Post entry

WntResearch och Respiratorius - intressanta nya portföljbolag

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Relativvärdet mellan Respiratorius KOL-projekt och PharmaLundensis dito måste tillhöra århundradets skevaste i biotechsektorn. Fermenta-Pharmacia 1986 är också i skuggan. Respiratorius cancerprojekt VAL-101 i snart avslutad Fas I/IIa-studie adderar potential och sprider riskerna. WntResearchs pågående kliniska antimetastaserings-projekt är också lovande med en attraktiv risk/reward.

Min portfölj domineras fortfarande av NeuroVive som med målkurs 60 kr fortfarande är mycket köpvärt. Dignitanainnehavet är mindre men bör utvecklas starkt på 1-2 års sikt.

De nya portföljbolagen är spännande men ännu mindre tillskott eftersom risknivån är betydligt högre, liksom potentialen.

WntResearch – läkemedelsutvecklare på väg in i ett delvis Eurostars-finansierat fas I-projekt med en helt ny metod för cancerbehandling med en patentsökt (hittills godkänt i Kina, Japan och Australien 2013) syntetisk peptid Foxy-5 som i prekliniska försök reducerat cancercellers metastasering med ca 80 % sannolikt beroende på att Foxy-5 minskar deras rörlighet. Foxy-5 är en syntetisk något modifierad kopia av en specifik del av proteinet Wnt-5a. Tumörer hos patienter som avlider i t ex bröstcancer har i högre grad en låg nivå av eller saknar Wnt-5a och en ökad metastasering vilket sannolikt beror på mer rörliga cancerceller.

Fas I-studien som beräknas inledas relativt snart görs med patienter med metastatisk bröst-, kolon- och prostatacancer för att studera toxicitet och pharmakokinetik i människa och eventuellt även få indikationer på antimetastatisk effekt av Foxy-5. Eftersom metastasering utgör den största risken för att dö i cancer har Foxy-5 en mycket stor marknadspotential som är av blockbusterkaraktär om marknadstillstånd erhålls efter potentiellt framgångsrika avslutade kliniska studier.

Efter en planerad fas II-studie 2014-2015 som visar proof-of-concept är målet att licensiera ut Foxy-5 eller sälja hela eller delar av bolagets verksamhet. Risknivån är mycket hög eftersom projektet är i tidig fas. En aktiekurs på 6.50 kr motsvarande ett bolagsvärde på ca 78 Mkr känns attraktiv på risk/reward. Värdet kan vid en försäljning mycket väl bli 5-10-faldigat eller mer efter eventuellt framgångsrika fas II-studier med tanke på de priser som ska ha betalats efter fas II. Finansiering med ca 30-50 Mkr kommer behövas inför fas II om fas I-studien lyckas.

Smallcap bevakar WntResearch :

http://www.smallcap.se/company/27/comment/0/

Respiratorius – läkemedelsutvecklare med både kliniska och prekliniska projekt. Inom det kliniska projektet pågår en Fas I/IIa-studie med VAL-001 som är en patentsökt kombination och omformulering av existerande och godkända läkemedel, som ges som förbehandling inför standardbehandling med cytostatika(R-CHOP) som den första behandlingen som patienten får vid diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL). DLBCL är den vanligaste formen av lymfom. Verkningsmekanismen av VAL-001 är känd vilket, allt annat lika medför en lägre risk och utgörs av HDAC-inhibition, länk till abstract som publicerades i American Journal of Translational Research i april 2013. Sistanamn i den vetenskapliga artikeln är styrelseledamot i Respiratorius och uppfinnare till VAL-001-projektet. Fas I/IIa-studien väntas bli klar under Q3 2013. Bolaget avser att söka Orphan Drug Designation i EU för denna indikation.

De prekliniska projekten avser läkemedelskandidater inom folksjukdomarna KOL och astma dvs marknader med mångmiljardpotential. Respiratorius luftrörsvidgande kemiska substansklass RESP-2000 som enligt PM 11 april 2013 har beviljats patent i USA RESP-2000-serien, liksom den tidigare i EU och USA patenterade RESP-1000-serien, består av olika klasser av substanser med potential att utvecklas till läkemedel vid behandling av KOL och svår astma respektive astma. RESP-1000-serien har en unik dual luftrörsvidgande och antiinflammatorisk effekt med verkningsmekanism skild från existerande terapi. Substanserna i RESP-2000-serien har i human ex vivo lungvävnad visats ha en kraftigt luftrörsvidgande effekt på de små luftvägarna både på patienter med normal lungvävnad och på lungvävnad från KOL-patienter. Den luftrörsvidgande effekten har sedan verifierats i en preklinisk studie. Substanserna i RESP-2000 serien påverkar mitokondrierna i glatt muskulatur och är därför viktig även för indikationer utanför KOL och svår astma.

Baserat på kunskapen om verkningsmekanismen för RESP-2000 utvecklades under 2011-2012 RESP-3000-serien, som är riktad mot den snabbt växande marknaden för biomarkörer vid diagnostisering med PET-kameror. Att de prekliniska projekten utgår från kända verkningsmekanismer minskar risken i Respiratorius, allt annat lika. Respiratorius har även potential att på sikt utlicensiera den patenterade teknologiplattformen RESP-HSAT för att studera läkemedelskandidaters inverkan på glatt muskulatur.

Respiratorius söker strategiska partners som tar på sig det finansiella och operativa ansvaret för utvecklingen till produkt. Intresse har redan visats från flera stora läkemedelsbolag avseende inlicensiering och samarbete kring bolagets projekt. Ett licensavtal med ett läkemedelsbolag förväntas ge upfront, milestones samt royaltyintäkter. Om ett licensavtal sluts finns det en aktieägaröverenskommelse bland de större aktieägarna som innebär att de kommer att verka för att halva förskottsbetalningen i samband med ett licensavtal ska skiftas ut till alla aktieägare.

Respiratorius bolagsvärde med ca 107 M aktier är endast ca 50 Mkr vid kurs 0.47 kr, vilket förefaller attraktivt på risk/reward. Som jämförelse kan nämnas att enbart Respiratorius KOL-projekt har avsevärt mer vetenskaplig underbyggnad och därmed realistisk potential och fundamentalt värde än PharmaLundensis dito vars bolagsvärde uppgår till ofattbara 130 Mkr vid kurs drygt 8 kr trots avsaknad av seriös preklinisk forskning som stöder deras s k kvicksilverhypotes och dessutom saknar vetenskapligt stöd för sin kvicksilverelimineringsmetod. I Respiratorius får man därtill ett seriöst cancerprojekt i pågående klinisk Fas I/IIa medan PharmaLundensis hittar nya indikationer för sina kvicksilverteorier fortfarande utan prekliniska försök som stöder dem. En seriös KOL-forskare professor Kjell Larsson har dessutom dömt ut kvicksilverhypotesen offentligt.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?