Post entry

WntResearch - mer om Foxy-5:s enorma potential på cancermarknaden

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Den extremt stora marknadspotentialen jämfört med WntResearchs noterade marknadsvärde är det ena urstarka köpmotivet. Det andra är de enligt min fru i tidigare blogg bedömt vetenskapligt sett relativt goda framgångsmöjligheterna i Fas I-II-studierna för det innovativa konceptet att motverka cancer. Jag resonerar nedan lite mer än tidigare kring marknadspotentialen och inser att den redan höga fundamentalt kalkylerade målkursen kan komma att justeras upp kraftigt framöver.

Omkring 3 miljoner nya fall av bröst-, kolon- och prostatacancer diagnostiseras i världen varje år. Kring hälften dvs 1.5 miljoner av dessa har lågt eller inget uttryck av proteinet Wnt-5a i tumörcellerna och det är visat vara associerat med sämre sjukdomsprognos enligt forskning gjord av till bolaget anknutna forskare och dessa patienter skulle därför ha allra störst nytta av att medicineras med Foxy-5 även om det är inte uteslutet att fler än så skulle ha fördel av det.

I Sverige uppgår kostnaden för cancerläkemedel per ny patient till omkring 40 000 - 60 000 kr. En läkemedelsförsäljning på 8 miljarder kr av Foxy-5 efter ett potentiellt framtida marknadstillstånd som jag initialt har kalkylerat i min första analys år skulle t ex kunna motsvaras av 20 000 kr i behandlingskostnad per ny patient och att 400 000 patienter i världen behandlas dvs en bit över 25 % av patienterna med lågt eller inget uttryck av Wnt-5a i tumörceller. Det verkar fullt rimligt eller försiktigt.

En artikel om ett bröstcancerpreparat indikerar detsamma, med emfas. http://www.nytimes.com/2013/02/23/business/fda-approves-breast-cancer-drug.html?_r=0

Alltså omkring 600 000 kr för en hel behandling med ett läkemedel som ökar median-livslängden med knappt ett halvår ! Man anar att 20 000 kr kan vara ett väldigt lågt antagande för Foxy-5 med sin potentiellt revolutionerande verkningsmekanism att stoppa cancerns metastasering och därmed reducera dödligheten signifikant eftersom metastaser är huvudorsaken till att cancer kan vara dödligt.

Alla tre indikationerna dvs bröst-, kolon- och prostatacancer tillsammans bör därför på kunna kunna generera betydligt mer i total försäljning än de 8 miljarder kr jag har räknat med hittills utan att några orimligheter uppstår i antal behandlade patienter och läkemedelskostnader.

I en framtida uppdaterad aktieanalys borde därför Foxy-5 vid lyckade Fas I-III-studier kunna antas nå en högre årlig försäljning på t ex 15 miljarder kr vilket skulle motsvara ca 750 000 patienter i världen - dvs endast hälften av alla med lågt eller inget uttryck av Wnt-5a men fortfarande med endast 20 000 kr i läkemedelskostnad/patient - och royaltyn 10 % till WntResearch uppgående till 1.5 miljarder per år. 15 miljarder kr i Foxy-5-försäljning skulle endast motsvara ca 10 % av den totala bröst-, kolon- och prostatacancer-läkemedelsmarknaden.

Allt annat lika skulle målkursintervallet utgående från min initiala relativt enkla värdering i Redeyebloggen 15 april preliminärt ungefär dubblas, men i närheten av 80-90 kr per aktie uppskattar jag att en precisare målkurskalkyl skulle kunna hamna (överslagsmässigt motsvarande p/e-7.5 vilket i sin tur motsvarar 12 års 10 % royalty, 65 % chans i Fas III eftersom royalty förutsätter lyckad Fas III och sedan lika mycket till i väntevärde av upfronts och milestones vilka faller ut tidigare och delvis ovillkorat av Fas III-resultaten). Upfront och milestones har ibland ett ännu högre nuvärde än royalties så en mer precis värdering blir väldigt känslig för olika antaganden därvidlag. Helt klart är Foxy-5 skulle bli ett hett preparat att inlicenciera eller helt köpa ut för miljardbelopp.

Hur man än räknar och i synnerhet om man räknar noga med realistiska antaganden så bör man komma fram till att WntResearch är grovt undervärderat vilket främst beror på att marknadspotentialen i kronor per patient är mycket stor liksom antalet patienter - i alla fall om man gör en liknande bedömning som min fru gjort om riskprofilen och framgångsfaktorerna eller om man utgår från en någorlunda genomsnittlig framgångschans/risk i Fas I-II vare sig den är 15, 20, 25, 30 % eller högre.

Och om priset på läkemedlet skulle bli mycket högre än motsvarande 20 000 kr per patient, vilket verkar fullt möjligt enligt ovan, blir motiverad aktiekurs förstås ännu högre, allt annat lika.

Kort sagt : WntResearch är enormt köpvärd på risk/reward enligt min bedömning och sannolikt den på förhand mest köpvärda någonsin i ett initialt skede av mina nu dryga 40-talet svenska analysaktier genom åren, även om förstås risknivån tillhör de högsta. NeuroVives enormt nedpressade läge i somras på 8-9 kr är det kanske mest jämförbara värderingsmässigt jag kommer på nu.

Läs också min frus genomarbetade vetenskapligt förankrade analys :

http://www.redeye.se/aktiebloggen/wntresearch-ab/wntresearch-god-chans-i-fas-i-ii-enligt-forskare-med-bred-kompetens

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?