Post entry

WntResearch - Ett givet turnaround nu när alla pusselbitar är på plats

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser, dvs spridning av tumörceller till andra organ i kroppen. Metastasering anses vid solida tumörer vara orsaken till omkring 90% av alla cancerrelaterade dödsfall och idag saknas effektiv behandling mot detta. Bolaget är nu välfinansierat med en ny VD med erfarenhet inom området och huvudkandidaten är halvvägs igenom en klinisk FAS II studie där man räknar med att kunna delge marknaden en interim analys i slutet av 2022.

WNTRESEARCH AB - TURNAROUND

WntResearch har historiskt under tidigare VD:n haft en del problem med att hålla sina uttalade tidsplaner. Detta har lett till att bolaget blivit tvungna att genomföra fler kapitalanskaffningar. Varken förseningar eller kapitalanskaffningar är något konstigt när det kommer till forskningsbolag men i WntResearchs fall har bägge kommit vid dåliga tidpunkter och med dålig framförhållning. Detta har lett till att investerare blivit utspädda och att aktiekursen sjunkit samt att investerare valt att hålla sig borta från bolaget.

Många förseningar och informationsgivning kring dessa har berott på oerfarenhet av ledningen där man bl.a haft för optimistiska antagen kring tidsåtgången samt att man saknat korrekt kunskap inom upplägg kring kliniska studier då man exempelvis blivit tvungna att uppdatera sina studieprotokoll mm. Den senaste förseningar har dock berott på helt andra faktorer och har att göra med COVID-19 situationen.

COVID-19 utbrottet orsakade ifjol till att man var tvungen att pausa rekryteringen av patienter på de sjukhus som ska ha hand om den kliniska studien. Detta resulterade återigen att bolaget på grund av en förlängd tidsplan var tvungen att kapitalisera genom en företrädesemission som ägde rum under våren -21.

Bolaget har dock nyligen meddelat att studien har återtagit full rekryteringstakt i samtliga rekryteringsplatser. 

FINA UTSIKTER OCH EN HÅLLBAR PLAN

Idag befinner sig WntResearch i en helt annan situation mot det gångna. Man har sedan lite mer än ett halvår tillbaka en ny VD som heter Anders Rabbe som kommer från Isofol AB (publ) där han tog bolaget från akademisk forskning till fas III. Anders har tillräckligt med erfarenhet att styra WntReaserch genom de kliniska studierna. Man har dessutom uppdaterat studieprotokollet för sin FAS II studie och erhållit godkännande av myndigheter samt anpassat upplägget så att det blir så kostnadseffektivt som möjligt. På detta börjar även situationen kring COVID-19 att lugna sig vilket även gjort att man, precis som utlovat, återgått till full rekryteringstakt av studien. Anders har dessutom uttalat sig om att man under slutet av 2022 kommer kunna utge en interim analys av den pågående kliniska fas II studien. Till grund för detta ska alltså 120 patienter ha behandlats och följts upp i minst 6 månader. Hittills har man lyckats rekrytera och behandla totalt 80 patienter.

För första gången på länge känns det som att WntReaserch äntligen har en hållbar plan kring framtiden och den kliniska FAS II studien. Med Anders Rabbe som nu styr skeppet finns korrekt erfarenhet inom bolaget kring det kliniska arbetet och med tanke på att 60% av patienterna redan är inkluderade och behandlade så känns interim analysen i slutet av 2022 hållbar. Man är dessutom väl kapitaliserade tack vare den senaste emissionen som har lett till att bolaget idag har ca 67milj kronor i kassan. Endast dessa medel ska räcka till att hålla bolagets verksamhet igång fram till sommaren 2023 vilket är cirka 6 månader efter att interim analysen presenterats. På detta har man även utestående teckningsoptioner vilket kan inbringa ytterligare cirka 87 milj kronor till bolaget under våren 2023. Förutom den pågående kliniska FAS II studien har man även sagt att man ska använda FOXY-5 i fler prekliniska utvecklingsprogram för att identifiera fler indikationer. Man har dessutom uttalat sig om- och utfört marknadsundersökningar kring kommersielliseringsmöjligheter avseende samarbete/partnerskap/utlicensiering.

FINANSIERING

Bolaget har nyligen utfört en kapitalanskaffning och har enligt den senaste kvartalsrapporten cirka 67 milj kr i kassan. Bolaget räknar med att dessa medel ska finansiera verksamheten fram till sommaren 2023, dvs ungefär ett halvår efter att man låtit presentera interimanalys av FAS II studien. Inom bolaget finns dessutom teckningsoptioner som har en inlösenperiod mellan 23 mars 2023 och 5 april 2023 vilket ytterligare kan inbringa cirka 85 milj kronor till bolaget.

PIPELINE

1) BOX 5 vilket är en preklinisk kandidat.

2) FOXY-5 vilket är en kandidat i en pågående FAS II studie som heter NeoFox.

I detta inlägg kommer större delen av fokuset att handla om _FOXY-5_.

HUR FUNGERAR FOXY 5?

Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen.

(proteinet WNT5A har väldigt mycket vetenskaplig forskning bakom sig som legitimerar dess egenskaper)

WntResearchs läkemedelskandidat, peptiden Foxy-5 är en syntetisk kopia på en specifik del av proteinet WNT5A. Genom sin specifika likhet imiterar Foxy-5 funktionen hos det naturligt förekommande WNT5Aproteinet, utan den oönskade egenskapen att binda till cellytor. Metastaseringen vid ett antal olika cancerformer, såsom tjocktarms-, prostata och bröstcancer är kopplad till låga intracellulära nivåer av WNT5A, vilket innebär att cancercellerna har lägre förmåga att binda sig vid tumören och därmed att de lättare sprider sig. Foxy-5 är avsedd att motverka att metastaser uppstår och ska primärt kunna tillföras cancerpatienter som förmodas ha ett lågt uttryck av WNT5A i primärtumören. Enligt hypotesen kommer då cellernas förmåga att bryta sig loss från primärtumören att minska och spridning av tumörceller och metastaseringen kan potentiellt motverkas.

Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall.

Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska FAS I-studier.

RESULTATEN AV FAS I STUDIENA VISADE BL.A FÖLJANDE

- Inga tecken på toxicitet

- Tillfredställande stabilitet

- Linjär farmakokinitet

- Halveringstid 5-7 h

- Ingen ackumulering

- Indikationer på biologisk aktivitet

PÅGÅENDE FAS 2-STUDIE NEOFOX – INTERIMANALYS SLUTET AV 2022

Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III. Dessa patienter rekryteras och utvärderas på totalt 28 sjukhus i Spanien och Ungern.

FOXY-5 preparatet är en agonist vilket (enkelt sagt) innebär att preparatet reagerar som ett kroppseget ämne och stimulerar kroppens egen förmåga till någonting till skillnad från preparat som är antagonister som istället blockerar kroppens förmåga till någonting. Därmed är preparatet Foxy-5 väldigt skonsamt och har enligt Fas I studien inga eller väldigt få biverkningar.

Till följd av den goda säkerhetsprofilen har Foxy-5 potential att användas i förening med de cellgiftsterapier som i dagsläget dominerar cancerbehandling.

Ambitionen är att cellgiftsterapin minskar tumörbördan samtidigt som Foxy-5 motverkar metastasering. Prekliniska studier visade även att patienter kan behandlas med både Foxy-5 och immunonkologiska läkemedel utan att påverka dess effekt. Bolagets bedömning är att det finns möjlighet till kombinationsterapier med de immunonkologiska behandlingar.

Fas 2-studien NeoFox med Foxy-5 inkluderar patienter med tjocktarmscancer stadium II/ III, som vid diagnos bedöms ha en hög risk för återfall efter det att primärtumören opererats bort. Detta görs efter etablerade bedömningskriterier. Målsättning med studien är att påvisa att Foxy-5 minskar risken för sjukdomsåterfall, primärt hos patienter med lågt uttryck av WNT5A.

Bolaget planerar nu för att genomföra en s.k. interimanalys baserad på ctDNA från 120 patienter som följs upp under minimum 6 månader efter operation. Detta för att kunna få en tidig signal kring Foxy-5 potential att kunna minska risken för återfall.

POTENTIAL INOM FLERA CANCERTYPER

Om fas II-datan ger s.k. "Proof-of-Concept" för Foxy-5 inom koloncancer, kommer det att öppna dörrarna för att avancera produkten inom fler cancerindikationer. Enligt bolaget är det relativt enkelt att anpassa kandidaten till andra cancerformer. Närmast till hands ligger bröstcancer och prostatacancer, två av de största indikationerna inom området där man dessutom redan har positiv fas I-data att luta sig på.

SAMARBETE OM ATT HITTA PARTNERSKAP/UTLICENSIERA FOXY 5

WntReseach fokuserar inte bara på att utveckla sin kandidat Foxy-5,som ju genomgår fas II utan man har även fokus på att förbereda inför nästa målbild – ett framtida partnerskap för att ta kandidaten hela vägen till marknaden. Parallellt med fas II-studien, där patientrekryteringen nu tagit ordentlig fart, har bolaget anlitat Sage Group för att sondera möjligheterna att hitta en partner. Sage Group är globala licens- och partnerskapsexperter med lång meritlista som tillhandahåller WntResearchs med stark förhandlingskompetens och ett gediget nätverk. På kundlistan återfinns, förutom ett stort antal life science-bolag, några av de största läkemedelsbolagen i världen, t.ex. Johnson & JohnsonAstraZeneca och Celgene.

Villkoren för WntResearchs samarbetsavtal med the Sage Group är inte allmänt kända, men syftet är att hitta en partner för de sista utvecklingsstegen samt lansering och kommersialisering av Foxy-5, läkemedelskandidaten som utvecklas för att förhindra metastasering hos cancerpatienter. I ekonomiska termer innebär det normalt sett, förutom ett månatligt arvode, att Sage erhåller en procentsats av värdet på ett eventuellt partner- eller licensavtal om de medverkar till en affär. Detta för att skapa ett tydligt incitament för Sage att lyckas i sitt uppdrag.

Samarbetet inleddes under hösten 2019 och möjliggör för WntResearch att arbeta effektivt på flera fronter parallellt; bedriva fas II-studien med Foxy-5, se över sin patentportfölj samt arbeta aktivt för ett framtida partnerskap.

OM AKTIEN – riktkurs 3,30kr (Mangold 2021-04-20)

I skrivande stund är ett vettigt antagande att aktien handlas med en stor förtroenderabatt. Den senaste emissionen ägde rum till en kurs om 0,81kr varvid aktien just nu handlas för ca 0,65kr. WntReaserch AB är ett bolag som haft många motgångar men framtidsutsikterna har aldrig sett ljusare och mer logiska ut.

I samband med den senaste utförda emissionen som var garanterad till 100% blev garanterna tvungna att teckna cirka 25% av erbjudandet. Ett logiskt antagande är därför att en stor del av utförsäljningen som ägt rum på den senaste tiden har berott på att garanterna säljer de aktier de blev tvungna att teckna i emissionen. Ett logiskt scenario kan därför tänkas vara att aktien, så fort garanterna har sålt det som ska säljas, börjar röra sig uppåt.

Mangold har dessutom låtit utföra en analys av bolaget och kommit fram till ett motiverat värde på aktien på 3,30kr. Full analys finns att läsa här: http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=42302

VÄRDERING – JÄMFÖRELSER MED ANDRA BOLAG I KLINISK UTVECKLINGSFAS

WntResearch väntas tillgodose ett stort medicinskt behov och av den adresserade patientpopulationen på ca 318 000 patienter bedöms drygt hälften av patienterna vara målgrupp för Foxy-5 behandling. En bedömning som bolaget gjort är att en marknadsandel för denna målgrupp på 39 procent är möjlig att nå. Detta ger sammantaget en potentiell marknad om 500 miljoner dollar eller cirka 4 miljarder kronor.

Trots den enorma marknadspotentialen och de långt gångna Fas II studierna värderas WntResearch just nu enbart till ca 80mkr. Av dessa 80mkr så utgör cirka 67mkr kassa enligt Q1-21 rapporten.

Nedan tabell visar en överskådlig jämförelse i värderingar mellan WntResearch och andra bolag som befinner sig i klinisk utvecklingsfas:

TIDIGARE VÄRDERINGAR AV BOLAGET

Nedan tabell visar historiskt vad WntResearch AB värderats till under tiden bolaget varit noterat på börsen. Observera att bolaget 2009 noterades som ett prekliniskt bolag och att man idag har en stark kandidat i FAS II där man visat på goda pre-kliniska resultat samt även goda resultat i två separata fas I (fas Ib) studier:

SLUTORD - SAMMANFATTNING

Sammanfattningsvis kan sägas att bolaget bedriver forskning inom ett väldigt spännande område. Med bra forskning i bagaget och goda prekliniska samt kliniska resultat i FAS I har man en pågående studie inom FAS II där man beräknar kunna delge interim resultat i slutet av 2022.

Läkemedlet som utvecklas av bolaget har potential att göra stor skillnad för cancerpatienter då det idag saknas effektiva läkemedel mot metastasering (att cancern sprider sig). Att bolagets läkemedelskandidat dessutom kan användas i kombination med andra typer av behandlingar öppnar ännu fler dörrar och möjligheter givet att man tar sig igenom de kliniska studierna.

Man står dessutom i ett läge där man avser att inkludera huvudsubstansen (foxy-5) i fler prekliniska studier mot andra indikationer vilket skulle öka bredden inom bolaget och på så vis även anses vara en värdeökande faktor. Huvudsubstansen borde således vara en väldigt attraktiv uppköps-/utlicensieringskandidat efter lyckad FAS II studie.

Man är dessutom fullt finansierade ända fram till sommaren 2023 och ytterligare en kapitalboost kommer i vår 2023 förutsatt att teckningsoptionerna blir fulltecknade.

Tidsplanen vad avser den kliniska FAS II studien är hållbar och studieprotokollet har nyligen blivit anpassad för att vara än mer effektiv. Bolagets nya VD, Anders Rabbe är också ett tillskott som har 10-års erfarenhet av att styra bolag från akademisk forskning in i FAS III. WntReaserch har dessutom redan nu börjat undersöka möjligheterna kring partnerskap/utlicensiering efter FAS II.

Framtidsutsikterna för bolaget ser alltjämt väldigt ljusa ut och förutsatt att tidsplanen hålls borde WntReaserch aktie bli attraktiv för investerare. Värt att nämna i sammanhanget är också att aktien den senaste tiden blivit nedtryckt på grund av den senaste emissionen där 25% tecknades av garanter. Att döma av handeln i aktien pågår just nu en utförsäljning av dessa garanter och detta i kombination med att aktien redan har handlats till en stor förtroenderabatt gör att uppsidan känns enorm.

Källor:

https://www.avanza.se/placera/telegram/2020/12/03/wntresearch-coronapandemin-fortsatter-att-paverka-wntresearchs-neofox-studie-begransar-studieaktiviteter.html

https://www.avanza.se/placera/telegram/2020/10/01/wntresearch-wntresearch-utser-ny-vd.html

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2021/05/31/wntresearch-delarsrapport-januari-mars-2021.html

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2021/04/27/wntresearch-wntresearch-offentliggor-utfall-i-foretradesemission.html

https://www.wntresearch.com/vetenskapliga-artiklar/

https://www.dh.se/genen-som-skyddar-mot-aggressiv-brostcancer/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31663014/  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31663014/

https://www.wntresearch.com/fas-1/

https://www.wntresearch.com/fas-2/

https://www.biostock.se/2019/11/wntresearch-tar-experthjalp-i-partnerskapsarbetet/#

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2021/07/07/wntresearch-biostockwntresearch-nar-ater-full-verksamhet-i-neofox-studie.html

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?