Post entry

Shelton Petroleum - En bubbla tom på Gas men fylld av uppblåsta förväntningar och osäkra kundfordringar

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Med anledning av det bud som Shelton Petroleum nyligen lagt på PetroGrand har jag valt att ta en titt på Shelton Petroleum och deras ekonomi. Jag har även granskat och upptäckt att Shelton och dess ledning beskrivit sina tillgångar på ett missvisande sätt. Än värre är att det ter sig som om man försökt dölja allvarliga missförhållanden med företagets finansiella ställning gentemot sina egna aktieägare och finansmarknaden. Något som med största sannolikhet också ligger bakom PetroGrands, Shelton Petroleums största ägare, begäran om styrelsen avsättande och granskning av företagets bokföring

Jag har identifierat och fokuserat på främst två stora problem med Shelton Petroleum som jag beskriver i detta blogginlägg:

- Dels handlar den om hur Shelton och dess styrelse försökt att framställa de s.k. andelar de hävdat sig ha i Ukrainska licenser eller fält på ett mycket missvisande och tvivelaktigt sätt.
- Dels handlar den om hur man även försökt dölja allvarliga missförhållanden med företagets finansiella ställning gentemot sina egna aktieägare, potentiella samarbetspartner och andra bedömare.

Om Shelton Petroleums egentliga tillgångar och de villfarelser som finns angående detta bland aktieägare, potentiella investerare och andra aktörer på aktiemarknaden

Att Shelton och dess VD Robert Karlsson lyckats med att övertyga sina aktieägare angående potentialen i företagets tillgångar talar inte minst de många bloggar som har skrivits här på Redeye och andra diskussionsforum för oljeaktier. Det som oftast tagits upp och anförts som det som skulle ge den stora ”turnarounden” i dessa blogginlägg har varit de gaslicenser offshore som företaget enligt uppgift skulle inneha rättigheter till. Men hur står det egentligen till med detta och vem är ansvarig för denna beskrivning av företagets tillgångar?

Gasen har nästan alltid varit det centrala ämnet när företaget Shelton Petroleum har avhandlats på diverse aktieforum de senaste åren, inte minst bland dem som bloggar här på Redeye. Bara sedan februari 2013 har minst 45 blogginlägg gjorts, varav det stora flertalet är av mycket positiv sort:
http://www.redeye.se/bolag/shelton-petroleum/community

I flera fall har skribenter bl.a. hävdat att företagets ”tillgångar” på gas skulle kunna lyfta företagets kurs med hundratals procent.
Detta trots att Shelton Petroleum aldrig ägt eller ens haft andelar i en enda Gaslicens över huvud taget.

Det enda som verksamheten Shelton Petroleum egentligen haft, ifråga om Gas, är investeringsavtal med Chornomornaftogaz, inget annat. Ett investeringsavtal ger ju som bekant bara rätt till att vara med att investera i prospektering, och, om man finner något, vara med att dela på inkomsterna av denna upptäckt. Dock ger de varken ensamrätt eller möjlighet att sälja rätten vidare. Inte heller ger de andra möjligheter och rättigheter som en innehavare av en licens har.

Men även etablerade, seriösa och institutionella finansiella aktörer såsom banker, finanspress och finansanalytiker tycks även de ha fått en något dimmig och felaktig bild av hur det egentligen hänger ihop med företagets tillgångar, och beskriver nästan samtliga Shelton som ett företag med _"offshore-tillgångar i form av gas i Svarta havet och Azovska sjön.”_http://www.introduce.se/foretag/shelton-petroleum/

Det kanske mest intressanta och belysande exemplen på detta är en analys och köprekommendation författad av den mycket välrenommerade finansanalytikern Anders Hägerstrand som Placera.nu publicerade hösten 2010 :
https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2010/10/11/risken-minskar-i-shelton.html

I köprekommendationen framför Anders Hägerstrand gas-licensen Arkhangelskoye som det som är Sheltons mest ”intressanta tillgång” och det som är ”avgörande för aktiens utveckling”. Så här skriver han mer specifikt:

” Sheltons mest intressanta tillgång är nu som tidigare gas-fyndigheten Arkhangelskoye i Svarta havet. Enligt en västerländsk rapport finns det i gasresurser som motsvarar cirka 55 miljoner fat oljeekvivalenter i licensen, i bästa fall kan tillgången innehålla 130 miljoner fat oljeekvivalenter. I ett analogt fält intill Arkhangelskoye utvinns nu cirka 6 000 fat per dag.

Shelton och partnern Chornomornaftogaz, ett annat ukrainskt statligt bolag, kontrollerar 50 procent vardera av Arkhagelskoye. Deras plan är att under nästa år göra seismiska undersökningar, den första prospekteringsborrningen sker möjligen i slutet av 2011 men mer troligt är att det blir 2012.”

Anders skriver också i avslutningen till sin köprekommendation av Shelton Petroleum följande:
”Sammantaget så är Shelton Petroleum ett starkare bolag nu jämfört med ett halvår sedan. Kortsiktigt är det viktigt att produktionen successivt stiger i Ryssland, mer långsiktig är det prospekteringen Arkhangelskoye-fältet avgörande för aktiens utveckling.”

Än en gång är det de påstådda tillgångarna i Gas som påtalas som det som är det som är ”avgörande” för potentialen i aktien. Och när det, som i detta fall, framförts av en väl aktad och välkänd finansanalytiker, är det nog rimligt att anta att det för många är likställt med sanningen.

Att Shelton i själva verket bara har ett investeringsavtal med Chornomeftogaz, och inte på något sätt varken äger eller kontrollerar en enda procent av Arkhangelskoye - eller någon annan gas-licens för den delen - var säkerligen heller inget som Anders Hägerstrand hade någon aning om, när han skrev detta. I sådana fall hade han troligen inte författat en rekommendation som så starkt baseras på företagets påstådda tillgångar i Gas.

Frågan är då hur detta har gått till och vilken roll Shelton själva spelat för att omgivningen ska den här bilden?

Hur Shelton Petroleum själva framställer sina tillgångar i tryck och web

Shelton brukar, med liten text i slutet av alla sina PM, kortfattat beskriva sina tillgångar så här:

I Ryssland äger bolaget tre licenser i Volga-Ural-regionen i Basjkirien och har påbörjat produktion av olja på Rustamovskoye-fältet efter ett framgångsrikt prospekteringsprogram. I Ukraina har Shelton Petroleums helägda dotterbolag ingått joint-venture med Ukrnafta och Chornomornaftogaz, två ledande ukrainska olje- och gasbolag.”

Detta är kanske inte så mycket att anmärka på. Men kollar man däremot upp företagets kvartalsrapporter presenteras företagets andelar i licenser, investeringsavtal och produktionsavtal i en och samma kolumn, "intresseandelar" i en och samma tabell under rubriken "Shelton Petroleums prospekterings- och produktionsportfölj". Detta ger en minst sagt vilseledande bild
( se tabell s. 6 http://www.sheltonpetroleum.com/uploads/Shelton%20Petroleum%20other%20fin%20reporting/Quarterly%20reports/Bokslutskommunik__januari_december_2013_2f7fb.pdf)

Vidare, på företagets webplats uttrycker man sig så här:
” I undermenyn till vänster kan du läsa mer om licenserna i Ukraina i vilka Shelton Petroleums dotterbolag äger andelar”

Här påstår man alltså att man äger andelar i licenser i Ukraina, vilket inte alls stämmer. Läser man dock på undersidorna så framgår det ibland att man har andelar genom samarbetsavtal, inte andelar i licensen, medan man i andra fall är mer diffus:

Om Lelyaki står följande:
Shelton Petroleum har bildat ett partnerskap med Ukrnafta, Ukrainas största olje- och gasbolag, för att utveckla och driva koncessioner på Lelyaki i Chernigovregionen nära Poltava. Shelton Petroleums andel i partnerskapet uppgår till 45 procent.”

Man har alltså en 45 % andel i ett partnerskap som innefattar utveckling och drift av koncessioner. Inget ägarskap i licensen här inte.

Om Arkhangelskoye står följande:
”I början av 2009 förvärvade Shelton Canada Corp. en femtioprocentig andel i Arkhangelskoye-koncessionen genom ett investeringssamarbetsavtal med partnern Chornomornaftogaz. Licensen löper till 2028”

Enligt uppgift har man alltså köpt en 50 % andel i fältet via ett investeringssamarbetsavtal! Men då äger man ju inte fältet till 50 %? Vad krävs för att uppfylla avtalet? Att licensen löper till 2028 är ju f.ö. en helt annan sak, det säger ju inget om hur länge Investeringsavtalet gäller.

Om Norra Kerchenskoye står följande:
Under första kvartalet 2007 förvärvade Shelton Petroleum en femtioprocentig andel i Norra Kerchenskoye-fältet. Chornomornaftogaz är genom ett samarbets-investeringsavtal med Shelton Petroleum ägare till resterande femtio procent. Licensen löper till år 2014.”

Här säger man att man äger fältet till 50 % och att Chornomornaftogaz genom samarbetsavtal med Shelton är ägare till resterande 50 %? Detta låter underligt. Då måste ju Shelton Petroleum äga licensen och sedan ha släppt in Chornomornaftogaz på den andra halvan?? Låter osannolikt. F.ö. går licensen ut i år.

Men kollar man den dokumentation som härrör från samgåendet mellan Petrosibir och Shelton http://www.sheltonpetroleum.com/uploads/Petrosibir_AB_prospekt_556468-1491_100118.pdf så framgår det tydligt att det för SAMTLIGA av de ovan nämnda gasfälten handlar det om samarbetsavtal där Chornomornaftogaz står som ägare av licenserna:

”Dessutom har Shelton flera samarbetsavtal med det statliga ukrainska NSC Chornomornaftogaz (”Chornomornaftogaz”) som ger bolagen rätt att prospektera ett flertal licenser i Svarta havet och Azovska sjön. Dessa samarbetsavtal innebär att Shelton har ett 50-procentigt intresse i projekt för prospektering, utveckling och produktion av olja och gas.”

Utifrån ovan granskat material ter det sig för mig väldigt tydligt att Shelton varken har eller har haft några andelar i några gaslicenser, utan bara investeringsavtal. Inget annat. Och utan några pengar att investera har man heller inte haft något att hämta där, vilket man kan om man ägt eller haft rättigheter till dem.

Men som de flesta vet, som är bekanta med de senaste veckornas utveckling i Ukraina och på Krim, har Chornomornaftogaz blivit taget av delstaten Krim, De eventuella andelar man haft i form av investeringsavtal osv kan man nu med stor säkerhet bara glömma.

Hur Shelton Petroleum och dess VD gett en missvisande bild av Sheltons tillgångar och möjligheter

Utifrån vad jag kan se har man från Sheltons sida försökt att framställa det som om man skulle ha andelar i Gaslicenser. Något man i verkligheten inte har. Om detta är medvetet gjort eller inte avstår jag att bedöma.

Det ovan beskrivna materialet visar dock bara hur man uttryckt sig i tryckt skrift. Vad än värre är, är hur företagets VD, Robert Karlsson, framställt Shelton Petroleums s.k. Offshore tillgångar och ”Licensandelar”, vid flera intervjuer och presentationer.

Shelton Petroleums VD, Robert Karlsson, har fått mycket ros för sin förmåga att presentera Shelton och deltar mer än gärna på filmade presentationer för Remium, Redeye och andra tillställningar där Olja och gas avhandlas. Det har därför funnits flera tillfällen för delägare och potentiella investerare att se och höra, direkt från VD, hur det står till med företaget, dess tillgångar och vilka värden man tillmäter dessa från verksamhetens sida.
Med tanke på ovan presenterade information och det faktum att Shelton Petroleum de facto aldrig haft eller har några gaslicenser, onshore eller offshore, i Ukraina så kan man ju fråga sig i detalj hur Robert verkligen har uttryckt sig vid dessa tillfällen. Jag tog därför ut två klipp som Shelton själva länkar till på sin hemsida och granskade dem relativt ytligt. Resultatet förvånade mig och var faktiskt värre än jag förväntade mig. I båda presentationerna står nämligen Robert och pratar vitt och brett om bl.a. andelar i Gas-licenser och om verksamhetens ”intressanta licensportfölj ifråga om Offshore tillgångar”. Hur man kan göra det med tanke på den reella statusen för de ovan nämnda fälten och dess relation till Shelton Petroleum har jag svårt att förstå.

Följande uttalanden är speciellt anmärkningsvärda och kan minst sagt uppfattas som vilseledande med tanke på att Shelton endast har haft investeringsavtal med Chornomeftogaz och inte några som helst andelar i några Gaslicenser:

Presentation från Redeye Exploration & Production seminarium 20 mars, 2013 http://www.redeye.se/webcast/exploration-production-seminar-20130320-shelton-petroleum

03.30 (slide 4): ”.. det vi också har är andelar i offshore i Svarta havet och Azovska Sjön som vi inte har arbetet mycket med de senaste två åren. Det här är tillgångar som har en betydande potential.”

06.21 (slide 8): ”.. sedan för ett par år sedan tog vi ombord även en del licenser i Ukraina, både Onshore och Offshore”

07.30 (slide 9): ”..Där vi haft 14 miljoner fat i olja i reserver på våra oljelicenser, så har vi över 300 miljoner fat i oljeekvivalenter i våra fält där vi har prospektering offshore”

Min anm.: Lägg speciellt också märke till den tabell som används i kvartalsrapporterna för att påvisa andelar i licenser och hur denna även används i kvartalsrapporterna för att visa på företagets tillgångar.

10.29: ” ..dels handlar det om att skapa värde i våra offshore licenser..”

21.00: ”Vi har ett partnerskap med Chornomeftogaz…” ..” De äger då ett antal riggar…” ”… Vi har ett bra partnerskap och en mycket intressant licensportfölj”

Detta sista uttalande är minst sagt anmärkningsvärt. Här låter det nästan som om Shelton äger licenserna och Chornomeftogaz bistår med riggar.

Intervju för Remium 25 maj, 2012
http://www.introduce.se/foretag/shelton-petroleum/intervjuer/2012/5/shelton-petroleum---god-lonsamhet-fran-den-lopande-verksamheten/

04.30: ” …sen har vi också andelar i 3 stycken offshore licenser i Azovska sjön och Svarta Havet där, om man tittar rent po.. – de är inte i produktion, men där vi har en mycket fin resurspotential på 300 miljoner fat oljeekvivalenter, så där finns det, om det lyckas väl i detta arbete kan det slå till bra i det här bolaget.”

(Robert fortsätter sen att prata vidare i en 2-3 minuter om möjligheterna ifråga om Gas i Ukraina och om att ta in fler licenser.)

Här var då ytterligare en inspelning, men nu från 2012, där Shelton Petroleums VD hävdar att man har licensandelar i Gaslicenser. Och här, liksom i föregående ljudinspelning, tvekar inte Robert att bygga upp förväntningarna på dessa s.k. tillgångar för företaget.

De ovan nämnda är bara två av flera ljud- och bildbevis som finns på hur Vd:n för Shelton Petroleum öppet stått och hävdat att man har andelar i och portföljer av Gaslicenser, ogenerat talat om de tillgångar som finns på dessa licenser, om utan tvekan ägs till 100% av Chornomeftogaz, som ”våra”, och sist, men inte minst, arbetat hårt med att bygga upp aktieägarnas förväntningar ifråga om dessa licenser man över huvud taget inte äger en enda procentandel i.

Efter maj 2013 tycks däremot dock något ha skett, eftersom Roberts språkbruk plötsligt blir mer detaljerat angående Sheltons relation till Chornomeftogaz och Sheltons påstådda gastillgångar.
Vid nästkommande presentation, som jag hittat, vid Stockholm Raw Materials day http://financialhearings.nu/130828/sheltonpetroleum/ , är nu plötsligt de presentationsbilder där Robert Karlsson några månader tidigare framhävt Shelton Petroleum som delägare i licenser eller licensportföljer ackompanjerade av mer korrekta beskrivningar av läget:

02.34 _(slide4) ".. och så har vi intressen i 3 stycken offshore licenser..”_

Här talas det alltså nu istället om intressen i licenser. Lägg dock märke till att texten ”Create value in offshore assets” fortfarande står kvar i presentationsbilden, vilket vittnar om hur man tidigare använt denna bild för att beskriva det som att man har tillgångar ifråga om gas.

Lägg även märke till presentationen av bild 15:
Här står det nu tydligt att det man egentligen har ifråga om Gas är ett ”Joint acivity agreement” med Chornomeftogaz. Inget annat

Varför detta skifte i beskrivning så plötsligt inträder är svårt att förklara. Men möjligen kan det haft att göra med att man vid detta tillfälle låg i intensiva förhandlingar med PetroGrand vilka kanske påpekat problemet med att likställa investeringsavtal med licensandelar? Men utifrån det skifte som sker - och att det sker - framgår det mycket tydligt att man nu blivit mer försiktig i sina beskrivningar av verksamheten och håller sig borta från att tala om sina ”tillgångar ifråga om Gas”. Istället begränsar man sig istället till att tala om intressen och intresseandelar.

Jag tycker att man med fog kan ifrågasätta lämpligheten i att en VD för ett bolag på Stockholmbörsen i flera år tillskriver den verksamhet man driver tillgångar som man inte har och som de facto ägs av ett annat företag, Chornomeftogaz. Och att, som Robert Karlsson gjort, gång efter gång ogenerat beskriva det som om man har andelar i licenser och sedan använda detta som en central del för att påvisa en viktig potential i verksamheten tycker jag är mycket tveksamt ur etisk synpunkt och gravt vilseledande för både företagets egna aktieägare och potentiella investerare. Att man dessutom framställt de intressen man har ifråga om Gas på liknande sätt på sin hemsida och i offentligt material, såsom delårsrapporter och presentationer, utan att tydligt påtala att man egentligen endast har investeringsavtal, gör detta till något som kanske borde granskas av någon rättslig eller finansiell myndighet, eller kanske en disciplinsnämnd?

Huruvida detta är gjort medvetet eller inte, eller om det helt enkelt bara handlat om okunskap och missuppfattningar från Robert Karlssons sida lämnar jag osagt. Men om det är så att man som VD för en verksamhet som verkar i oljebranschen och på en så turbulent marknad som Ryssland & Ukraina inte är klar över dessa viktiga skillnader ifråga om rättigheter och licenser, licensavtal och investeringsavtal så kan man ställa sig frågan hur lämpad man är att att leda en verksamhet som arbetar med så stora insatser och risker som detta.

Oavsett motiv så är det tydligt att den här typen av beskrivningar av företagets resurser, både muntliga och skriftliga, haft stor betydelse för den bedömning och den värdering marknaden och spekulanter i företagets aktier har gjort. Förutom den ovan påtalade köprekommendationen av Anders Hägerstrand så vittnar inte minst flertalet av alla de 45 blogginlägg som bara under det senaste året publicerats på denna site om det. Som exempel kan tas signaturen Glepar som i sitt blogginlägg: http://www.redeye.se/aktiebloggen/shelton-petroleum/shelton-petroleum-gasen-ar-het-rallyt-pagar också just refererat till den presentation från redeye-seminarie från 2013 som jag återgav citat från ovan. Jag citerar:
” Fokus ligger inte på oljeproduktionen, som i och för sig också går bättre och bättre. Nej fokus ligger på GAS GAS GAS. Fler och fler upptäcker vad han säger och rallyt har startat verkar det som”

Detta är ett av många bevis här på redeye på vilket intryck VD Robert Karlssons ord gjort på omgivningen. Är detta något som han kan stå för idag och ta ansvar för?

F.ö. vad gäller Leylaki, Produktionsbolaget Zhoda 2001 och den 45 % delen i detta produktionsbolag som bearbetar Leylakifältet är det likadant: Här finns inga licensandelar heller, bara en minoritetsandel i ett s.k. Joint venture bolag. De övriga problemet med denna konstruktion och den partner Shelton Petroleum har i detta företag har nyligen belysts av Burchill Ukraine (vilket jag tar upp nedan). Men problemen med Leylaki tycks nu vara av en större och mer allvarlig art som direkt påverkar företagets kassaflöde.

Leylaki och historien runt Shelton Petroleums s.k. kortfristiga skulder

Förutom att den ovan nämnda Leylaki-licensen går ut 2016 och det faktum att huvuddelen av Shelton Petroleums inkomster kommer härifrån, är det också mycket problematiskt att de kundfordringar på över 63 miljoner som Shelton har härrör från detta fält. Inte minst med tanke på den svaga legala status som Shelton har i detta samarbete, den partner, det juridiska överläge och den historik av svek och bedrägeri som denne partner är känd för, samt den aktuella situation som råder i Ukraina kan man fråga sig vad dessa kundfordringar är värda?

För att förstå bakgrunden till dessa kundfordringar har jag gått tillbaka två år för att förstå hur och när den fordran som nu ligger på sammanlagt 63 miljoner har uppstått och huruvida dessa är att betrakta som säkra eller inte.

2012 Jan-mars, publicerad 2012-08-23
http://www.sheltonpetroleum.com/uploads/Shelton%20Petroleum%20other%20fin%20reporting/Quarterly%20reports/Del%C3%A5rsrapport_januari_mars_2012_Sv_FIN1_213b7.pdf

I koncernrapporten för finansiell ställning framgår det att Kortfristiga fordringar är på 2 241 000. Detta ter sig som relativt normalt.

2012 April-Juni, publicerad 2012-08-23http://www.sheltonpetroleum.com/uploads/Shelton%20Petroleum%20other%20fin%20reporting/Del%C3%A5rsrapport_januari_juni_2012_SWE_998dc.pdf

I koncernrapporten för finansiell ställning framgår det att Kortfristiga fordringar är på 18 612 000 kr. Trots denna stora ökning inte ett enda ord om kundfordringar eller eftersläpning i betalning för oljeförsäljning i Ukraina.

2012 Juli-Sept, publicerad 2012-11-22http://www.sheltonpetroleum.com/uploads/Del%C3%A5rsrapport_januari_september_2012_SWE_04984.pdf

I koncernrapporten för finansiell ställning framgår det att Kortfristiga fordringar är på 13 161 000. Något lägre än föregående kvartal. Inte ett enda ord om kundfordringar eller eftersläpning i betalning för oljeförsäljning i Ukraina.

2012 Oktober-Dec, publicerad 2013-02-25http://www.sheltonpetroleum.com/uploads/Shelton%20Petroleum%20other%20fin%20reporting/Quarterly%20reports/Del%C3%A5rsrapport%20januari-mars%202013.pdf

I koncernrapporten för finansiell ställning framgår det att Kortfristiga fordringar är på 29 592 000. Detta är en rejäl ökning med runt 16 miljoner på tre månader. Dock saknas kommentar om detta eller förklaring till varför. F.ö. inte ett enda ord angående kundfordringar eller eftersläpning i betalning för oljeförsäljning i Ukraina.

2013 Jan-mars, publicerad 2013-05-21http://www.sheltonpetroleum.com/uploads/Shelton%20Petroleum%20other%20fin%20reporting/Quarterly%20reports/Del%C3%A5rsrapport%20januari-mars%202013.pdf

Under rubriken finansiell utveckling finns för första gången en anmärkning angående kundfordringar. Dock nämns inte vad det är för typ av kundfordringar:

”Kassaflödet för första kvartalet uppgick till -8 (2) mkr.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 mkr, vilket är lägre än rörelseresultatet i kvartalet på grund av en ökning i kundfordringar. ”

I koncernrapporten för finansiell ställning framgår det att Kortfristiga fordringar nu är 44 702 000 kr. Skulden har alltså ökat med runt en 15 miljoner på tre månader!!

2013 April-juni, publicerad, publicerad 2013-08-27http://www.sheltonpetroleum.com/uploads/Shelton%20Petroleum%20other%20fin%20reporting/Quarterly%20reports/Del%C3%A5rsrapport_januari_juni_2013_5197c.pdf

I koncernrapporten för finansiell ställning framgår det att Kortfristiga fordringar är 45 641 000 kr. Skulden har nu ökat med runt en miljon på tre månader och är alltså inte oförändrad som det sägs. Under rubriken finansiell utveckling beskrivs för första gången var kundfordringarna kommer ifrån och består av:

”Kassaflödet för perioden uppgick till -3 (2) mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –7 (0) mkr, vilket är lägre än rörelseresultatet för perioden och förklaras av en ökning av kundfordringar jämfört med den 31 december 2012 som ett resultat av senarelagda betalningar avseende oljeförsäljningen i Ukraina.

Vid utgången av andra kvartalet är kundfordringarna på samma nivå som vid utgången av första kvartalet.”

2013 Juli-sept, publicerad 2013-11-22http://www.sheltonpetroleum.com/uploads/Shelton%20Petroleum%20other%20fin%20reporting/Quarterly%20reports/Del%C3%A5rsrapport%20januari-september%202013.pdf

I koncernrapporten för finansiell ställning framgår det att Kortfristiga fordringar är 56 487 000 kr. Dessa har alltså ökat med runt 11 miljoner på tre månader!
Under rubriken ” Finansiell utveckling” beskrivs nu mer utförligt vad fordringarna handlar om:

”Det lägre kassaflödet är hänförligt till den ukrainska verksamheten, där köparen av koncernens olja betalar för köpt och levererad olja med förseningar. Kundfordringar, ingående i posten Övriga kortfristiga fordringar i balansräkningen, har därför ökat under året. Vid ingången av året uppgick kundfordringar till 28 mkr och per den 30 september uppgår de till 47 mkr.

Fordrans belopp och giltighet har bekräftats av motparten.”

2013 Sept-dec, publicerad 2014-02-17http://www.sheltonpetroleum.com/uploads/Shelton%20Petroleum%20other%20fin%20reporting/Quarterly%20reports/Bokslutskommunik__januari_december_2013_2f7fb.pdf

Under rubriken ” Finansiell utveckling” beskrivs nu fordringarna än mer utfylligt. I koncernrapporten för finansiell ställning framgår det att Kortfristiga fordringar är 63 548 000 kr. Dessa har alltså ökat med runt 7 miljoner på tre månader.

”Under året har köparen av koncernens olja från Lelyaki-fältet i Ukraina betalt för köpt och levererad olja med förseningar. Kundfordringar, ingående i posten övriga kortfristiga fordringar i balansräkningen, har därför ökat under året från 28 till 48 mkr.

Kundfordringarna per den 31 december 2013 är i nivå med balansen vid utgången av det tredje kvartalet.

Fordrans belopp och giltighet har bekräftats av motparten. Nyligen har köparen av oljan överenskommit med Kashtan Petroleum (operatören av Lelyaki-fältet) att underteckna en betalningsplan för att till fullo betala obetalda kundfordringar.”

Vad som är märkligt här är att Shelton skriver att kortsiktiga kundfordringar har ökat från 28 till 48 miljoner medan de det i den finansiella översikten framgår att de ökat från 29 592 000 till 63 548 000 kr! Förutom att detta är en fenomenalt stor kundfordran i ett så här litet bolag som Shelton är det en ökning på runt 34 miljoner kronor och inte 20 miljoner som Robban säger.

En annan speciellt intressant detalj att lägga märke till är även kommentaren till fordran:

”Fordrans belopp och giltighet har bekräftats av motparten. Nyligen har köparen av oljan överenskommit med Kashtan Petroleum (operatören av Lelyaki-fältet) att underteckna en betalningsplan för att till fullo betala obetalda kundfordringar”

Här blir det tydligt att det är Kashtan, och inte Shelton, som äger fordran.

Vidare sägs Kashtans motpart, Urknafta, ha bekräftat och kommit överens med Kashtan om att betala skulden. Urknafta har dock inte undertecknat betalningsplanen, utan sägs bara kommit överens med Kashtan om att underteckna betalningsplanen.
Detta låter både skumt och något komiskt, eftersom en underskrift inte borde ta speciellt lång tid att få till när man väl kommit överens? Speciellt med tanke på att Urknaftas ägare, Privat group även är majoritetsägare (55 %) i Kashtan.

Med tanke på det sistnämnda blir det mer och mer uppenbart att detta inte är så okomplicerat som det ter sig vid första anblick. Man kan ju nämligen fråga sig varför Privat Group skulle ha alltför bråttom att kräva in pengar av sig själv eller varför de över huvud taget skulle betala detta belopp till ett bolag de kontrollerar men inte äger helt? Inte minst med tanke på den svaga legala status som Shelton har i det JV som bedrivs tillsammans med Privat Group i Kashtan petroleum JV och den historik som Privat Group och dess ägare, Igor Kolomsky, har. Till på köpet har även Igor Kolomsky blivit utsedd till Guvernör i den provins där Leylaki har sin verksamhet av den nya regimen. Igor har nu både makten och den legala möjligheten att lägga vantarna på hela Leylaki och slippa betala ett öre för den köpta oljan till Shelton Petroleum.

Om Sheltons partner i Leylaki, Privat group och Igor Kolomsky

Vad gäller Igor Kolomsky och hans tidigare historik så har redan Burchill Ukraine gjort följande analys för Petrogrand:

http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-R3DEZ/3010673339x0x732693/AF490338-F726-4639-8BFD-04DD998FBFFC/KP_legal_risks_100214_eng.pdf

Jag refererar till punkt 3.Risk of loss of assets and non-repayment of the amounts due as trade liabilities i detta dokument för att det ska framgå tydligt vad som sägs:

“Taking in account the above fact, we presume that there is a conflict of interests, since the PRIVATE JOINT STOCK COMPANY “UKRNAFTA”(controlled by the Group PRIVAT) acting as a main participant of the JOINT VENTURE “KASHTAN PETROLEUM LTD” and based on its corporate interests, has all possibilities to block, or even to deprive the JOINT VENTURE “KASHTAN PETROLEUM LTD” of, the possibility to have its debtor’s indebtedness collected from the PRIVATE JOINT STOCK COMPANY “UKRTATNAFTA”.”

“It should be emphasized that the extensive court practice confirms the fact that the Group PRIVAT does not refrain from the possibilities to exercise its rights (to abuse rights) for the purposes of gaining maximum profits for itself and by prejudicing interests of other parties.”

Jag kompletterar även med följande färska uttalande från Putin, vilket visar att Kolomskys rykte och metoder t.o.m. chockar Kreml:

_"– I Dnepropetrovsk har Kolomojskij tillsatts som guvernör. En ovanligt stor skurk. Han till och med lurade vår oligark Abramovitj för två eller tre år sedan. Han ingick ett avtal om en viss affär, Abramovitj skickade honom flera miljarder dollar, men Kolomojskij slutförde inte affären utan bara håvade in pengarna. När jag frågade Abramovitj varför han gett sig in i den affären det, svarade han "Jag kunde inte ens komma på tanken att något sådant var möjligt."_http://www.nyhetsbanken.se/news/view.asp?ID=1831

Vad gäller ovanstående oklarheter ifråga om delrapporter och bokföring så har också Petrogrand i sitt senaste uttalande angående Shelton Petroleums senaste bud på företaget även begärt att få tala med Shelton Petroleums styrelse angående dessa kundfordringar. Detta har dock styrelsen i Shelton avböjt. http://ir.petrogrand.se/releasedetail.cfm?releaseid=833255

Min slutsats

Med den bifogade informationen som grund tycker jag inte det är orimligt att beteckna de ovan nämnda fordringar på 63 miljoner som ytterst osäkra, vilket med stor sannolikhet även kan vara fallet för framtida inkomster från Leylaki. Och med tanke på att Rustamovskoye maximalt ger 1 miljon i vinst i månaden i nuläget ter sig värdet av Shelton Petroleum som mycket tveksam.

Som tillägg till detta har den senaste reaktionen från Sheltons största ägare, PetroGrand, med begäran om extra bolagsstämma i Shelton för byte av styrelse och tillsättande av minoritetsrevisor, utan tvekan sin grund i ovanstående redovisade oklarheterna.

Vad gäller övriga värderingar och utfästelser från Shelton Petroleum kan man vidare dra slutsatsen att beskrivningen av verksamhetens tillgångar har skönmålats och inte blivit korrekt beskrivna. Att de riktiga förhållandena angående detta skulle vara oklara och otydliga för Shelton Petroleums ledning eller dess VD finner jag som osannolikt. Och skulle det vara så att man inte informerat sig om hur detta hänger ihop är det svårt att förstå hur någon skulle kunna lita på vad de utlovar. För mig som aktieägare i PetroGrand, med PetroGrand – Shelton affären och det tidigare samarbetet företagen emellan i färskt minne, är det också tydligt att ledningen i Shelton Petroleum heller inte är främmande för att bryta ingångna avtal med samarbetspartners och delägare..

Sist men inte minst kan man även ifrågasätta Shelton Petroleums avsikter med Petrogrand då man är relativt öppen med att man avser att försöka likvidera bolaget tillsammans med Metroland, vars tidigare förslag gentemot PetroGrands om likvidering tidigare röstats ned av desamma. Att Shelton Petroleum, OCH en av PetroGrands storägare Metroland så flagrant ignorerar detta och valt att ändå gå vidare på denna linje istället för att respektera majoritetens vilja att driva bolaget vidare ter sig för mig som ett mycket märkligt och fientligt agerande.

Avslutningsvis är det nog tydligt vad min rekommendation till er som innehar PetroGrand aktier bör göra. För er som äger Shelton Petroleum-aktier så rekommenderar jag er att se till att göra er av med den nuvarande styrelsen eller anta det kontantbud som Maks Grinfeld med styrelse har gett er.

Bättre kan det inte bli.

Mvh
DRoid

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?