Post entry

WntResearch och utvecklingen framåt

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Vad är en rimlig värdering för ett bolag som bedriver fas II forskning och vad är ett rimligt uppköpsvärde? Varför är WNT en av de hetare kandidaterna på den svenska biotechmarknaden för ett eventuellt uppköp?

Del 3 om WntResearch

Introduktion

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5:s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

Hur långt har bolaget kommit?

WntResearch meddelade nyligen att man gjort nya kliniska upptäckter i NeoFox-studien. Man har fortsatt följa det studieprotokoll man fört, den projektplan och hypoteser som presenterats innan inledande av studien (förregistrering). Man har dock även valt att titta på all form av data (då det rör sig om en öppen studie) och man ser då tydligt (signifikanta resultat enl pressmeddelandet) en tumörminskande effekt av behandlingen. Man ser även en downstaging hos patienter som får Foxy-5 behandling (dvs man hamnar i ett lägre cancerstadium, vilket är progonostiskt gynnsamt enligt den litteratur som finns tillgänglig idag). Pernilla Sandwall, VD för WntResearch, hade nyligen en presentation som kan ses på Biostocks Youtubekanal där hon pratar mer kring dessa fynden och hur det stärker caset.

Vad har detta för betydelse?

Detta har stor betydelse för bolaget då det visar att man i en studie, på människor, kan påvisa att substansen faktiskt fungerar. Detta ger bolaget ett stort förhandlingsutrymmet framgent vid diskussion med potentiella partners, ett arbete som redan är initierat via bolaget.

Låt oss titta på värderingen

Bolaget värderas idag till 124 miljoner kronor. Vad är en rimlig värdering givet ovanstående fynd? Om vi tittar på liknande bolag som även befinner sig i fas-2 utveckling är spannet brett, med värderingar uppemot 1-2 miljarder. Min teori bakom Wnts låga börsvärde givet ovanstående är att man helt enkelt inte riktigt förstått vidden av upptäckterna.

Hur kan en eventuell affär se ut?

Bifogar de större affärerna som skett under 2020. Det största var 1000 miljoner dollar som upfrontbetalning för ett fas 1 projekt. För fas 2 projekt var det 750 miljoner dollar.

Jag är övertygad om att Wnt är en klar uppköpskandidat, men bolaget ser hellre ett partnerskap med ett bolag inom onkologin för att ta vidare projektet då man ser stora värden i Wnt. Som Pernilla själv sa under presentationen den 14 sep finns där inget annat bolag med ett metastashämmande läkemedel. Potentialen är enorm och min personliga övertygelse är positiva Fas II resultat med tanke på minskad tumörbörda i primärtumören, downstagning (därmed, bör man se minskad ctDNA redan nu) samt att man meddelat att Foxy-5 inte uppvisar någon säkerhetsrisk (ytterligare en primär endpoint i studien).

Det är svårt att sätta en prislapp på Wnt då potentialen är enorm, i synnerhet med bakgrund av att det inte finns något läkemedel på marknaden globalt som verkar på just spridning av cancerceller i den moderna onkologin. Marknaden för ett nytt cancerläkemedel saknar motstycke och det handlar om hundratals miljarder dollar årligen i försäljning om vi kan få en bred indikation för läkemedlet.

Jag ökar vid möjlighet i bolaget och fortsätter följa bolagets utveckling framgent. Det är helt klart en spännande tid vi har framöver och ser fram emot mer data från bolaget och en uppdatering kring partnerskap.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?