Post entry

Tobiis köp av FotoNation/Autosense kan på sikt visa sig bli ett litet klipp

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Denna Tobii-analys talar för att marknaden har sänkt kursen alldeles för mycket det senaste året. Nyemissionen har dock en klar offensiv komponent genom att finansiera köpet av FotoNation till det nya snabbväxande segmentet Autosense som kan visa sig bli ett väldigt bra köp på några års sikt, se kalkylavsnittet nederst.

Riktkurs 12 kr 2024 kr.

Q4-rapporten 2023 som kom 1 feb visade +16 Mkr i EBIT-resultat (ökning från 9 Mkr Q4 2022) före förvärvskostnaden avseende FotoNation, samt efter en kostnadsreduktion med ca 10 % av operativa kostnader som även kommer gynna resultatet 2024.

1 feb presenterade Tobii nya finansiella mål, positivt kassaflöde 2026 samt rörelsemarginal ca 10 % 2026 och ca 20 % 2028. 

Jag bedömer att risk/reward ser väldigt gynnsam ut om man tecknar sin andel i nyemissionen med en placeringshorisont i första hand tills det nya snabbväxande segmentet Autosense med inriktning DMS/OMS/Interior Sensing väntas nå höga volymer om 3-4 år då Tobii kan väntas nå allt högre vinstnivå. Beskedet om företrädesemissionen, som har bidragit till kursraset på ca 80 % till 12 mars 2024 sedan 2023 års högstanivå på 24.20 kr i mars samma år, har skapat ett bättre köpläge än på mycket länge under Q1 2024 eller faktiskt än någonsin tidigare i nuvarande Tobii, enligt min bedömning.

 Flera insynspersoner inkl VD (i flera omgångar), CFO, Autosense-chefen och förre VDn (en av grundarna av Tobii och den person med störst ägarandel) har ökat sina aktieinnehav i Tobii på kurser kring 4.37 - 6.30 kr efter beskeden om köpet av FotoNation och en företrädesemission uppgående till 300 Mkr under Q1 2024. Redan innan dess efter Q3-rapporten ökade de två andra grundarna sina redan betydande aktieinnehav rejält, då kursen låg kring 7-7.50 kr. Alla dessa ska teckna sina andelar på storleksordningen 40 Mkr i företrädesemissionen. Därtill garanterar de tre grundarna upp till 50 Mkr i emissionen och de gynnas faktiskt därför om teckningskursen blir extra låg om de genom sin garanti kommer teckna nya aktier även utöver deras andel som deras befintliga aktieinnehav medför.

Tobiis CFO uppgav redan under rapport-hearingen 7 nov i samband med den svaga Q3-rapporten 2023 att de skulle öka fokuset på kostnadskontroll, vilken rimligen har varit för svag tidigare med stora förluster varje kalenderår 2021-2023 . I den betydligt bättre Q4-rapporten 1 feb bekräftades en varaktigt reducerad kostnadsnivå och man uppnådde mest därför ett positivt rörelseresultat 16 Mkr före förvärvskostnader (31 Mkr) för köpet av FotoNation. Q4 året innan 2022 var rörelseresultatet också positivt men lägre, 9 Mkr. Den gången räckte det f ö för en tydlig kursuppgång och en kursnivå på mellan 20 och 24 kr i över en månad under jan-feb 2023. Flera bankers riktkurser låg dessutom ytterligare betydligt högre än så.

 Det ska finnas samordningsfördelar mellan Tobiis egenutvecklade DMS/OMS/Interior Sensing-verksamhet (som inleddes 2019) och det köpta FotoNations dito (som inleddes 2017) i Autosense, vilket också väntas sänka kostnaderna, allt annat lika.

 De befintliga övriga segmenten i Tobii är det mer måttligt långsiktigt växande Products & Solutions med bl a eyetracking till många företags- och forskningskunder samt en eyetracker till gamers, och det mer potentialrika Integrations där licensavtalet om mjukvara för eyetracking i Sonys VR-headset PSVR2 är det hittills största och där licensintäkterna kan väntas ge ett tydligt resultatbidrag 2024, efter bortfall 2023 pga att Tobii fick ett högt belopp för förutbetalda licenser redan under 2022 och att Sonys motsvarande försäljning efter lanseringen av headsetet 2023 inte var tillräckligt stor för att ge Tobii ytterligare signifikanta licensintäkter. Enligt rapportpresentationen 1 feb är dessa två segment nära lönsamhet, vilket delvis bör bero på kostnadssänkningen och det kommer sannolikt visa sig tydligt i resultatutvecklingen under 2024.

 Eyetracking-marknaden, där Tobii historiskt har varit marknadsetta under många år, väntas enligt flera olika marknadsanalyser växa årligen med storleksordningen 30 % i genomsnitt t o m 2030, där mjukvara för eyetracking-baserade förarövervakningssystem, Driver Monitoring Systems (DMS), följt av mjukvara för Occupant Monitoring Systems (OMS) kommer växa ännu snabbare. Tillsammans benämns de Interior Sensing. Mjukvara för DMS med eyetracking väntas utgående från Redeyes analysdata ha en genomsnittlig tillväxt långt över snittet med storleksordningen 60 % per år 2023-2030, främst tack vare att DMS av trafiksäkerhetsskäl ska bli obligatoriskt i EU efter juli 2026 då DMS-marknaden i EU därför "exploderar". 

 Världsmarknaden för DMS väntas ungefär 30-faldigas från 2022 till 2026 enligt en marknadsanalys som Smart Eye beställde för något drygt år sedan, från omkring 1 miljon bilar (inkl lastbilar och bussar) 2022 till omkring 30 miljoner bilar 2026, varav ca 18 miljoner i EU.

Tobiis nya segment Autosense har i och med företagsköpet hittills design wins på omkring 100 modeller hos 7 fordonstillverkare, varav sannolikt 4 är tillverkare av kommersiella fordon. Autosense DMS kom i biltillverkares produktion fr o m 2019 och OMS fr o m 2021. En japansk och en tysk biltillverkare är f n i produktion. Autosense har design wins med stora volymer med en tysk premiumtillverkare av bilar, en koreansk biltillverkare och en japansk biltillverkare vilka är planerade att tas i produktion under 2025 och 2026. 2025 väntas också Tobiis redan i april 2023 erhållna första "egna" design wins avseende en europeisk tillverkare av kommersiella fordon gå i produktion. 

Fr o m 2025 kommer en en-kameralösning för DMS/OMS i produktion hos den tyska och koreanska OEM vilken ger biltillverkaren en relativt låg kostnad för hårdvaran och relativt höga intäkter till Autosense för mjukvaran. Till den tyska OEM kommer Autosense vara direkt leverantör, s k Tier 1, avseende mjukvaran för DMS/OMS. Autosense agerade som Tier-1 redan 2021 avseende mjukvara för OMS sannolikt till samma tyska OEM. Allt annat lika bör sådan direktleverans utan mellanled öka potentialen för lönsamheten hos DMS/OMS-leverantören och OEM sammantagna även om fördelningen av denna vinst inte är känd. Autosense har hittills omkring 300 000 bilar i trafik med deras DMS/OMS.

Tillsammans svarar dessa 7 fordonstillverkare f n för omkring 15 % av världens bilproduktion.

Totalt i världen har långt över 500 design wins (avseende lika många fordonsmodeller) inom DMS/OMS/Interior Sensing delats ut, kanske storleksordningen 600.  

Utgående från Redeyes analys av Smart Eye, skulle mjukvara för DMS-marknaden i världen kunna bli värd omkring 2.9 miljarder kr 2028, och Tobiis Autosense-prognos 500 Mkr 2028 skulle motsvara omkring 17 % marknadsandel, vilket innebär att Tobii sannolikt måste ta en del nya marknadsandelar för att nå 500 Mkr i omsättning, t ex genom att nå högre penetration hos de 7 befintliga fordonstillverkarna. Efter att en DMS-leverantör erhållit design wins på en viss bilplattform ligger det nära tillhands att samma leverantör även får leverera DMS-mjukvara till andra nya bilmodeller på samma plattform, bl a av kostnadsskäl. Smart Eye har visat att det är så det kan fungera dvs att få ytterligare många design wins på samma plattformar som de redan har fått design wins på tidigare. Jätteordern med beräknat värde 1.550 miljarder kr i dec 2023 var ett sådant exempel (eftersom potentialen för ytterligare design wins hos biltillverkaren samtidigt minskade med 1.145 miljarder indikerande att en majoritet av ordern av avsåg just detta).

Tobii skulle i så fall kunna bli 3:a på DMS-marknaden 2028 efter nuvarande klara, och förmodade fortfarande, 1:an och 2:an Smart Eye och Seeing Machines. Under 2023 har dock Seeing Machines tappat marknadsandelar m a p nya design wins, åtminstone jämfört med Smart Eye, men tidigare erhållna design wins skapar framtida intäkter i många år framöver. Design wins på denna marknad erhålls många, uppåt 10, år innan deras motsvarande licensintäkter har klingat av, eftersom man räknar med att en ny bilmodell i genomsnitt tillverkas och säljs i 7 år, och tiden mellan design win och produktionsstart ibland kan vara upp till ca 3 år. Därför blir de framtida intäkterna och marknadsandelarna mindre osäkra och mer förutsägbara för de bolag som redan har etablerat sig på marknaden med design wins.

EU-obligatoriet på DMS fr o m 7 juli 2026 skapar dessutom ett mycket högt relativt förutsägbart "golv" med 100 % DMS-penetration i EU där marknaden för DMS-mjukvara då kan väntas uppgå till storleksordningen 1 miljard kr. Dessutom väntas DMS-penetrationen i övriga världen successivt öka, men sannolikt något långsammare till 2026, för att sedan enligt Smart Eyes bedömning nå nära 100 % efter 2030 någon gång. T ex lär USA vara på gång med lagstiftning ett par år efter EU.

 VR/AR-marknaden som ingår i Tobiis segment Integrations målmarknader, väntas också växa mycket snabbt. Det stora analyshuset IDC prognostiserade i dec 2023 att antalet VR/AR headset stiger med ca 37 % om året i genomsnitt från 2023 till 2027, dock efter en del år av historiska besvikelser jämfört med dess prognoser för flera år sedan och Tobiis egna förväntningar då. Där finns inga lag-krav som garanterat lyfter marknaden såsom är fallet i DMS.

Antalet VR/AR-headsets 2027 prognostiseras till ca 30 miljoner. Det råkar vara ungefär samma antal enheter som DMS-marknaden prognostiseras till 2026. Så det är ingen tvekan om att marknadens storlek utgör en väldigt stor möjlighet för Tobii, som bara till mindre del är realiserad genom främst Sony-avtalet som slöts 2022.

Tobii är övertygat om att eyetracking blir standard i VR/AR-headset, medan penetrationen inom VR ännu var vid det senaste årsskiftet endast en bit över 20 %.

Så liksom för DMS-marknaden skulle en successivt ökad eyetracking-penetration kunna skapa rakettillväxt.

Eyetracking-marknaden inom VR/AR har således en fördel jämfört med DMS-marknaden genom att även den underliggande marknaden för headseten, till skillnaden från fordonsmarknaden, är en tillväxtmarknad.

På denna marknad, till skillnad från DMS, är det å andra sidan en betydande "in house"-utveckling av eyetracking som t ex i fallet Apple Vision Pro (genom uppköpta SensoMotoric Instruments).

Tobiis eyetracking ingår i Qualcomms referensplattform med de senaste Snapdragon XR-processorerna, vilken är avsedd för OEMs utveckling av headsets inom mixed reality (MR) och VR. 

Tobii har förutom Sony-avtalet om PSVR2 inom konsumentmarknaden även design wins inom kommersiell VR (Pico Neo 3 Pro Eye och HTC VIVE Pro Eye). Q1-Q3 2023 låg Sonys marknadsandel på goda 20-35 % enligt IDC. För helåret 2023 bör det kunna ha blivit omkring 2 miljoner enheter. Tobii kan ha erhållit omkring 80 Mkr i förskottsbetalade licenser 2022, avseende Sonys försäljning 2023 vilka nu bör vara i stort sett "avbetade". Detta sammantaget antyder att licensersättningen per headset kan vara i storleksordningen 40 kr. Så om Sony säljer 1-2 miljoner headsets av PSVR2 2024 kan Tobiis motsvarande licensintäkter återkomma och väntas bli i storleksordningen 40-80 Mkr 2024 vilket skulle kunna öka rörelseresultatet nästan lika mycket.

Tobiis övriga 4 områden, som tillhör segmenten Products & Solutions och Integrations, dvs Gaming, Healthcare, Education and training och Behavioral studies and research representerar alla marknader som var och en uppges ha miljardpotential enligt bolaget självt, men det är i vart fall ännu mycket långt från riktigt hög uthållig tillväxt och stora intäkter även om de 4 områdena tillsammans svarade för majoriteten av Tobiis omsättning 2023. 2028 kommer dock sannolikt segmentet Autosense med dess inriktning mjukvara för DMS/OMS/Interior Sensing kunna svara för den största andelen av Tobiis omsättning, med VR/AR som möjlig tvåa.

Det förvärvade FotoNation antas här ha kostnader 160 Mkr 2024 utgående från att resultatbidraget 2024 av Tobii uppges bli positivt och omsättningsbidraget skulle bli 180-220 Mkr, varav Autosense 30-50 Mkr, dvs med en bedömd rimlig "säkerhetsmarginal" ned till ett nollbidrag trots Tobiis prognos. I kalkylen nedan antas att omsättningsbidraget blir 190 Mkr, varav Autosense 40 Mkr. De datorseende- och bildbehandlingsteknologier som Tobii förvärvar genom köpet av FotoNation kommer inkluderas i segmentet Integrations så att (190 - 40) Mkr =150 Mkr intäkter tillförs dit i kalkylen för 2024.

Tobiis hittillsvarande verksamhet (exkl "gamla Tobii) DMS/OMS/Interior Sensing) här kallad "gamla" Tobii antas, trots mycket högre marknadstillväxt för eyetracking och att PSVR2-intäkterna väntas kunna återkomma enligt VD, nå måttliga 15 % i tillväxt 2024. Då blir dess omsättningsbidrag ca 872 Mkr 2024. Kostnaderna i hela "gamla" Tobii, antas öka 5 % från ca 911 Mkr 2023 (exkl förvärvskostnad) till ca 957 Mkr (exkl emissionskostnad). Av det antas här 80 Mkr i kostnader avse Automotive som 2024 övergår till det nya segmentet Autosense, så resterande "gamla" Tobii dvs segmenten Integrations och Products&Solutions andel av kostnaderna blir ca 877 Mkr.

Omsättningen 2024 blir då ca (872 + 190) Mkr = ca 1062 Mkr.

Autosense specifikt får intäkter 40 Mkr och kostnader (160 + 80) Mkr = 240 Mkr, dvs specifikt -200 Mkr i rörelseresultat i Autosense. Det ligger i linje med Tobiis guidade finansieringsbehov på 2/3 av nyemissionsbeloppet ca 300 MKr, dvs storleksordningen 200 Mkr.

Goodwillavskrivning kan väntas tillkomma i koncernresultatet och belasta rörelseresultatet under 10 år fr o m 2024, men storleken på goodwill dvs skillnaden mellan bokfört värde på det köpta FotoNation och dess egna kapital är inte känt. Maximalt skulle goodwillavskrivningarna teoretiskt givet förvärvspris ca 450 Mkr bli ca 45 Mkr per år om det egna kapitalet i köpta FotoNation vore 0, men här antas 200 Mkr i goodwill och goodwillavskrivning 20 Mkr. Rörelseresultatet 2024 (exkl emissionskostnad) efter goodwillavskrivning blir ca (1062 - 240 - 877 -20 Mkr) = ca -75 Mkr,  dvs en kraftig förbättring jämfört med 2023 då det blev ca -153 Mkr rensat för förvärvskostnaden för Autosense. 

2025 med fortsatt tillväxt 15 % i "gamla" Tobii blir omsättningen 1003 Mkr. FotoNation exkl Autosense antas 2025 bidra med endast 10 Mkr (dvs den resterande delen av FotoNation vars bidrag ska falla mycket kraftigt 2025-2026 enligt Tobii) +150 Mkr Autosense, dvs tillsammans 160 Mkr. Kostnaderna totalt antas öka med 5 % till ca 921 Mkr i "gamla" Tobii + 252 Mkr (Autosense) dvs totalt till ca 1173 Mkr 2025. Med 150 Mkr i intäkter och 252 Mkr i kostnader i Autosense är Tobiis guidade finansieringsbehov 1/3 av nyemissionsbeloppet 2025 dvs storleksordningen 100 Mkr mycket rimligt. Omsättningen 2025 blir då 1163 Mkr. Rörelseresultatet 2025 efter goodwillavskrivning blir då ca (1163 - 1173 - 20) Mkr = ca -30 Mkr.

2026 med antaget något sjunkande tillväxt till 12 % i "gamla" Tobii blir dess omsättningsbidrag ca 1123 Mkr. Enbart Autosense från FotoNation antas bidra med 265 Mkr (i linje med break-even 2026 för specifikt Autosense enligt Tobiis guidning. Kostnaderna i "gamla Tobii antas öka något snabbare 7 % till ca 985 Mkr liksom i Autosense till ca 270 Mkr dvs totalt ca 1255 Mkr .Omsättningen 2026 blir då 1388 Mkr. Rörelseresultatet 2026 efter goodwillavskrivning då ca (1388 - 1255 - 20) Mkr = + ca 113 Mkr. Det motsvarar en rörelsemarginal på ca 8 %, dvs något under Tobiis mål på ca 10 %.

2027 med fortsatt tillväxt 12 % i "gamla" Tobii blir dess omsättningsbidrag ca 1258 Mkr. Autosense väntas bidra med 350 Mkr. Kostnaderna inkl Autosense antas då öka 7 % till ca 1343 Mkr. Omsättningen 2027 blir då 1608 Mkr. Rörelseresultatet 2027 efter goodwillavskrivning blir då ca (1608 - 1343 - 20) Mkr = ca +245 Mkr.

2028 med fortsatt tillväxt 12 % i "gamla" Tobii blir dess omsättningsbidrag ca 1409 Mkr. Autosense antas bidra med 500 Mkr i linje med Tobiis guidning. Kostnaderna antas öka 7 % till ca 1437 Mkr. Omsättningen blir då ca 1909 Mkr. Rörelseresultatet 2028 efter goodwillavskrivning blir då ca (1909 - 1437 - 20) Mkr = ca + ca 452 Mkr. Det motsvarar en rörelsemarginal på knappt 24 %, dvs en bit över Tobiis eget nya mål på ca 20 %. Autosense skulle svara för ca 171 Mkr av rörelseresultatet 2028 inkl goodwillavskrivningen 20 Mkr.

Tobiis genomsnittliga tillväxt under 5 år från 2023 t o m 2028 väntas därför enligt denna analys bli ca 20 % per år mycket tack vare att företagsköpet av FotoNation medförde ett nytt stärkt segment Autosense som verkar på marknaden för mjukvara för eyetracking-baserad DMS/OMS/Interior Sensing vilken kommer växa raketartat i EU och nå 100 % penetration efter juli 2026. 

Kassaflödet bör inte utgöra något problem i ovanstående scenario, tack vare nyemissionslikviden på ca 300 Mkr, före emissionskostnader, för finansieringen av Autosense 2024-2025, samt att resultatet och kassaflödet från rörelsen därefter väntas bli positivt fr o m 2026 och ökande, och köpeskillingen ca 45 MUSD (och ränta 8 % på ca 30 MUSD under åren 2027-2029) för FotoNation inte behöver börja betalas förrän fr o m 2027 och t o m 2031 + en eventuell tilläggsköpeskilling 2031, kanske omkring 19 MUSD enligt Tobii om Autosense når vissa "volym- och implementeringsmål".

Finansnettot 2028 antas enbart utgöras av räntekostnaden på lånet motsvarande ca 25 Mkr med dollarkurs drygt 10 kr. 427 Mkr i resultat efter finansnetto 2028 dvs efter goodwillavskivning och räntor motsvarar, där antalet aktier antas bli 240 miljoner efter framtida potentiell ytterligare utspädning från optioner och villkorade prestationsaktier, efter schablonskatt 20.6 %, ca 1.41 kr per aktie.

Med ett bedömt rimligt eller givet tillväxten på över 20 % 2028 mycket försiktigt p/e-tal på 15 som aktiemarknaden kan tänkas värdera Tobii med, blir kurspotentialen till 2028 ca 21 kr. Ett lägre p/e-tal än normalt trots sådan hög tillväxt kan kanske i detta fall åtminstone i viss mån vara motiverat 2028 när man väger in den resterande skulden avseende betalningarna 2029-2031 för FotoNation-förvärvet vilken då kommer motsvara storleksordningen 2 kr per aktie även om det bara motsvarar drygt ett års vinst efter skatt.

En nutidsdiskontering med ett årligt relativt högt avkastningskrav på 15 %, högre än vad som är brukligt avspeglande relativt hög risk, ger motiverad kurs ca 12 kr 2024. 

Riktkursen för Tobii blir då 12 kr givet ett relativt högt årligt avkastningskrav på 15 % till 2028.

Den största risken i förhållande till denna analys kanske är om Tobii ökar kostnaderna betydligt mer än 5-7 % årligen t o m 2028. Att tillväxten i "gamla" Tobii (exkl Autosense) skulle bli betydligt lägre än 12-15 % årligen t o m 2028 vore överraskande svagt med tanke på marknadsprognoser för eyetracking på årlig omkring 30 % tillväxt, Tobiis marknadsposition, bedömt höga teknologiska nivå med hög andel FoU och många patent.

Jag äger själv aktier i Tobii (och Smart Eye) med en i första hand planerad mycket långsiktig placeringshorisont, och ska nu fullteckna min andel i Tobiis pågående företrädesemission, precis som jag gjorde i den som det visade sig väldigt lönsamma nyemissionen i Smart Eye i feb 2023 eftersom den aktien steg långt över 100 % 2023 korrigerat för nyemissionen.


 Lönsamhetskalkyl för köpet av FotoNation

De framtida betalningarna till Xperi för köpet kan viktade approximeras till att ha betalats ungefär år 2029 i genomsnitt. Det gäller ett totalt belopp 45 M USD + räntekostnader vilka jag uppskattar till i genomsnitt 8 % x (30 + 20 +10) MUSD dvs 4.8 M USD, och sammanlagt 49.8 M USD antaget att räntebetalningen och den tillhörande amorteringen sker i slutet av varje år 2027-2029, när det gäller skuldebrevet på 30 M USD. Av totalsumman betalas 2028 -2031 totalt 15 M USD utan ränta. Dessutom antas att den villkorade tilläggsköpeskillingen verkligen uppkommer med Tobiis guidade belopp 19 M USD (2031) då vissa mål har uppnåtts.

Summa att betala ca 2029 i genomsnitt blir då ca 68.8 M USD och (ospecificerade) mål har (dessbättre) uppnåtts.

68.8 M USD motsvarar med 10 % kalkylränta ca 42.7 M USD år 2024, vilket med en antagen dollarkurs 10.2 kr blir ca 436 Mkr. Om en högre kalkylränta skulle anses motiverad skulle det ge ett lägre nuvärde av köpeskillingen. Man bör även lägga till förvärvskostnader på ca 31 Mkr avseende advokatkostnader etc enligt Q4-rapporten 2023, så summan blir ca 467 Mkr.

FotoNation väntas enligt guidningen bidra med i stort sett engångsintäkter 2024 utöver 30-50 Mkr inom Autosense som uppgår till hela omsättningsbidraget 180 till 220 Mkr minus 30 till 50 Mkr dvs 150-170 Mkr. Detta kan ses som en rabatt på inköpspriset. Å andra sidan måste Tobii skjuta till pengar för det beräknade underskottet i Autosense, dvs det som företrädesemissionen direkt finansierar, ca 200 Mkr 2024 och 100 Mkr 2025 (motsvarande ca 90 Mkr 2024 i nuvärde).

Men en mindre del av detta är kostnader inom Automotive som Tobii hade redan innan köpet av FotoNation som jag uppskattar till ca 80 Mkr per år.

Netto kan därför det nya segmentet Autosense genom köpet av FotoNation anses ha kostat Tobii i 2024 års penningvärde ca 467 Mkr + 290 Mkr - 2 x 80 Mkr - (150 Mkr till 170 Mkr) = ca 437 +/- 10 Mkr.

Autosense väntas 2028 nå ett rörelseresultat på ungefär 171 Mkr efter goodwillavskrivning på en omsättning 500 Mkr enligt min aktieanalys ovan vilket delvis bygger på Tobiis guidningar. Efter schablonskatt 20.6 % blir det ca 136 Mkr i vinst. En sådan vinst med hög marginal tack vare höga volymer mjukvaru-intäkter från licenser skulle sannolikt kunna värderas till allra minst p/e-15 dvs drygt 2.0 miljarder kr då DMS/OMS-marknaden fortfarande väntas växa i god takt när även USA, Kina och Japan väntas införa obligatoriskt DMS.

Så för omkring 437 Mkr netto i köpeskilling i nuvärde skulle Tobiis Autosense bli kunna bli värt minst ca 2.0 miljarder kr på 4 år vilket vore en väldigt lönsam affär.

För rättvisans skull bör man dock dra av uppåt 20 % av det kalkylerade värdet på Autosense 2028 för att avspegla Tobiis befintliga Automotive-verksamhet med ett antal egna design wins avseende kommersiella fordon som fanns innan köpet av FotoNation men det skulle ändå kunna innebära en värdeökning av köpesumman omkring 437 Mkr till ca 1.6 miljarder kr på 4 år mellan 2024 och 2028.

Därför bedömer jag att FotoNationköpet var företagsekonomiskt välmotiverat och skedde till ett attraktivt pris.

 ===================================================================

 Jag rekommenderar som vanligt alla att göra sina egna analyser.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?