alligator en upfront och ersättning för nedlagd tid. Nyttjande av optionen innebär ett licensavtal med milstolpar på 469 meur samt ospecificerad royalty

I september 2021 avtalar danska Gubra (privat)med Bayer om ett forsknings-/licensavtal avseende nya peptider för ”cardiorenala” sjukdommar. Totalt är avtalet på 216 meur uppdelat på upfront och milstolpar. Gubra har tidigare ett avtal med Boehringer Ingelheim avseende peptider i ”obesity”.

Danska Union Therapeutics (privat inom immunology/infection) licensierar ut Orimelast i fas två 2b (psoriasis/AD) till kinesiska Innovent Biologics avseende Kina. Upfront erhåller Union 20 musd plus 247 musd i milstolpar samt royalty.

I oktober 2021 avtalar CombiGene med Roche ägda Spark Therapeutics om ett samarbets- och licensavtal. CombiGene är berättigat att erhålla upp till 328,5 musd exklusive royalties, med 8,5 musd vid undertecknandet och upp till 50 musd vid prekliniska och kliniska milstolpar. CombiGene kommer också att ersättas för överenskomna utvecklingskostnader och är vid kommersialisering berättigat till stegvis ökande royalties upp till låga tvåsiffriga tal. Avtalet avser CG-01, genterapi för fokal epilepsi.

Vidare gjorde Genovis ett transformativt licensavtal med Selecta Bioscience. Partnerskapet inkluderar en initial och tidig milstolpe om 6musd, ytterligare milstolpsbetalningar på upp till USD 598 musd och tvåsiffriga royalties och ger Genovis möjlighet att expandera inom genterapi och autoimmuna sjukdomar

I november 2021 annonserade Affibody (Investor AB) att ett globalt licensavtal slutits med amerikanska Acelyrin Inc avseende en bispecific ”affibody” mot flera autoimmuna sjukdomar kopplade till IL-17A. Avtalet gav Affibody en upfront på 25 musd samt regulatoriska och försäljningsmilstolpar på 280 musd samt royalty mellan ca 8-12%. Substansen Isobekep var i fas 2 vid avtalets tecknande. Affibody har behållit marknadsrättigheterna i Norden.

I februari 2022 tillkännagav Xbrane Biopharma att de har ingått ett kommersialiserings- och licensavtal med Biogen, Inc för att utveckla, tillverka och kommersialisera Xcimzane™, en preklinisk monoklonal antikropp som är en biosimilarkandidat till CIMZIA (UCB). Biogen betalar en upfront på 8 musd. Beroende på utvecklings- och kommersiella milstolpar, kommer Xbrane att få ytterligare upp till 80 musd i milstolpebetalningar samt royalties. Xbrane kommer att ansvara för slutförandet av den prekliniska utvecklingen av Xcimzane™ och Biogen kommer därefter att ansvara för alla återstående utvecklingsaktiviteter och relaterade kostnader som krävs för att uppnå marknadsgodkännande i alla territorier.

I juni 2022 ingår BioInvent ett options- och licensavtal med amerikanska Exelixis med fokus på identifiering och utveckling av nya antikroppar för immunonkologibehandling. Avtalet ger Exelixis rätt att välja upp till tre immunonkologiska antikroppar med hjälp av Bioinvents egenutvecklade F.I.R.S.T-plattform och n-CoDeR-bibliotek. Om man väljer att in-licensiera en kandidat, utlöses en en licensaffär som inkluderar milstolpsbetalningar och royalties. Exelixis betalar BioInvent 25 musd upfront för rätten att välja tre målstrukturer som identifierats i samarbetet. Vid utnyttjande av optionen skall Exelixis betala BioInvent en optionsavgift samt ansvara för samtliga framtida utvecklings- och kommersialiseringsaktiviteter för läkemedelskandidaten, inklusive potentiella ADC- och bispecifika antikroppstekniska aktiviteter.

Det skall noteras att under kalenderåret 2022 har antalet affärer minskat radikalt. Sedan halvårsskiftet har endast en affär noteras under kvartal 3-2022.

Det var under juli 2022 som MSD/Merck&Co slöt ett avtal med finska Orion Pharma. Orion och MSD tillkännagav ett globalt samarbete för utveckling och kommersialisering av ODM-208, en steroidsynteshämmare i fas 2 för behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer. Orion erhåller 290 musd upfront och partnerna har option att ingå ett licensavtal med miltolpsbetalningar samt tvåsiffrig royalty

Åter till BIO-statistiken När det gäller totala licensvärdet (up-front och milestones (biodollars)) har de senaste årens BIO-statistik inte den detaljrikedomen som publicerats tidigare. I BIO-19 var snittet för fas 1 på 400 musd biodollars och övriga faser (pre-klinik, fas 2 och 3) i storleksordningen 550-700 musd. Grovt sett gäller säkert fortfarande dessa indikativa tal. Normalt brukar upfront betalningar ligga på 5-15% av totala biodollar värdet. Därtill kommer givetvis försäljningsrelaterade royalties, ofta mellan 5-15%

Statistik avseende M&A

Senaste 10 åren har antalet uppköp av icke-amerikanska biotech över 10 musd legat på omkring 6-7 stycken varje år enligt BIO. Detta motsvarar ca 13-14% av all M&A (över 10 musd). Möjligen kan denna amerikanska statistik missa några få mindre intra-europeiska/intra-asiatiska uppköp. Återigen är det således viktigt att påpeka hur sällan M&A de facto sker utanför USA. Att ens ETT uppköp (över 10 musd) per år träffar Skandinavien kan vara högt räknat. Statistiken nedan avser transaktioner över 10 musd och avser inte affärer av typ Astra Zeneca - Alexion utan vad som kallas Emerging Therapeutic Companies - forskande/utvecklande bolag med försäljning på mindre 1 gusd.

2018-19       3 deals/månad - avg deal 1,5 gusd => 12-13 gsek

2020-21       4 deals/månad  avg deal 1,5 gusd => 12-13 gsek   Antalet kalenderåret 2021 var 47

2022 5mån  4 deals/månad    avg deal 1,3 gusd => 14 gsek

Evaluate.com följer “alla M&A” transaktioner inom biotech och menar att differensen mot BIO.org’s statistik främst beror en mängd mindre transaktioner som den senare ej registrerar. Evaluate hävdar man också räknar in ”teknik/plattformsförvärv” som större biotechs/pharmas gör (vilket troligen BIO.org inte inkluderar) samt att 54 av dessa 124 var under 10 musd (känns lite märkligt – 10 musd är inte mycket)

Utvecklingen enligt Evaluate i antal M&A transaktioner (full takeouts) har varit följande (approx)

2017                         102

2018                         112

2019                          97

2020                         113   

2021                         124*      

2022 3 kvartal          88     

Både antalet M&A och värdet var lågt under första halvåret 2021 men repade sig rejält under andra halvåret 2021. Man spekulerar i att skälen till dippen var att många biotech kunde få in pengar från marknaden och värderingar var höga vilket gjort det lättare att motstå ett bud. Efter en topp i Q3-21 har under de gångna kvartalen trenden varit stadigt sjunkande. Det är dock inte orimligt tro att nu börjar säljare och köpare vara mentalt närmare varandra och att, givet speciellt de stora kassorna i flertalet Big Pharma/Big Biotech, en förvärvsvåg etableras under hösten/vintern för att toppa under andra halvan 2023. Detta har möjlighet att leda till en generell uppvärdering av biotech vilket vcre välkommet.

Förvärv av Skandinaviska Biotech

Under 2018 och 2019 förvärvades två skandinaviska biotechbolag – Nuevolution och Wilson, möjligen även något annat icke-svenskt. Även under 2020-2021 har två bolag förvärvats, danska Symphogen som var venture capital backat och norska Nattopharma som en kort period var noterat på First North men bytte till Oslo Access. Således ungefär en M&A transaktion per år. Inget förvärv har skett under 2022, varken utifrån eller inom Skandinavien. Om detta är en indikativ statistik och argumentationen ovan avseende de kommande 12-15 månaderna gäller så kanske någon förvärvstransaktion uppenbarar sig närmaste månaderna.

Flertalet förvärv globalt, både i antal och till de högsta värdena sker inom ”fas 3 eller marknad” och här har antalet bolag, speciellt i Sverige, ökat markant under senare år. Till yttermera visso finns det utöver Big Pharma (med väldigt stora resurser) numera även cash rika europeiska bolag, t ex Galapagos med över 5 gEUR i kassan (huvudsakligen från Gilead). Galapagos gjorde i juni 2022 ett par förvärv inom cellterapi.

Förra året dristade jag mig att bedöma vilka svenska bolag som var närmast att bli förvärvade av Big Pharma/Big Biotech. Det var Alligator, Calliditas, Cantargia, Isofol eller Medivir. Inget hände mer än att Isofol missade sitt primära mål i fas 3. Om jag skall tillägga några till de ovanstående inför 22/23 så skulle det kunna vara Egetis och Vicore. Ytterligare en kandidat är Index Pharma men här har undertecknad argumenterat att det, givet nuvarande låga värdering, är osannolikt med ett tillräckligt högt bud för acceptans. AstraZenecas förvärv av LogicBio nyligen har dock visat att det är möjligt att betala en premium på 667%. – Evaluate konstaterar – the price is an outlier – men budet visar att inget är omöjligt.

Det finns också skäl att fundera på strukturaffärer inom Skandinavien. På några håll är kassorna relativt höga och tillsammans med apportemissioner skulle det mycket väl kunna hända. Ett område som cancer skulle säkert kunna skapas nya sammanslagna strukturer inom. Delvis kan Investmentbolag & Venture Capital aktörer vara behjälpliga i den processen. Dessa aktörer har sakta men säkert ökat över tid. Här finns sedan tidigare t ex HealthCap, Industrifonden, Hadean, Eir Ventures och Sunstone liksom noterade Linc samt Karolinska Development. Flera av dessa ser noterade tillgångar som en ny ytterligare möjlighet. Nytillkomna är fonden Sound Biosciences. Alla dessa aktörer sitter på ett ansenligt kapital man önskar investera.

En annan sak att fundera på är hur det kommer sig att danska biotechbolag ofta noterar sig enbart i USA. Det finska bolaget Faron Pharma är noterade i UK. Givetvis kommer man åt en helt annan investerarbas men kraven är också höga, både före och efter en amerikansk/brittisk IPO. Är svenska bolag lite för fega eller inte tillräckligt drillade för att ta ett sådant steg (utöver Calliditas som är dubbelnoterat i Stockholm och USA). Svenska rådgivare tycks inte pusha ett dylikt beteende, kanske av egenintresse.

Några slutord….

I motsvarande dokument 2020 och 2021 rekommenderade jag Medivir och InDex som bra aktieplaceringar. Det var tyvärr helt fel ur både ett och två-årsperspektivet!

Anser dock fortfarande att Medivir och InDex är bra placeringar med mycket god potential. Medivir har en stark pipeline även om man inte får till licensieringar för MV-711 och Remetinostat. Levercancerprojektet är tidigt (fas 1b/2 kombo) och bolaget är underskattat i marknaden. InDex, som nu snart rapporterar interimsanalysen i sin fas 3:a är givet god effekt och excellenta säkerhetsdata, ett bolag där risken är medelstor men kurspotentialen är mångfaldig.

I övrigt har jag satt ihop en lista över biotechbolag (utan inbördes ordning) som jag också tycker är värda att titta noggrant på - infogar en kort motivation. Några kvarstår från 2020, några har tillkommit 2021 samt nu, och några har tagits bort pga förändringar.

Tabell i separat inlägg av tekniska skäl - se efterföljande inlägg

Trevlig höst!

Mvh Hans Engblom

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?