Post entry

WntResearch är ett steg närmare succé

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

WntResearch har bedrivit forskning under det senaste decenniet på deras läkemedelskandidat Foxy-5. Det har varit en långdragen process. För långsiktiga aktieägare finns anledning till optimism. Bolaget meddelar, att man under pågående Fas-2 studie med 120 rekryterade patienter, noterar signifikanta och betydelsefulla observationer som kan skaka om onkologivärlden. Som läkare har jag diskuterat vad detta kan ha för betydelse och ger dig en inblick i bolaget.

För er som inte är bekanta med WntResearch är det ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen.

WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik och verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar. Samtliga prekliniska studier har visat på starkt hämmad metastasering.

Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III. Det är denna studie man lyckats rekrytera 120 patienter till. Man har nu valt att avbryta nyrekrytering med anledning av betydelsefulla fynd. 

Bolaget skriver i sin senaste Q2 rapport 2022, augusti, “Som vi meddelade den 16 augusti har en minskad tumörbörda, sk down staging, observerats i gruppen som erhöll Foxy-5 jämfört med kontrollgruppen. Vidare ses i Foxy-5 gruppen även en minskning av tumörcellsspridning längs nerver (perineural invasion) och även en tendens till minskad spridning till blodkärlen (vaskulär invasion). Dessa observationer har gjorts i en analys av data från ca 100 patienter.

Tumörbördan (ett begrepp som i vår studie avser mängden cancerceller i primärtumören och mängden cancerceller som spridit sig till regionala lymfkörtlar) hos de som behandlats med Foxy-5 har minskat vid operation jämfört med när patienterna gick in i studien_. “ De observationer vi sett har gjorts på patientdata efter en initial behandling med Foxy-5 under tre veckor före operation då tumören tas bort enligt vad som är gängse praxis. Observationerna kan också utläsas betydligt snabbare än de tidsramar som satts upp i NeoFox-studien där slutgiltiga patientdata utläses två år från avslutad behandling “_

Vad som är intressant i synnerhet sista stycket, “observationerna kan också utlösas betydligt snabbare än de tidsramar som satts upp i NeoFox-studien” Inget är säkert i biotech. Men med dessa upptäckterna, och det faktum att Foxy-5 är helt unik i sitt slag, hoppas jag WntResearch är det bolaget som sätter Sverige på kartan igen.

Vad innebär "down stagning?

När en cancerdiagnos har ställts bedömer läkaren i vilket stadium cancern befinner sig. Då beskrivs hur stor tumören är, om och hur den växer in i omkringliggande vävnader och om tumören har bildat dottertumörer, metastaser, som har spridit sig till andra delar av kroppen. Det här är viktigt att känna till inför val av bästa behandling. Läkaren använder sig av ett internationellt klassifikationssystem, TNM, för att beskriva tumörens stadium. TNM står för Tumör, Node (lymfkörtel, knuta), Metastas (dottertumör).

Stadium I, och ibland även stadium II, betyder att tumören inte har spridit sig från modertumören. Ju högre stadium desto allvarligare sjukdom. Vid stadium IV har i regel dottertumörer spridit sig i kroppen. WNT har i sin Fas II studie inkluderat stadium II-III sin sin studie.

När man nu, på ca 100 patienter, noterat en signifikant downstagning, innebär det att tumören gått från att klassiciferas från t.ex. stadium III till II.i. Chansen att bli botad från tjocktarmscancer eller ändtarmscancer beror som vid all cancer på i vilket stadium sjukdomen upptäcks. Om upptäckten sker i ett tidigt skede, när cancern endast växer i tarmväggen, stadium I, botas praktiskt taget alla patienter genom operation. Bland patienter med sjukdom i stadium II botas 80-90 procent. Vid mer avancerad sjukdom är andelen botade lägre.

Andra faktorer som styr prognos (man har alltså även noterat minskad perineural invasion, kärlinvasion, som är klart prognostiska faktorer)

STYRELSEN

Alla företagsledningar behöver en kompetent styrelse som kan vägleda dem under både svåra men även spännande tider. Vem sitter med i styrelsen?

Christer Nordstedt

Mer än tjugoårig bakgrund som forskningsledare i internationella exekutiva positioner på läkemedelsföretag som Roche, Eli Lilly, AstraZeneca, Orion Corporations och senast som global forskningschef för innovativa läkemedel på TEVA. I dessa roller haft omfattande personalansvar för stora organisationer med över tusen medarbetare och budgetar omfattande flera miljarder SEK.

Janna Sand-Dejmek

Chef för Novartis tidiga kliniska onkologiutveck­lingsavdelning i Shanghai.

Tommy Andersson

Tommy Andersson är professor i experimentell patologi vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet, sedan 1996. Har publicerat fler än 100 vetenskapliga artiklar inom områdena intracellulär signale­ring, celladhesion och cellmigration. En av WntResearchs grundare och är uppfinnare till de tre patent­ familjer som utgör basen för Bolagets verksamhet.

Jonas Bergh

Bred kompetens vad det gäller nya behandlingar för ett stort antal olika cancersjukdomar i rollen som ledamot (2004-2016) och ordförande (2016-2021) av det vetenskapliga rådet för onkologi/hematologi vid European Medicines Agency (EMA, där samtliga nya cancerläkemedel inom EU sedan 2005 godkänns).

Gudrun Anstrén

Gudrun Anstrén är utbildad farmaceut och har över 35 års erfarenhet från globala befattningar inom läkemedelsbolag, bland annat Organon, ICI­Pharma, Zeneca och AstraZeneca samt konsultverksamhet i mindre bioteknikföretag. Har varit verksam inom alla delar av läkemedelsutveckling och har lett ett antal globala projekt från preklinik fram till fas III. 

Framtiden

WNT har en spännande tid framför sig. Det ska bli spännande att få höra mer kring resultaten och hur bolaget väljer att gå vidare. Om man tittar på senaste VD intervjun med Pernilla är en licensaffär inte utesluten redan nu under Fas II studien. Ett citat från Biostocks intervju är "Jag tror att detta är väldigt intressant, för dem som kan mycket om onkologi. Bolag som fokuserar på onkologi kommer förstå det".

Ett uppköp är möjligt, men även en partner som går in som finansiär där ett avtal kan vara värt flera miljarder i milestonebetalningar.

Min bedömning är att Foxy-5 kan vara det som sätter Sverige på kartan inom onkologi. Jag har aldrig varit med om ett så pass lågt värderat biotechbolag som WNT givet fynden man nu presenterar. En uppgång motsvarande 20-30x är inte omöjlig givet ovanstående. Och då räknar jag lågt med tanke på deras andra pågående projekt inom andra cancerformer (bla samarbete kring AML i Brasilien, Finland osv).

Jag äger aktier i bolaget och ser fram emot hösten.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?