Post entry

Sprint Bioscience: Spjutspetsforskning redo att få in flera skott på mål med en gigantisk potential

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Möjligheten att få goda villkor vid ett avtal har aldrig varit bättre. En potentiell upfront har goda chanser att uppgå till mellan 5-10 MUSD. Verksamheten skalas nu upp de närmaste åren för att det går så bra. Lokalerna utökas och personalstyrkan ska öka med 10 forskare till 45 anställda (35). Antalet projekt som startas upp ökar samtidig från 1 till 1,5 per år. En satsning som beräknas öka intäkterna med 50 % och kostnaderna med 20 %. Sprint skalar upp verksamheten för att de många skotten på mål förväntas börja ge betydande intäktsströmmar framöver. Ett licensavtal för Vada har en god chans att bli klart redan i år och bli det hittills största som Sprint ingått.

Sprint Bioscience har idag 3 licensavtal, VPS34 med Deciphera, PETRA01 med HiberCell, samt NASH med LG Chem. Licensavtal med ett sammanlagt värde av 747 MUSD i milestone, plus royalty på försäljning. Sprint har dessutom 3 interna projekt, där två, VADA samt DISA, befinner sig i avtalsdiskussioner och för ett, NIMA, startar avtalsprocessen i år. Sprint förväntas dessutom starta upp minst ett nytt lovande first- class -projekt inom cancer i år. Bolaget har hittills licensierat ut 100 % av sina projekt och intresset för Sprints banbrytande forskning bara ökar. Börsvärdet är idag endast 150–160 MSEK, vilket är galet lågt.

Kassan är uppskattningsvis 55 MSEK 1 april och räcker ungefär 1 år framåt. Om inga intäkter kommer i år, skulle antagligen en kapitalanskaffning behöva göras i slutet av året, för att undvika en likviditetskris. Risken för ett sådant scenario bedöms som låg, med tanke på alla skott på mål som finns, där ett par eller flera, förväntas gå i mål i år. Dessutom har VD Erik Kinnman kommunicerat att Sprint har en mycket stark sits i de pågående fördjupade parallella förhandlingarna, med flera potentiella partners under sekretess, kring VADA. En avgörande faktor till den goda handlingsfriheten kring nya licensavtal, enligt VD, är att kassan är så stark. Erik kommunicerar på Redeye Investor forum 24 mars, att Sprint Bioscience inom några år kommer nå sitt mål om Break-even och bli ett lönsamt bolag, vilket är mycket positivt.  

Bokslutskommuniké-2021.pdf (sprintbioscience.com)

https://www.redeye.se/video/event-presentation/837023/sprint-bioscience-erik-kinnman-ceo-presents-at-redeye-investor-forum-online-march-24-2022

En offensiv riktad emission vid en högre aktiekurs i höst, skulle förbättra ägarbilden samt stärka krigskassan ytterligare i förhandlingar och vara en stark injektion för aktien. En svag ägarbild har hittills varit en av de viktigaste faktorerna för att förklara den katastrofala aktieutvecklingen. Misslyckade kapitalanskaffningar, med dålig tajming, är en annan. Faktorer som delvis hänger ihop och skapat en svag position för bolaget i tidigare förhandlingar kring licensavtal. Dagens slaktvärde på aktien, beror också på att garanter fick ta en så stor del av förra årets emission. Garanterna säljer med stor sannolikhet ut sina sista aktier under q1 och början av q2 i år.

För VADA inom DDR, med det heta målproteinet VRK1, pågår i dag parallella fördjupade förhandlingar med flera potentiella partners. Sekretessavtal är påskrivna och Sprints molekyler prövas hos potentiella partners egna modeller. Erik kommunicerar på Redeye Investor forum 24 mars att man också tittar på möjligheterna att genomföra en avgörande experimentell PoC-djurstudie under 2022. En sådan avgörande PoC-djurstudie ska genomföras även för DISA under 2023. Men i nästa andetag kommunicerar VD att det redan pågår diskussioner kring DISA och att det finns ett antal intressenter, redan som det är nu, av det här projektet. Om sådana viktiga studier ska ske innan eller efter ett partnerskap framgår inte. Det kan vara så att någon ny intressent, som ännu inte skrivit under sekretessavtal, vill se sådana studier, medan potentiella partners med sekretessavtal, inte vill det. 

Under efterföljande frågestund, var den första frågan från Moderatorn, om ett sekretessavtal är det sista steget innan ett avtal för VADA. Erik svarade att de försöker vara flexibla och kostnadseffektiva och därför tidigt i processen tar reda på vilken dokumentation potentiella partners vill se innan de bestämmer sig. Erik avslutar sitt svar med att han har goda förhoppningar om att utlicensiera projektet under det närmaste året. Kommunikationen om att titta på möjligheten att genomföra en PoC-djurstudie är sannolikt riktad mot potentiella partners som ännu inte skrivit under ett sekretessavtal.

Erik uttrycker även i bokslutsrapporten att Sprint själva har en god handlingsfrihet med vem och när ett avtal ska ingås, för att kassan är så stark och intresset så stort och brett. Det finns möjligheter att söka särläkemedelsstatus, för att VADA visat lovande data mot både barncancer och andra prioriterade cancerformer, där effektiv behandling saknas idag. Sprint gav nyligen ut ett PM med nya studier, som stärker valideringen ytterligare av projektet och ökar värdet vid ett licensavtal.

https://www.sprintbioscience.com/pressmeddelande/?slug=sprint-bioscience-vada-program-ytterligare-validerat-genom-publikationer

https://www.biostock.se/2022/04/sprint-biosciences-cso-kommenterar-ytterligare-vada-validering/redeye

Framförallt barncancer är högt prioriterat inom reglerande myndigheter och ett marknadsgodkännande kan nås rekordsnabbt efter endast några år, vid lovande kliniska data. En lyckad fas II-studie på endast 50 patienter, kan räcka för ett marknadsgodkännande för svår barncancer hos FDA samt EMA (Jämför med kraftsamlingen mot Covid19). Big Pharma är idag alltmer intresserade av särläkemedelsstatus, då marknaden inte är så liten och priset på ett potentiellt nytt läkemedel blir betydligt högre. Sprint är också i en sådan stark finansiell situation i dagsläget, att man har en stor handlingsfrihet att välja både när och med vem och hur, ett licensavtal ingås.

Möjligheten att få goda villkor vid ett avtal har aldrig varit bättre. En potentiell upfront har goda chanser att uppgå till mellan 5–10 MUSD. Verksamheten skalas nu upp de närmaste åren för att det går så bra. Lokalerna utökas och personalstyrkan ska öka med 10 forskare till 45 anställda (35). Antalet projekt som startas upp ökar samtidig från 1 till 1,5 per år. En satsning som beräknas öka intäkterna med 50 % och kostnaderna med 20 %. Sprint skalar upp verksamheten för att de många skotten på mål förväntas börja ge betydande intäktsströmmar framöver. Ett licensavtal för Vada har en god chans att bli klart redan i år (q2 eller q3?) och bli det hittills största som Sprint ingått.

För VPS34 inom immunonkologi är Sprint pionjärer och har tillsammans med Bassam Janji i Luxemburg, på egen hand validerat verkningsmekanismen. VPS34 har varit ett mer kontroversiellt Target än VRK1 (VADA) samt Trex1 (DISA), som har en mer robust vetenskaplig validering inom akademin. Den finansiella ställningen samt det stärkta varumärket, innebär en starkare ställning än någonsin tidigare under avtalsförhandlingar. Ett licensavtal för Disa kan i bästa fall också bli klart i år? Disa presenterades även på JP Morgan Health Care Conference i januari, vilket indikerar att intresset redan är extra stort för detta heta projekt och Target. DISA har redan visat mycket lovande data och egenskaper för kombinationsbehandling inom immunterapi, kemoterapi, samt strålbehandling.

Inom Immunonkologi har intresset ökat kraftigt för små molekyler som är intracellulära, de senaste åren. Många av de processer tumörceller använder för att dämpa inflammatorisk signalering sker inne i cellen, dit antikroppar inte kan nå och inte har någon effekt. En utveckling som idag ökar värdet på Sprints forskningsinriktning, kompetens och projektportfölj inom cancer. Sprints forskning är fokuserad på immunonkologi, tumörens metabolism samt mikromiljö.

Sprints varumärke stärks för varje nytt avtal som tecknas, samtidigt som den vetenskapliga och kliniska valideringen ökar. Bolaget blir också efter varje avtal skickligare på att hitta de mest attraktiva målproteinerna, för att starta nya first- in - class projekt inom cancer. En balans mellan en stark vetenskaplig validering och en hög grad av innovation, skapar möjligheter till alltmer lukrativa avtal med bättre villkor, för varje nytt licensavtal som tecknas.

Bolaget utvecklar dessutom breda program, med breda serier av molekyler med lite olika egenskaper, som ökar chansen för att nå marknaden. Om en molekyl misslyckas, kan en annan med lite annorlunda egenskaper, ta vid i samma fas. Det vanligaste för mindre Biotechbolag är annars att man satsar allt på ett projekt, med endast en molekyl. Ofta med en molekyl man tagit fram själv, med en obefintlig vetenskaplig validering i litteraturen. I andra fall med en inköpt molekyl från en gammal beprövad terapi och satsar allt på att den ska lyckas. Det gör att vägen till klinik blir snabbare, men risken i klinik ökar samtidigt betydligt. Dessutom ökar risken att marknadspotentialen inte blir tillräckligt stor, om marknaden ändå nås.

Sprints väg till klinik är lite längre, men chansen att lyckas i klinik blir samtidigt desto större, liksom marknadspotentialen. Sprints licenstagare står för alla fortsatta utvecklingskostnader för projektet, när avtalet är ingått. Sprint kan direkt starta ett nytt projekt för intäkten från upfront. En bred projektportfölj kan växa fram med flera olika intäktskällor, som tillsammans ger mycket stora intäkter över tid, med en betydande riskspridning. Den vanliga affärsmodellen är annars, att driva ett projekt in i sen klinisk fas, till proof of concept i fas II, till fas III eller hela vägen till marknaden. En mycket kostsam och riskfylld strategi, där bolaget oftast får hoppas på att bli uppköpta, för att klara av att överleva långsiktigt och göra vinst på projektet. Idag börjar dock andra svenska bolag i sektorn, att snegla på Sprint Bioscience. Oncopeptides, har efter sitt gigantiska bakslag för blodcancerläkemedlet Peptaxto 2021, efter ett marknadsgodkännande i USA, bytt strategi och ska i fortsättningen inrikta sig på preklinik utveckling. Aktien har tappat 93% på ett år.

https://www.lifesciencesweden.se/article/view/815786/oncopeptides_drar_tillbaka_lakemedel_i_usa_stora_nedskarningar_vantar

En fjäder i hatten för Sprint Bioscience och deras överlägsna affärsmodell. Bolaget har under de senaste åren lyckats bygga upp ett brett nätverk och starkt varumärke inom Big Pharma. Forskningens höga kvalité inom preklinisk utveckling av lovande småmolekylära first-in-class projekt, för att få fram nya effektivare läkemedel inom cancer, har gjort det möjligt. De närmaste åren har Sprints forskning och affärsmodell goda förutsättningar att åstadkomma stora vinster för både bolaget, aktieägare och patienter.

För VPS34 hos Deciphera vet vi att Sprint får 2 prekliniska milestone, dels vid val av CD och sedan vid ett godkännade av IND-ansökan. Dessutom är Sprint berättigade till, upp till tvåsiffriga, royalties på försäljning. Potentialen för VPS34 i kombination med främst PD1-hämmare, är gigantiskt. Marknaden inom immunterapi kan utökas betydligt med VPS34 och innebära att fler patienter kan få en effektiv behandling. Särläkemedelsstatus kan också bli möjligt att söka, när den nya terapin visat robusta lovande data mot några av de mest aggressiva och svårbehandlade cancerformerna. 

Sprint presenterar tidigare opublicerade resultat från VPS34-programmet på AACR:s årsmöte nu den 8-13 april. En av världens största konferenser inom cancerforskning.

https://www.sprintbioscience.com/pressmeddelande/?slug=sprint-bioscience-presenterar-preklinisk-vps34-data-pa-aacr-s-arsmote-2022

Deciphera har en stark kompetens inom autofagi och cancer vilket gör dem till en perfekt partner. Sprint valde därför Deciphera, före ett av världens största läkemedelsbolag. Med tanke på att VPS34 har en banbrytande verkningsmekanism inom Immunonkologi, kan försäljningen uppgå till flera BUSD. Sprint kan med lite flyt redan inom 5–6 år inbringa intäkter i miljardklassen från VPS34.

Prekliniska milestone från LG Chem (Nash) samt Deciphera (VPS34) och en upfront från minst 1 nytt avtal, skulle säkra kassan till minst 2024 och har god chans att slå in i år. Erik kommunicerar att både likviditeten och sitsen i förhandlingar ser bättre ut än någonsin tidigare, vilket indikerar att det finns skott på mål som förväntas ge betydande intäkter i år.

Alla 3 utlicensierade projekt är dessutom på god väg in i klinik. Petra01 inom leukemi, har visat sig passa perfekt in i HiberCells projektporfölj och prioriteras högt för att nå klinik. Projektet har en god chans att bli Sprints första att nå klinik i slutet av i år eller nästa år. En betydande milstolpe för bolaget i så fall, som förutom att inbringa en större milestone, skulle vara en stark validering av hela bolaget och en betydande injektion för aktien. Även VPS34 är högt prioriterat av Deciphera, för att nå klinik. Sprints omfattande prekliniska validering av det omfattande programmet, med en bred serie av lovande molekyler med lite olika egenskaper, gör utsikterna extra goda inför kliniska studier.

NASH med Target STK25, har visat sig mycket lovande, efter att en extern validering av projektet har genomförts. Sprints STK25-inhibitors har visat sig ha mycket lovande egenskaper mot Nash, i de prekliniska studier som hittills genomförts. Projektet är idag också högt prioriterat av LG Chem, där förberedande prekliniska studier genomförs, inför klinisk start. Ett PM från LG Chem efter JP Morgan Health Care Conference den 13 januari, kan tolkas som att förhoppningar finns om att klinik ska kunna nås redan i år?

https://www.lgchem.com/company/information-center/press-release/news-detail-8849?lang=en_GLOBAL

Erik kommunicerar att utvecklingen ser lovande och ljus ut för alla 3 projekten inför klinik. VD bedömer att ett eller flera av de utlicensierade projekten når klinik nästa år. Erik är väldigt försiktig i sina uttalanden, vilket är klokt, för att det är mer lönsamt i längden att kunna överraska positivt. Ett eller ett par projekt skulle kanske kunna nå klinik redan i år? I annat fall bör vi få regelbundna uppdateringar om uppnådda milstolpar för projekten, fram till att klinik startar.

Sprints status idag, i jämförelse med liknande bolag och med en mycket gynnsam R/R, borde i alla fall motivera ett börsvärde på mellan 800–1600 MSEK, eller 20–40 kr per aktie. Inom ett par år talar mycket för att Sprint har en forskningsportfölj bestående av 9 projekt, 7 licensavtal, varav 3–4 i klinik. En sådan bred projekportfölj, har en god chans att slå in och göra bolaget till en stark uppköpskandidat inom 2–3 år, med ett potentiellt börsvärde på i alla fall en eller ett par BUSD.

Sprint har sedan ungefär 1 år tillbaka, både en ny mycket kompetent VD i Erik Kinnman och en lika kompetent och framgångsrik affärsman i Styrelseordförande Björn Sjöstrand. En perfekt duo, som skapat förutsättningar för att Sprint ska kunna blomma ut på allvar, med start i år. Sprint Bioscience är nu på god väg att bli den framgångssaga, som den innovativa och banbrytande forskningen inom cancer lagt grunden för.

https://www.redeye.se/video/event-presentation/831128/sprint-bioscience-erik-kinnman-ceo-and-martin-andersson-cso-presents-at-redeye-theme-fight-cancer-seminar-outlook-2022

https://www.redeye.se/video/event-presentation/831134/panel-discussion-business-development-cantargia-isofol-sprint-bioscience

https://www.biostock.se/2021/08/sprint-bioscience-nye-ordforande-ser-stor-potential/

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?