Post entry

VibroSense Dynamics – stort steg närmre miljardmarknad

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Jag hävdade i min senaste analys att VibroSense Dynamics (nedan VSD) med sina medicintekniska produkter och tjänster för att upptäcka känselbortfall vid diabetes är ”State of the art”. Inget uttalande som jag på något sätt ångrar och efter att fått möjlighet att sitta ner med både VD Toni Speidel och ledamot Fredrik Westman ett par timmar en dag i juli känns det som att sitta på en vulkan som är på väg att explodera.

Sammanfattningsvis kan man säga att tidplanen håller, pre-lansering av fotinstrumentet sker redan i höst vid två internationella och ett svenskt event. Och det är full fart när det gäller CE-märkning, men CE-märkning är bara en liten del….

Hösten, vintern och nästa år kommer att vara full av triggers och aktiviteter och med detta en rejäl uppvärdering av bolagsvärdet. Precis vad en investerare vill veta, men mer om detta nedan.

Närmast i pipen

Under tiden jag skrev ner allt spännande insåg jag att det blir ganska mycket text, men jag väljer att istället för att ta bort en del text skriva en inledning som jag tycker att alla som är intresserade av bolaget och av investeringar bör läsa, vill man sedan läsa mer finns det mer nedan….

Just nu är det fokus på flera områden, men framför allt på utvecklingen av fotinstrumentet. Det finns en tydlig road-map och när man i samarbete med den valda konsultfirman Altran har genomfört intervjuer och träffat både läkare, forskare och sist men inte minst sjuksköterskor har deras idéer och synpunkter gett viktig input till bolaget fortsatta arbete, ett användarvänligt instrument med en mycket trevlig design.

Dessutom kommer bolagets pre-lansering av fotinstrumentet i samband med EASD i München den 12-16 september väldigt högt på agendan. Detta event blir startskottet för en större lansering som kommer i samband med att bolagets fotinstrument blir CE-märkt.

CE-Märkning är bara en liten del

Just CE-märkning är en viktig del i lanseringen och kan för många bolag bli en lång och stundtals frustrerande process, framför allt om man inte har gjort det förr. I VSDs fall känner jag mig väldigt trygg efter att ha hört Toni berätta att han har lång erfarenhet av Type Approvals eftersom han gjort detta ett antal gånger under sina år. Han är även noga med att påpeka att CE-märkningen enbart gäller för EU vilket endast är en del av VSDs totala marknad. Bolaget kommer därför att satsa på en mer generell märkning (safety) som bygger på ett så kallat CB-scheme, http://www.iecee.org/about/cb-scheme/

CE-märkning kommer att göras parallellt med CB-genomgången där vissa delar i själva CB-listningen kan användas vid CE-märkningen. Processen med Type Approval innefattar betydligt mer än CE-märkning och kommer att rullas ut allt efter hand i olika länder/regioner.

Först ligger CE-märkningen, därefter gör bolaget en utvärdering av vilken marknad utanför EU som de kommer att fokusera på. Det finns många delar att ta hänsyn till vid val av marknad och kommer troligen att påverkas av de kontakter som etableras under vägen. Om det blir den enorma marknaden i USA kommer VSD att satsa på ett FDA Approval via ett så kallat 510K förfarande. För Kina gäller däremot ett CFDA Approval och i Japan gäller PMDA.

Nyckeln till framgång och snabbast möjliga väg till framgång är att se till att man får en generell märkning ”safety” a la CB-Scheme. Har man denna ”safety” på plats underlättas ansökningsförfarandet markant i alla större länder i världen. VSD kommer att välja en internationell partner för deras Type Approval, Toni har sedan tidigare arbetat med flera och nämner en handfull olika tänkbara leverantörer. Det är viktig att vald partner har kontor world-wide och val av partner kommer att genomgå samma process som andra partners.

Potentialen är hisnande!

Arbetet rullar på i full fart och som Toni sa, det är nästan så att vi inte hinner ta semester, men några dagars semester måste vi ta. Just nu arbetas det för fullt på flera olika fronter, och för att säkerställa både kvalitet och tidplaner har man engagerat externa konsulter från en erkänt duktig och erfaren konsultfirma i Lund. CE-märkningen fortskrider enligt plan och även om CE-märkning är viktig, är det bara en del av de kvalitetsstämplar man arbetar med för att kunna marknadslansera globalt med en och samma produkt. Det syns att Tonis tid inom Axis bidrar till helhetssynen och ett nätverk av kunniga konsulter finns bara ett telefonsamtal bort, och som alla kan kopplas in i rätt tid för att nå rätt resultat.

Toni berättar till exempel om konsulternas uppdrag i utformning av fotinstrumentet. Konsulterna, i detta fall erfarna industridesigners, hade för att presentera sin rekommendation arbetat på och tagit hänsyn till många fler områden än vad uppdraget i sig gällde. Intresset från deras sida är enormt, vilket visade sig tydligt när de presenterade resultatet, ett resultat som är helt förträffligt och som hade vänts och vridits på för att få med varenda detalj. Resultatet - en produkt som från start uppfyller användarnas önskemål och behov i alla delar - utformning, användarvänlighet och säkerhet. Först blir jag oroad (typisk investerare som direkt såg förseningar som en följd), men Toni lugnade snabbt mig, inga konstigheter som kommer att innebära några förseningar, men rekommendationer som helt klart kommer att appliceras i produkten och som kommer att göra stor skillnad.

Unik produkt och metod - Efterfrågan finns redan idag

VSDs metod för att mäta vibrationskänsel, multifrekvens vibrametri, är världsunik och baseras på forskning vid avdelningen för handkirurgi vid Lunds universitet. Med multifrekvens vibrametri utsätts en fingertopp eller en fotsula för en kontrollerad mekanisk svängning av varierande styrka och frekvens. Patienten indikerar med en tryckknapp när hon eller han uppfattar vibrationen, precis som vid ett hörseltest. Resultatet åskådliggörs i ett vibrogram som visar hur patienten uppfattat vibrationerna i förhållande till en åldersrelaterad normalkurva, det vill säga jämförs med friska människors känsel.

Produkten och metoden är unik och har inga konkurrenter. Konkurrerande metoder finns visserligen, men det finns en väsentlig fördel med VSD instrument i jämförelse med dessa, nämligen att VSD finner känselnedsättning långt tidigare än konkurrerande metoder. Detta är något som oberoende forskare framhåller i de studier som genomförts.

Strategi

Det är ganska enkelt att räkna på potential och svänga sig med fantastiska prognoser, men inget av detta kommer att uppnås om man från bolagets sida inte har gjort sin hemläxa och lagt upp en genomarbetad och tydlig marknadsstrategi. En strategi eller erövringsplan som jag skulle vilja kalla det.

Det finns en del område som är oerhört viktiga, detta diskuterades ingående med både Toni och Fredrik och det är med lättnad jag lämnar mötet. VSD har en mycket kompetent och erfaren ledning och detta visar sig tydligt när vi punkt för punkt går igenom allt från marknadsintroduktion, försäljningsstrategi, produktionsstrategi, kvalitetssäkring och distributionsstrategi.

För att återgå till det jag för några sekunder släppte tanken kring…. Strategier. I samband med bolagets road-trip (Horizon 2020), där man träffade många forskare och läkare i Sverige och runt om i Europa fick man tydliga svar gällande behovet av VSDs metod och instrument inom diabetessjukvården. VSD fick möjlighet att träffa många inflytelserika personer, alla verksamma inom diabetesneuropatin och i dessa möten fick man oerhört stort gensvar och information och kommentarer. Forskarnas betydelse för en lyckad marknadsintroduktion blev tydlig, och att redan i tidigt skede ha flera respekterade forskare med sig vid start och där dessa forskare själva kommer att vara en del i framgången i att introducera metoden.

Forskare som redan sagt att de har behov av VSDs metod och instrument och som redan visat intresse för att vara med från start, snacka om guldläge.

Genom att penetrera marknaden via forskarna och så kallade referens-centers, vidare till läkarkåren och att göra detta tillsammans med resultat från genomförda studier som verifierar att metod och instrument fungerar och ger klinisk nytta kommer att få stor effekt. Dessa referens-centers kommer dels att verifiera VSDs teknologi, men även forska vidare inom sina respektive specialistområde. Genom dessa referens-centers kommer VSD att vinna trovärdighet bland forskare och läkare.

När detta första steg är igång kommer nästa steg, nämligen att börja bearbeta reimbursment-systemen, samt patientorganisationerna. Syftet är att visa den samhällsekonomiska nyttan och den ovärderliga positiva effekten för de drabbade.

Tredje steget blir att bygga upp försäljningskanaler till alla kliniker och sjukhus. Detta är något man inom VSD arbetar med olika möjliga strategival, inget som man i dag vill kommentera mer än att VSD inte kommer att bygga upp egen säljkår runt om i världen.

Känslan som infinner sig när man lyssnar till dem berätta om sina tankar och planer är att de är mycket trygga i hur de ser planerna framöver. De har en klar road-map, de har flera studier som verifierar att metod och instrument fungerar och erbjuder en klinisk nytta. Förutom detta känns det tryggt att dessutom några av världens främsta forskare och läkare anser att VSDs instrument och produkt erbjuder en stor klinisk nytta, detta är en enormt viktig parameter och att man redan idag har dessa forskare med sig kommer att göra lanseringen så mycket enklare.

Toni framhåller även vikten av att VSD befinner sig bland forskare och läkare i Malmö/Lund, som jämte Boston och Oxford anses vara de främsta forskningsinstitutionerna i världen inom diabetes.

Redan nu diskuterades vilka personer som kan vara intressanta att kontakta för att få hjälp med att sprida kunskapen om och kännedomen om VSD och vad bolagets metod och instrument innebär, spridning via sociala medier är något som redan diskuteras som en del av strategin för att öka kännedomen och medvetenheten om metoden/instrumentet. Spekulerar jag fritt finns bland annat Peter Jihde och Molly Sandén som båda är drabbade av diabetes och som är väldigt öppna med detta, bland annat går det att följa Peter Jihdes varje spruta på hans Instagramkonto #jihdesdiabetes. Tänk att få Peter Jihde att använda VSDs metod och fotinstrument för att sedan prova olika typer av insatser och skriva om detta. Genomslaget skulle bli enormt, vilken diabetesdrabbad person skulle inte fråga efter denna metod vid nästa möte med sin diabetesläkare? Och nu pratar vi bara om lilla Sverige….

Produktionskapacitet

Att redan från start säkerställa produktionsvolymer och kvalité är oerhört viktigt. Detta har Toni verkligen koll på och kan lugna oss aktieägare med att bolaget har full koll på kvalitetssäkringen och att produktionen inte skall vara någon flaskhals.

Vidare berättar Toni att VSD kommer att anlita en så kallad Turn Key Legotillverkare (Electronic Manufacturing Services (EMS)), valet har ännu inte skett utan kommer att föregås av en DD (Due Diligence) där kravspecifikationer, certifiering inom medicinteknik, produktionskapacitet och leveranskapacitet (World-Wide) kommer att gås igenom och måste uppfyllas.

Ett viktigt kriterium är att det skall vara en skandinavisk leverantör, varför blir tydligt när Toni berättar om erfarenheter från sin tid inom Axis. Genom att välja en skandinavisk leverantör säkerställer VSD flera kriterier, så som produktionskvalité, men inte minst för att undvika onödiga missförstånd på grund av kulturskillnader.

Produktionskapacitet för att kunna leverera 10 000 enheter per år kommer inte att vara några problem, men kapaciteten för 10 000 enheter gäller den legotillverkare som man kommer att anlita för lansering 2017. Man pratar alltså redan om att val av legotillverkare skall möjliggöra uppskalning i senare skede, antingen genom att anlita flera legotillverkare eller att kunna utöka produktionen hos den valda leverantören.

Kvalitetssäkring

När det gäller kvalitet pratar man om två olika typer av kvalitet, dels en för utveckling och en för produktion. När det gäller den första delen, kvalitet, har kravspecifikationer legat till grund för VSDs val av mekanikkonsulter, vilka är godkända enligt ISO-1385. Samma typ av krav kommer att finnas med i de kravspecifikationer som kommer att ligga till grund för val av legotillverkare.

VSD kommer även att införskaffa ett så kallat Life Cycle Management system som har för avsikt att säkra upp hanteringen av versioner och spårbarhet. Slutligen säkras allt upp genom VSDs safety-märkning i enlighet med CB-scheme. I detta system ingår att man måste ha en löpande kvalitetssäkring och bolagets Type Approval-leverantör kommer årligen att genomföra inspektioner hos både VSD som bolagets valda legotillverkare.

I Startblocken….

En nyfiken fråga från min sida, var tror man idag att man kommer att börja sin lansering? och det kommer ett snabbt svar att de kommer att satsa på EU. Det finns många länder där VSD bedömer sig ha mycket goda förutsättningar för en bra start och de har en klar bild om vilka 3-4 länder som ligger först för etablering.

Advisory-board

Vid samtalet frågade jag om man kommer att knyta till sig fler erfarna, erkända och inflytelserika personer i form av ett s.k. ”Advisory Board” och svaret var att detta tittade man redan på, VSD har redan ett starkt samarbete med flera KOL (Key Opinion Leaders), bland annat vid Lunds Universitets Diabetes Center, LUDC, i Malmö samt med andra närstående institutioner. Toni berättade även att just forskarna vid LUDC anses vara bland de främsta i världen och de har stora nätverk som sträcker sig över hela världen. Vilka inflytelserika personer som kommer att ingå i bolagets Advisory Board ville man i dagsläget inte gå in på (och kan inte/får inte delge en enskild person) utan mer om detta kommer vi att få reda på under hösten.

Personal

Att bolaget har en stark bemanning råder det ingen tvekan om. Fredrik W har jag träffat tidigare i hans befattning som VD för Optifreeze och vet vad Fredrik har för kvaliteter och att Toni tillsammans med Fredrik och VSDs Marknads- & Försäljningschef Ulf Rogers har rätt kvaliteter är det ingen tvekan om.

Toni berättar att Ulf och Toni hade två strategiskt viktiga positioner inom Axis, där Ulf arbetade med försäljning och kanalstrategi och Toni själv med produktions- och produktstrategi. De har både den erfarenhet som behövs för att ta VSD ut på den stora världsmarknaden och att de båda efter sin tid inom Axis faktiskt jobbat med medicinteknik gör ju saker ännu bättre. De har ett ovärderligt försprång jämfört med många andra bolag då de har varit med om detta tidigare och vet vilka utmaningar och steg de har framför sig.

Dessutom har man en person i styrelsen som jag vet att många funderar på varför. VSD har valt att erbjuda Henrik Brorson från Novo Nordisk en plats i sin styrelse ur flera anledningar, men kortfattat kan man säga att Henriks erfarenhet inom marknaden för diabetsrelaterade produkter är enorm och Henrik vet hur man som företag knyter till sig KOL och diabetesläkare, viktiga råd hur VSD skall "prata" med forskare och läkare och "vilket språk" som är rätt i olika sammanhang. Att Novo Nordisk självklart är en intressant framtida samarbetspartner gör ju inte saken sämre.

Patent

Vi fick ett fint PM om godkänt patent på den gigantiska Indiska marknaden den 2 augusti, där vi kan läsa om att uppskattningsvis 8,5 procent av invånarna i Indien lider av diabetes och bland annat World Diabetes Foundation bedriver projekt som syftar till att minska antalet fotsår och amputationer i landet. Läs mer om patentet här, http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID_News=79522

Förutom detta senaste patent har bolaget givetvis fler patent för att skydda produkten, dels är produkten patenterad och dels har bolaget insamlat mätmaterial som ingen utomstående har tillgång till. Själva patenten har olika löptider, men i stort löper de till år 2024-2025.

Fler patentansökningar kommer framöver, mer vill och kan man inte säga. Toni poängterar att patent är en självklarhet, men ett ytterligare skydd är det material, i form av normaldata och deras algoritmer för att beräkna känseln som funktion av insamlad mätdata. Här har VSD en oerhörd fördel, till och med det som gör bolaget unikt. Det kommer att krävas väldigt många år av forskning och insamling av data för att komma dit VSD är idag, 10-15 år för att sätta det i siffror. Ett försprång som VSD tänker förvalta på bästa sätt.

Vad talar för att VSDs instrument och metod accepteras?

Grunden till framgång inom medicinteknik är att instrument och metoder genomgår studier så att läkare och forskare känner sig komfortabla med instrument, metod och inte minst att resultaten är sådana att man kan påvisa en klinisk nytta.

VSDs metod och instrument har använts i en lång rad studier. Fler än 20 studier har gjorts med bolagets handinstrument och används idag bland annat på Arbets- och Miljömedicinklinikerna vid universiteten i Sverige och Norge.

Resultaten från studierna visar att metoden fungerar, metoden har till och med visat känselstörningar som man tidigare inte känt till innan VSDs upptäckt. Tack vare dessa resultat får bolaget en enorm hävstång när VSD skall starta nya verifierande studier i utlandet.

Tidigare kom VSD med ett PM som visar på tydliga resultat. Nedan är hämtat från VSDs PM

”Känselnedsättning i framför allt fötter kan vara ett tecken på en begynnande nervskada orsakad av diabetes. En fullt utvecklad nervskada, perifer neuropati, drabbar många diabetespatienter och kan leda till svårläkta sår i fötter, varför tidig upptäckt av neuropati är viktigt. I uppsatsen framhålls att dagens metoder för att finna neuropati i fötter är otillräckliga. Studiens fynd kommer att bekräftas med upprepade mätningar och undersökningar av ett större antal barn med diabetes typ 1.

Studien är gjord av läkarstudent Erik Ising under handledning av överläkare Helena Elding Larsson på barnkliniken och Lars Dahlin, professor i handkirurgi, på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Uppsatsen syftade till att undersöka i vilken utsträckning barn med diabetes typ 1 redan i tidig ålder visar tecken på känselnedsättning i fötter och i händer.

Studien visar att en metod som utvecklats i Malmö, MultiFrekvens Vibrametri, kan finna känselnedsättning i tidigt skede och att den teknik som i stor utsträckning används idag, monofilament, uppvisar en mindre känslighet att upptäcka känselstörningar. Förhoppningen är att finna barn med tidiga tecken på nervskador, periferi neuropati, för att i största möjliga mån undvika att skadorna blir utbredda och permanenta. Preliminära data från studien visar att en del barn med diabetes uppvisar tecken på försämrad känsel i fötterna. Fynden skall bekräftas med upprepad mätning.”

http://aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID_News=78355

Stora vinster framöver

Vid en investering (för egen del) i ett bolag är vinst viktigt. Även om ett bolag idag inte visar vinst, är det potentialen att inom relativ kort tid kunna visa vinst, och gärna stor vinst som är en viktig faktor. Det gäller att hitta de bolag som kan ge en investerare en riklig avkastning på satsat kapital. I VSD ser jag en oerhörd potential, då bolaget redan nu förbereder för sin marknadslansering. En lansering som enligt tidigare tidplan skall ske under 2017, det är dock tydligt att VSD redan nu har ökat takten.

VSD kommer att närvara vid flera mässor och event under hösten 2016, vilket är ett tydligt tecken på att man är redo. Jag blir inte förvånad när de berättar att man redan vid den annalkande EASD i München 12-16 september kommer att kunna visa upp en hel del och faktiskt påbörja sin lansering. Att man redan gör detta och att Eero Lindholm i en muntlig framställning skall släppa unika resultat från en studie kommer att ge ett ökat intresse för både bolaget, dess produkter som aktien.

Om vi lite snabbt skall titta på vinstpotentialen visar de sitt tydliga språk. En enorm potential och med en målsättning att sälja minst 10 000 instrument per år och med tidigare beräkning (se tidigare analys) av försäljningspris minus produktionskostnad, visar man en vinst på 1,1 MILJARD PER ÅR.

För er som vill läsa mer om beräkningar hänvisar jag till min tidigare analys (http://www.redeye.se/aktiebloggen/vibrosense-dynamics-state-art-pa-miljardmarknad) där jag lite mer ingående visar på potential och vinst i bolaget.

Nedan kommer en kortare sammanfattning av potentialen. Svenska marknaden Om hälften av diabetesmottagningarna, köper ett instrument uppgår intäkterna till 72 MSEK. Om motsvarande antal mottagningar istället köper 2 instrument vardera blir intäkten 144 MSEK, och vinster blir då 66 MSEK respektive 132 MSEK.

Siffrorna ovan innebär att vinsten per aktie uppgår till mellan 8,85 och 17,7 kronor (antal aktier i bolaget uppgår till 7 466 000).

Utgår vi ifrån att bolagets instrument blir vedertaget innebär detta att Sveriges samtliga diabetesmottagningar, 1 200 stycken, köper 1-2 instrument landar intäkterna på mellan 144 MSEK och 288 MSEK och vinsten på 132 MSEK respektive 264 MSEK. Vinsten per aktie i det här fallet uppgår då till 17,7 och 35,4 kronor.

Svenska diabetesmottagningar ingår licensavtal med VSD

Om hälften av mottagningar istället betalar licensavgift samt undersöker hälften av antalet svenska diabetespatienter kommer intäkterna att uppgå till 12 MSEK i avgift per år och 27 MSEK i rörliga intäkter per år.

Utgår vi från att samtliga mottagningar använder bolagets instrument och genomför 360 000 mätningar per år kommer intäkterna från licensavgiften att årligen uppgå till mellan 24 och 48 MSEK samt därutöver 54 MSEK i rörliga intäkter per år.

Brittiska diabetesmottagningar köper instrument till fast pris

Hälften av mottagningarna i Storbritannien, 4 500 stycken, köper ett instrument till fast pris uppgår intäkterna till 540 MSEK. Om motsvarande antal mottagningar köper två instrument blir siffran svindlande 1,08 miljarder SEK.

Brittiska diabetesmottagningar ingår licensavtal med VSD

Hälften av Storbritanniens mottagningar ingår licensavtal och undersöker hälften av antalet diabetespatienter kommer intäkterna att uppgå till 90 MSEK i licensavgift per år och 202,5 MSEK i rörliga intäkter per år.

Utgår vi från att samtliga brittiska fotundersökningar görs med VSDs instrument kommer enbart de rörliga intäkterna att uppgå till 405 MSEK per år.

VSD på den globala marknaden

Fler än 400 miljoner människor runt om i världen har i dagsläget diabetes.

I Europa beräknas 60 miljoner människor lida av diabetes.

I Nordamerika är motsvarande siffra 40 miljoner

Kina och Indien ungefär 170 miljoner människor.

Låt oss anta att marknadspenetrationen blir enligt följande:

Europa: 10 procent vilket motsvarar 6 miljoner undersökningar.

Nordamerika: 5 procent vilket motsvarar 2 miljoner undersökningar.

Kina och Indien: 1 procent vilket motsvarar 1,7 miljoner undersökningar.

Totalt: 9,7 miljoner diabetespatienter undersöks årligen.

Om vi antar att TB här istället uppgår till 50 000 kronor efter avdrag för kostnader för försäljning, innebär detta en vinst om 107 750 000 kronor.

Potential vid starkare genomslag

Låt oss istället anta att det undersöks 39,7 miljoner människor varje år.

Vid samma antagande som ovan, att TB uppgår till 50 000 kronor efter avdrag för kostnader för försäljning, innebär detta en vinst om 441 100 000 kronor vilket motsvarar en vinst om 59 kronor per aktie.

Vinst med tidigare upptäckt

Vad är vinsten med att upptäcka detta tidigare? Ett påstående som ibland hörs från personer som jobbar inom vården av diabetesfötter, men VSD ser det mer som ett utslag för en desperation och inte minst en kapitulation inför den utmaning som vården står inför. Man har låst fast sig i hur det ser ut idag och man är inte medveten om vilka möjligheter man kan få med tidig upptäckt. Men, det finns inte en chans i världen att man kan fortsätta som man gör dag.

Lite fakta:

1. 20-25% av alla diabetiker har med dagens metoder fått diagnosen DPN (Diabetes Poly Neuropati), dvs nervskador pga. diabetes. Men detta baseras på dagens mycket undermåliga metoder för diagnostik av neuropati.

2. 10-15% av personerna i punkt 1 utvecklar fotsår. Detta betyder att ca 2-3% av hela diabetes-populationen löper risk att få ett fotsår. Med bättre diagnostikmetoder (läs Vibrosense) kanske det i stället ökas till 5-10%, men det är ändå en rimlig volym.

3. För en person som har fått fotsår är den statistiska livlängds-förkortningen 15 år, d.v.s. bara det faktum att du har fått ett fotsår gör att man riskerar att dö 15 år i förtid (helt i onödan).

4. Kostnaderna för att behandla gruppen från p3 ovan är så stora att de kommer sänka sjukvårdssystemen i världen.

Detta är än så länge inget nytt, men nu kommer det riktigt intressant påståendet från VibroSense:

 • Med VSDs metod kan man hitta de 2-3% (alt 5-10%) från p2 ca 3-4 år tidigare jämfört med dagen metoder vilket ger vården en unik möjlighet att:

a. Tidigt Identifiera känselbortfall, lång innan patienterna själva känner symptom

b. Baserat på identifieringen från a., sätta in förbyggande åtgärder som förhindrar att denna grupp utvecklar fotsår med förebyggande åtgärder. En del åtgärder är samma som idag sätts in för sent, men som vid tidigare användning får stor påverkar och kan förhindra utveckling av fotsår.

Med andra ord kommer samhällsnyttan i form av kostnadsbesparingar att bli enorma som jag tidigare belyst, men framför allt det mänskliga lidandet.

Andra marknader och målgrupper

Ovan fokuserar vi på diabetes och bolagets fotinstrument. Men faktum är att VSDs metod och instrument har stor potential inom andra områden och målgrupper. Det framgick tydligt i senaste PM från bolaget i samband med försäljning av två enheter, i PMet står det att ”Med dessa instrument kommer avdelningarna för Klinisk neurofysiologi vid Skånes universitetssjukhus i Malmö/Lund öka utbudet i sin diagnostiska verksamhet och på ett bättre sätt hjälpa de patienter som kommer för att utreda sjukdomar som drabbar nervsystemet och Detta är en prestigeorder som innebär ett kvitto på att vår metod och våra instrument har stor potential inom en rad olika områden inom vården.”

Läs PM: http://aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID_News=79244

Det har de senaste månaderna blivit än mer tydligt att neurfys-klinikerna är en mycket intressant målgrupp som man kan sälja instrument till om man bearbetar dem aktivt. Den nyligen erhållna ordern från neurofys ger en fingervisning om bolagets potential eftersom det finns många kliniker inom olika områden som arbetar med ålderstigna metoder och som behöver komplettera med bättre och fler diagnoshjälpmedel.

Med andra ord kan vi förvänta oss att VSD kommer att kunna hjälpa sjukvård och patienter inom flera områden i framtiden, några exempel är:

 • MS
 • Neuropati vid behandling med cellgifter vid cancerbehandling
 • Neurofysiologer, specialister som undersöker ett stort antal patienter med många olika diagnoser
 • Spetälska
 • Nervrotsproblem
 • Nervinklämningar

Potentialen är svindlande eftersom den totala marknaden för sensorisk neuropati är lika stor som diabetesmarknaden. Med andra ord, ruggig potential!

Samhällsekonomiskt lönsamt

Bara fotkomplikationer kostar samhället enorma summor varje år, några år gamla siffror visar att fotkomplikationer kostar sjukvården enorma summor pengar (Bolagets information).

 • USA 250 miljarder SEK
 • Storbritannien 45 miljarder SEK
 • Sverige 2 miljarder kronor
 • Tyskland 40 miljarder kronor

Sverige

Behandling av fotsår kostar i dagens penningvärde cirka 86 000 SEK och motsvarande kostnad för underbensamputation uppgår till 645 000 SEK.

I Sverige antar vi att 2,2 - 5,9 % av alla diabetespatienter drabbas av fotsår, http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1531 vilket motsvarar cirka 8 800 till 23 600 fotsår. Kostnaden för dessa fotsår uppgår alltså till mellan 756,8 MSEK och 2 miljarder SEK.

Om VSDs instrument bidrar till att förhindra hälften av alla fotsår skulle det innebära en besparing för samhället på mellan 378,5 MSEK upp till 1 miljard SEK. Samhällsvinsten är alltså enorm om VSDs instrument implementeras i den svenska sjukvården.

Storbritannien

Med utgång från de svenska siffrorna och omräknat till Storbritanniens population drabbas mellan 70 400 och 188 800 brittiska patienter av fotsår årligen till en kostnad av 6-16 miljarder SEK.

Här finns möjlighet till enorma besparingar, om sjukvården kan undvika hälften av alla fotsår skulle det brittiska sjukvårdssystemet spara mellan 3 och 8 miljarder svenska kronor.

Fotkomplikationer i USA

I USA beräknas ungefär 30 miljoner människor lida av diabetes och årligen genomförs ungefär 73 000 diabetesrelaterade benamputationer i USA.

Om vi utgår från incidensen 2,2 - 5,9 % innebär detta att mellan 660 000 och 1 770 000 amerikaner får fotsår. Kostnader kan i så fall uppgå till 57 till 150 miljarder kronor årligen i USA.

Triggers

I förra analysen gick jag igenom bolagets milestones och kontrollerade om man håller tidplan, glädjande är att bolaget håller tidplan och även ligger en bit före i vissa hänseenden, det innebär att vi har en händelserik höst/vinter att se fram emot.

Tittar vi på närmaste framtiden förväntar jag mig att vi skall se nyheter kring följande

 • Pre-lansering av fotinstrumentet på EASD 12-16 september
 • EASD 12-16 september, Presentation av unika forskningsresultat. Överläkaren Eero Lindholm vid Skånes Universitetssjukhus kommer att presentera unika forskningsresultat vid European Association for the Study of Diabetes annual meeting i München. http://www.easd.org/
 • Pre-lansering av fotinstrument på Nordic Life Science 14-15 september, Medverkan vid event i Stockholm 14-15 september, http://www.nlsdays.com/
 • Världsdiabetesdagen i Eslöv 12 november, Medverkan i Eslöv den 12 november, http://varldsdiabetesdagen.se/utstallare/
 • Pre-lansering av fotinstrumentet vid Medica 14-17 november, Medverkan vid MEDICA i Düsseldorf 14 - 17 november 2016, http://www.medica-tradefair.com/
 • Advisory Board
 • Resultat från den kompletterande barnstudien
 • Internationell studie inledd
 • Fler försäljningar av handenheter
 • Godkända patent

Den 26 augusti är det dags för nästa rapport och det skall bli intressant att läsa, siffrorna i sig är i dags läget en bisak, men kanske kan vi få lite matnyttig information från bolaget.

Summering

Idag har bolaget ett värde på blygsamma 140 MSEK. Även om vi sedan min tidigare analys gått upp med 250 % anser jag fortfarande att det finns en hiskelig potential.

Då utgår jag från framtida potential, tidsaspekten till marknadsintroduktion och bedömd risk ser jag idag inget bolag som är i närheten av den potential som VSD uppvisar. Bolagsvärdet skulle idag kunnat ligga på 300 MSEK och jag hade ändå sett en oerhörd potential. 300 MSEK tror jag vi kommer att nå innan champagnekorkarna flyger då flera event och PM med största sannolikhet fått genomslag och fått ökat intresse för aktierna.

Jag är övertygad om att vi i VSD ser ett framtida miljardbolag. Med ett börsvärde på 1 000 000 000kr får vi en aktiekurs på 133kr per aktie, en uppgång på dryga 700 %.

Denna värdering tror jag vi uppnår redan under 2018. Min fråga är bara om bolaget själv hinner växa sig till denna värdering eller om Novo Nordisk eller någon annan visar sitt intresse för bolaget.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?