Post entry

Tobiis Q1-rapport 2024 utförligt kommenterad i det huvudsakligen intakta långsiktiga "caset"

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Aktiemarknaden reagerade skoningslöst 16 maj på en oväntat svag Q1-rapport från Tobii med kursras ca 28 % från ca 4.23 kr till ca 3.03 kr, men dagen efter vände aktie upp efter initialt fortsatt kursfall och slutade nära oförändrat på ca 3 kr. En djupare analys visar dessbättre att Tobiis helårsprognos om en "betydande" förbättring av rörelseresultatet EBIT jämfört med 2023 är mycket rimlig. Det i sig medför att EBIT för de två största segmenten i Tobii sammanlagda fortfarande kan förväntas visa en betydande vinst på helåret 2024 för första gången sedan Dynavox ingick i Tobii-koncernen (då p/s-talet var avsevärt, flera gånger, högre än nu), eftersom det är det nya segmentet Autosense som på helåret 2024 blir den stora, men helt planenliga, förlustgeneratorn i koncernen. Tobii-analysens riktkurs är ändå sänkt till 10 kr varav det mycket lovande och relativt sett mer förutsägbara segmentet Autosense fortfarande svarar för ca 5 kr av värdet per aktie.

Tobiis Q1-rapport 2024 visade en oväntat svag försäljning, främst i Kina, i Products ﹠ Solutions med minus 18 % till 112 Mkr (137 Mkr Q1 2023) och rörelseresultat minus 23 Mkr vilket främst tillsammans med det nya, huvudsakligen förvärvade, segmentet Autosense "planerade förlust" på 38 Mkr drog ned koncernens rörelseresultat till minus 75 Mkr (-53 Mkr Q1 2023).

Segmentet Integrations visade däremot en kraftig tillväxt i Q1 med 41 % till 43 Mkr men ändå ett negativt rörelseresultat -13 Mkr sannolikt av rena säsongsskäl och vilket högst sannolikt var betydligt bättre än Q1 2023. Senare i år bör dessutom licensintäkter från Sony avseende VR-headsetet PSVR2 kunna återkomma med bruttomarginal nära 100 %.

Ryckigheten i utfallen mellan olika kvartal, både nedåt och uppåt, speciellt i Products ﹠ Solutions, komplicerar allmänt tolkningen av Tobiis kvartalsresultat, inkl att Q4 normalt är överlägset bäst (ofta omkring 90 till 100 Mkr högre omsättning än övriga kvartal) som tydligt visades i utfallen 2022 och 2023 med positiva EBIT-resultat.

Tobii Autosense har enligt rapporten nu lite fler design wins än tidigare explicit rapporterat, med över 120 modeller, och antalet bilar i trafik med deras DMS eller OMS har växt kraftigt till omkring 400 000. Tobii Autosense uppges t o m vara världsetta i antal bilar med OMS specifikt före både DMS-ettan Smart Eye och DMS-tvåan Seeing Machines.

Tobii strävar efter att "leverera marknadens mest omfattande erbjudande inom Interior Sensing" och därmed stärka deras konkurrenskraft och säkra nya design wins, vilket i det första fallet verkar offensivt när Smart Eye trots allt är klar marknadsetta inom DMS, men således faktiskt inte inom OMS. DMS + OMS = Interior Sensing.

Tobii Autosense pionjärmässiga en-kameralösning för kombinerad DMS och OMS visar sig gälla över hela 50 bilmodeller med produktionsstart 2025. Den ger relativt hög intäkt per bil till Tobii och låg kostnad för OEM i förhållande till funktionaliteten, och detta förklarar den prognostiserade rakettillväxten 2025 och 2026 i Autosense samt att Autosense prognostiseras nå break-even på kassaflödet 2026 enligt Tobii. Bruttomarginalen i Autosense ligger nära 100 % så kommande rakettillväxt i omsättningen ger nästan lika stort resultatbidrag.

Pga att Tobiis övertagande av FotoNation försenades en månad till 1 feb uteblev en del av de ej direkt Autosense-relaterade intäkterna avseende datorseende- och bildbehandlingsteknologier, men den stora majoriteten av dem kommer ändå bidra till att höja omsättningen i segmentet Integrations, speciellt H2 2024, och till att öka resultatet 2024, allt annat lika. Bruttomarginalen för dessa intäkter ligger också nära 100 %.

Tobii prognostiserar en "betydande" förbättring i koncernen på helåret 2024 jämfört med 2023 års rörelseresultat minus 184 Mkr (inkl förvärvskostnader). Andra halvåret väntas som vanligt bli avsevärt bättre då Q4 således normalt är överlägset bäst. Kostnadsreduktion kommer fortsätta och bidra till resultatförbättringen på helåret. Ett större bidrag H2 än H1 kommer således även från de ej Autosense-relaterade intäkterna i FotoNation och sannolikt från Sony. Analysens kalkyl för helåret 2024 pekar på ett rörelseresultat på ca minus 127 Mkr, vilket kan betraktas som just en betydande förbättring jämfört med 2023.

Analysens tidigare mest intressanta prognos för 2024 om ett positivt sammanlagt rörelseresultat EBIT i segmenten Products ﹠ Solutions + Integrations på helåret 2024 kvarstår därför, men är justerad ned till omkring +53 Mkr (= minus 127 Mkr i koncernen minus Autosense minus 180 Mkr = +53 Mkr i de två övriga segmenten ihop) vilket ändå skulle vara ett hyfsat EBIT-resultat motsvarande en rörelsemarginal på ca 6 %.

2024 skulle vara första gången sedan Tobii Dynavox knoppades av i dec 2021 som de två omsättningsmässigt största segmenten visar vinst ihop på EBIT-nivå ett helt år.

Tillsammans med att enbart segmentet Autosense på egen grund kan värderas till ca 5 kr per aktie medför detta att Tobii är fortsatt starkt långsiktigt köpvärt på risk/reward enligt analysen med riktkurs 10 kr.

Kursraset direkt efter Q1-rapporten var fundamentalt sett överdrivet, i synnerhet med tanke på en redan innan mycket låg värdering, men psykologiskt var det kanske förståeligt efter en tidigare snabb och mycket stor kursuppgång sedan emissionsperiodens kursbotten 2.57 kr i mars eller som mest drygt +70 %. En momentan negativ kursreaktion 16 maj med kursfall ca 15 % till ca 3.60 kr hade varit lite mer rimlig strikt fundamentalt sett och precis motsvara analysens nedjustering av riktkursen från 12 till 10 kr.

Den finansiella ställningen i Tobiis balansräkning per 31 mars kunde uppfattas vara mycket svag enligt Q1-rapporten och några säljare kanske inte har förstått att emissionslikviden kom in planenligt men först efter Q1s utgång, dvs i början på april och kommer allt annat lika förstärka kassan och eget kapital med ca 267 Mkr vilket kommer synas i Q2-rapporten. Någon ny företrädesemission 2024 är inte sannolik enligt min bedömning.

Aktieportföljen är fortsatt långsiktig i Tobii, och även i Smart Eye. Analyser av dessa bolag finns länkade på min hemsida https://www.infoom.se/mysite/index.php?user=9801

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?