Post entry

Långsiktig potential i Vitrolife

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Få börsbolag har så goda framtidsutsikter som Vitrolife, även om aktieägarna behöver tålamod och transplantationssidan inte lär få något jättegenombrott på kort sikt.

Vitrolife betalar aktiemäklarfirman Remium för att finnas med på Remiums hemsida http://www.introduce.se/, där Remiums aktieanalytiker Johan Biehl i nov 2011 gjorde följande prognoser för Vitrolifes ekonomiska utveckling:

Intäkter:
2011: 360 miljoner kr (+21%)
2012: 424 miljoner kr (+18%)
2013: 508 miljoner kr (+20%)

Rörelsemarginal:
2011: 14%
2012: 16%
2013: 19%

Resultat per aktie:
2011: 1,95 kr (+31%)
2012: 2,49 kr (+28%)
2013: 3,46 kr (+39%)

http://www.introduce.se/media/3762228/vitr_3.011.pdf

Dvs en mycket fin utveckling väntas alltså. Få börsbolag lär kunna räkna med motsvarande tillväxt i resultat per aktie de kommande åren.

Av intäktstillväxten att döma väntas det dock inte bli något snabbt jättegenombrott för Vitrolifes lungtransplantations-produkt Steen Solution, utan snarare successivt ökade intäkter från det.

Vitrolife-aktiens p/e-tal blir 18 med nuvarande börskurs 44,80 kr och förväntat resultat per aktie för 2012 enl ovan. Dvs inte jättebilligt, men om resultattillväxten fortsätter i god takt i ett antal år även efter 2013 är det klart att aktien är billig även på nuvarande nivå.

Vitrolife har en låg skuldsättning med en nettoskuld som väntas ha uppgått till 40-50 miljoner kr vid årsskiftet enl Remium, jämfört med att hela Vitrolife är värt totalt nästan 900 miljoner kr på börsen vid nuvarande börskurs 44,80 kr.

Analysföretaget Redeyes analytiker Peter Östling och Klas Palin har gjort en separat analys av Vitrolife (också daterad i nov 2011): http://www.redeye.se/sites/redeye.se/files/private/report_files/2011/11/7922.pdf I analysen sätter de Vitrolife-aktiens avkastningspotential till betyget 6,5 i en skala från 1-10. Risken i aktien anses vara låg med trygghetsbetyget 9 på en skala från 1-10. När Redeye skrev den analysen stod börskursen på ungefär samma nivå som idag (drygt 44 kr).

Redeye räknar med följande ekonomiska utveckling för Vitrolife:

Intäkter:
2011: 350 miljoner kr (+17%)
2012: 408 miljoner kr (+17%)
2013: 468 miljoner kr (+15%)
2014: 536 miljoner kr (+14%)
2015: 602 miljoner kr (+12%)

Rörelsemarginal:
2011: 13%
2012: 13%
2013: 14%
2014: 15%
2015: 16%

Resultat per aktie:
2011: 1,73 kr (+16%)
2012: 2,13 kr (+23%)
2013: 2,57 kr (+21%)
2014: 3,16 kr (+23%)
2015: 3,76 kr (+19%)

Dvs en något försiktigare bedömning än Remium, men som synes gör Redeye prognoser även för 2014 och 2015 då utvecklingen väntas bli fortsatt god.

Samtidigt är det även av Redeyes siffror att döma inte väntat att det blir någon jätteexplosion i intäkterna tack vare Steen Solution, utan liksom Remiums bedömning en successiv men god tillväxt.

Med Redeyes siffror ligger Vitrolife-aktiens p/e-tal på 21 med nuvarande börskurs 44,8 kr och Redeyes förväntade resultat per aktie för 2012. Dvs högre än p/e-talet 18 med Remiums prognos.

Det intressanta är att Redeye även gör separata intäktsprognoser för Vitrolifes olika affärsområden, bla transplantationsdelen inkl Steen Solution. Redeye delar in Vitrolifes verksamhet i följande tre affärsområden:

• Fertilitet
• Transplantation
• Stamcellsodling

Fertilitet avser Vitrolifes produkter för provrörsbefruktningar (vilket alltså är en metod för folk att få barn, om man inte kan få barn på vanligt sätt http://sv.wikipedia.org/wiki/Provrörsbefruktning).

Transplantationssidan är Vitrolifes produkter för lungtransplantationer:

• dels vätskelösningen Perfadex (för att skölja igenom lungorna)
• dels utrustningen Steen Solution för att förvara och testa lungorna innan de opereras in i en patient

Det tredje affärsområdet avser Vitrolifes instrument och vätskor för stamceller. (Vad är en stamcell? http://sv.wikipedia.org/wiki/Stamcell) Stamceller är bla på tal för att på konstgjord väg odla fram kroppsdelar att använda som "reservdelar", men det ligger väl ännu i forskningsstadiet.

Redeye räknar med följande intäktsutveckling för Vitrolifes respektive affärsområde:

Fertilitet, intäkter:
2011: 301 miljoner kr (+19%)
2012: 347 miljoner kr (+15%)
2013: 398 miljoner kr (+15%)
2014: 455 miljoner kr (+14%)
2015: 512 miljoner kr (+12%)

Transplantation, intäkter:
2011: 47 miljoner kr (+9%)
2012: 59 miljoner kr (+24%)
2013: 68 miljoner kr (+16%)
2014: 79 miljoner kr (+15%)
2015: 88 miljoner kr (+12%)

Stamcellsodling, intäkter:
2011: 1 miljoner kr (-29%)
2012: 2 miljoner kr (+100%)
2013: 2 miljoner kr (0%)
2014: 2 miljoner kr (0%)
2015: 3 miljoner kr (+25%)

Dvs Vitrolife kan verka ha banbrytande produkter på transplantationsområdet, men det väntas ändå svara för en ganska obetydlig del av Vitrolifes totala intäkter framöver:

• År 2011 väntas fertilitet ha stått för 86% av Vitrolifes totala intäkter, och transplantation för 14%.
• Även år 2015 väntas fertilitet stå för 85% av intäkterna och transplantation 15%. Transplantation bedöms då bara ha nått intäkter på knappt 90 miljoner kr.

Redeye kommer i sin analys fram till att Vitrolife-aktiens motiverade värde är 49,40 kr, dvs inte så mycket över nuvarande börskurs 44,80 kr (ca 10% över)..

Speciella frågor kring Vitrolife:

• Förvirring uppstod i höstas då Vitrolifes förra vd Magnus Nilsson (fyller 56 år under 2012) plötsligt började sälja av sina Vitrolife-aktier. Sedan framkom att han blir vd för Vitrolifes nya, separata dotterbolag Xvivo (för affärsområde Transplantation) där han ser stor potential. Frågan är nu om det kan bli separat börsnotering av Xvivo och att Xvivo ev kommer att be aktieägarna om kapitaltillskott (genom utgivning av nya aktier via nyemission) för att finansiera fortsatt kraftfull expenasion. Det vore i så fall positivt om Xvivo blir ett separat börsbolag (även om en nyemission i Xvivo kan vara kortsiktigt negativ för börskursen). Enl Redeye ska Vitrolife låta Magnus Nilsson få köpa en ägarandel på 15% av Xvivo.

Thomas Axelsson (fyller 53 år under 2012) har utsetts till tillfällig Vitrolife-vd inför utnämning av en ny permanent vd. Han har tidigare varit vd för liknande bolag.

• USA är givetvis den största potentiella marknaden för affärsområde Transplantation, men i flera omgångar har ett amerikanskt myndighetsgodkännande av Steen Solution fördröjts. Varför? Nu är det i alla fall på tal att Vitrolife genomför kompletterande studier av Steen Solution. Redeye räknar med att Steen Solution får myndighetsgodkännande i USA under andra halvåret 2012.

Det kan enl Redeye bli tal om att Steen Solution först får ett preliminärt godkännande i USA (så kallat HDE; "Humanitarian Device Exemption") innan det slutgiltiga godkännandet ges.

Redeye konstaterar att aktieinvesterare ännu inte åsätter Vitrolifes affärsområde Transplantation (dotterbolaget Xvivo) något egentligt värde, eftersom verksamheten hittills i sin utvecklingsfas i praktiken går med förlust. Det är alltså affärsområde Fertilitet som ännu så länge bär upp Vitrolifes vinster. Men det kan förstås bli ändring av det när Xvivo får ökade intäkter framöver.

• Steen Solution är godkänd inom EU sedan flera år, och frågan är varför försäljningen av produktområdet inte har kommit igång inom EU. Det undrar signaturen "harpans" på Di.se:s aktieforum Börssnack: http://borssnack.di.se/diseconf/Forum/ListMessages.aspx?forumid=1&ThreadID=2040234#msg13571701

• Intressant att Vitrolife (dotterbolaget Xvivo) även håller på att ta fram produkter/lösningar för andra organ än lungor.

• Är även Redeyes Vitrolife-analys något som Vitrolife betalar Redeye för att göra (liksom Vitrolife betalar Remium)? Finns det därmed risk för intressekonflikt, dvs att Remium och Redeye gör överdrivet optimistiska prognoser för att uppdragsgivaren Vitrolife ska bli glad? Som utgångspunkt får man anta att Remiums och Redeyes prognoser lär vara desamma som de hade gjort även om inte Vitrolife betalat för dem, bla för att Remiums och Redeyes anseenden annars kan försämras om det senare visar sig att Vitrolife får en mycket sämre utveckling än prognoserna.

• Andra börsbolag verksamma inom transplantationsområdet är Allenex och Glycorex. Kan det bli tal om att de och Vitrolife går samman framöver för att bilda en större och starkare transplantations-konstellation? Stor potential verkar tex finnas i Glycorex som berörts i ett tidigare blogginlägg: http://www.redeye.se/aktiebloggen/glycorex-transplantation/glycorex-verkar-spannande

Sammantagen reflektion:

Vitrolife väntas ha en avundsvärd ekonomisk utveckling framöver enl både Remium och Redeye. Det lär långsiktigt leda till en fin kursuppgång i Vitrolife-aktien från nuvarande kursnivå 44,80 kr.

Men som synes av ovannämnda p/e-tal och Redeye-värdering, verkar Vitrolife-aktien inte vara jättemycket undervärderad i dagsläget - utan aktien är snarare redan ganska högt värderad utifrån hur förväntningarna på bolagets ekonomiska utveckling ser ut idag.

Dessutom är det överraskande att affärsområde Transplantation inte väntas få mer kraftigt ökande intäkter än vad tex Redeye räknar med framöver.

Stamcellsområdet verkar väldigt spännande. Dock är Vitrolifes produkter på det området ännu så länge bara instrument och vätskor, dvs inte direkt avseende utveckling av själva stamcellsodlingen för att kunna odla mänskliga kroppsdelar (och på sikt kanske hela människokopior?). Och enl Redeye väntas Vitrolife endast ha försumbara intäkter från stamcellsområdet, åtminstone tom 2015.

Dvs sammantaget kan det vara läge att börja köpa på sig Vitrolife-aktier redan på nuvarande kursnivå, eftersom bolaget väntas få en så fin, långsiktig ekonomisk utveckling. Om möjligt bör man med lite is i magen invänta ev tillfälliga kursdippar (till åtminstone under 40 kr) innan man börjar köpa större mängder Vitrolife-aktier.

I bästa fall kommer både Remiums och Redeyes prognoser visa sig vara alltför försiktiga, och då kan Vitrolife-aktien bli en av börsens verkliga kursraketer de kommande åren. Myndighetsgodkännandet i USA under andra halvåret 2012 är därutöver en bra trigger som lär leda till kursuppgång när beskedet om godkännandet kommer.

Huvudägare Bure

Vitrolifes huvudägare är investmentbolaget Bure med en ägarandel på 28-29%. Bures ägarandel i Vitrolife är värd 250 miljoner kr, dvs 16% av Bures totala värde 1,5-1,6 miljarder kr på börsen. Det motsvarar 3 kr av Bures aktiekurs som ligger på ca 18 kr.

Bures vd Patrik Tigerschiöld (fyller 48 år under 2012) är styrelseordförande i Vitrolife. Han och hans pappa Dag Tigerschiöld är i sin tur huvudägare i Bure med en sammanlagd ägarandel på 18% av Bure.

Positivt att Dag Tigerschiöld privat köpt fler aktier i Vitrolife under 2011:

• 2 maj 2011: köp av 4645 Vitrolife-aktier
• 3 maj 2011: köp av 4074 Vitrolife-aktier
• 4 maj 2011: köp av 2224 Vitrolife-aktier
• 5 maj 2011: köp av 4482 Vitrolife-aktier
• 16 juni 2011: köp av 5000 Vitrolife-aktier

http://insynsok.fi.se/SearchPage.aspx?bolagid=609&reporttype=0&culture=sv-SE&fromdate=2011-01-15&tomdate=2012-01-15

• Det innebär att han under 2011 köpte drygt 20000 Vitrolife-aktier, och därefter äger ca 210000 Vitrolife-aktier värda tillsammans 9-10 miljoner kr på börsen.
• Därutöver äger han fler Vitrolife-aktier indirekt via sin ägarandel i Bure. Dag Tigerschiöld äger direkt 11% av Bure som i sin tur äger 28,5% av Vitrolife, dvs den indirekta ägarandelen i Vitrolife är därigenom värd 27 miljoner kr för Dag Tigerschiöld (hans ägarandel på 11% av Bure gånger Bures ägarandel på 29% av Vitrolife som totalt är värt nästan 900 miljoner kr på börsen).

Även under 2010 ökade Dag Tigerschöld sitt egna aktieinnehav i Vitrolife kraftigt med ca 160000 Vitrolife-aktier (från ca 30000 aktier till knappt 190000 aktier).

Under hela 2010 och 2011 låg Vitrolife-aktien kring 35 kr, men i okt 2011 sköt aktiekursen upp till en topp på 52 kr. Därefter föll den tillbaka igen, men verkar sedan dess ha etablerat en ny, högre kursnivå än tidigare (på över 40 kr).

Trion Dag Tigerschiöld, Sven Hagströmer och Johan Björkman kände varandra sedan unga år, och blev alla kometer i finansbranschen på sin tid. De jobbade tex på 60-talet tillsammans på finansavdelningen på Gränges ("flaggskeppet" bland börsbolagen förr i världen). Sedan dess blev de alla tre framgångsrika finansmän och mångmiljonärer. Dag Tigerschiöld är nu engagerad i Bure, och Hagströmer i investmentbolaget Öresund (som nu delas upp i nya Öresund respektive Newco, varav Hagströmer blir huvudägare i Newco). Björkman gick bort i cancer 2007 http://sv.wikipedia.org/wiki/Johan_Björkman.

Björkman misstänktes ett tag för olaglig insiderhandel, men friades till slut: http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article808754.ece Björkmans bror (advokat Per Björkman) försvarar Johan Björkman i följande inlägg: http://newsmill.se/artikel/2011/01/11/redakt-rerna-bakom-drevet-mot-johan-bj-rkman-borde-st-llas-till-svars Dock lär Johan Björkman vid något tillfälle ha sagt att insiderhandel är det enda sätt man kan bli rik på vad gäller aktier.

Det blossade även upp en diskussion kring om Dag Tigerschiöld genom sina köp av Vitrolife-aktier under 2010 ägnat sig åt olaglig insiderhandel, vilket han dock själv förnekat bestämt: http://www.realtid.se/ArticlePages/201012/27/20101227092218_Realtid788/20101227092218_Realtid788.dbp.asp?sAction=lk

Hur som helst så är det positivt (mot bakgrund av trion Tigerschiöld/Hagströmer/Björkmans stora historiska framgångar) att Dag Tigerschiöld nu verkar tro så starkt på Vitrolife. Har han lyckats så bra historiskt med sina investeringar, tyder det på att även Vitrolife kommer att bli en bra investering för honom (samt andra Vitrolife-aktieägare).

Och Bure är en stark huvudägare för Vitrolife med en stark ekonomisk ställning. Enl Bures q3-rapport uppgick Bures totala substansvärde (marknadsvärde på tillgångar minus skulder) till knappt 2 miljarder kr 30 sept 2011. Substansvärdet fördelade sig enl följande:

• Micronic Mydata: 357 miljoner kr
• Carnegie: 325 miljoner kr
• Vitrolife 206 miljoner kr
• Mercuri International: 199 miljoner kr
• Partnertech: 115 miljoner kr

• Kassa: 444 miljoner kr
• Övriga tillgångar: 308 miljoner kr

Summa substansvärde: 1954 miljoner kr (23,53 kr per Bure-aktie)

Ovanstående är värdet på Bures ägarandel i respektive bolag. 30 sept 2011 var ägarandelarna enl följande:

• Micronic Mydata: 38%
• Carnegie: 24%
• Mercuri International: 99%
• Partnertech: 43%
• Vitrolife: 29%

• Micronic Mydata är ett elektronikföretag.
• Carnegie är en aktiemäklarfirma.
• Mercuri International är ett konsult- och utbildningsföretag.
• Partnertech är en kontraktstillverkare, dvs ett bolag som tillverkar produkter (främst elektronikprodukter) åt utomstående uppdragsgivare.

I värdet på Bures Carnegie-ägarandel ovan inkluderas:

• Carnegie: 215 miljoner kr (=värdet på Bures ägarandel 24%)
• Carnegie Asset Management: 80 miljoner kr (=värdet på Bures ägarandel 28%)
• Max Matthiessen: 30 miljoner kr (=värdet på Bures ägarandel 18%)

Summa: 325 miljoner kr

• Carnegie är själva aktiemäklarfirman Carnegie.
• Carnegie Asset Management är ett kapitalförvaltningsbolag.
• Max Matthiessen ett försäkringsmäklarbolag inriktat på ekonomisk rådgivning.

Tidigare ingick Carnegie (aktiemäklarfirman), Carnegie Asset Management och Max Matthiessen i en och samma koncern, men numera är de separata bolag.

Mot bakgrund av Dag Tigerschiölds historiska framgångar, kan det finnas skäl att även fundera på köp av Bure-aktien. Enl Bures q3-rapport handlades Bure-aktien med nästan 20% rabatt i förhållande till Bures substansvärde per aktie 30 sept 2011. Genom köp av Bure-aktier får man alltså indirekt exponering mot bla Vitrolife, och dessutom med rabatt.

Dock finns frågetecken för Bure i form av att Bures övriga innehav Micronic Mydata, Carnegie och Partnertech inte verkar gå kanonbra för närvarande. Micronic Mydatas vd Peter Uddfors gjorde i och för sig en intressant företagspresentation i Redeyes regi i nov 2011 (videoklipp med presentationen: http://www.redeye.se/webcast/micronic-mydata-time-seminarium-2011). Där kan det finnas potential på sikt, men tex Partnertech har i många år varit en surdeg och man kan fråga sig om Partnertechs affärsmodell verkligen är hållbar.

Dock är tex den skarpe finansmannen Bengt Stillström också storägare i Partnertech (via Stillströms investmentbolag Traction), och om Stillström är storägare i ett bolag vet man att det finns stor potential i det bolaget. I tidigare blogginlägg har nämnts att Stillström även gått in som storägare i börsnoterade bolaget G5 (som gör dataspel för mobiltelefoner):

http://www.redeye.se/aktiebloggen/mest-kopvarda-aktierna-g5-och-eolus

http://www.redeye.se/aktiebloggen/g5-entertainment/zynga-kan-lyfta-g5

I Carnegie är Bure minoritetsägare med riskkapitalbolaget Altor som majoritetsägare. De fick köpa Carnegie till vrakpris i samband med att Carnegie kraschade under finanskrisen. Emellertid verkar det nuförtiden vara svåra tider för aktiemäklarfirmor med låg aktivitet på aktiemarknaden, även om det ev börjar gå lite bättre på sistone.

- - -

Tillägg 20 feb 2012

I blogginlägget ovan stod bla fölajnde:

"Dock lär Johan Björkman vid något tillfälle ha sagt att insiderhandel är det enda sätt man kan bli rik på vad gäller aktier."

Det var kriminologen och författaren Leif G.W. Persson som sa det vid ett framträdande på en konferens i aktiemäklarfirman Avanzas regi i maj 2011. Så här sa Persson då:

"Jag hade en skolkamrat en gång som hette Johan Björkman. Han är död nu. Vi pratade ofta om sådant där. Han var ju stor aktör på börsen, och han menade på det att det finns bara ett sätt att tjäna pengar på börsen - och det är genom fusk. Och han har ju en poäng alltså. Om du vet något som ingen annan vet, då kan du bli väldigt rik faktiskt."

Det är 6 min 12 sek in i det här videoklippet från framträdandet: http://www.youtube.com/watch?v=xHU2P9p1z-Q

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?