Post entry

WNTresearch

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Några bullets points varför bolaget är intressant ur ett investeringsperspektiv

WNTresearch är ett svenskt biotechbolag som har två läkemedelskandidater, Foxy-5 och Box-5.

Bullet point 1 – Vad är Foxy-5 och vad är hypotesen?

Foxy-5 är bolagets viktigaste läkemedelskandidat, som är längst kommen i den kliniska utvecklingen och genomgår en klinisk FAS II studie. Foxy-5 är en peptid som härmar det kroppsegna WNT5A-proteinet och därmed förväntas minska cancercellernas rörlighet för cancerformerna tjocktarms-, prostata- och bröstcancer.

Det är påvisat att cancertumörer med höga halter av WNT5A-proteinet frisätter få tumörceller som kan metastasera samt att cancertumörer med låga halter av WNT5A-proteinet frisätter många tumörceller illustrerat i Figur 1. Detta innebär att patienter med höga halter WNT5A-proteinet har en högre överlevnadsprognos1.

Figur 1: Illustration av sambandet mellan halten WNT5A-proteinet och frigörandet av metastaser från modertumören (WNTresearch)

Den vetenskapliga studien ”_Wnt-5a Protein Expression in Primary Dukes B Colon Cancers Identifies a Subgroup of Patients with Good Prognosis” publicerad år 2005_ gick ut på att analysera sparade prov från tumörer och följa upp patienternas överlevnad. Totalt ingick 55 patient i studien, ingen av dessa patienter genomgick någon strålbehandling eller cellgiftsbehandling innan tumören avlägsnades kirurgiskt. Studien visade sambandet mellan halten WNT5A och kulmulativa överlevnadsgraden. Det innebär att drygt 60 % av patienterna med höga halter WNT5A levde 5 år efter att modertumören avlägsnats. För patienter med låga WNT5A halter låg motsvarande överlevnadsgrad på 20 %1.

Problemet ligger i att WNT5A-proteinet inte kan tillverkas externt och distribueras i kroppen pga. instabiliteten av peptiden. Detta är motivet till uppkomsten av läkemedelskandidaten Foxy-5 då den är en peptid som härmar WNT5A, dock kan Foxy-5 distribueras i kroppen.

Figur 2: Kulmulativ överlevnad som funktion av tid (månader), diagrammet till vänster visar efter fem och diagrammet till höger visar efter 10 år.

Bullet point 2 – Vad är resultatet från de genomgångna FAS I studierna för FOXY5?

WNTResearch genomförde en klinisk Fas I studie. Syftet med studien var att fastställa en rekommenderad dos för Fas II, men de resultat som uppnåddes visade ingen dosbegränsande toxicitet för någon av de testade doserna2.

Detta ledde till att bolaget genomförde en andra klinisk Fas Ib studie vars syfte var att dokumentera säkerheten och tolerabiliteten av Foxy-5 på högre doser i patienter med metastaserad cancer, som drabbats av återfall efter behandling. Patientgruppen var heterogen och bestod av patienter med primära tumörer i bröstvävnad, prostata eller tjocktarm. Foxy-5 uppvisade också i denna studie en god säkerhetsprofil i samtliga studerade dosgrupper, vilket var studiens primära mål2.

De två kliniska FAS I studierna resulterade i bland annat en identifierad dos som nu vidare undersöks i den påbörjade kliniska FAS II studien2.

Bullet point 3 – Foxy-5 som del av en kombinationsbehandling

Kliniska studier har entydigt visat att behandling med Foxy-5 inte resulterar i några svåra biverkningar. Därför kan Foxy-5 användas tillsammans med de cellgiftsterapier som dominerar dagens behandling av cancerpatienter. Tanken är att minska tumörbördan med hjälp av cellgifter och samtidigt motverka metastasering med hjälp av Foxy-5. Dessutom kan det finnas möjligheter till kombinationsterapier med de immunonkologiska behandlingar som nu snabbt vinner mark10.

Bullet point 4 – Pågående FAS II studie med Foxy-5 (Neofox)

Den pågående FAS II studien har benämningen Neofox. Studien genomförs på patienter med tjocktarmscancer (colorektalcancer). Samtliga patienter har en tjocktarmscancer, som bedöms ha en hög risk för återfall efter det att primärtumören opererats bort. Majoriteten av alla återfall sker normalt inom 12–24 månader för den studiepopulation FAS II studien riktar sig till.

Kortfattat går behandlingen ut på att patienter börjar behandlas med Foxy-5 redan vid diagnostiseringstillfället. Behandlingen med Foxy-5 pågår därefter i maximalt 12 veckor. Behandlingen avslutas tidigare om en patient påbörjar en cellgiftsbehandling inom denna tidsperiod10.

Därefter avlägsnas primärtumören bort via en operation. Enkelt beskrivet är syftet att direkt vid diagnosen omöjliggöra metastaser att bryta sig loss från primärtumören fram tills tidpunkten när tumören avlägsnas.

Det primära syftet är att dokumentera hur Foxy-5 påverkar tiden för återfall och antal patienter som får återfall i form av metastaser. Detta kommer att ske via datortomografi eller magnetröntgen men även genom analys av cirkulerande tumör-DNA (ctDNA). WntResearchs egna studieresultat samt publicerade studier av ctDNA har varit viktiga för utformningen av Fas II-studien, i syfte att snabbare dokumentera en antimetastatisk effekt av Foxy-5 som proof-of-principle.

Det finns vetenskapliga belägg för att analys av ctDNA i blod ger betydligt tidigare besked om återfall än andra tillgängliga metoder. ctDNA har därför valts som surrogatmarkör för effekten av Foxy-5 i Bolagets Fas II studie10

Studien kommer att jämföra effekten av Foxy-5 mot en kontrollgrupp utan Foxy-5-behandling. Foxy-5-behandlade patienter kommer dessutom följas och analyseras i två grupper: en grupp med lågt och en grupp med högt uttryck av WNT5A. Även de patienter som har ett högt uttryck av WNT5A kommer att fullfölja behandlingen och analyseras som en fristående grupp, eftersom det är viktigt att studera säkerheten och effekten av Foxy-5 även i denna grupp10.

I December år 2019 rapporterade WNTResearch till marknaden statusen efter de analyserade biverkningsrapporter från de tio första patienterna i Fas II studien. Efter i snitt sju veckors behandling med Foxy-5 samt att tumören avlägsnats genom operation visade som förväntat, de tio första behandla patienterna få biverkningar och denna positiva analys medför att studien kunde fortsätta som planerat9.

Bullet point 5 – Pandemi problem med pågående FAS II studie med Foxy-5

Den 30:e mars kom beskedet att bioteknikbolaget WntResearch pausar rekryteringen i sin Fas II studie i Spanien och Ungern, och anledningen till det är den pågående Covid-19-pandemin som innebär en tung belastning för sjukvården. Därför har bolaget, i enlighet med de nationella myndigheternas råd, valt att pausa rekryteringen till studierna för att inte ytterligare belasta de deltagande klinikerna eller äventyra studiens integritet.

Läget för vården i de två studieländerna var då mycket besvärligt. Speciellt allvarligt var det i Spanien, ett av de länder som drabbats hårdast av den pågående pandemin. Även i Ungern var läget osäkert och vårdens resurser behövdes för att hjälpa Covid-19-patienter.

Vid rapporteringen har mer än 40 patienter i Spanien inkluderats varav 20 i en kontrollgrupp och 20 behandlats med Foxy-5 i Spanien.

Återstart av studien kommer ske utan fördröjning när vårdsituationen tillåter detta.

I skrivande stund 2020-06-16 så har Spanien börjat öppna upp igen och både Spanien och Ungern visar på en tydlig nedåtgående trend.

Figur 3: Antal nya fall med coronavirus i Spanien (Sars-CoV-2). Den nedåtgående trenden är tydlig.

 

Figur 4: Antal nya fall med coronavirus i Ungern (Sars-CoV-2). Den nedåtgående trenden är tydlig.

Bullet point 6 – Ekonomi

Under April-Maj år 2020 genomförde WNTResearch en förträdesemission som blev övertecknad till 128,4 %. Emissionen fyllde på kassan med 38,1 miljoner före emissionskostnader3. Dessutom fanns en del kapital i kassan innan emissionens genomförande, 7,05 MSEK13. Detta medför att kassan totalt hamnar på dryga 45,15 MSEK före emissionskostnader.

I förträdesemissionen emitterades även teckningsoptioner som möjliggör teckning av en ny aktie under perioden 22 januari 2021 – 4 februari 2021. Inlösen av dessa teckningsoptioner kommer att möjliggöra fortsatt verksamhet efter Fas II studiens avslutande.

Kostnaden för att lösa in teckningsoptionerna är 70 % av den volymviktade genomsnittskursen under perioden 22 januari 2021 – 4 februari 202111. Teckningsoptionerna löses in i intervallet 0,09-3 SEK. Det innebär att oavsett hur högt stamaktien står löses teckningsoptionerna in till högst 3 kr/st.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs ytterligare 38,1 MSEK till kassan12.

I dagsläget, under rekryteringspausen är kostnaderna en tredjedel av kostnaden när vi har fulla aktiviteter13.

Bullet point 7 – Nuvarande börsvärde och förväntade värdehöjande händelser framöver

I skrivande stund 2020-06-16 är börsvärdet dryga 114 MSEK vilket är att uppfatta av mig som väldigt lågt relativt till andra cancerbolag som befinner sig i ett liknande skede med pågående FAS II studier.

Ur ett investeringsperspektiv är värdehöjande händelser inom överskådlig framtid av intresse. De identifierade händelserna är:

-      Rekrytering återupptas till FAS II studien i Spanien, där 17 kliniker ingår.

-      Rekrytering påbörjas till FAS II studien i Ungern, där 12 kliniker ingår.

-      Utvärdering av studien för att se huruvida det finns en signal på effekt i den pågående Neofox, FAS II studien.

-      Resultat från FAS II studien, huruvida det finns en signal på effekt. Detta förväntas kring årsskiftet 2020/2020 förutsatt att studien kommer igång under sensommaren5.

-      Besked om fyra inskickade patentansökningar6

-      Vidare information om hur vägen framåt med Box-5 kommer att ske.

-      Uppdaterad info kring diskussioner om partnerskap7

Bullet point 8 – Potentiella marknaden för Foxy-5

Enligt en marknadsprognos från Zion Market Research värderades den globala cancermarknaden till cirka 112,90 miljarder dollar år 2015, vilket väntas öka med en årlig tillväxttakt på 7,4 procent till 161,30 miljarder dollar vid utgången av år 20214. I detta blogginlägg har vi valt att inte själva prognostisera hur stor andel av den marknad Foxy-5 kan uppta samt fokusera på vilken kurs per aktie det bör resultera i. Detta på grund av att detta blogginläggs syfte är att belysa caset ur ett investeringsperspektiv.

Bullet point 9 – uppdragsanalys

Mangold har upprättat en uppdragsanalys under maj månad, år 2020, under rådande pandemi. I den uppdragsanalysen räknade de med att Foxy-5, i ett base scenario kan ta 3 % av marknaden för tjocktarmscancer (colorektalcancer) vilket resulterar i riktkursen 5,5 kr under en 12-månaders period7.

Värt att förtydliga är att denna uppdraganalys riktkurs baserar sig enbart på tjocktarmscancer (colorektalcancer).

Som tidigare nämnt bestod patientgruppen i FAS I studien av patienter med primära tumörer i bröstvävnad, prostata och tjocktarm.

Uppdragsanalysen beaktar alltså enbart tjocktarmscancer och inte de andra cancertyperna där Foxy-5 kan vara tillämpningsbar.

I uppdragsanalysen genomfördes en relativitetsvärdering, där det genomsnittliga teknologivärdet för WNTResearch jämfördes mot andra börsnoterade utvecklingsbolag.

Det genomsnittliga teknologivärdet, obeaktad vilken klinisk FAS bolagen befann sig i var vid analysens genomförande 328 MSEK. Teknologivärdet fås fram genom att kassan tas bort från dess börsvärde.

Den närmsta konkurrenten, Rhovac, som också har en läkemedelskandidat i klinisk FAS 2 hade ett teknologivärde på 224 MSEK. Skillnaden ligger i, förutom approachen i forskningen att cancerformen är prostatacancer i detta fall.

Vid tiden för uppdragsanalysens publicering hade WNTResearch ett teknologivärde på 63 MSEK.

Bullet point 10 – Box-5

WNTResearch har ytterligare en läkemedelskandidat, Box-5. Prekliniska studier har visat att även Box-5 har potential att hämma metastaser fast vid andra typer av cancer än Foxy-5. Box-5 är tänkt att tillämpas på cancertyperna malignt melanom, bukspottkörtel- och magcancer där Foxy-5 inte är tillämpningsbar.

Box-5 är med andra ord utvecklat för att förhindra spridning av andra typer av cancerceller än de som avses förhindras av Foxy-5. Box-5 har i relevanta prekliniska försöksmodeller visat en god förmåga att reducera melanomcellernas rörelseförmåga och Bolaget har arbetat med att optimera substansens farmakokinetiska egenskaper.

Läkemedelskandidaten Box-5 befinner sig i preklinisk fas. Bolaget arbetar för närvarande med att utveckla en slutlig läkemedelskandidat, med målsättningen att genomföra ett myndighetsreglerat prekliniskt utvecklingsprogram och därefter ta denna vidare in i klinisk FAS 18.

Disclaimer

Detta blogginlägg ska inte under några omständigheter ses som någon typ av ekonomisk rådgivning, hås till köp eller dylikt. Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Detta är också en av anledningarna till att jag aktivt valt att i inte skriva om några framtida aktiekurser. Alla läsare av detta inlägg bör läsa på själva, bilda sig en egen uppfattning och därefter göra beslut om sina aktieköp. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Jag vill vara tydlig med att jag äger aktier i bolaget.

Källhänvisningar

1)   Wnt-5a Protein Expression in Primary Dukes B Colon Cancers Identifies a Subgroup of Patients with Good Prognosis, Janna Dejmek, Annika Dejmek, Annette Säfholm, Anita Sjölander and Tommy Andersson, https://cancerres.aacrjournals.org/content/65/20/9142

2)   WNTResearch, Resultat från fas 1-studier visar god säkerhetsprofil. https://www.wntresearch.com/fas-1/

3)   WNTResearch, WntResearchs företrädesemission av units övertecknad.       https://www.spotlightstockmarket.com/en/market-overview/news/news-article/?id=58420&publisher=370

4)   Bio-Stock 2017, Nya läkemedel, tidigare diagnoser och bättre cellanalyser vapen i kampen mot dödliga cancermetastaser. https://www.biostock.se/2017/10/nya-lakemedel-tidigare-diagnoser-och-battre-cellanalyser-vapen-i-kampen-mot-dodliga-cancermetastaser/

5)   Bio-Stock 2020, WntResearchs vd om den övertecknade emissionen. https://www.biostock.se/2020/06/wntresearchs-vd-om-den-overtecknade-emissionen/

6)   WNTResearch, Patent. https://www.wntresearch.com/patent-2/?fbclid=IwAR3WXrj5XyoQS9aofvVLJU3wkbu37dW0VQ8UfJumiUnh4PuzoZ_pdUlSteU

7)   Mangold, uppdragsanalys 2020-05-04. https://insight.mangold.se/wp-content/uploads/2020/05/WntResearch-Initial-2020-05-04.pdf

8)   WNTResearch, BOX-5. https://www.wntresearch.com/box-5/

9)   WNTResearch, WntResearch meddelar att NeoFox studien har få rapporterade biverkningar och behandling med Foxy-5 bedöms som säker och vältolererad. https://news.cision.com/se/wntresearch/r/wntresearch-meddelar-att-neofox-studien-har-fa-rapporterade-biverkningar-och-behandling-med-foxy-5-b,c2996652

10) WNTResearch, Fas 2 studien, https://www.wntresearch.com/fas-2/

11) Emissionsmemorandum 2020, https://www.wntresearch.com/wp-content/uploads/2020/04/Prospekt-WntResearch-AB.pdf

12) Pressmeddelande ” WntResearchs företrädesemission av units övertecknad”, https://mb.cision.com/Main/11610/3110252/1246745.pdf

13) Bio-Stock 2020, Wnt följer myndigheternas råd och pausar rekrytering till fas II-studie, https://www.biostock.se/2020/04/wnt-foljer-myndigheternas-rad-och-pausar-rekrytering-till-fas-ii-studie/

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?