Post entry

Uppvärdering av WntResearch, Foxy-5 - en revolution

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

WntResearch tar närsomhelst klivet in i Fas-1 med sin molekyl Foxy-5, som har potential att revolutionera marknaden gällande cancerläkemedel. Finansieringen är färdig och det enda man väntar på nu är grönt ljus från den Danska Sundhedsstyrelsen, vilket förväntas komma inom dagar framöver. Få har hittills insett hur framgångsrik Foxy-5 har varit i de genomförda och publicerade prekliniska studierna. I närtid bör uppvärderingen bli enorm, på sikt en rymdresa man sällan skådar.

Varje år diagnostiseras runt 13 miljoner cancerfall worldwide, cancer är den näst främsta dödsorsaken i USA (574,743 fall/år) efter hjärtssjukdomar (597,689 fall/år). Suget att hitta ett framgångrikt läkemedel mot cancer är enormt, och utdelningen för den som lyckas likaså.

I Januari år 2000 publicerades artikeln ”The Hallmarks of Cancer” av de två Amerikanska forskarna Douglas Hanahan and Robert Weinberg, de hävdade att man kunde särskilja maligna celler (cancer mao) från vanliga celler utifrån sex enkla kriterier. De kom fram till följande egenskaper som krävs:
- Self sufficiency in growth signals
- Insensitivity to growth inhibitory signals
- Evasion of cell death
- Limitless replicative potential
- Development of sustained angiogenesis
- Ability to invade and metastasize

Ofta flyter dessa kriterier mer eller mindre in I varandra, men konceptet är tydligt och deras artikel utgör stommen inom cancerfältet idag.
Har man som mål att bota/hämma cancerutvecklingen så måste man angripa någon/några av dessa ovanstående punkter. Slår man ut en egenskap helt, ja då är cellen definitionsmässigt inte längre malign och man har i praktiken botat cancern.

Förmågan att invadera till kringliggande vävnad och metastasera till övriga delar av kroppen är den absolut viktigaste punkten. Det är framförallt den förmågan som utgör skiljekriteriet mellan en malign respektive benign tumör, förmågan att invadera och metastasera. Metastaseringsprocessen kan i sin tur delas upp i fyra principiella steg:
-Ett lösgörande av bindningar till ECM och kringliggande celler
-Degradering av kringliggande ECM med hjälp av kollagenasaktivitet
-Fästande till det underliggande basalmembranet
-Migrering genom membranet och ut i cirkulationen, lymfa eller blod beroende på vilken typ av malignitet

Det är just här, i metastaseringsprocessen som det Malmöbaserade företaget WntResearch och deras sex aminosyror långa peptidmolekyl Foxy-5 kommer in i bilden. Faktum är att patienter nästan aldrig dör av sin primärtumör, utan de dör av den följande metastaseringen från primärtumören, dvs spridningen i kroppen. (OBS ändå finns inte en enda antimetastaseringsprodukt på marknaden!). Foxy-5 hämmar steg nr 1 i metastaseringskedjan dvs ”lösgörandet av bindningar till ECM och kringliggande celler”, mao så ser Foxy-5 till, via en enkel ytreceptor och följande intracellulära kaskadreaktion att cellerna inte släpper taget om kringliggande celler och kollagen, adhesionen blir starkare, och iom detta hämmar molekylen hela metastaseringsprocessen, och den gör det på ett häpnandsväckande effektivt sätt.

Foxy-5 har slöjdats fram för att efterliknande en molekyl vid namn Wnt-5a, som har sin agonistiska effekt på en G-protein kopplad receptor (GPCR) som tillhör ”Frizzled family of GPCR:s”. Professor Tommy Andersson och hans forskarteam har påvisat en extremt reducerad produktion och förekomst av Wnt-5a hos djur med bröstcancer. De har också, genom injektioner med Foxy-5 hos två olika typer av möss reducerat metastaseringen vid duktal Invasiv cancer med 70-90%. Duktal invasivt carcinom är DEN ABSOLUT vanligaste formen av bröstcancer hos människor och står uppskattningsvis för runt 80% av bröstcancerincidensen. En av åtta kvinnor förväntas få diagnosen bröstcancer under sin levnadstid (Robbins Pathology). Det har gjorts kliniska studier på prostata respektive koloncancerpatienter och även i dessa fall har man sett sambandet mellan Wnt signaleringen och sjukdomsprognos.

Skillnaden mellan den syntetiska Foxy-5 och den naturligt förekommande brodern Wnt-5a (som är underuttryckt vid malignitet) är att Foxy-5 är mindre, har högre biotillgänglighet och bryts ned långt ifrån lika fort som Wnt-5a. Den stora skillnaden gällande degraderingen beror på att Foxy-5a har adderats en formylgrupp, vilket gör den i princip skyddad från degradering in vivo.

En fin detalj i det hela är att ytreceptorn som Foxy-5 och Wnt-5a verkar på är av typen GPCR, vilken är den mest välstuderade typen av receptorer. GPCR har bevarats evolutionärt och förekommer hos majoriteten av arter. De är de absolut viktigaste receptorerna när det gäller läkemedel. 30% av alla läkemedel på marknaden verkar på GPCR typen av receptorer. För att nämna några molekyler som verkar på GPCR finns adrenalin, prostaglandin, dopamin, somatostatin, adenosin, koffein, morfin, heroin och histamin som några få exempel.

Tryggheten med receptorns funktion och de goda prekliniska resultaten, anser jag talar för vilken enorm potential det finns för Foxy-5 och dess revolutionerande roll som metastaseringshämmare. Att marknaden ännu inte har fått upp ögonen för WntResearch är för mig helt otroligt, detta är något man sällan skådar i dagens läkemedelsbransch.

Problemet med läkemedelsutvecklingen mot cancer idag är att komplexiteten hos maligniteter är så hög att man sällan faktiskt vet vad man sysslar med. Här finns en receptor, man har en molekyl, man har en tydlig effekt. Allting är serverat på silverfat, eller ännu bättre, guldfat.

Fas I-studien bör inledas inom veckor från nu, så fort besked från Sundhedsstyrelsen och den etiska kommittén har kommit kan man dra igång processen. Studien kommer att göras på patienter med metastastaserande bröst, kolon och prostatacancer vid ett sjukhus i Danmark där tillgången till dessa typer av patienter är mycket god, således bör Fas-1 komma igång väldigt snabbt. Farmakokinetik och toxicitet är vad som främst kommer att studeras. Sannolikheten för Fas-1 att misslyckas anser jag är extremt liten, detta baserat på de goda prekliniska studierna. Inga toxiska effekter har upptäckts under de prekliniska studierna, vilket talar för att biverkningarna knappast borde bli omfattande hos människor.
WntResearch beräknar att Fas-1 ska vara klar under Q4-13/Q1-14 och att Fas-2 sedan kan inledas, vid positivit utfall. En lansering av Foxy-5 som funktionellt antimetastaserande läkemedel 2018 kan tänkas om allt går vägen, men då troligtvis via ett större läkemedelsbolag.

Patentet för Foxy-5 har hittills beviljats i Australien, Japan och Kina 2013, framöver kan även Europa respektive USA-patent förväntas. Den totala marknaden för läkemedel mot cancer ligger närmare 400 miljarder kronor. Bröst, kolon och prostata svarar för över en fjärdedel. WntResearchs Foxy-5 kan ta en betydande del av kakan om den når hela vägen, planen vad jag förstår är att sälja hela projektet till något större läkemedelsbolag efter gemomförd Fas-2 studie, kanske redan vid Fas-1. Kraftig uppvärdering borde ske inom kort.

Utsikter på ägarsidan?

Professor Tommy Andersson, som erhållit bland de största enskila bidragen från både Vetenskapsrådet och Cancerfonden och som har publicerat över 100 artiklar rörande celladhesion och migrering. Var med och grundade WntResearch 2007, äger 10.37% av bolaget.
http://vimeo.com/53259209

Forskarpatent I Syd AB 16.5%

Kjell Stenberg 8.21%

Smallcap gjorde följande bedömning för ett år sedan:

”Sammanfattningsvis bedömer vi att en rimlig värdering på
WntResearch ligger i ett spann på omkring 200 – 300 MSEK...
Slutsats
WntResearch bedriver forskning i världsklass inom ett
område där de skulle kunna vara först på banan vid en
eventuell framgång. Att hindra tumörer från att metastasera
är ett stort steg på vägen mot att stoppa cancers dödlighet.
Prekliniska resultat är lovande och det hägrar en marknad
som skulle kunna innebära att 85 % av alla cancerfall är
potentiella användare. Som ensam metastashämmare finns
definitivt möjligheter till en stor marknadsandel. De
prekliniska resultaten pekar mot att metastasering minskar
med 80 %. Detta torde trots de stora risker som är
förknippade med läkemedelsutveckling locka till investering.”

200-300 MSEK kanske var rimligt under förhållandena som rådde för ett år sedan, nu står WntResearch redo att kliva in i Fas-1 och värderingen borde vara MYCKET HÖGRE än några 2-300 MSEK (100MSEK i rådande stund). Sannolikheten att Fas-1 lyckas är EXTREMT HÖG. Eller snarare; sannolikheten att Fas-1 misslyckas är obefintlig.

Stark köprek

MVH Johanni

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?