Post entry

VibroSense Dynamics – Ny marknad öppnar upp sig

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Den största marknaden, med potential på mer än 31 000 enheter (inledningsvis), har VSD inte berört ännu. Uppdateringen av applikationerna i den nuvarande VibroSense Meter® II pågår för fullt och efter sommaren kommer instrumentet att vara klart för den enorma diabetesmarknaden. Det är med andra ord nu man tar steget in på den marknad som man sedan länge fokuserat på. Uppdateringen av applikation ger nu stöd för screening av diabetesfötter. De håller på med det sista i uppdateringen och instrumentet är i stort sett klart för klinisk validering.

Dagens situation ger oss ett nytt läge, ett läge som jag anser vara extremt bra…… ett väldigt intressant bolag med en nertryckt kurs och välfylld kassa är parametrar som jag gillar när jag skall gå in eller öka ett innehav i en aktie. Detta tillsammans med en ledning som har en affärsplan som man faktiskt håller och överträffar (det ser man inte alltid i bolag på Spotlight Stockmarket).

Bolaget i fråga är VibroSense Dynamics AB (VSD), här anser jag att vi har minimal risk för nergång, men stor potential till mer än 100% uppgång till en kurs över 15kr i ett första skede, vilket är den nivå som bolaget hade som mål för sitt optionsprogram i samband företrädesemissionen våren 2019. Bolaget har levererat nyhet efter nyhet och följer sin affärsplan. Med ett uppdaterat instrument kan man efter sommaren ta steget in på den enorma diabetesmarknaden, med andra ord är jag övertygad om att en rejäl uppvärdering väntar runt hörnet.

 VibroSense Dynamics AB har sedan förra emissionen, våren 2019, gått från klarhet till klarhet och levererar enligt sin affärsplan. Trots stort ökat antal leveranser och många infriade check-points har börskursen inte alls följt utvecklingen i bolaget.

När bolaget valde en riktad emission för några veckor sedan blev undertecknad tillsammans med många andra aktieägare både irriterade, arga och ett missnöje med ledningens beslut infann sig. Som tur är låter jag inte emotionella känslor styra mina investeringar och då jag flertalet gånger haft möte med ledningen (Toni och även Axel) var det naturligt att ta kontakt och sitta ner över en lunch och lufta tankar och även diskutera framtiden, denna gången gjorde Hans och Charlotta, Toni sällskap.

Bolagsvärdet idag är cirka 92 MSEK. Toni Speidel, Nils Göran Lundborg och Fredrik Westman sitter på nästan på 50% av rösterna i bolaget, vilket tillsammans med flertal andra aktieägare som jag vet är långsiktiga i sitt ägande gör att free-floaten är ganska liten. Idag finns det cirka 13,9 miljoner aktier där vi kunnat se rejält ökad handel sedan 22/5. Den ökade handeln startade med en nergång som endast kan förklaras med att vi såg någon eller några av tecknarna i den riktade emissionen sälja ut sig för att ta hem en kortsiktig vinst.

För er som inte upptäckt VibroSense Dynamics än, kommer en sammanfattning av läget nedan. Samma analys som jag publicerades på Börsvärlden för ett par veckor sedan.

 Vad gör VibroSense Dynamics

Enkelt kan man säga att VSD säljer och utvecklar instrument för diagnostik av nervskador i händer och fötter (perifer neuropati) som orsakas av både diabetes, cellgiftsbehandling och vibrerande verktyg/maskiner. Bakom bolaget står Toni Speidel (tidigare VD i bolaget) och Göran Lundborg, MD, PhD och Professor Emeritus på Handkirurgi.

Bolaget i snabba siffror

Antal aktier:                                            13 902 009

Börsvärde (200604):                               91,54 MSEK

Aktiekurs (200604):                                 6,34SEK

Likvida medel (200331):     11,9 miljoner kronor (riktad emission om 7,0Mkr tillkommer)

Kassan räcker:                                        Cirka 24 månader utan intäkter (min beräkning)

Vad är Perifer Neuropati och varför är det ett stort problem?

Det är nervskador i det perifera nervsystemet och kan upplevas på olika sätt

·        Domningar och smärtsamma stickningar

·        Brännande eller värkande smärta

·        Dålig balans och svårighet att gå

·        Problem med finmotoriken

·        Förlust av skyddskänsel, vilket innebär att man inte känner smärta, värme eller kyla

Dagens stora problem är att nuvarande kliniska metoder är för dåliga, de är grova och känsliga. Detta gör att perifer neuropati upptäcks för sent och det är omöjligt att förebygga, behandla eller reducera en permanent nervskada.

Inom de tre område som VSD verkar (Diabetes, Cellgiftsbehandling och Vibrationsskador) är marknaden oerhört stor - Mer än 500 miljoner människor ligger i riskzonen för skador som kan upptäckas tidigare än de görs idag.

Diabetes

Denna sjukdom delas in i två typer, Typ I och Typ II.

Typ I-diabetes innebär att kroppens egen produktion av insulin helt eller nästintill helt har slutat att fungera. Vid typ I-diabetes angriper kroppens eget immunsystem de celler som producerar insulin i bukspottskörteln vilket orsakar insulinbrist.

Orsaken till att kroppens immunsystem angriper de insulin-producerade cellerna är oklar, och uppkomsten till typ I-diabetes är likaså oklar men studier visar att ärftlighet påverkar. Uppskattningsvis lever ca 50 000 personer med typ I-diabetes i Sverige idag.

Typ II-diabetes brukade kallas för åldersdiabetes och innebär att kroppens förmåga att ta upp insulin är försämrad. Det beror huvudsakligen på två orsaker:

1. Bukspottskörtelns produktion av insulin kan vara normal, men de receptorer som tar upp insulinet i kroppens vävnader har försämrats i funktion. Det innebär att mer insulin krävs för att kunna förmå cellen att ta emot blodsockret.

2. Bukspottskörtelns funktion kan vara nedsatt vilket gör att kroppen inte klarar av att producera insulin i tillräcklig omfattning när blodsockret stiger efter t.ex. en måltid.

Typ II-diabetes är mer ärftlig än typ I-diabetes, levnadsvanor såsom kost och motion spelar en betydande roll för utveckling av typ II-diabetes. Det finns stora skillnader mellan länder och kulturer. I Sverige lever ca 350 000 personer med diabetes av typ II.

Personer med diabetes är dessutom en extra utsatt grupp idag med tanke på Covid-19.

Fakta om diabetesområdet

·        463 miljoner patienter (2019), beräknas vara mer än 700 miljoner 2045

·        >25% av diabetespatienterna har DPN (Diabetic Peripheral Neuropathy)

·        Var 20e sekund amputeras hela/delar av en fot på grund av fotsår orsakade av Perifer Neuropati

·        Amputation - 30% avlider inom 1år, 50% inom 3 år

·        Livslängden för barn som får Typ I före 10 års ålder förkortas med 14 år (pojkar) resp 18 år (flickor)

 

Förutom skador och lidande medför diabetesskador enorma kostnader. Årligen kostar endast diabetesområdet

·        5 miljarder SEK i Sverige

·        40 miljarder SEK i UK

·        250 miljarder SEK i USA

 Onkologi

En mycket intressant del för VSD är inom cancerbehandling. Cellgiftsbehandling har ökat och fortsätter att öka vid behandling av cancer. Detta är inte enbart positivt, då komplikationerna på grund av ökat användande av cellgifter även ökar.

Chemotherapy Induced Peripheral Neuropathy (CIPN) är en typ av permanent nervskada som cellgifter kan orsaka. Framför allt vid kolorektal-, bröst- eller lungcancer. CIPN orsakade av cellgifter beräknas leda till ca 66 000 nya fall varje år, där bröstcancer är den vanligaste formen av cancer.

Genom att använda VibroSense Meter® II (VSM II) hos specialistvård och forskare som arbetar med behandling eller diagnostik av cellgiftsinducerad perifer neuropati (CIPN) blir den kliniska nyttan med VSM II att hjälpa läkare och patienter att anpassa behandlingen så att graden av CIPN kan minimeras.

Fakta om Cellgiftsområdet

·        18 miljoner diagnoser och 8 miljoner dödsfall av cancer varje år (Globalt)

·        70 000 nya fall av CIPN per år i Nordvästra Europa

·        > 50% incidens av CIPN i bröst- lung- och kolorektalcancer

·        Bröstcancer har högst andel och antal svåra CIPN

·        Livslångt lidande och funktionshinder som kräver både vård och omsorg

·        Behandlingskostnaden för en CIPN-biverkning ligger mellan 90 och 9 000 USD. 

Vibrationsskador

HAVS, som står för Hand-Arm Vibration Syndrom är en medicinsk term för vibrationsskador i fingrar, händer och armar orsakade av arbete med vibrerande verktyg eller maskiner.

Vibrationsskador finns ofta på arbetsplatser som fordonsverkstäder, byggarbetsplatser, verkstads-industrier och tand- och fotvårdskliniker. Eftersom skadorna kan bli irreversibla (obotliga) om de inte upptäcks i tid, särskilt de neurologiska är det oerhört viktigt att upptäcka dem i tidigt skede. Vilket dagens metoder ej klarar av. Däremot upptäcks dessa förändringar i nerver enkelt med Multi Frekvens Vibrametri i ett tidigt skede och kan hanteras.

Fakta om Vibrationsområdet

·        25 miljoner arbetstagare inom EU är i riskzonen

·        Idag den vanligaste arbetsskadan i Sverige (28%)

·        400 000 människor i Sverige exponeras mer än 2h per dag

·        Tappar känslan i händerna och förmåga att använda händerna

·        Finns ingen effektiv behandling om skada inte upptäcks tidigt

·        Vid fullt utvecklad vibrationsskada är skadan permanent

Med andra ord måste vibrationsskador upptäckas i tidig fas och det kan man inte med dagens gamla och grova instrument.

Arbetsmiljöverket fokuserar

Arbetet med vibrationsskador inom Arbetsmiljöverket fortsätter och genom de nya och strängare direktiv som publicerades i november 2019 (AFS 2019:3), har bolaget fått en stärkt position inom området HAVS.

Avtalet som tecknades hösten 2019 med en av de största aktörerna inom svensk företagshälsovård, Avonova, har under året utvecklats väldigt positivt. Efter leverans av de första enheterna VibroSense Meter® II, har bolaget arbetat aktivt med att utbilda Avonova personal och stöttat vid implementeringen till Avonovas kunder. Den nya tjänsten ”Vibrokoll”, lanseras för tillfället av Avonova och är baserad på VibroSense Meter® II. Mottagandet på marknaden har hittills varit väldigt positivt och det finns goda möjligheter för en fortsatt utveckling av samarbetet.

Framtiden stavas – VibroSense Meter® II

Genom att mäta förmågan att känna vibrationer som anbringas på fotsulan eller på fingrarna med flera frekvenser, kan man med Multi Frekvens Vibrametri upptäcka och kvantifiera tidigare tecken på perifer sensorisk neuropati och därmed både minska mänskligt lidande, men även spara enorma summor.

Bolaget kallar detta för att göra en “hörseltest” på huden och styrkan är att man kan upptäcka väldigt små förändringar vilket ger en tidig förvarning att något är på väg att hända. Detta kan användas på båda håll, dels för att upptäcka en tidig försämring, vilket betyder att man kan sätta in förebyggande åtgärder innan man har utvecklat en permanent skada. Omvänt gäller att man väldigt tidigt kan upptäcka en förbättring vilket ger ett starkt stöd för om en behandling eller en förebyggande åtgärd ger effekt.

Byggd på teknologin Multifrekvens Vibrametri har VSD tagit fram sin VibroSense Meter® II som har överlägsen prestanda och kundnytta.

Överlägsen prestanda

·        Kombinerat fot- och handinstrument

·        Referensdata från 1 100 friska personer i åldern 8 - 80 år

·        Tidig pre-symptomatisk detektering av nervskador

·        Kvantitativt och objektivt mätresultat

·        Icke invasiv och oberoende av operatör

·        Snabb mätning, cirka 10 minuter för en undersökning

·        Avancerad prediktion av framtida förlopp

·        Gränsvärden för att sätta in olika åtgärder eller behandlingar

 Klinisk Evidens

·        Teknologi baserad på mer än 35 års klinisk forskning

·        29 vetenskapliga publikationer och pågående studier  

·        Arbets- & Miljömedicinkliniker, företagshälsovård och forskare i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland använder systemet för diagnostik av vibrationsskador        

                                                                    

Patent och starkt IP

·        Patent i EU, Kina, Indien, Japan och Brasilien

·        Mönsterskydd i EU, Kina och Japan samt en pågående ansökan i USA

·        Krypterade mätalgoritmer och referensdata

·        Förberedd för Biomarkörer vid olika indikationer

·        CE-märkt

·        Två Seals of Excellence från Horizon 2020

·        Nya patent pending

Erbjudandet

VibroSense erbjuder sin produkt VibroSense Meter® II till marknaden enligt två olika modeller;

Antingen köper- eller hyr kunden instrumentet. Då kunden hyr instrumentet tecknas i normalfallet ett 3-årigt avtal. När kunden köper instrumentet erhåller VibroSense en engångsintäkt och vid hyresförfarandet en årlig intäkt under den 3-åriga avtalsperioden.

I båda fallen tecknar kunden även ett Licens- & Serviceavtal som löper med en årlig kostnad. Detta relateras till vilken typ av mjukvara man använder baserat på det indikationsområde kunden arbetar med (Vibrationsskador, Diabetes, Onkologi). För att kunna använda instrumentet måste kunden få tillgång till mjukvaran via Licens- och Serviceavtalet. Detta gör intäktsmodellen riktigt intressant ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Ju fler instrument som säljs eller hyrs ut, desto fler licenser finns på marknaden med en årlig och repetitiv intäkt till företaget.

Nuvarande styrelseordföranden Axel Sjöblad började sitt engagemang i VSD som inhyrd konsult med fokus på att uppdatera bolagets Affärsplan. Detta har landat i en modell som bygger på att VSD är navet i ett B2B nätverk där VSD själva står för Produktutveckling, Produktstrategier, Forskning, IP och Marknadsstöd.

Tillsammans med ett väl utvecklat nätverk av Forskare, Referenskliniker, Myndigheter, Leverantörer och Distributörer, fokuserar man på de delar som respektive företag är bäst på. En modell som är kostnadseffektiv och ger bolaget möjlighet att både agera och flytta sina positioner snabbt.

I Affärsplanen ligger fokus på Nordvästeuropa (Sverige, Danmark, Norge, Finland, Nederländerna, Belgien, Tyskland och UK) där det finns en enorm marknad för VibroSense Meter® II. Bolaget har i sin segmenteringsanalys identifierat fler än 37 000 vårdenheter (customer target points) enbart på dessa marknader, inom de tre indikationsområdena Diabetes, Onkologi och HAVS (vibrationsrelaterade skador).Den stora diabetesmarknaden, mer än 31 000 enheter, har VSD inte berört ännu, utan det kommer man att påbörja efter sommaren då nuvarande VibroSense Meter® II uppgraderas med en applikation som ger stöd för screening av diabetesfötter. Bolaget genomför just nu det sista i uppdatering och därefter följer en klinisk validering.

Det är nu den riktigt stora marknaden öppnar upp sig, då den försäljning och bearbetning man hittills gjort har mer eller mindre endast varit inriktad på HAVS.

Diabetesmarknaden är så oerhört mycket större och det är nu bolaget tag steget in på denna enorma marknad.

https://www.vibrosense.se/press/nyheter/vibrosense-adderar-applikation-screening-av-diabetesfotter

Den nya VDn Hans Wallin uttalade sig nyligen gällande diabetesmarknaden i Sverige.

Bara i Sverige finns 1 200 – 1 300 mottagningar för diabetes och dessa skall man påbörja marknadsföring och försäljningsarbetet under hösten.

https://spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter/nyhets-artikel/?id=27986&publisher=371

Golden standard

Nyheten om Eero Lindholms resultat från sin studie visar på stora möjligheter att bli en "Golden Standard", vilket är en oerhört positiv nyhet. Detta är en viktig pusselbit för en framgångsrik lansering av det uppdaterade VibroSense Meter® II. VSD visar nu att de kan ersätta dagens ”Gold Standard” med ett instrument som de erbjuder både till primär- och specialistvård. Dr. Lindholms resultat innebär att VibroSense Meter® II kan bli ett väsentligt snabbare, smärtfritt och mycket billigare alternativ till primär- och specialistvården, jämfört med dagens nervledningsundersökningar.

 https://mb.cision.com/Main/12123/2923217/1116970.pdf

 https://www.vetenskaphalsa.se/metod-upptacker-nervskador-i-tidigt-skede/

Finansiering

Vi hade en diskussion varför man valde den riktade emissionen just nu, och även om jag inte gillade när nyheten kom, förstår jag hur man resonerade och varför man tog detta beslut. Bolaget vill göra allt i sin makt för att vara en god investering för sina aktieägare på sikt och även om detta beslut fick dels en utspädningseffekt och en tillfällig kursnedgång är man övertygad om att det kommer att vara positivt på lite sikt.

Ledningen gjorde bedömningen och tog sitt beslut baserat på en noga övervägd riskanalys. För att inte riskera att tappa tempo i de pågående och kommande aktiviteterna, nya försäljningsinsatser i Europa, fortsätta planen att bygga distributörsnätverk, starta legotillverkning i större skala av VSM II, färdigställa nya ”features” i VSM II med implementering av diabetesmjukvara, samt rekrytering till försäljningsorganisationen bara för att nämna några saker.

Med hänsyn till allt som är på gång inom bolaget den närmaste tiden och samtidigt inte veta hur stor påverkan Covid -19 kommer att få och hur länge nuvarande situation kommer att påverka vårt samhälle, gjorde man bedömningen att även om det inte är den mest optimala tiden att genomföra emissionen, så är detta alternativ det som är bäst för bolagets utveckling och för att kunna fullfölja de viktiga aktiviteter som ligger planerade under den närmsta tiden.

Att senare behöva genomföra en traditionell företrädesemission tar väldigt mycket tid internt i bolaget. Tid som man istället vill lägga på att genomföra de kommande viktiga stegen i affärsplanen för att etablera sig och få igång försäljningen på fler marknader utan att tappa fart. Dessutom kostar denna typ av emission förutom en massa tid, även mycket mer pengar.  

https://www.vibrosense.se/press/nyheter/vibrosense-dynamics-tar-nasta-steg-i-en-offensiv-affars-och-ir-plan

Tilltalande Täckningsbidrag

Bolaget har en affärsmodell som jag personligen attraheras av, nämligen att köparen har två alternativ att välja mellan för att införskaffa sig instrumentet, men dessutom har man en återkommande intäkt i form av licensavgifter. 

Alt 1. Att köpa ett instrument för cirka 125 000 SEK. (mitt antagande efter nya och tidigare samtal)

Alt 2. Att hyra ett instrument under en avtalstid på 3 år bör hyresintäkten hamna på ca 30 000kr/år

Sedan en licensavgift på cirka 20 000 SEK per år (min bedömning då olika område har olika priser)

Det är alltid svårt att räkna på framtida omsättning och vinster, men vi gör ett försök.

Givetvis påverkas vinst av geografi, vald distributionskanal och andra förutsättningar, men för att tydliggöra potentialen gör vi vissa antagande (dock inte helt tagna i det blå).

Produktionskostnad borde vid lite volym inte uppgå till mer än 10 000 SEK per enhet, vi leker med tanken att VSD säljer 10 000 instrument, givetvis inte direkt efter lansering, men efter ett antal år på marknaden är denna volym fullt möjlig. Min bedömning är att kostnadsbilden för produkten i kombination med affärsmodellen ger ett stabilt underlag till god lönsamhet och vinst för bolaget över tid.

10 000 enheter x TB ger ju väldigt stora vinster.

Räkneexempel för att tydliggöra potentialen

Svenska diabetesmottagningar köper instrument till fast pris

Om hälften av alla diabetesmottagningar, 600 stycken, köper ett instrument för 125 000 kronor uppgår intäkterna till 75 MSEK. Om motsvarande antal mottagningar istället köper 2 instrument vardera blir intäkten 150 MSEK, och vinster blir utifrån ovan nämnda siffror 69 MSEK respektive 138 MSEK.

Dessutom ger licensintäkterna ytterligare 12 MSEK respektive 24MSEK i intäkt PER ÅR.

Siffrorna ovan innebär att vinst per aktie uppgår till mellan 5,75 och 11,5 kronor (14 000 000 aktier).

Om vi istället räknar med att VibroSense Meter® II blir vedertaget innebär detta att Sveriges samtliga diabetesmottagningar, 1 200 stycken, köper 1 - 2 instrument landar intäkterna på mellan 150 MSEK och 300 MSEK och vinsten på 138 MSEK respektive 276 MSEK. Dessutom ger licensintäkterna ytterligare 24 MSEK respektive 48MSEK i intäkt PER ÅR.

Vinsten per aktie i detta scenario uppgår då till 12,35 och 24,7 kronor. (14 000 000 aktier)

Och detta är bara räknat på lilla Sverige.

Är ni intresserade av att djupdyka i lite siffror gällande marknadspotentialer gjorde jag detta i en tidigare analys, läs den här https://www.redeye.se/arena/posts/vibrosense-dynamics-state-art-pa-miljardmarknad

Produktion i större skala

Under samtalet kom vi in på hur arbetet med att hitta en partner för att skala upp produktionen går. Toni som arbetar med just dessa delar inom bolaget, nämnde att målsättningen är att skriva avtal efter sommaren med den partner som efter rigorösa kontroller och verifikation, kommit ut som vinnande part. Slutförhandlingar pågår med andra ord med en eller två finalister.

Organisation på plats för expansion

Ny VD, Hans Wallin, är på plats och även om inledningen på tjänsten med Covid -19 kanske inte blev som planerat har Hans kommit in på ett fint sätt, och vid mitt möte med Toni fick jag möjlighet att träffa både Hans och Charlotta Landoff Bach som arbetar som senior Global Produktchef. Mycket trevliga och kompetenta personer som lyser av tillförsikt och framtidstro. Hans och Charlotta har tidigare arbetat tillsammans (cirka 9 år) inom den amerikanska koncernen Zimmer Biomet Inc, där de tillsammans drivit affärsområdet Global Bone Cement med stark lönsamhet att växa, från en mindre verksamhet till en årlig omsättning på ca 230 miljoner dollar. 

Charlotta har förutom erfarenhet inom Zimmer Biomet Inc, även jobbat inom Rubin Medical där hon arbetat internationellt inom diabetesområdet. Hon har redan ett upparbetat och etablerat nätverk inom diabetes med Key Opinion Leaders, produktstrateger och kunder i sitt kontaktnät.

Att Axel Sjöblad tagit över klubban som Ordförande i VSD, gillar jag starkt. Axel har jag förtroende för och hans tidigare erfarenhet är guld värd för VibroSense Dynamics.

Tittar vi på ledningens historik ser vi bolag som Gambro, BioGaia, Axis, Electrolux, Probi, Lilly, Novo Nordisk, Optifreeze, Biomet, Zimmer Biomet bara för att nämna några. Så erfarenhet och nätverk finns och jag är övertygad om att de kommer att nyttja varje kontakt till att etablera VSD på bästa sätt på olika marknader.

Break Even

Bolaget har i ett tidigare skede kommunicerat att en möjlig tidpunkt för Break Even är någon gång under 2022. Det finns idag ingen större anledning att tro att VSD inte kommer att hålla detta, även om Covid -19 givetvis har och kommer att påverka intensiteten i marknadsbearbetningen den närmsta tiden, men de har många kloka och nya tankar på hur de skall lyckas ändå.

Slutsats

Efter att ha sammanställt den information jag fått under mitt möte med Toni, Hans och Charlotta är jag övertygad om att vi kommer att få många nyheter under hösten och att intåget på diabetesmarknaden är startskottet som även de väntat på. Nu är vi äntligen här och min bedömning är att vi har stora möjligheter att få snabba resultat då man bearbetat ”rätt” personer under lång tid. I och med att instrumentet nu är klart för lansering tror jag att det finns ett underliggande behov som kommer att generera affärer redan från början.

Jag vill inte spekulera i uppköp, samarbete eller andra jätteaffärer i detta läge, då jag vet att teamet nu vill visa marknaden vad de har att erbjuda och sedan får vi se vad de stora jättarna gör. Det finns ju både fördelar och nackdelar i olika scenarier, men just nu har vi en mycket spännande höst framför oss.

Men Toni log när jag tog upp frågan.

Som jag inledde med anser jag att möjligheten till rejäl vinst är så mycket större än risken att kursen skall gå ner. I och med att vi precis träffat botten runt 5kr och där studsade vi upp under stor omsättning tror jag att vi kommer att se en uppvärdering till först och främst 15kr för att fortsätta upp under hösten.

 

Written by Uniqius, twitter @uniqius

 

Disclaimer:

Jag äger aktier i bolaget och kan inte anses som oberoende. All handel med värdepapper så som aktier medför en risk och beslut att handla sker på eget ansvar. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde.

 

 

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?