Post entry

Spekulativt köp: Sotkamo Silver

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Finska silvergruvbolaget Sotkamo Silvers gruvprojekt väntas bli väldigt lönsamt. Bara finansieringen kan ordnas lär börskursen lyfta.

Årsredovisningen

Sotkamo Silvers årsredovisning för 2011 är daterad 8 mars 2012: https://www.ngnews.se/attachments/70726?locale=sv

Där säger vd Timo Lindborg bla följande:

• Silverpriset väntas ligga fortsatt högt:

"Bedömningen är att silverpriset kommer fortsätta att fluktuera under 2012, men att det kommer att ligga kvar på en historiskt sett, relativt hög genomsnittsnivå."

• Utredningen (feasibility-studien) om bolagets gruvprojekt har blivit försenad:

_"Jag är besviken att Feasibilitystudien har blivit försenad och att information om dess innehåll inte kan ges i denna årsredovisning.

Förseningen beror till största delen på hög arbetsbelastning som beredande konsultbolag samt borrbolag har haft under 2011.

Min förhoppning är dock att informationen finns tillgänglig vid årsstämman (29 mars 2012) och att vi därmed kan intensifiera arbetet med finansieringen av projektet."_

• När utredningen finns på plats är bolagets prio att jaga finansiering för sitt gruvprojekt:

"Bolaget söker redan nu efter olika finansieringsmöjligheter. Exempel på sådana kan vara utökad kapitalanskaffning genom emission, lånefinansiering, leverantörsfinansiering och/eller projektfinansiering. Under innevarande år kommer detta arbete intensifieras"

- - -

Risker: finansiering, inledande gruvproduktion

Dvs risk för stor nyemission som gör att Sotkamo Silver-aktiens börskurs kommer att falla framöver? Börskursen ligger nu kring 0,70 kr.

Det är ganska knepiga tider just nu vad gäller möjligheterna att få finansiering till gruvprojekt med bra villkor. Järnmalmsgruvbolaget Northland Resources hade nyligen en del problem med att få in kapital till sitt gruvprojekt Kaunisvaara, vilket ledde till ganska stor press på Northland Resources-aktiens börskurs.

Nu har Northland Resources fått in sitt kapital, men bolagets börskurs verkar inte riktigt kunna återhämta sig ändå.

För Northland Resources var det dock lite större belopp det gällde. Bolaget fick till slut in 4-5 miljarder kr (675 miljoner dollar) genom att sälja ut nya aktier och obligationer till investerare.

Det tog längre tid än väntat, och blev mindre kapital än som ursprungligen aviserades. Först pratade Northland om att få in 700 miljoner dollar (varav aktier för 225-250 miljoner dollar och obligationer för 450 miljoner dollar).

Och det blev till slut alltså 675 miljoner dollar (varav aktier för 325 miljoner dollar och obligationer för 350 miljoner dollar) enl besked i slutet på mars/början av feb 2012.

Investerarna var alltså inte sugna på att köpa obligationer för lika mycket som Northland hade tänkt, vilket gjorde att bolaget fick öka mängden kapital som kom in från aktier.

Dessutom fick obligationsräntan sättas så högt som 13%/år.

(Till att börja med hade Northland på gång att få banklån, men bankerna backade ur.)

För att investerarna skulle nappa på aktierna fick Northland sälja aktierna för en kurs som låg långt under bolagets börskurs före kapitalinskaffningen. Kursen fick sättas till 6-7 norska kr jämfört med att Northlands börskurs var uppe i 12-13 norska kr så sent som i januari/februari 2012.

Det gjorde att de som sedan tidigare ägde aktier i Northland drabbades av en ganska stor utspädning av sin ägarandel.

Intrycket är att aktieinvesterare på kort sikt har tappat lite av intresset för Northland Resources efter den stora kapitalanskaffningen och de villkor som den genomfördes till.

Guldgruvbolag som Nordic Mines och Endomines har sedan tidigare ordnat sina finansieringar och även börjat komma igång med produktionen (utvinningen av guld) i sina guldgruvor. Dock har det för båda dessa bolag förekommit inledande gruvproduktionsproblem, vilket kan göra investerare mindre sugna att ställa upp med friskt kapital till nya gruvprojekt.

Så sent som idag (fre 13 apr 2012) föll Nordic Mines-aktiens börskurs med 17% på börsen efter besked om att bolagets guldproduktion blev lägre än väntat under q1/2012.

Obs att Sotkamo Silvers vd Timo Lindborg även ligger bakom Endomines där han sitter i styrelsen och är sjunde största aktieägare med en ägarandel på 3%.

Endomines-aktiens börskurs var uppe i 8-9 kr så sent som i feb 2012, men har sedan dess fallit ner till nuvarande börskurs under 6 kr.

I Sotkamo är Lindborg både vd och största aktieägare med en ägarandel på 12%.

Även Sveriges största gruvbolag Boliden har haft utdragna problem med sin gruvproduktion av koppar i Aitik-gruvan, efter ett stort investeringsprogram som ska höja produktionstakten.

Dvs finansieringsproblematiken och investerarnas oro för inledande gruvproduktionsproblem lär vara två viktiga skäl till att aktieinvesterare är lite skeptiska till gruvbolagsaktier som Sotkamo Silver just nu.

Men är man långsiktig så lär det innebära bra köptillfälle i Sotkamo-aktien just nu vid nuvarande börskurs kring 0,70 kr. (Sedan är det alltid en fördel att ha lite pengar kvar i kassan i beredskap för att köpa fler aktier om börskursen hamnar under press pga kapitalanskaffningen och ev inledande produktionsproblem framöver.)

Kommer Sotkamo Silver att lyckas bättre än Northland gjorde med sin kapitalanskaffning? En fördel är att det för Sotkamo endast handlar om några 100-tals miljoner kr i kapitalanskaffning (istället för flera miljarder kr som det var för Northland).

- - -

• Målet för Sotkamo Silvers gruvstarts-tidpunkt ligger fast säger vd Timo Lindborg i bolagets årsredovisning:

"målet är att vi ska börja bygga Taivals silvergruva med full fart redan under hösten 2012 så att vi kan vara i produktion före årets
2013 slut."

Feasibility-studien

Tydligen blev feasibility-studien (den omfattande utredningen om Sotkamo Silvers gruvprojekt) klar 29 mars 2012.

Pressmeddelandet om feasibility-studien: https://www.ngnews.se/attachments/70642?locale=sv

Sotkamo Silvers gruvprojekt heter Taivaljärvi.

Feasibility-studien visar bla att gruvan innehåller över 3 miljoner ton malm med en silverhalt på 70-80 gram silver/ton malm.

Malmen innehåller även zink, bly och guld.

Totalt finns ett kapitalbehov på 300-400 miljoner kr för gruvan, varav ett inledande kapitalbehov på drygt 200 miljoner kr.

Dvs ganska stora belopp jämfört med att Sotkamo Silver är värt knappt 200 miljoner kr på börsen vid nuvarande börskurs 0,70 kr.

Dock väntas gruvprojektet bli så lönsamt att investeringskostnaden kan återbetalas på bara två år efter produktionsstart.

Planen är att gruvan ska vara i gång i 10 år och producera 350 000 malm/år. (Det är längre än bolagets tidigare bedömning som låg på 7 år för gruvan.)

Gruvan väntas under hela sin livslängd ge intäkter på totalt ca 2 miljarder kr fördelade enl följande:

silver ca 1,4 miljarder kr (vid nuvarande silverpris 31,41 dollar/uns)
guld över 200 miljoner kr (vid nuvarande guldpris 1 667,50 dollar/uns)
zink över 200 miljoner kr (vid nuvarande zinkpris 2 006 dollar/ton)
bly över 100 miljoner kr (vid nuvarande blypris 2 075 dollar/ton)

Bruttomarginalen (ebitda-marginalen) på intäkterna väntas uppgå till över 50%.

Nettokassaflödet från gruvan väntas ligga på nästan 800 miljoner kr under gruvans livslängd.

Nuvarande silverpris ligger på 31,41 dollar/uns (1 uns = ca 31,1 gram http://sv.wikipedia.org/wiki/Uns)

• Enl feasibility-studien ger Sotkamo Silvers gruvprojekt en avkastning på 46%/år vid ett silverpris på 33,90 dollar/uns. Med det priset kan investeringskostnaden återbetalas på två år.
• Vid ett silverpris på 28 dollar/uns blir projektets avkastning 26%/år. Då kan investeringskostnaden återbetalas på tre år.

Feasibility-studien genomfördes av brittiska gruvkonsultfirman Wardell Armstrong tillsammans med Geologiska Forskningscentralen i Finland.

Utökade fyndigheter

För det första verkar alltså Sotkamo Silver-aktien lågt värderad i dagsläget utifrån kända förutsättningar vad gäller bolagets gruvprojekt.

Men en ytterligare potential för kursuppgång finns om bolaget kan fortsätta utreda gruvans fyndigheter och påvisa större fyndigheter än vad som idag är belagt.

Det kan då innebära att gruvan får en längre livslängd än planerat och/eller större gruvproduktion än planerat.

En indikation på denna potential visas av att Sotkamo kunde påvisa en stor ökning av fyndigheterna under 2011 enl vd Timo Lindborg i årsredovisningen:

"Under 2011 kunde vi verifiera betydligt ökade kända och indikerade
mineraltillgångar vid Taivaljärvis silvergruva. Mängden mineraltillgångar
ökade med 58 % i förhållande till tidigare beräkningar i fråga om
tonnage, eller 60 % i termer av mängd i silverekvivalenter i dessa kategorier.

Det är också glädjande att fyndigheten är öppen mot djupet och att den geologiska formationen fortsätter nedanför 550 meters djup och ner till minst 1 000 meters djup med åtminstone tredubblad längd i förhållande till vad som tidigare varit känt.

Jag är mycket nöjd med dessa utmärkta resultat."

Siffrorna i feasibility-studien bygger endast på Sotkamos gruvfyndigheter ner till 550 meters djup:

"Den brytvärda fyndigheten är ca 420 lång och sträcker sig ca 550 meter från topp till botten."

Men enl Lindborg ovan ur årsredovisningen fortsätter alltså den geologiska formationen ner till minst 1 000 meters djup osv.

Silverprisets utveckling

Silverpriset nådde en topp på nästan 50 dollar/uns för ungefär ett år sedan (våren 2011). Sedan dess ligger priset i en fallande trend, men det lär snarare bero på att priset var uppspekulerat till en hög nivå våren 2011.

Silverpriset föll till en bottennivå under 28 dollar/uns i slutet av 2011 och steg därefter igen till 36-37 dollar i feb/mars.

Därifrån har priset återigen fallit tillbaka något till nuvarande prisnivå på 31-32 dollar.

Tidigare blogginlägg

• Tidigare blogginlägg (från dec 2011) om Sotkamo Silver: http://www.redeye.se/aktiebloggen/northland-resources/gruvrea-sotkamo-northland Där fick Sotkamo-aktien köprekommendation då börskursen låg i 0,60 kr. Sedan dess har börskursen stigit till 0,70 kr.

• Mer om Northland Resources i ett tidigare blogginlägg från feb 2012: http://www.redeye.se/aktiebloggen/africa-oil/spekulativ-koplista Där fick Northland-aktien spekulativ köprekommendation då börskursen låg kring 8 norska kr. Sedan dess har aktien fallit och ligger nu i 6,20 norska kr.

• Tidigare blogginlägg (från jan 2012) om Boliden där Boliden-aktien fick säljrekommendation vid dåvarande börskurs kring 100 kr. Och nu ligger börskursen i 104 kr.

- - -

Tillägg 20 apr 2012

Sotkamo Silver kom med ett pressmeddelande idag: https://www.ngnews.se/messages/sotkamo-silver-kallelse-till-extra-bolagsstämma-i-sotkamo-silver-ab-publ-sosi?locale=sv

Enl pressmeddelandet kallar bolaget till en extra bolagsstämma 22 maj 2012.

På stämman ska aktieägarna rösta om ett förslag från Sotkamo Silver om att bolaget ska få in 170 miljoner kr i kapitaltillskott genom att ge ut nya SS-aktier via nyemission.

Mer exakta villkor för nyemissionen ska offentligggöras 18 maj 2012.

Tanken är att aktieinvesterare ska kunna köpa de nya SS-aktierna under juni 2012.

Av kapitaltillskottet på 170 miljoner kr kommer SS:s aktieägare tillfrågas om att tillföra 85 miljoner kr medan aktieinvesterare i Finland kommer att tillfrågas om att köpa SS-aktier för ytterligare 85 miljoner kr.

SS-aktien är noterad på NGM-börsen i Sverige, och planen är nu att därutöver notera aktien i Finland.

Aktieinvesterare som köper nya SS-aktier i ovannämnda emissioner föreslås få 1 warrant per 100 köpta nya SS-aktier.

För varje warrant ska man kunna köpa 25 ytterligare SS-aktier tom nov 2013.

SS föreslår dessutom en aktiesammanläggning så att 25 gamla SS-aktier blir 1 ny.

- - -

Tillägg 21 apr 2012

Enl ovan ska Sotkamo Silver den 18 maj 2012 presentera emissionsvillkoren (bla teckningskurs) för Sotkamo Silvers kommande nyemission.

Sedan är det tänkt att teckningstiden för emissionen ska pågå 1-15 juni 2012.

Enl ett resonemang finns risk för att börskursen för ett bolag som gör nyemission faller ner mot emissionens teckningskurs mot slutet av teckningstiden.

Säg tex att SS sätter teckningskursen till 0,25 kr/aktie och att SS-aktiens börskurs faller ner mot åtminstone 0,40-0,50 kr innan teckningstiden är avslutad.

Då blir det bra köpläge för SS-aktien på kursnivån 0,40-0,50 kr (även om SS-aktien enl ovan kan anses vara långsiktigt köpvärd redan vid nuvarande börskurs kring 0,70 kr).

http://borssnack.di.se/diseconf/Forum/ListMessages.aspx?forumid=1&ThreadID=2078822#msg13930416

-

Viktigt blir även att se om SS framöver kan ordna lån av resten av kapitalbehovet (320-170 miljoner kr = 150 miljoner kr), och till vilka villkor.

Tex hade ju Northland Resources en del problem med att ordna finansieringen av sitt gruvprojekt.

Även om också Northlands gruvprojekt på papperet ser mycket lönsamt ut, var Northland tvunget att ta in ca hälften av kapitalbehovet för projektet från aktieinvesterare och resten via obligationslån för en ränta på 13%/år.

Dvs banker eller andra långivare ville inte låna ut en högre andel av Northlands kapitalbehov för projektet.

Som det var för Northland Resources ville väl dess långivare först se att kapitaltillskottet från aktieinvesterare var klart innan långivarna ställde upp med sina pengar.

Dvs det lär väl bli detsamma för SS del, att de 150 miljoner kr som SS behöver få in från långivare först kommer att ordnas efter att SS har fått in de 170 miljoner kronorna från aktieinvesterare i juni 2012.

-

Ev kan Sotkamo Silvers börskurs falla ännu lägre än ovannämnda 0,40-0,50 kr innan alla emissioner är avklarade:

• I dagsläget är bolaget värt ca 180 miljoner kr på börsen vid nuvarande börskurs ca 0,70 kr.

• Om bolaget vill få in 85 miljoner kr för 0,25 kr/st måste 340 miljoner nya aktier ges ut.

• SS börskurs efter den emissionen borde då bli 0,44 kr (allt annat lika), dvs beräknat som vägt genomsnitt av nuvarande ca 260 miljoner aktier à nuvarande börskurs 0,70 kr plus tillkommande 340 miljoner aktier à 0,25 kr/st.

• Därtill kommer den riktade nyemissionen på ytterligare 85 miljoner kr till finländska aktieinvesterare. Säg att de får 10% rabatt från 0,44 kr dvs att de får köpa sina aktier för 0,39-0,40 öre. Då måste ytterligare 214-215 miljoner aktier ges ut i den riktade emissionen för att få in de 85 miljoner kronorna.

• Därefter blir den nya SS-börskursen 0,43 kr beräknat som vägt genomsnitt av:
260 miljoner aktier för 0,70 kr
340 miljoner aktier för 0,25 kr
214-215 miljoner aktier för 0,39-0,40 kr

Med ovannämnda förutsättningar motsvarar alltså nuvarande börskurs 0,70 kr (före emissionerna) rent matematiskt en börskurs på 0,43 kr efter emissionerna.

Men frågan är om det tex finns risk för att börskursen (i samband med eller efter emissionerna) faller ner mot tex 0,30-0,40 kr pga det stora utbudet av nya SS-aktier som ges ut?

Det beror väl delvis även på hur det allmänna börsklimatet kommer att vara då, dvs om börsen som helhet stiger eller faller etc.

-

Som Sotkamo Silvers föreslagna upplägg ser ut, så kommer de aktieinvesterare som köper nya SS-aktier i emissionerna även att få warrants (teckningsoptioner).

Upplägget innebär att man för varje 100-tal nya SS-aktier man köper i emissionerna, så kommer man att få 1 warrant som ger rätt att köpa ytterligare 25 SS-aktier.

Frågan är hur det kommer att påverka kalkylerna ovan, och till vilken kurs man får köpa de 25 ytterligare SS-aktierna med warranten. (Den kursen kommer väl att meddelas senare, tex i samband med att emissionsvillkoren offentliggörs 18 maj 2012.)

SS beskriver det dock som att warranterna utgör en "belöning" till de aktier som köper nya SS-aktier i emissionerna.

Men den exakta effekten på kalkylerna ovan beror väl tex på vilken kurs man med warranten får köpa de ytterligare 25 SS-aktierna etc.

- - -

Sotkamo Silvers förslag om emissionerna och warranterna inför SS extra bolagsstämma 22 maj 2012 i Stockholm: https://www.ngnews.se/attachments/71181?locale=sv

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?