Post entry

Wallenstam, Vivoline

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Antecknat om fastighetsbolaget Wallenstam och transplantationsbolaget Vivoline.

Wallenstam

Aktien i fastighetsbolaget Wallenstam verkar vara populär på börsen. Fortfarande köpläge?

...Wallenstam nu värt det ohisnande beloppet ca 19 miljarder kr på börsen vid börskurs ca 112 kr.

...Aktien kunde köpas för börskurs ca 26 kr för fem år sedan (i maj 2009).

Bolaget har väl haft ideala omvärldsförutsättningar med:

...rekordlåga räntor

...stark fastighetsmarknad (särskilt för bostadsfastigheter som utgör 44% av W:s årliga hyresintäkter och 49% av fastighetsytan)

...Positivt även att hög andel bostäder i W:s fastighetsbestånd sänker risknivån i W. Bostäder anses väl innebära lägst risk för brist på hyresgäster och lägst risk för sänkta hyror.

...gynnsamt börsklimat

Grattis till vd Hans Wallenstam som äger 23% av W.

Den ägarandelen är värd 4-5 miljarder kr vid nuvarande W-börskurs.

Men jag menar på att det finns en hel del risker i Wallenstam-aktien om förutsättningarna skulle försämras.

Enl W:s q1/2014-resultatrapport:

...Bolaget äger fastigheter för 28 miljarder kr.

...Nettoskuld (räntebärande lån minus kassa) ca 16 miljarder kr.

http://investors.wallenstam.se/files/press/wallenstam/201404292928-1.pdf

Det blir en belåningsgrad (nettoskuld delat med fastighetsvärde) på 57%.

Ok, det är lägre än i många andra fastighetsbolag men ändå högt.

Hög belåning i ett bolag gör att en värdeminskning i bolagets tillgångar leder en desto större nedgång i bolagets börskurs.

Utifrån siffrorna ovan blir W:s "substansvärde" (värdet på tillgångarna minus nettoskuld) ca 12 miljarder kr vilket även är W:s bokförda egna kapital.

Men W självt uppger sitt substansvärde till ca 16 miljarder kr.

//Edit: W redovisar sitt egna kapital till 13 miljarder kr plus en skattepost på 3 miljarder kr.

De tillsammans anses innebära ett substansvärde för W på 16 miljarder kr.

//

Men W:s börsvärde alltså ca 19 miljarder kr.

Dvs varför anser aktieinvesterare att W är värt mer än värdet på bolagets tillgångar minus skulder?

Man kan tex se på hur W värderat sina fastigheter:

Fastigheterna är värderade till 28 milarder kr utifrån vad fastigheterna ger för årlig "direktavkastning" (fastigheternas årliga driftnetto delat med bedömd fastighetsvärde).

Driftnettot är ju en fastighets årliga hyresintäkter minus direkta driftskostnader.

Enl q1/2014-resultatrapporten har W åsatt sina fastigheter rådande marknadsvärden på totalt 28 miljarder kr så att fastigheterna vid de värderingsnivåer ger följande direktavkastningsnivåer:

...bostadsfastigheter i Stockholm: 3,25-5,25% per år

...bostadsfastigheter i Göteborg: 3,25-5,00% per år

...företagsfastigheter i Göteborg: 3,75-8,50% per år

Siffrorna innebär följande totala genomsnittliga direktavkastningar som W:s fasigheter ger vid bedömda marknadsvärden:

...bostäder: 3,8% per år

...företagsfastigheter: 5,6% per år

Dvs det är väl rimligt att företagsfastigheter ger en högre direktavkastning eftersom de innebär högre risk för vakanser och sänkta hyror om det tex blir lågkonjunktur.

Men är det inte ändå väldigt låga direktavkastningsnivåer på W:s fastigheter (vilket ju omvänt innebär höga marknadsvärden)?

Det är dock inga värden som W bestämmer själv, utan W menar på att fastigheter generellt köps och säljs till motsvarande värderingsnivåer på fastighetsmarknaden för närvarande.

Bla enl W:s q1/2014-resultatrapport:

"Wallenstam värderar samtliga förvaltningsfastigheter till verkligt värde.

Vi har god marknads- och fastighetskännedom genom en aktiv handel med fastigheter, och har därmed en god grund för att genomföra interna värderingar av fastighetsbeståndet.

Det bör dock understrykas att en fastighets verkliga värde är en realitet först då den säljs, varför en värdering alltid är en bedömning."

http://investors.wallenstam.se/files/press/wallenstam/201404292928-1.pdf

Vid en värdering av W:s fastigheter till 28 miljarder kr ger alltså fastigheterna en årligt direktavkastning (dvs en "årsränta") på 4-6% dvs ca 5% per år.

Det kan ju tyckas vara lite.

Men jämför med vad man får för ränta för att ha pengarna på bankkonto.

Eller för att tex köpa statsobligationer.

Tex ons 21 maj 2014 besked om att svenska staten lyckats sälja ut nya statsobligationer till följande räntenivåer:

...en statsobligation med en löptid på drygt sex år: ca 1,43% ränta per år

...en statsobligation med en löptid på 24-25 år: ca 2,52% ränta per år

www.avanza.se/placera/telegram/2014/05/21/rgk-obl-1047-1053-fulltecknade-ranta-14258-25247.html

Dvs vem har så låga krav att man är villig att placera pengar för en årsränta på ca 2,5% per år i 24-25 år?

Historiskt har ju bara inflationen legat på 2-3% per år i snitt.

Och därtill bör man kräva en realränta på 2-3% per år.

Dvs man bör kräva en årsränta på minst 4-6% per år (dvs ca 5% per år) för att investera pengar till den riskfria statsobligationsräntan.

Ska man dessutom köpa fastigheter för pengarna måste man ju kräva en riskpremie som påslag eftersom fastigheter inte är riskfria.

//Edit: Och eftersom W:s börsvärde (ca 19 miljarder kr) ligger så mycket högre än W:s egenberäknade substansvärde (ca 16 miljarder kr) innebär det att aktieinvesterare har ett ännu lägre direktavkastningskrav än de ovannämnda nivåer som W har använt vid värderingen av bolagets fastigheter.

//

Dvs slutsats:

Det generella ränteläget är fortfarande onormalt lågt pga fortsatta stimulansåtgärder för att få igång konjunkturen efter finanskrisen 2008/2009.

Onormalt lågt ränteläge ger även onormalt högt värde på tex fastigheter.

Dvs när ränteläget normaliseras på högre nivåer de kommande åren, lär det även leda till lägre motiverade värden för fastigheter (allt annat lika).

Blir det dessutom någon ny typ av "chock" i världsekonomin etc (typ finanskrisen 2008/2009) kan det åtminstona tillfälligt leda till kraftigt lägre värden på aktier och fastigheter.

Studier har visat att investerare generellt gör misstaget att ägna sig åt "overshooting", dvs att rådande trender överdrivs (tex att börsen och fastighetsvärden stiger för mycket även om en viss uppgång var motiverad från början).

Det leder förr eller senare till korrigerande antitrender.

Även om W verkar vara ett välskött fastighetsbolag i sig, blir därför den sammantagna slutsatsen att aktien i nuläget dock är långsiktigt övervärderad på börsen.

//Tillägg 22 maj 2014

Även oroväckande för den svenska fastighetsbranschen att stora svenska fastighetsbolag som Sagax och Balder nu söker sig utomlands för att köpa fastigheter.

...Sagax finns väl även i Finland och pratar nu om att börja köpa fastigheter i Paris.

...Balder börjar också tala om Finland.

Dvs det var som under 1980-talet när "de galna svenskarna" drivet av lättlånade pengar ("easy money") först drev upp svenska fastigheter till skyhöga värderingsnivåer, för att därefter börja köpa fastigheter utomlands i tex Bryssel.

Och sedan kom baksmällan i form av den stora svenska fastighets- och finanskraschen i början av 1990-talet.

Tillägg 2:

Att den sluge finansmannen Roger Akelius nu börsintroducerar sitt bostadsfastighetsbolag Akelius Residential på börsen är också en säljsignal för fastighetsaktier som Wallenstam.

Akelius verkar alltså vilja casha hem (sälja ut) sitt fastighetsbolag nu när börsen (och fastighetsaktier) står på topp.

Han utnyttjar till fulla att denna typ av aktier nu är så populära bland investerare att investerare till och med vill många köpa fler aktier i Akelius fastighetsbolag än vad han från början tänkte sälja ut: http://www.di.se/artiklar/2014/5/22/akelius-dubblar-aktiegiv/

Edit: Enl artikeln i länken ovan är det så kallade preferensaktier i Akelius Residential som Akelius nu säljer ut.

Han hade från början tänkt sälja ut sådana prefaktier för drygt 500 miljoner kr men kommer pga det stora investerarintresset sälja ut sådana aktier för drygt 1 miljard kr.

Här i bloggen är uppfattningen att prefaktier är att betrakta som en skuld (dvs skuldobligationer) som ett bolag ger ut.

Dvs att det är lätt att sälja ut prefaktier till investerare tyder också på att det är överdrivet lätt just nu för tex fastighetsbolag att få in finansiering.

I Akelius Residential säljs prefaktierna ut för 300 kr per st.

De ger en årlig prefaktie-utdelning på 20 kr (utbetalt med 5 kr per kvartal).

Det ger en "årsränta" på 6,67% (20 kr delat med 300 kr).

Som jämförelse tex tidigare blogginlägg (från 19 maj 2014) om investmentbolaget Ratos som tidigare har sålt ut preferensaktier: http://www.redeye.se/aktiebloggen/ratos/ratos-scn

De ger en prefaktie-utdelning på 100 kr per år.

Och eftersom de prefaktierna i skrivande stund handlas för en börskurs på 1 930 kr per st ger det en "årsränta" på 5,18%.

Tillägg 3

Att Wallenstam är värt 19 miljarder kr på börsen fast bolaget självt bara värderar sitt substansvärde (marknadsvärde på tillgångar minus skulder) till 16 miljarder kr kan ha att göra med att W ej bara har ett befintligt fastighetsbestånd som är ristat i sten för all framtid.

Bolaget håller även på med nya fastighetsprojekt där W uppför nya fastigheter i ganska stor skala, vilket med rådande förutsättningar kan anses skapa ytterligare värden i bolaget.

Enl vd/huvudägare Hans Wallenstam i W:s q1/2014-resultatrapport (som kom 29 apr 2014):

Efterfrågan på bostäder där vi finns och verkar är fortsatt extremt hög.

Tillväxten i Sverige är dock fortsatt svag, och därför är det inga större värdehöjningar i våra befintliga förvaltningsfastigheter.

Istället är det eget arbete i nyproduktion och förädling av vårt fastighetsbestånd som ger och kommer att ge värdeutveckling.

Vår ambition är att tillföra minst 1 500 lägenheter om året i genomsnitt under affärsplan 2018.”

http://investors.wallenstam.se/files/press/wallenstam/201404292928-1.pdf

Det är en femårsplan som under perioden 2014-2018 ska ge W 7 500 nya lägenheter.

Som jämförelse hade W en tidigare affärsplan på att 500 nya lägenheter per år, dvs den nya planen innebär en kraftig ökning av produktionstakten.

Även enl HW i q1/2014-resultatrapporten:

När det gäller vår projektutveckling så har vi (för närvarande) cirka 1 200 lägenheter i pågående produktion.

Jag känner mig trygg i den projektportfölj som vi har och som vi ständigt jobbar med att fylla på med nya spännande projekt.

Enl ett diagram i rapporten ser man att takten ökat kraftigt från ca 700 lägenheter i produktion i början av 2013.

De i dagsläget ca 1 200 lägenheterna i produktion fördelar sig enl följande:

...Stockholm ca 900 st

...Göteborg ca 300 st

Som jämförelse verkar W:s befintliga bostadsfastigheter bestå av lägenheter fördelat enl följande:

...Stockholms 4 700 lägenheter

...Göteborg 3 200 lägenheter

...Helsingborg 200 lägenheter


Summa 8 100 lägenheter

Och som nämnt svarar bostadsfastigheter för:

...44% av W:s totala årliga hyresintäkter

...49% av W:s uthyrningsbara fastighetsyta

(dvs knappt hälften av W:s totala fastighetsbestånd).

Tex för 2013 hade W som mål att bygga nya bostadsfastigheter med totalt 2 500 nya lägenheter.

Lönsamheten skulle innebära att de nya bostadsfastigheterna skulle ge W en årlig direktavkastning på över 7%.

W kommenterar i årsredovisningen för 2013 det målet för 2013 med att W under 2013 byggstartade 2 700 lägenheter.

http://investors.wallenstam.se/files/press/wallenstam/201403265141-1.pdf

Dvs bla innebär den nu rådande heta bostadsmarknaden särskilt i Stockholm att W tydligen kan ta ut så höga hyror för nya lägenheter att en direktavkastning på över 7% per år kan erhållas.

Och som det är nu verkar det inte vara något som kan stoppa den sjukt starka efterfrågan på bostäder i Sthlm.

Men är inte även detta ett symptom på en bostadsbubbla som kommer att spricka förr eller senare?

Tillägg 4:

Fastighetsmagnaten Rutger Arnhult enl artikel i Di.se 26 apr 2014:

Vad är du rädd för?

”Att någon i min närhet ska drabbas av någon sjukdom.

Annars ingenting, förutom en långvarig räntechock.

Det slår ju sönder allt, och det vill man inte se__.

http://www.di.se/artiklar/2014/4/23/fastighetsklipparens-storsta-skrack/

Arnhult är storägare i börsnoterade fastighetsbolag som:

Corem

Klövern (där han även är vd)

Tribona

Sagax

Han har dessutom sitt privata fastighetsbolag M2.

//

Vivoline

Vivoline-aktien hittills upp över 2% idag (tors 22 maj 2014) till 6,50 kr.

Bolaget värt knappt 100 miljoner kr vid den börskursen.

Vad får man då för det?

Ett bolag baserat i Lund med sex pers anställda.

Affärsidé:

"Vivoline utvecklar och säljer idag en produkt (LS1) som reparerar donerade lungor - vilket ökar tillgången på organ som är lämpliga för transplantation - och arbetar med att utveckla verksamheten till att även omfatta behandling av andra organ såsom bland annat hjärta."

http://www.aktietorget.se/InstrumentInfo.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0005095841

Så här beskriver sig V enl sin q1/2014-resultatrapport (som kom tors 22 maj 2014):

Professor Stig Steen utvecklade under 90-talet en metod som gjorde att donerade lungor kunde bevaras, återställas och testas utanför kroppen inför en transplantation.

Denna metod ligger till grund för att Vivoline Medical i dag utvecklar, producerar, marknadsför och säljer lung-evaluerings-system med tillhörande engångsutrustning för användning i samband med

organtransplantation.

Verksamhet driva utifrån Lund, med kontor på Ideon Science Park.

http://www.aktietorget.se/pressdocs/VivolineMedical/69789/Vivoline__VIVO_20140522_13.PDF

Låter lovande men enl Vivolines ekonomiska utveckling verkar intäkterna ännu ej ha kommit igång särskilt mycket:

Intäkter:

q1/2013: 1 miljon kr

q2/2013: 1 miljon kr

q3/2013: 2 miljoner kr

q4/2013: 4 miljoner kr

q1/2014: 1 miljon kr

Resultat:

q1/2013: -3 miljoner kr

q2/2013: -4 miljoner kr

q3/2013: -2 miljoner kr

q4/2013: -3 miljoner kr

q1/2014: -6 miljoner kr

Dvs för senast rapporterade 12 mån (apr 2013-mars 2014):

...intäkter 8 miljoner kr

...resultat -15 miljoner kr

Nyckelfråga alltså:

Vem vill köpa ett bolag för 100 miljoner kr om bolaget visar en förlust på 15 miljoner kr per år?

Och vad gäller balansräkningen hade V per slutet av q1/2014 en nettoskuld (räntebärande lån minus kassa) på 1,5 miljoner kr per slutet av q1/2014.

Dvs hur ska bolaget fortsätta finansiera sin förlustbringande verksamhet?

Risk för att V kommer att behöva be aktieägarna om kapitaltillskott genom utförsäljning av nya V-aktier, vilket då leder till kursnedgång för V-aktien?

Vd för Vivoline är skåningen Peter Sebelius (41 år).

Så här beskrivs han på Vivolines hemsida:

Peter Sebelius , CEO

Peter Sebelius has been working in management positions in medical device companies for the last ten years, and is experienced in:

project management

executive management

and quality management

Peter holds two Bachelor of Science degrees:

...one in engineering

...and a second in organisation and management

Among the many awards that he has received is the Great Design Award for the development of LUCAS, a mechanical chest compression device, which he developed as R&D manager of the start-up Jolife AB, which was sold to Medtronic in 2011.

http://www.vivoline.se/en/about-vivoline/management/

Videoklipp från okt 2013 där Sebelius presenterar Vivoline: http://aktiespararna.media.fnf.nu/19/stora_aktiedagen_i_falkoping_2013/3

Han pratar där bla om följande:

Många har lungproblem med sjukdomar som:

...cystisk fibros

...kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Sådana sjukdomar gör det svårt att andas.

I Västvärlden dör 300 000 pers per år (i ålderskategorin under 75 år) av "obotliga lungsjukdomar".

Ett botemedel är att ge nya lungor till dessa patienter via lungtransplantation.

Men det är bara 4 000 patienter per år som får lungtransplantation.

Flaskhalsen är brist på lungor att tranplantera.

Det är köer för alla typer av organtransplantation, men särskilt för lungtransplantation.

Vivolines verksamhet går ut på att få till fler lungor som kan transplanteras till lungpatienterna.

Av alla som vill donera sina lungor när man dör, används i dagsläget bara 20% av dessa donerade lungor.

Professor Stig Steen upptäckte dock att man kan "tvätta"/rekonditionera lungor.

...Knepet är att spola lungorna med en vätska som "torkar ut" lungorna.

...Därefter kan lungorna testas för att de är ok.

...Och så kan lungorna preserveras (dvs bevaras) i upp till ett dygn, och i framtiden förmodligen längre.

Stig Steen uppfann sin metod för drygt tio år sedan men det blev ingen succé.

SS gick då till Peter Sebelius och sa att något måste göras.

Problemet var att SS-metoden (i form av nuvarande Vivoline-konkurrenten Xvivo Perfusions produkt Steen Solution?) var för svår för sjukvårdspersonalen att genomföra.

...Lösningen blev att utveckla en ny produkt som blev en av Vivolines produkter (som kostar 800 000 kr).

(= Vivolines produkt LS1?)

...Till produkten hör en engångsartikel (som kostar 80 000 kr).

I produkterna lägger man lungorna i en låda, varefter lungorna sköljs rena, testas och preserveras.

Målet är att därmed öka andelen donerade lungor som kan användas (från dagens låga nivå 20%), och därmed även öka antalet lungtransplantationer från dagens 4 000 st per år.

//Edit: Professor Stig Steen har tydligen även utvecklat en näringsdryck i samarbete med kosmetikabolaget Oriflame.

Videoklipp där Stig Steen själv pratar om detta: http://www.youtube.com/watch?v=-9qO5i-ckqs

Han säger där bla att näringsdrycken har utvecklats för att stärka lungtransplantations-patienter: http://www.youtube.com/watch?v=-9qO5i-ckqs

Stig Steen är tydligen norrman: http://no.wikipedia.org/wiki/Stig_Steen

//

Sebelius säger enl nedan i V:s q1/2014-resultatrapport (från 22 maj 2014).

(Min numrering i texten etc.)

Det första kvartalet 2014 har passerat och ett antal händelser av särskild vikt bör nämnas:

1)

...I januari (2014) avslutades det sista konverteringstillfället för de teckningsoptioner av serie TO 1 som nyemitterades via vår tidigare genomförda nyemission inför notering på AktieTorget.

Totalt nyttjades nästan 90 % av teckningsoptionerna, innebärande att Vivoline tillfördes cirka 7,4 MSEK.

Det är naturligtvis glädjande att intresset varit stort, samtidigt som vi skaffat oss goda förutsättningar för att arbeta vidare enligt plan med nya produkter och nya marknader.

2)

...I januari (2014) lämnades en patentansökan in angående transportsystem för hjärtan.

Att kunna transportera organ längre sträckor underlättar möjligheten att finna lämplig mottagare, ökar antalet tillgängliga organ samt underlättar logistiken kring transplantation.

3)

Vi har hela tiden arbetat fokuserat med patent och kommer att fortsätta att stärka vår patentportfölj.

Detta är ett av stegen på vägen mot att se till att majoriteten av donerade organ ska komma behövande patienter tillgodo och att ingen ska behöva avlida på grund av organbrist.

4)

Under hela perioden har mycket arbete gjorts för att kunna lansera andra generationens lungevalueringssystem, Vivoline® LS2, på ISHLT som är en världskongress inom hjärt- och lungtransplantation.

Denna senaste modell är både mindre och smidigare än den tidigare, samtidigt som den har dubbla skärmar och modernare design.

Med denna produkt blir vi först med att lansera en andra generation av system.

5)

Det finns stort intresse för våra produkter på marknaden och vi har övervägt olika alternativ att förstärka säljorganisationen.

...I mars (2014) startade vi arbetet med att rekrytera en ny säljare.

Jag är övertygad om att ytterligare en säljare kommer att gynna försäljningen positivt.

http://www.aktietorget.se/pressdocs/VivolineMedical/69789/Vivoline__VIVO_20140522_13.PDF

Dvs:

  • Positivt att V även ger sig in i produkter för hjärttransplantationer.

  • Positivt att V lanserar en ny, förbättrad version (LS2) av sitt lung-evaluerings-system LS1.

  • Positivt att V stärker säljorganisationen men bara en ny säljare låter inte särskilt mycket för att V ska kunna erövra världsmarknaden (vilket aktieinvesterare tycks hoppas på).

  • Negativt att V alltså hade en nettoskuld på 1,5 miljoner kr per slutet av q1/2014 trots att bolaget fick in ett kapitaltillskott på 7-8 miljoner kr under kvartalet.

V måste alltså snabbt förbättra intäkter och resultat och helst utan att behöva sälja ut nya V-aktier till investerare, för att motivera nuvarande börskurs 6,50 kr.

Här är intrycket att det ej kommer att gå varför aktien lär sjunka.

Dessutom bråk mellan Vivoline och konkurrenten Xvivo Perfusion (som också är börsnoterat i Sverige).

Xvivo verkar dock ha kommit längre än V.

Xvivo är värt 700-800 miljoner kr vid börskurs 39 kr på börsen.

Ändå verkar även Xvivo-aktien högt värderad:

Xvivo är baserat i Göteborg och har 15 pers anställda.

Bolagets inriktning (enl dess q1/2014-resultatrapport):

XVIVO Perfusion är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att

...bedöma användbarhet

...möjliggöra behandling av organ

...och bevara organ i god kondition utanför kroppen i väntan på transplantation.

Bolagets produkt Perfadex® har idag en marknadsandel på över 90 procent vid traditionell preservation av lungor inför transplantation.

http://www.xvivoperfusion.com/wp-content/uploads/2014/04/Delårsrapport-januari-mars-2014.pdf

Xvivos ekonomiska utveckling de senaste kvartalen:

Intäkter:

q1/2013: 16 miljoner kr (+18%)

q2/2013: 16 miljoner kr (+13%)

q3/2013: 17 miljoner kr (+17%)

q4/2013: 20 miljoner kr (+36%)

q1/2014: 18 miljoner kr (+12%)

Nettoresultat:

q1/2013: 2 miljoner kr

q2/2013: 2 miljoner kr

q3/2013: 2 miljoner kr

q4/2013: 2 miljoner kr

q1/2014: 2 miljoner kr

Dvs utveckling senast rapporterade 12 mån (apr 2013-mars 2014):

...intäkter 71 miljoner kr (+19%)

...nettoresultat 8 miljoner kr (jämfört med 2 miljoner kr under föregående 12 mån)

Positivt alltså med ökande intäkter och resultat, men räcker det för att motivera ett börsvärde på 700-800 miljoner kr?

Bla hoppas Xvivo på sin produkt Steen Solution som börjat säljas i bla Europa och Xvivo hoppas få tillstånd att börja sälja i USA.

En expertpanel till amerikanska läkemedelsverket FDA har gett rådet att Steen Solution ska få tillstånd att börja säljas i USA.

Xvivo hoppas på FDA-godkännande "inom några månader" (enl Xvivos q1/2014-resultatrapport som kom 23 apr 2014).

Steen Solution svarade för 24% av Xvivos intäkter i q1/2014.

Bla Xvivox vd Magnus Nilsson i bolagets q1/2014-resultatrapport:

Ett godkännande (dvs ett FDA-godkännande för Steen Solution i USA) skulle öppna upp världens största marknad (dvs USA) för marknadsföring av STEEN Solution™

http://www.xvivoperfusion.com/wp-content/uploads/2014/04/Delårsrapport-januari-mars-2014.pdf

Vad är Steen Solution?

Enl Xvivox q1/2014-resultatrapport bla:

många lungor som idag kasseras efter donation faktiskt kan användas till att rädda patienter som annars riskerar att dö i väntan på ett nytt organ

Och:

Intresset för STEEN Solution™ och möjligheterna att ta tillvara på fler lungor är fortsatt stort också i övriga delar av världen och ännu ett land, Turkiet, har genomfört en transplantation med en lunga som behandlats med STEEN Solution™-metoden under kvartalet.

Enl Xvivos q1/2014-resultatrapport:

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att välja ut användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.

Bolagets produkt Perfadex® har idag en marknadsandel på över 90 procent vid traditionell preservation av lungor inför transplantation.

Ett stort problem i transplantationssjukvården är bristen på tillgängliga lungor.

Idag används cirka 20 procent av tillgängliga donationsorgan i USA, då det bedöms alltför riskfyllt att använda övriga donerade lungor vid transplantation.

Med hjälp av XVIVO Perfusions produkt – STEEN Solution™ – rensas organet från skadliga ämnen från donatorn vilket skapar en bättre omgivning för organets celler.

Tekniken medför därmed att organet ges tillfälle att ”återhämta sig” om så är möjligt och att funktionstestning kan utföras utanför kroppen.

I klinisk användning i Europa, Australien och Kanada och vid klinisk prövning i USA har det visat sig att många av de initialt ”refuserade” organen efter genomgången STEEN Solution™-perfusion bedömts som användbara och utnyttjats för att transplantera lungsjuka.

STEEN Solution™ användningen har därför potential att öka det totala antalet lungtransplantationer.

http://www.xvivoperfusion.com/wp-content/uploads/2014/04/Delårsrapport-januari-mars-2014.pdf

Även om Xvivo enl ovan i alla fall går med vinst, har även Xvivo en nettoskuld.

Den uppgick till 10 miljoner kr per slutet av q1/2014.

Dessutom skrämmande att Xvivo hade mycket ev "luft" i balansräkningen i form av abstrakta så kallade immateriella anläggningstillgångar (ia-tillgångar) bokförda till 93 miljoner kr per slutet av q1/2014 motsvarande:

...70% av totala tillgångar

...94% av eget kapital

Dvs om Xvivo börjar gå dåligt och ia-tillgångarna måste skrivas ned till noll kr leder det till en resultateffekt på -93 miljoner kr som nästan utraderar hela Xvivos egna kapital varvid bolaget lär behöva be aktieägarna om stort kapitaltillskott vilket lär sänka Xvivos börskurs.

Vivoline hade för sin del ia-tillgångar var bokförda till 5 miljoner kr per slutet av q1/2014 vilket motsvarade:

...33% av totala tillgångar

...86% av eget kapital

Det innebär också en förhöjd risknivå i V-akien.

Mer om bråket mellan Vivoline och Xvivo:

Enl bla Xvivos årsredovisning för 2013 (som är daterad 7 apr 2014):

1)

En stämning mot Vivoline inlämnades (under 2013) för att skydda XVIVO Perfusions rättigheter till tre patent avseende produkter uppfunna av Professor Stig Steen.

2)

KONKURRENS

Det finns för närvarande huvudsakligen en konkurrerande produkt till Perfadex® för indikationen lungtransplantation; Celsior från franska Sanofi Aventis/Genzyme (marknadsandel drygt 5 procent).

Inom området med kringutrustning finns fler företag som arbetar med apparater för organperfusion, såsom till exempel:

...amerikanska ORS (Organ Recovery System)

...TransMedics

...och svenska Vivoline

3)

En stämning mot Vivoline inlämnades under det fjärde kvartalet 2013 för att få fastställt XVIVO Perfusions rättigheter till tre patent avseende produkter uppfunna av Professor Stig Steen.

XVIVO Perfusion har inhämtat oberoende bedömning från ledande rättsvetenskaplig expertis.

Denna expertis gör bedömningen att XVIVO har exklusiva rättigheter till Vivolines tre patent.

XVIVO Perfusions produkt STEEN Solution™, omfattas inte av tvisten och skyddas av beviljat patent som löper till år 2021.

4)

RÄTTSLIGA TVISTER

En stämning mot Vivoline inlämnades under det fjärde kvartalet 2013 för att få fastställt XVIVO Perfusions rättigheter till tre patent avseende produkter uppfunna av Professor Stig Steen.

XVIVO Perfusion har inhämtat oberoende bedömning från ledande rättsvetenskaplig expertis.

Denna expertis gör bedömningen att XVIVO Perfusion har exklusiva rättigheter till tre av Vivolines patent.

Motsvarande kontraktsrättsliga fråga mellan Igelösa, Stig Steen och XVIVO Perfusion avgörs enligt avtal i skiljenämnd.

Påkallande av skiljeförfarande inlämnades under det fjärde kvartalet 2013 till Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut.

XVIVO Perfusions produkt STEEN Solution™, omfattas inte av tvisten och skyddas av beviljat patent som löper till år 2021.

Och Vivoline bemötande av Xvivos anklagelser:

Bla pressmeddelande från Vivoline 11 okt 2013:

Inget juridiskt stöd för XVIVO Perfusion AB:s krav enligt experter

Med anledning av den legala process som XVIVO Perfusion AB (”XVIVO”) nyligen säger sig ha initierat mot Vivoline® Medical AB (”Vivoline”) avseende XVIVOs patenträttigheter publicerar härmed Vivoline ett förtydligande.

Vivoline har låtit två externa experter utreda rättigheterna.

Båda utredningarna bekräftar Vivolines rättigheter och fann inget juridiskt stöd för XVIVOs krav.

http://www.aktietorget.se/pressdocs/VivolineMedical/67079/Vivoline__VIVO_20131011_11.PDF

Dvs det är ju olyckligt om konkurrenten Xvivo visar sig ha rätt till patent på Vivolines produkter osv.

På senare tid i bråket höll tex tydligen Xvivo en presentation ons 5 mars 2014 där bråket med Xvivo togs upp.

Där kom Vivoline med moteld i form av ett pressmeddelander fre 7 mars 2014: http://www.aktietorget.se/pressdocs/VivolineMedical/68643/Vivoline__VIVO_20140307_7.PDF

Bla enl pressmeddelandet i den länken:

Vivolines uppfattning kvarstår

Vivoline står fast vid tidigare kommunicerad uppfattning, det vill säga att inga av bolagets uppfinningar är patenterbara vidareutvecklingar av den lösning som regleras i avtalet mellan Igelösa life Science AB och (Xvivos tidigare moderbolag) Vitrolife.

Den patenterade lösningen som regleras i detta avtal består av Perfadex® med tillsats av kalcium och nitroglycerin.

Försök gjordes av Vitrolife att patentera även en lösning med endast kalcium tillsatt, men såväl amerikanska som europeiska patentmyndigheter ansåg att en sådan lösning inte var patenterbar då den saknade nyhet och uppfinningshöjd.

Således är nitroglycerin en förutsättning för att uppfinningen ska vara patenterbar.

Bland annat på grund av att ingen av uppfinningarna innehåller nitroglycerin, anser Vivoline och de externa experter som bolaget anlitat att de uppfinningar som stämningen avser inte är förbättringar av den patenterade lösningen.

Vivolines vd Peter Sebelius kommenterade även saken i det pressmeddelandet från Vivoline 7 mars 2014:

Vi har sedan onsdag kväll (dvs ons 5 mars 2014) fått ett antal frågor från marknaden (dvs investerare på aktiemarknaden) som undrar:

...vad Vivoline har för avtal med XVIVO

...och om det verkligen är så att den breda produktportfölj inom lung- och hjärttransplantation som Vivoline utvecklar i själva fallet skulle vara XVIVOs.

Det är beklagligt att det uppstått otydligheter sedan gårdagens presentation som förvirrat aktiemarknaden och bolagens aktieägare.

Det finns uppenbarligen ett stort behov att förtydliga för marknaden att så naturligtvis inte är fallet och vi förutsätter att även XVIVO går ut med ett förtydligande.

Något sådant förtydligande verkar Xvivo inte ha gått ut med.

Ev kan man tolka det som att bråket går ut på att Xvivo helt enkelt vill göra livet surt för uppstickaren Vivoline, utan att det ev ej finns särskilt mycket grund för det.

Men det kan ju ändå vara kostsamt och tidsödande för Vivoline, och ta tid och kraft från V:s egna ambitioner (vilket givetvis är Xvivos avsikt).

Dvs förenklad tolkning:

Det ovannämnda bolaget Igelösa är alltså tydligen Xvivo-grundaren Stig Steens bolag.

När han hoppade av från Xvivo fanns avtal om vad Stig Steen fick och inte fick ägna sig åt därefter.

Och tydligen har Xvivo nu synpunkter på vad Vivoline (med Stig Steen som huvudägare) ägnar sig åt, mot bakgrund av avtalet med Stig Steen.

Bolaget Igelösa Life Science AB äger 31% av Vivoline: http://www.aktietorget.se/InstrumentInfo.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0005095841

Och Stig Steen själv sitter enl samma länk i Vivolines styrelse.

Enl Ratsit sitter Stig Steen (66 år) i Igelösas styrelse: http://www.ratsit.se/5565549903-Igelosa_Life_Science_Aktiebolag

Vd i Igelösa är en Ådne Steen (37 år), dvs Stig Steens son?


Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra:http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

1) Fundamental aktieanalys vs teknisk aktieanalys

På lång sikt är fundamental aktieanalys det enda relevanta för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej, dvs förenklat; den ekonomiska utvecklingen för ett börsbolags verksamhet och hur bolagets aktie värderas i förhållande till den ekonomiska utvecklingen mm.

Enl den finansiella vetenskapen går det inte att i längden bli rik på så kallad teknisk aktieanalys, dvs att spå framtida börskurser utifrån diagram för historiska börskurser etc.

Det har även visat sig i vetenskapliga studier.

Man kan tjäna pengar på teknisk aktieanalys några enstaka gånger, men därefter kommer man förr eller senare att göra förlustaffärer vilket gör den analysmetoden meningslös.

Inte heller fundamentalanalys ger vinst varje gång, men här är i varje fall uppfattningen att den i längden ger klart bättre resultat för aktieinvesteringar än teknisk analys.

Och rent logiskt borde även fundamentalanalys vara det enda som fungerar långsiktigt eftersom det bara är den som är underbyggd av rimliga resonemang jämfört med teknisk analys.

2) Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.

Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.

Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.

Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.

3) Immateriella tillgångar

Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.

Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.

Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.

Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).

Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.

Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.

I detta blogginlägg blev alltså rekommendationerna följande:

...Wallenstam-aktien: "Sälj" vid börskurs 111,90 kr.

...Vivoline-aktien: "Sälj" vid börskurs 6,50 kr.

Det var aktiernas rådande börskurser när blogginlägget skrevs under dagen tors 22 maj 2014.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?