Post entry

Sälj SEB-aktien

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Motiverat att banken SEB värderas till ca 200 miljarder kr på börsen givet bankens intjäning och risknivå?

...De svenska bankerna och inte minst SEB har haft en god ekonomisk utveckling på sistone.

...Och samtidigt verkar bankaktierna vara lågt värderade jämfört med industriföretag osv.

Ger det slutsatsen att det är bra köpläge i SEB-aktien nu?

Nej, är uppfattningen här i bloggen.

Tvärtom är det bra säljläge nu när banken har god medvind i seglen och börskursen står högt.

Bankaktier och särskilt SEB är väldigt konjunkturkänsliga och utvecklingen kan snabbt vända till det sämre.

Utgångspunkten här är därför att SEB-aktien åtminstone vid något tillfälle inom de kommande 4-5 åren lär gå att fiska upp på klart lägre kursnivåer än dagens.

Rekommendationen blir "sälj" för SEB:s A-aktie vid rådande börskurs 90,60 kr (vilket var aktiens slutkurs på börsen fre 24 okt 2014).

Tidigare nära undergång

SEB har varit nära att gå under vid två tillfällen i modern tid:

...I samband med den svenska fastighets- och finanskrisen i början av 1990-talet.

...I samband med den globala finanskrisen 2008/2009.

Om det inte vore för en rad lyckliga omständigheter, hade så skett.

Men tack vare bla:

...statliga stödåtgärder (ej statligt kapitaltillskott men andra stödåtgärder)

...stora kapitaltillskott från aktieägarna

...kraftiga stimulansåtgärder från världens centralbanker, vilket gjorde konjunktursvackan kortvarig

så har SEB lyckats resa sig (om inte på 10 så i alla fall efter att banken i princip legat nere för räkning ganska länge).

SEB under tidigare kriser

...1990-talskrisen

Om SEB under 1990-talskrisen enl Wikipedia:

SE-banken (dvs SEB)_, Wallenbergarnas kronjuvel, begärde först hjälp av staten om stöd för att klara situationen, men klarade sig till slut undan konkurs utan statligt ingripande genom att öka vidden mellan in- och utlåningsräntan, vilket innebar att förlusten vältrades över på bankens låntagare._

Banken hade lite tur med att marknadsräntan gick ned.

Då sänkte man inlåningsräntan, medan utlåningsräntan sänktes bara för kunder med svårigheter vilket medförde att kreditförlusterna kunde skrivas ned.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Finanskrisen_i_Sverige_1990–1994#Bankkrisen

Även enl samma länk:

Av storbankerna var det endast SE-Banken och Handelsbanken som klarade sig utan statliga kapitalinjektioner, men bägge bolagen gick till sina ägare och begärde mer kapital efter att den värsta krisen var över.

SE-Banken tog in 5,3 miljarder och Handelsbanken 2,6 i nyemissioner (dvs kapitaltillskott från aktieägarna) under hösten 1993.

När krisen var som värst sjönk börskurserna för de bägge bankerna i storleksordningen 85-95 procent, men återhämtade sig igen efter att nyemissionerna genomförts.

Utlåningen sjönk under krisen och det dröjde till 1998 innan den totala bankutlåningen var tillbaka på 1992 års nivåer.

...2008-/2009-krisen

Ur tidigare blogginlägg (från 30 juli 2014), kompletterat med jan-sep 2014:

SEB:s resultateffekt per år av kreditförluster de senaste åren:

2006: -562 miljoner kr

2007: -950 miljoner kr

2008: -3 155 miljoner kr

2009: -11 370 miljoner kr

2010: -1 609 miljoner kr

2011: 778 miljoner kr

2012: -937 miljoner kr

2013: -1 155 miljoner kr

2014 (9 mån): -1 014 miljoner kr

http://www.redeye.se/aktiebloggen/seb/salj-storbanks-aktierna

Även enl den länken:

Bankernas sammanlagda kreditförluster under de sex åren 2008-2013:

Nordea 49 miljarder kr

Swedbank 29 miljarder kr

SEB 17 miljarder kr

Handelsbanken 10 miljarder kr

Och:

"SEB (...) var nära att gå omkull i samband med den globala finanskrisen 2008/2009 och var tvunget att be aktieägarna om ett kapitaltillskott på 15 miljarder kr i samband med det."

Enl ett tioårsdiagram för SEB-aktiens kursutveckling (A-aktien):

...Hösten 2004 låg aktien i ca 100-120 kr.

...Steg kraftigt till en topp kring 250 kr våren 2007.

...Men sedan bröt krisen ut och aktien föll till en botten kring 15 kr våren 2009.

Dvs en börskursförändring från 250 kr till 15 kr motsvarar -94%.

...Därefter tog optimistmen återigen fart och aktien steg till ca 60 kr per början av 2011.

...Men sedan ny kris (Greklands-krisen osv) varpå aktien föll till drygt 30 kr i sep 2011.

...Därifrån har det tagit ny fart igen och aktien nådde toppnivån 96,40 kr i slutet av sep 2014.

Och däromkring ligger aktien nu kvar vid kursnivån 90,40 kr per slutet av fre 24 okt 2014.

http://www.marketwatch.com/investing/stock/SEBA/charts?symb=SE%3ASEBA&countrycode=SE&time=13&startdate=1%2F4%2F1999&enddate=10%2F23%2F2014&freq=1&compidx=none&compind=none&comptemptext=Enter+Symbol%28s%29&comp=none&uf=7168&ma=1&maval=50&lf=1&lf2=4&lf3=0&type=2&size=2&style=1013

http://www.bloomberg.com/quote/SEBA:SS/chart

www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/5255/seb-a

Dvs:

...Under 1990-talskrisen blev SEB tvunget att be aktieägarna om ett kapitaltillskott på 5 miljarder kr och bankens aktie rasade 85-95%.

...Under 2008/2009-krisen blev SEB tvunget att be aktieägarna om ett kapitaltillskot tpå 15 miljarder kr och aktien rasade 94%.

Även om SEB:s utveckling ser stabil ut på sistone så verkar det alltså vara "en ulv i fårakläder" och inte en aktie för "änkor och faderslösa".

Dvs snarare verkar SEB:s verksamhet vara dynamit som kan explodera i ansiktet på investerarna utan förvarning.

Istället kan man då ta fördel av det och räkna med att aktien åtminstone kommer att drabbas av en djup dipp under de närmaste 4-5 åren (särskilt efter att börskursen stigit kraftigt till nuvarande nivå).

//Edit:

Tex riktmärke:

50-60% sannolikhet för att SEB:s A-aktie kommer att falla ner till under 50 kr åtminstone någon gång under de närmaste 4-5 åren (jämfört med nuvarande börskurs 90,40 kr).

//

Eget kapital-buffert i relation till utlåning

Tex oroväckande att SEB hade

...en total utlåning till allmänheten på 1 300-1 400 miljarder kr per slutet av sep 2014

...men samtidigt "bara" ett eget kapital på knappt 130 miljarder kr som buffert för att täcka upp ev framtida kreditförluster på denna utlåning.

Det egna kapitalet utgjorde därmed 9-10% av utlåningen till allmänheten.

//Edit: Som jämförelse hade i och för sig SEB:s ärkerival Handelsbanken per slutet av sep 2014:

...en utlåning till allmänheten på nästan 1 800 miljarder kr

...ett eget kapital på 120 miljarder kr

Dvs där uppgick det egna kapitalet till bara knappt 7% av utlåningen till allmänheten.

Och enl tidigare blogginlägg (från 16 okt 2014) där aktien i aktiemäklarfirman Avanza fick rekommendationen "sälj", hade Avanza per slutet av sep 2014:

...en utlåning till allmänheten kring 6 miljarder kr

...ett eget kapital på 700-800 miljoner kr

Dvs det egna kapitalet utgjorde där 12% av utlåningen till allmänheten.

http://www.redeye.se/aktiebloggen/avanza-bank/salj-avanza-aktien-2

//

Ekonomisk utveckling

SEB:s ekonomiska utveckling de senaste kvartalen

Men just nu är det som sagt goda tider och skördetid för SEB med följande ekonomiska utveckling de senaste kvartalen (förändring från samma kvartal ett år tidigare):

Totala intäkter:

q1/2012: 9 589 miljoner kr

q2/2012: 9 916 miljoner kr

q3/2012: 9 681 miljoner kr

q4/2012: 9 637 miljoner kr

q1/2013: 9 551 miljoner kr (0%)

q2/2013: 10 648 miljoner kr (+7%)

q3/2013: 10 324 miljoner kr (+7%)

q4/2013: 11 030 miljoner kr (+14%)

q1/2014: 10 443 miljoner kr (+9%)

q2/2014: 11 077 miljoner kr (+4%)

q3/2014: 12 653 miljoner kr (+23%)

SEB:s totala intäkter ovan består ju i sin tur av:

1) räntenetto: skillnaden mellan ränteintäkter på de pengar SEB lånar ut och räntekostnader för de pengar SEB självt lånar

2) provisionsnetto: förenklat intäkter i form av avgifter och provisioner för SEB:s övriga tjänster

3) övriga intäkter:

a. nettoresultat av finansiella transaktioner

b. livförsäkringsintäkter (netto)

c. övriga intäkter (netto)

Utveckling för SEB:s respektive intäktskategori de senaste kvartalen:

Räntenetto:

q1/2012: 4 181 miljoner kr

q2/2012: 4 530 miljoner kr

q3/2012: 4 466 miljoner kr

q4/2012: 4 458 miljoner kr

q1/2013: 4 459 miljoner kr (+7%)

q2/2013: 4 677 miljoner kr (+3%)

q3/2013: 4 759 miljoner kr (+7%)

q4/2013: 4 932 miljoner kr (+11%)

q1/2014: 4 818 miljoner kr (+8%)

q2/2014: 4 943 miljoner kr (+6%)

q3/2014: 5 172 miljoner kr (+9%)

Räntenettot har god ökning trots det generellt låga ränteläget.

Risk för att det beror på att SEB ökat sin utlåning kraftigt till allt högre risknivåer (dvs risk för att det leder till ökade kreditförluster i framtiden, dvs att låntagarna ej kan betala tillbaka lånen?).

//Edit: Utveckling av SEB:s utlåning till allmänheten de senaste kvartalen (nivå per slutet av respektive kvartal, förändring jämfört med samma tidpunkt ett år tidigare):

q4/2011: 1 186 miljarder kr

q1/2012: 1 201 miljarder kr

q2/2012: 1 248 miljarder kr

q3/2012: 1 238 miljarder kr

q4/2012: 1 236 miljarder kr

q1/2013: 1 240 miljarder kr (+3%)

q2/2013: 1 290 miljarder kr (+3%)

q3/2013: 1 282 miljarder kr (+4%)

q4/2013: 1 303 miljarder kr (+5%)

q1/2014: 1 330 miljarder kr (+7%)

q2/2014: 1 388 miljarder kr (+8%)

q3/2014: 1 363 miljarder kr (+6%)

Dvs om räntenettot ökar snabbare än utlåningen måste ju det (förenklat) tyda på ökad räntemarginal (dvs skillnad mellan genomsnittlig utlåningsränta och den genomsnittliga ränta SEB betalar för de pengar SEB lånar).

Dock oroväckande att SEB:s utlåning till allmänheten på 1 300-1 400 miljarder kr ökar på den höga nivån med 5-10% i årstakt de senaste kvartalen.

Risk för att det innebär vidlyftig utlåning som senare kan ge stora kreditförluster?

///Edit: Vart har SEB lånat ut sina pengar?

Enl bankens 56-sidiga "fact book" för q3/2014 hade banken en total utlåning på 1 504 miljarder kr per slutet av sep 2014 vilket i sin tur blir 1 347 miljarder kr efter justeringar.

Och den utlåningen på 1 347 miljarder kr var i sin tur fördelad enl följande:

hushåll 493 miljarder kr

företag 444 miljarder kr

fastighetsförvaltning 266 miljarder kr

banker 88 miljarder kr

offentlig sektor 57 miljarder kr


Summa 1 347 miljarder kr

Det blir följande procentuella fördelning:

hushåll 37%

företag 33%

fastighetsförvaltning 20%

banker 7%

offentlig sektor 4%


Summa 100% (1 347 miljarder kr)

Dvs risk för stora kreditförluster om fastighetsmarknaden kraschar, eftersom SEB har 20% av sin utlåning till fastighetsbolag och liknande?

SEB anser sig säkert ha goda säkerheter för fastighetslånen, i form av de fastigheter som lånen avser.

Dvs om dessa låntagare ej kan betala tillbaka lånen får SEB rätt att överta berörda fastigheter.

Och de fastigheterna har i dagsläget säkert ett marknadsvärde som är klart högre än utlånade pengar.

Men vad blir kvar av de fastighetsvärdena om fastighetsmarknaden kraschar (tex pga stigande räntor)?

Även fastighetsrelaterat att av SEB:s utlåningen till hushåll (totalt 493 miljarder kr) avsåg 450 miljarder kr bostadslån (33% av den totala utlåningen).

Alltså fastighetsrelaterad utlåning i SEB:s totala utlåning:

bostadslån 450 miljarder kr (33% av total utlåning)

övriga fastighetslån 266 miljarder kr (20%)


=Summa 716 miljarder kr (53%)

Av SEB:s utlåning avser alltså över hälften fastighets- eller bostadsrelaterad utlåning, vilket kan tolkas som en hög risk.

Handelsbanken ligger dock ännu högre med nästan 80% av utlåningen relaterad till fastigheter och bostäder enl tidigare blogginlägg från 2 okt 2014: http://www.redeye.se/aktiebloggen/shb/salj-handelsbanken-aktien

Denna andel var 78% av Handelsbanken vilket var per slutet av q2/2014.

Andelen var densamma per slutet av q3/2014 och 79% om man även inkluderar lån till byggbolag.

För SEB blir motsvarande andel 54% om man även inkluderar lån till byggbolag.

Dvs i och för sig oroväckande om Handelsbanken:

...ett eget kapital på bara knappt 7% av utlåningen

...nästan 80% av utlåningen fastighetsrelaterad

Men även vad gäller SEB:

...ett eget kapital på 9-10% av utlåningen

...över 50% av utlåningen fastighetsrelaterad

De svenska hushållens bostadslån verkar svälla över alla breddar.

Tex enl Dagens Industri 27 okt 2014:

Hushållens skuldberg har på ett år svällt med 155 miljarder till 3.019 mdr kr och det består till drygt 80 procent av bolån, enligt SCB.

http://www.di.se/artiklar/2014/10/27/nordea-lanefesten-rationell/

Även enl artikeln:

Mest oroande med måndagens besked är att skuldökningstakten växlar upp tempot, påpekar (Nordeas chefsekonom) Annika Winsth.

Enl artikeln är åtgärder på gång för att dämpa hushållens skuldsättning:

Finansinspektionen. FI, har aviserat att hårdare amorteringskrav ligger i korten när myndigheten ska besluta om fler åtgärder mot den höga skuldsättningen i samråd med

regeringen

Riksbanken

och Riksgälden

vid det Finansiella stabilitetsrådet möte i november (2014).

Och:

Bankernas branschorgan Bankföreningen har velat förekomma lagtvång på amortering av bolån genom att föreslå en rekommendation att nya bolån i normalfallet ska beläggas med amorteringsplaner ned till 50 procents belåning.

Dvs ev kommande regler som innebär att hushållen måste betala av på lånen tills de uppgår till max 50% av värdet på den bostad man köpt.

///

//

Provisionsintäkter:

q1/2012: 3 264 miljoner kr

q2/2012: 3 449 miljoner kr

q3/2012: 3 192 miljoner kr

q4/2012: 3 715 miljoner kr

q1/2013: 3 247 miljoner kr (-1%)

q2/2013: 3 811 miljoner kr (+10%)

q3/2013: 3 735 miljoner kr (+17%)

q4/2013: 3 871 miljoner kr (+4%)

q1/2014: 3 728 miljoner kr (+15%)

q2/2014: 4 211 miljoner kr (+10%)

q3/2014: 3 814 miljoner kr (+2%)

Ev negativt att de konjunkturkänsliga provisionsintäkterna ej hade större ökning i q3/2014.

Övriga intäkter:

q1/2012: 2 144 miljoner kr

q2/2012: 1 937 miljoner kr

q3/2012: 2 023 miljoner kr

q4/2012: 1 464 miljoner kr

q1/2013: 1 845 miljoner kr (-14%)

q2/2013: 2 160 miljoner kr (+12%)

q3/2013: 1 830 miljoner kr (-10%)

q4/2013: 2 227 miljoner kr (+52%)

q1/2014: 1 897 miljoner kr (+3%)

q2/2014: 1 923 miljoner kr (-11%)

q3/2014: 3 667 miljoner kr (+100%)

Från intäkterna kan man sedan dra följande kostnadsposter:

1) personalkostnader

2) övriga kostnader

3) av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

4) vinster och förluster från avyttring av materiella och immateriella tillgångar

5) kreditförluster, netto

Då erhålls SEB:s rörelseresultat som uppgått till nedanstående nivåer under de senaste kvartalen.

Rörelseresultat:

q1/2012: 3 650 miljoner kr

q2/2012: 3 889 miljoner kr

q3/2012: 3 857 miljoner kr

q4/2012: 2 839 miljoner kr

q1/2013: 3 717 miljoner kr (+2%)

q2/2013: 4 783 miljoner kr (+23%)

q3/2013: 4 618 miljoner kr (+20%)

q4/2013: 5 009 miljoner kr (+76%)

q1/2014: 4 855 miljoner kr (+31%)

q2/2014: 5 251 miljoner kr (+10%)

q3/2014: 6 665 miljoner kr (+44%)

Och det ger i sin tur SEB:s rörelsemarginal (rörelseresultat delat med intäkter) de senaste kvartalen enl nedan.

Rörelsemarginal:

q1/2012: 38%

q2/2012: 39%

q3/2012: 40%

q4/2012: 29%

q1/2013: 39%

q2/2013: 45%

q3/2013: 45%

q4/2013: 45%

q1/2014: 46%

q2/2014: 47%

q3/2014: 53%

Dvs god ökning från under 40% i början av 2012 till över 50% nu under hösten 2014.

SEB:s rörelseresultat utgörs ju av intäkterna minus rörelsekostnader.

Med rörelsekostnader avses då alla kostnader exkl skatt.

Utveckling av SEB:s rörelsekostnader de senaste kvartalen (förändring från samma kvartal ett år tidigare):

Rörelsekostnader:

q1/2012: 5 939 miljoner kr

q2/2012: 6 027 miljoner kr

q3/2012: 5 824 miljoner kr

q4/2012: 6 798 miljoner kr

q1/2013: 5 834 miljoner kr (-2%)

q2/2013: 5 865 miljoner kr (-3%)

q3/2013: 5 706 miljoner kr (-2%)

q4/2013: 6 021 miljoner kr (-11%)

q1/2014: 5 588 miljoner kr (-4%)

q2/2014: 5 826 miljoner kr (-1%)

q3/2014: 5 988 miljoner kr (+5%)

Dvs positivt med minskningar flera kvartal i rad, men under senaste kvartalet blev det en ökning.

Rörelsekostnaderna utgörs i sin tur av bla

...personalkostnader

...kreditförluster

Kreditförluster är ju kostnader pga utlåning som låntagarna inte kan betala tillbaka.

SEB:s personalkostnader de senaste kvartalen:

Personalkostnader:

q1/2012: 3 618 miljoner kr

q2/2012: 3 704 miljoner kr

q3/2012: 3 602 miljoner kr

q4/2012: 3 672 miljoner kr

q1/2013: 3 556 miljoner kr (-2%)

q2/2013: 3 613 miljoner kr (-2%)

q3/2013: 3 474 miljoner kr (-4%)

q4/2013: 3 386 miljoner kr (-8%)

q1/2014: 3 461 miljoner kr (-3%)

q2/2014: 3 493 miljoner kr (-3%)

q3/2014: 3 392 miljoner kr (-2%)

Dvs det var inte pga ökade personalkostnader som SEB:s totala rörelsekostnader steg under q3/2014.

Utveckling av SEB:s antal anställda:

Antal anställda:

q1/2012: 17 503 pers

q2/2012: 16 813 pers

q3/2012: 16 480 pers

q4/2012: 16 357 pers

q1/2013: 15 966 pers (-9%)

q2/2013: 16 023 pers (-5%)

q3/2013: 15 762 pers (-4%)

q4/2013: 15 712 pers (-4%)

q1/2014: 15 620 pers (-2%)

q2/2014: 15 771 pers (-2%)

q3/2014: 15 777 pers (0%)

SEB:s kreditförluster de senaste kvartalen:

Kreditförluster:

q1/2012: 206 miljoner kr

q2/2012: 269 miljoner kr

q3/2012: 186 miljoner kr

q4/2012: 276 miljoner kr

q1/2013: 256 miljoner kr (+24%)

q2/2013: 291 miljoner kr (+8%)

q3/2013: 267 miljoner kr (+44%)

q4/2013: 341 miljoner kr (+24%)

q1/2014: 258 miljoner kr (+1%)

q2/2014: 283 miljoner kr (-3%)

q3/2014: 473 miljoner kr (+77%)

Dvs ganska stora ökningar på sistone även om det är fortsatt låga nivåer.

Kreditförlusterna innebär följande andel av SEB:s genomsnittliga utlåning till allmänheten under respektive kvartal:

q1/2012: 0,017%

q2/2012: 0,022%

q3/2012: 0,015%

q4/2012: 0,022%

q1/2013: 0,021%

q2/2013: 0,023%

q3/2013: 0,021%

q4/2013: 0,026%

q1/2014: 0,020%

q2/2014: 0,021%

q3/2014: 0,034%

Dvs lite oroväckande att man ser en tydlig ökning även om kreditförluster på 0,03% av utlåningen fortfarande är försumbart.

Alternativt kan man uttrycka kreditförlusterna som följande andelar av SEB:s totala utlåning till allmänheten:

q1/2012: 1/5794

q2/2012: 1/4552

q3/2012: 1/6683

q4/2012: 1/4482

q1/2013: 1/4836

q2/2013: 1/4347

q3/2013: 1/4816

q4/2013: 1/3790

q1/2014: 1/5103

q2/2014: 1/4802

q3/2014: 1/2908

Dvs i början av 2012 låg SEB:s kreditförluster per kvartal på ca en 6 000-del av utlåningen.

Men sedan har kreditförlusterna ökat till ca en 3 000-del.

Alternativt kan SEB:s kreditförluster uttryckas för senast rapporterade 12 mån tom respektive kvartal:

q1/2013: 937 miljoner kr

q2/2013: 987 miljoner kr

q3/2013: 1 009 miljoner kr

q4/2013: 1 090 miljoner kr

q1/2014: 1 155 miljoner kr

q2/2014: 1 157 miljoner kr

q3/2014: 1 149 miljoner kr

Dvs SEB har kreditförluster på över 1 miljard kr per år.

Och det utgör i sin tur följande andel av SEB:s genomsnittliga totala utlåning till allmänheten:

q1/2013: 0,076%

q2/2013: 0,080%

q3/2013: 0,080%

q4/2013: 0,086%

q1/2014: 0,090%

q2/2014: 0,089%

q3/2014: 0,087%

Dvs i nuvarande goda tider har SEB fortfarande årliga kreditförluster på under 0,1% av utlåningen vilket ju är försumbart.

Men som sagt skäl att hålla ett öga på utvecklingen eftersom kreditförlusterna verkar öka (även om det som sagt är från låga nivåer).

Alternativt kan ovannämnda kreditförluster i årstakt uttryckas som följande andel av utlåningen (mätt som bråktal):

q1/2013: 1/1310

q2/2013: 1/1258

q3/2013: 1/1243

q4/2013: 1/1159

q1/2014: 1/1108

q2/2014: 1/1127

q3/2014: 1/1154

Dvs kreditförlustandelen ("kreditförlustnivån") ligger på mindre än en tusendel i årstakt.

Men obs alltså att det kan försämras snabbt och kraftigt om tiderna försämras.

Skatt

För att komma fram till SEB:s nettoresultat måste man även dra ifrån skattekostnaden.

SEB:s huvudsakliga verksamhet ligger ju i Sverige och de sänkningar som genomförts av den bolagsskatten i Sverige på senare år har ju gynnat SEB.

Ev kan man se det som att SEB:s nettoresultatförändringar på senare år ser bättre ut än vad den egentligen är, eftersom en del beror på sänkt bolagsskatt.

Den officiella bolagsskatten i Sverige på senare år:

tom 1989: 52%

1991, 1992: sänkt till 40% och sedan 30%

1994: 28%

2009: 26,3%

2013: 22%

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Skatter/Skatt-pa-foretagande-och-kapital/Bolagsskatt/

Dvs from år 2013 har skattesatsen sänkts från ca 26% till 22%.

Denna skattesäkning innebär (allt annat lika) att svenska bolag fått en nettoresultat-förändring på +6% från 2012 till 2013 bara tack vare den sänkta skatten.

SEB:s bokförda skattekostnad de senaste kvartalen:

q1/2012: 793 miljoner kr

q2/2012: 833 miljoner kr

q3/2012: 868 miljoner kr

q4/2012: -401 miljoner kr

q1/2013: 705 miljoner kr

q2/2013: 975 miljoner kr

q3/2013: 865 miljoner kr

q4/2013: 793 miljoner kr

q1/2014: 971 miljoner kr

q2/2014: 1 077 miljoner kr

q3/2014: 1 192 miljoner kr

Dvs i q4/2012 hade SEB en positiv skatteeffekt.

En negativ kostnad innebär ju en positiv resultateffekt.

Ovannämnda bokförda skattekostnad per kvartal utgör följande andelar av SEB:s resultat före skatt (rörelseresultat) per kvartal:

Skattesats (bokförd skattekostnad delat med resultat före skatt):

q1/2012: 22%

q2/2012: 21%

q3/2012: 23%

q4/2012: -14%

q1/2013: 19%

q2/2013: 20%

q3/2013: 19%

q4/2013: 16%

q1/2014: 20%

q2/2014: 21%

q3/2014: 18%

Sammantaget innebär alla SEB:s ovannämnda intäkter och kostnader att banken haft följande nettoresultat (resultat efter skatt) de senaste kvartalen:

Nettoresultat:

q1/2012: 2 611 miljoner kr

q2/2012: 2 970 miljoner kr

q3/2012: 2 834 miljoner kr

q4/2012: 3 239 miljoner kr

q1/2013: 3 012 miljoner kr (+15%)

q2/2013: 3 791 miljoner kr (+28%)

q3/2013: 3 753 miljoner kr (+32%)

q4/2013: 4 222 miljoner kr (+30%)

q1/2014: 3 884 miljoner kr (+29%)

q2/2014: 4 174 miljoner kr (+10%)

q3/2014: 5 473 miljoner kr (+46%)

Det visar sig dock att SEB har avvecklat delar av sin verksamhet, och den avvecklade verksamheten ingick i bankens ovannämnda nettoresultat med följande siffror:

Nettoresultat för avvecklad verksamhet:

q1/2012: -246 miljoner kr

q2/2012: -86 miljoner kr

q3/2012: -155 miljoner kr

q4/2012: -1 miljoner kr

q1/2013: 0 kr

q2/2013: -17 miljoner kr

q3/2013: 0 kr

q4/2013: 6 miljoner kr

q1/2014: 0 kr

q2/2014: 0 kr

q3/2014: 0 kr

Och en liten del av SEB:s verksamhet är ej helägd.

Det gör att övriga delägares andel av nettoresultatet i delägd verksamhet uppgår till följande belopp:

Utomstående delägares andel av nettoresultat för delägd verksamhet:

q1/2012: 5 miljoner kr

q2/2012: 6 miljoner kr

q3/2012: 4 miljoner kr

q4/2012: 7 miljoner kr

q1/2013: 3 miljoner kr

q2/2013: 1 miljon kr

q3/2013: 2 miljoner kr

q4/2013: 1 miljon kr

q1/2014: 0 kr

q2/2014: 0 kr

q3/2014: 1 miljon kr

SEB:s nettoresultat exkl utomstående delägares resultatandelar uppgår därmed till följande nivåer de senaste kvartalen:

Nettoresultat exkl utomstående delägares resultatandel:

q1/2012: 2 606 miljoner kr

q2/2012: 2 964 miljoner kr

q3/2012: 2 830 miljoner kr

q4/2012: 3 232 miljoner kr

q1/2013: 3 009 miljoner kr (+15%)

q2/2013: 3 790 miljoner kr (+28%)

q3/2013: 3 751 miljoner kr (+33%)

q4/2013: 4 221 miljoner kr (+31%)

q1/2014: 3 884 miljoner kr (+29%)

q2/2014: 4 174 miljoner kr (+10%)

q3/2014: 5 472 miljoner kr (+46%)

Slår man sedan ut SEB:s nettoresultat på antalet utestående SEB-aktier får man följande nettoresultat per aktie för banken de senaste kvartalen:

Nettoresultat per aktie (inkl avvecklad verksamhet):

q1/2012: 1,19 kr

q2/2012: 1,35 kr

q3/2012: 1,29 kr

q4/2012: 1,47 kr

q1/2013: 1,36 kr (+14%)

q2/2013: 1,72 kr (+27%)

q3/2013: 1,70 kr (+32%)

q4/2013: 1,92 kr (+31%)

q1/2014: 1,76 kr (+29%)

q2/2014: 1,89 kr (+10%)

q3/2014: 2,48 kr (+46%)

Ekonomisk utveckling i årstakt

SEB:s ovannämnda kvartalssiffror innebär att banken haft följande ekonomiska utveckling i årstakt under senast rapporterade 12 mån (dvs för perioden okt 2013-sep 2014):

Intäkter:

okt 2012-sep 2013: 40 miljarder kr

okt 2013-sep 2014: 45 miljarder kr (+13%)

De intäkterna fördelade sig då enl följande på SEB:s olika intäktskategorier:

räntenetto 44%

provisionsintäkter 35%

övriga intäkter 21%


Summa 100% (45 miljarder kr)

Utveckling per intäktskategori:

Räntenetto:

okt 2012-sep 2013: 18 miljarder kr

okt 2013-sep 2014: 20 miljarder kr (+8%)

Provisionsintäkter:

okt 2012-sep 2013: 15 miljarder kr

okt 2013-sep 2014: 16 miljarder kr (+8%)

Övriga intäkter:

okt 2012-sep 2013: 7 miljarder kr

okt 2013-sep 2014: 10 miljarder kr (+33%)

Det verkar som att det i de övriga intäkterna bla ingår

...en engångspost på 1,3 miljarder kr avseende reavinst på 1,3 miljarder kr som SEB gjorde på försäljningen under q3/2014 av sin ägarandel i betalkortföretaget Masteracard

...övriga engångsposter pga reavinster SEB gjort under q3/2014 genom att sälja ägarandelar i några andra verksamheter.

Ur SEB:s q3/2014-resultatrapport:

Under kvartalet bokades en engångseffekt; en realisationsvinst från försäljning av aktier i MasterCard Inc.

Innehavets ursprung var att MasterCard från början var en medlemsägd organisation och försäljningen får ingen effekt på kortverksamheten.

Realisationsvinsten före skatt var 1,3 miljarder kronor.

Därutöver såldes ett antal mindre entreprenörsinriktade aktieinnehav med realisationsvinster som följd.

http://sebgroup.com/siteassets/investor_relations_sv/delarsrapporter/2014_q3_delarsrapport.pdf

SEB:s rörelsekostnader:

okt 2012-sep 2013: 24 miljarder kr

okt 2013-sep 2014: 23 miljarder kr (-3%)

Dvs positivt att

...intäkterna var +13% till 45 miljarder kr

...medan rörelsekostnaderna var -3% till 23 miljarder kr

Det har gett följande rörelseresultat (dvs intäkter minus rörelsekostnader):

Rörelseresultat:

okt 2012-sep 2013: 16 miljarder kr

okt 2013-sep 2014: 22 miljarder kr (+36%)

Och följande rörelsemarginal (rörelseresultat delat med intäkter):

Rörelsemarginal:

okt 2012-sep 2013: 40%

okt 2013-sep 2014: 48%

Även om man rensar bort Mastercard-reavinsten på 1,3 miljarder kr blir rörelsemarginalen 45% för senaste 12 mån.

Som nämnt utgörs SEB:s rörelsekostnader bla av:

...personalkostnader

...kreditförluster

Under senast rapporterade 12 mån svarade de för följande andelar av SEB:s rörelsekostnader:

personalkostnader 59%

kreditförluster 6%

Utveckling för SEB:s personalkostnader under senast rapporterade 12 mån:

okt 2012-sep 2013: 14,3 miljarder kr

okt 2013-sep 2014: 13,7 miljarder kr (-4%)

Genomsnittligt antal anställda:

okt 2012-sep 2013: 16 027 pers

okt 2013-sep 2014: 15 720 pers (-2%)

Utveckling för SEB:s kreditförluster under senast rapporterade 12 mån:

okt 2012-sep 2013: 1 090 miljoner kr

okt 2013-sep 2014: 1 355 miljoner kr (+24%)

Kreditförlusternas andel av SEB:s totala genomsnittliga utlåning till allmänheten:

okt 2012-sep 2013: 0,080%

okt 2013-sep 2014: 0,087%

SEB:s skattekostnad under senast rapporterade 12 mån:

okt 2012-sep 2013: 2 miljarder kr

okt 2013-sep 2014: 4 miljarder kr (+88%)

Det innebär följande skattesatser (skattekostnad delat med resultat före skatt):

okt 2012-sep 2013: 13%

okt 2013-sep 2014: 19%

Engångsposter i skattekostnaderna:

...Under okt 2012-sep 2013 ingår en engångsmässig positiv skattepost på +1,1 miljarder kr (i q4/2012) tack vare att den svenska bolagsskatten sänktes från 26,3% till 22% from 2013.

//Edit: Under q4/2012 bokförde SEB även engångskostnader på 1 155 miljoner kr varför nettoresultatet ej hade särskilt mycket påverkan.

Engångskostnaderna utgjordes av:

...IT-relaterade nedskrivningar 753 miljoner kr

...obligationsrelaterade förluster 402 miljoner kr


Summa engångskostnader 1 155 miljoner kr

//

...Under okt 2013-sep 2014 ingår bla en engångsmässig skattekostnad på 182 miljoner kr på Mastercard-reavinsten 1,3 miljarder kr.

Tar man sedan SEB:s ovannämnda rörelseresultat och drar ifrån skattekostnaden erhålls följande nettoresultat under senast rapporterade 12 mån:

Nettoresultat:

okt 2012-sep 2013: 14 miljarder kr

okt 2013-sep 2014: 18 miljarder kr (+29%)

Och fördelat på SEB:s utestående aktier innebär det nedanstående nettoresultat per aktie:

Nettoresultat per aktie:

okt 2012-sep 2013: 6,25 kr

okt 2013-sep 2014: 8,05 kr (+29%)

Dvs sammanfattande ekonomisk utveckling för SEB under senast rapporterade 12 mån (okt 2013-sep 2014):

intäkter 45 miljarder kr (+13%)

  • rörelsekostnader 23 miljarder kr (-3%)

=rörelseresultat 22 miljarder kr (+36%)

  • skattekostnad 4 miljarder kr (+88%)

=nettoresultat 18 miljarder kr (+29%)

=nettoresultat per aktie 8,05 kr (+29%)

SEB har totalt ca 2,2 miljarder st utestående aktier fördelat på:

ca 2,17 miljarder st A-aktier

ca 24 miljoner st C-aktier


Summa ca 2,2 miljarder st aktier

A-aktien slutade fre 24 okt 2014 i 90,60 kr.

C-aktien slutade samma dag i 88 kr.

SEB hade då alltså ett sammantaget börsvärde på 199 miljarder kr (antal utestående aktier gånger börskurs per aktieslag).

SEB:s värderingsnivå

Nyckelfrågan är alltså om det är värt att SEB värderas till ca 200 miljarder kr på börsen om banken genererar ett nettoresultat på 18 miljarder kr i årstakt.

Det innebär alltså att banken värderas till 11 gånger det årliga nettoresultatet.

Alternativt uttryckt innebär det att SEB:s A-aktie på 90,60 kr värderas till ett p/e-tal (börskurs delat med resultat per aktie) på 11, dvs:

...börskursen 90,60 kr

delat med

...nettoresultat per aktie 8,05 kr under senaste 12 mån

För det första bör man då beakta att det i resultatet per aktie på 8,05 kr ingår bla en positiv engångsmässig resultatpost tack vare reavinsten från Mastercard-försäljningen.

Den resultatposten uppgick till drygt 1 miljard kr varför nettoresultatet exkl den uppgick till 16-17 miljarder kr.

Räknat per aktie uppgick resultatposten till 0,51 kr varför nettoresultatet per aktie uppgick till 7,54 kr exkl den.

Och då blir aktiens p/e-tal istället 12 (börskurs 90,60 kr delat med resultat per aktie 7,54 kr).

Är det alltså motiverat att SEB-aktien värderas till ett justerat p/e-tal på 12?

Att beakta:

1) Den justerade resultatnivån 7-8 kr per aktie i årstakt är resultatnivån som SEB genererar i nuvarande goda tider.

Dvs i sämre tider kan det snabbt bli sämre resultat.

2) SEB har historiskt visat sig vara kraftigt konjunkturkänsligt (dvs med djupa svackor under 1990-talskrisen och 2008/2009-krisen.

Ett resonemang är därför att SEB pga sin höga risknivå bör värderas till ett lågt p/e-tal på säg 8-10 utifrån en normalårsvinst.

Dvs nuvarande resultatnivå på 7-8 kr i årstakt kan tack vare nuvarande goda tider betraktas som klart bättre än ett normalår.

Säg att SEB:s normala årsresultat istället ligger på 5-6 kr i årstakt.

Ett p/e-tal på 8-10 för det ger då en motiverad börskurs på 40-60 kr (resultatnivån på 5-6 kr i årstakt gånger motiverat p/e-tal 8-10).

Utifrån det är alltså SEB:s nuvarande börskurs på över 90 kr att betrakta som uppblåst av nuvarande goda tider, men ej långsiktigt köpvärd.

Då blir istället slutsatsen att man bör ha is i magen och invänta sämre tider för att ev fiska upp SEB-aktien då när den fallit kraftigt från nuvarande höga nivå.

Som nämnt ovan som riktmärke:

...50-60% sannolikhet för att

...SEB:s A-aktie kommer att falla ner till under 50 kr

...åtminstone någon gång under de närmaste 4-5 åren

Man skulle då även kunna säga:

...60-70% sannolikhete för att

...aktien kommer att falla ner till under 60 kr

...åtminstone någon gång under de närmaste 4-5 åren

Och det kan då alltså jämföras med nuvarande börskurs 90,60 kr för SEB:s A-aktie (slutkursen fre 24 okt 2014).

Aktien får alltså här rekommendationen "sälj" vid denna kursnivå.

//Edit: Mer om bla hur man kan försöka beräkna en akties motiverade p/e-talsnivå i tidigare blogginlägg (från 19 okt 2014): http://www.redeye.se/aktiebloggen/axis/salj-axis-aktien

//

//Tillägg 26 okt 2014

Som nämnt har SEB haft en gynnsam kostnadsutveckling på sistone.

Men en uppfattning är att SEB:s kostnadsnivå fortfarande är alldeles för hög jämfört med tex ärkekonkurrenten Handelsbanken.

Tex jämförelse av bankernas nuvarande värderingsnivåer på börsen:

Börsvärde:

Handelsbanken 218 miljarder kr

SEB 199 miljarder kr

Källa: Bloomberg.com.

Och bankernas antal anställda:

Handelsbanken: knappt 12 000 pers

SEB: nästan 16 000 pers

Källor: Bankernas q3/2014-resultatrapporter.

Dvs hur kan Handelsbanken klara av att upprätthålla ett högre börsvärde än SEB, trots att Handelsbanken har ca 4 000 pers färre anställda?

Dvs Handelsbanken klarar av att bedriva sin verksamhet med 20-30% färre anställda än SEB.

...En variant är förstås att betrakta SEB:s höga kostnadsnivå som en potential till framtida resultatökningar tack vare kostnadssänkningar.

...Och ev är ovannämnda jämförelse orättvis om man ser det som att SEB åtminstone delvis har en annorlunda inriktning på sin verksamhet än Handelsbanken, med mer rådgivning etc hos SEB snarare än att adminstrera stora bolånestockar (som tex Handelsbanken).

...SEB är även stort i Baltikum där personalkostnaderna är låga medan Handelsbanken ej finns i samma omfattning där.

Osv.

//

//Tillägg 26 okt 2014

Affärsområden

SEB delar självt in sin verksamhet i följande fem huvuddelar (plus restposten "övrigt"):

stora företag & institutioner

kontorsrörelsen

kapitalförvaltning

liv

Baltikum

övrigt

SEB.s intäkter fördelade sig enl följande under de första nio månaderna 2014:

stora företag & institutioner 13 750 miljoner kr

kontorsrörelsen 9 599 miljoner kr

liv 3 580 miljoner kr

kapitalförvaltning 3 539 miljoner kr

Baltikum 2 639 miljoner kr

övrigt 1 471 miljoner kr

elimineringar -405 miljoner kr


Summa SEB 34 173 miljoner kr

Det innebar följande andelar av SEB:s totala intäkter:

stora företag & institutioner 40%

kontorsrörelsen 28%

liv 10,5%

kapitalförvaltning 10,4%

Baltikum 8%

övrigt 4%

elimineringar -1%


Summa SEB 100% (34 173 miljoner kr)

Dvs delarna stora företag/institutioner och kontorsrörelsen är de klart största med tillsammans nästan 70% av intäkterna.

Intäktsförändring från jan-sep 2013 till jan-sep 2014:

kapitalförvaltning +15%

stora företag & institutioner +12%

Baltikum +8%

liv +7%

kontorsrörelsen +6%


Summa SEB +12% (till 34 miljarder kr)

Dvs det verkar vara de mest konjunkturkänsliga delarna som ökar intäkterna mest nu när det är goda tider.

Lönsamhet (rörelsemarginal) per del under jan-sep 2014:

kontorsrörelsen 52%

stora företag & institutioner 50%

Baltikum 46,3%

Kapitalförvaltning 45,5%

Liv 44%

övrigt 30%


Summa SEB 49%

Dvs tur att det är de två intäktsmässigt största delarna som har bäst rörelsemarginaler.

Så här beskriver SEB respektive del i q3/2014-resultatrapporten:

...Stora Företag & Institutioner

Stora Företag & Institutioner erbjuder affärsbank- och investmentbanktjänster riktade till

...stora företag

...och institutioner

främst i Norden och Tyskland.

Kunderna betjänas också genom en omfattande internationell närvaro.

//Edit: Så här beskriver SEB delen stora företag & institutioner på SEB:s hemsida:

Skräddarsydda lösningar på bred front

För stora företag och institutioner erbjuder vi rådgivning och tjänster inom

analys

finansiering

investeringar

riskhantering

transaktionslösningar

värdepappershandel och -förvar

samt corporate finance

http://www.seb.se/pow/wcp/index.asp?website=TAB3

Och:

Vi har det övergripande ansvaret för relationerna med

stora och medelstora företag

finansiella institutioner

andra banker

och kommersiella fastighetsbolag

Vi erbjuder våra kunder integrerade affärs- och investeringstjänster.

Inom vår division har vi verksamhet i 17 olika länder.

http://sebgroup.com/sv/stora-foretag-och-institutioner

På den separata hemsidan för SEB:s affärsområde (division) stora företag & institutioner anges den tillhandahålla följande åtta tjänsteområden:

research

markets

transaction banking

investment banking

real estate finance

SEB Venture Capital

asset management

life and pension insurances

http://sebgroup.com/corporations-and-institutions/our-services

Och går man sedan tex in på "investment banking" erbjuder det området följande tio tjänster:

acquisition finance

asset finance

capital and equipment financing

corporate finance

debt capital markets

export finance

loan origination

loan syndication and loan agency

project finance

shipping finance

http://sebgroup.com/corporations-and-institutions/our-services/investment-banking

Där står det att Bjarte Böe är chef för SEB:s investment banking-verksamhet (som enl hemsidan är den "ledande" på sitt område i Norden):

Investment Banking

SEB - The leading investment bank in the Nordic region

SEB is a full service investment bank.

Previously operating as SEB Enskilda, we have a long track record within investment banking.

Within corporate finance we are the market leader in advisory on Nordic and Baltic related

...Mergers & Acquisitions (dvs finansiell rådgivning kring företagsköp)

...and Equity Capital Markets transactions (dvs finansiell rådgivning kring kapitaltillskott och börsintroduktioner etc)

Our clients consist mainly of large

...Nordic and Baltic corporates

...international companies with M&A activities in Northern Europe

...and private equity firms

Offering a single point of entry to the whole of the Nordic market, SEB is the leading stockbroker on the Nordic exchanges and represents the largest global institutional sales force for Nordic shares.

Our equity researchservice offers coverage of all major Nordic shares and we are proud to be ranked first among investment banks in the Nordic region, year after year.

http://sebgroup.com/corporations-and-institutions/our-services/investment-banking

Bjarte Böe verkar vara norrman.

Tex så här beskrivs han på ett ställe:

Mr Bjarte Bøe

Bjarte Bøe is Head of Investment Banking at SEB.

Mr Bøe first joined SEB in 1995 before going to Nordea in 2001.

In 2002 he returned to SEB as Head of Merchant Banking, Norway.

In 2005 Mr Bøe became Head of Structured Finance before taking up the position of Head of Investment Banking in early 2013.

Mr Bøe has previously worked at Christiana Bank and RS Platou.

Bjarte Bøe holds an MBA degree in Economics and Business Administration.

http://www.bwoffshore.com/ir/Corporate-governance/Nomination-and-Audit-Committees/

Dvs han sitter tydligen i valberedningen som föreslår styrelseledamöter till norska bolaget BW Offshore (verksamt inom utrustning för oljeutvinning till havs).

BW Offshore är värt 5-6 miljarder norska kr på Oslobörsen (vid börskurs ca 8 norska kr), och aktien är +5% under senaste 12 mån: http://www.bloomberg.com/quote/BWO:NO

I ett längre perspektiv verkar BW Offshore-aktien ha haft en ganska skral utveckling och har i princip legat oförändrad de senaste fem åren.

Dock med stora variationer med

...en topp på 16-17 nok i slutet av 2010

...följt av en botten på under 3 nok i slutet av 2012

http://www.bloomberg.com/quote/BWO:NO/chart

För hela SEB-divisionen stora företag & institutioner kom besked 13 okt 2014 om att den tidigare divisionschefen Magnus Carlsson befordras till "ställföreträdande vd" för hela SEB.

Som hans ersättare utses istället Joachim Alpen och Johan Torgeby som dubbla chefer för stora företag & institutioner.

Är det så lyckligt att ha två chefer för en så viktig SEB-division?

//Edit: Bättre i så fall att ha en enskild, tydlig och handlingskraftig chef

...som både kan belönas om utvecklingen blir god

...men även ställas till svars om utvecklingen blir dålig

istället för att ha två chefer som riskerar bli handlingsförlamade och ständigt kompromissa, samt gömma sig bakom varandra när det kommer kritik osv.

I och för sig kan det även finnas fördelar med dubbla chefer, tex att man kan bolla resonemang och avlasta varandra.

Men i så fall är det väl bättre med en tydlig chef som sedan har en vicechef som bollplank osv.

//

Enl pressmeddelande från SEB (mån 13 okt 2014):

Utnämningar i SEB

SEB har under de senaste åren förstärkt sin unika position som den nordiska företagsbanken.

Med en robust finansiell ställning som bas har SEB investerat i den nordiska och tyska företagsaffären och därmed skapat en plattform för uthållig och lönsam tillväxt på basis av djupa och långsiktiga kundrelationer.

Idag är SEB den bank som nordiska företag och institutioner är mest villiga att rekommendera.

Nu förstärks det team som utvecklar SEB:s helhetserbjudande till storföretag och institutioner.

Magnus Carlsson, nuvarande chef för division Stora företag & institutioner, har fått en utökad roll och utnämnts till ställföreträdande vd och koncernchef.

Joachim Alpen, nuvarande chef för Markets inom division Stora företag & institutioner, har tillsammans med Johan Torgeby, nuvarande chef för Client Coverage inom divisionen, utsetts att gemensamt leda Stora företag & institutioner.

Joachim Alpen och Johan Torgeby har båda utsetts till adjungerade medlemmar av Verkställande ledningen.

"Vi har verkligen ett starkt team inom SEB som med stort engagemang är med och bygger den ledande relationsbanken i vår del av världen.

Både Joachim Alpen och Johan Torgeby har visat att de är

...duktiga affärsmän

...och uppskattade ledare.

Jag ser fram emot att arbeta närmare med dem som gemensamma chefer för division Stora företag & institutioner, säger Annika Falkengren, vd och koncernchef.

Utnämningarna träder i kraft omgående.

http://sebgroup.com/sv/press/pressmeddelanden/2014/utnamningar-i-seb

Jag råkar själv känna till Joachim Alpen sedan unga år och kan väl säga följande:

  • Han har säkert huvudet på skaft.

  • Han är utåtriktad med goda sociala egenskaper.

Bla är han en skicklig "kvinnocharmör" och tycks nu ligga bra till hos SEB-vd:n Annika Falkengren.

//Edit: Och jag har själv varit med i sammanhang när man skulle hitta på fantasihistorier, framföra dem på ett trovärdigt sätt och få några ungar att gå på det.

Ungarna svalde Alpens historier med hull och hår och gick på allt han sade, medan de direkt genomskådade mina historier. :)

(Dvs är det samma övertygande förmåga som Alpen använder idag inför SEB:s kunder?)

//

  • Åtminstone under skoltiden verkade han inte ha några direkta ambitioner utan var snarare "slapp", festade och rökte och kom undan med minsta möjliga arbetsinsats.

Jättekul att han nu har nått så pass långt i karrären och tom verkar ha chans att bli SEB:s framtida vd om några år.

Så här beskrivs Joachim Alpen på SEB:s hemsida (i avdelningen "verkställande ledning"):

Joachim Alpen

(Adjungerad medlem av SEB:s företagsledning_)_

Född 1967;

anställd i SEB sedan 2001;

MBA-examen inom internationella relationer.

Co-head för division Stora företag och institutioner sedan 2014.

Bakgrund

...Svenska ambassaden i Moskva

...ABB Treasury Center

...SEB, sedan 2001, med flera ledande befattningar inom Merchant Banking,

chef för Emerging Markets

global chef för valutahandel

global chef för Markets

Egna och närståendes aktieinnehav

5 371 A-aktier och 36 130 deferral rights.

http://sebgroup.com/sv/om-seb/vilka-vi-ar/organisation/verkstallande-ledning/joachim-alpen

//

//Edit: SEB Venture capital

Som nämnt ovan ingår tydligen verksamheten SEB Venture capital i SEB:s division stora företag & institutioner.

Vad bedriver SEB Venture Capital för verksamhet?

Det verkar vara en typ av investmentbolag eller fond som investerar i nystartade bolag som bedöms ha stor potential.

Men är det lämpligt att SEB som bank (som lånar ut pengar) även ägna sig åt att investera i nystartade bolag och därigenom vara ett "investmentbolag"?

Innebär det inte väldigt hög risk och pengar som lär gå förlorade?

Om SEB Venture capital enl SEB:s hemsida nedan.

Som det beskrivs där har SEB Venture capital varit en framgång:

SEB Venture Capital

Providing capital, competence and contacts

SEB Venture Capital creates opportunities for entrepreneurs and innovators to build and develop successful companies.

Our goal is sustainable, long-term value creation.

Our basic assumption is that every investment begins with the people behind the company.

Experience shows that realising true potential requires a dedicated and talented management team.

Over the past 15 years working with venture capital, we have developed a best-in-class network of

industrialists

advisors

industry experts

and market analysts

in the Nordic region and internationally.

Our global contacts and in-house specialists are important connections in this network.

As part of SEB, we have a capital base that sets us apart from many equity investors.

We operate as an evergreen fund, which gives us the flexibility and staying power to focus on long-term value creation based on what is best for the company and its owners.

History and heritage

Our operation is rooted in SEB's traditions of excellence.

We are proud to be part of a bank that has been helping entrepreneurs and businesses for over 150 years, building strong global operations and brands that create long-term value for both customers and owners.

Since SEB Venture Capital was founded in 1995, we have invested over SEK 3bn in 100 companies.

As of now, we are active owners in 32 different companies with a total turnover of SEK 2.6bn and more than 2,200 employees.

So far, nearly 70 companies have been divested.

Buyers include major industry players such as Motorola, Nortel, Intel, Astra Zeneca, Johnson & Johnson and Biovitrum.

A number of our ventures have gone public during or after our time as owner.

http://sebgroup.com/corporations-and-institutions/our-services/seb-venture-capital

Dvs SEB Venture capital har tydligen sedan starten 1995 investerat i ca 100 bolag varav investeringarna i ca 70 bolag av dem avyttrats hittills, varefter ägarandelar i ca 30 bolag fortfarande finns kvar.

Som nämnt på annat håll i blogginlägget gjorde SEB reavinster under q3/2014

...både på Mastercard

...men även genom avyttringar av ägarandelar i nystartade bolag.

Enl rapporten:

...Under kvartalet (q3/2014) bokades en engångseffekt; en realisationsvinst från försäljning av aktier i MasterCard Inc.

Innehavets ursprung var att MasterCard från början var en medlemsägd organisation och försäljningen får ingen effekt på kortverksamheten.

Realisationsvinsten före skatt var 1,3 miljarder kronor.

...Därutöver såldes ett antal mindre entreprenörsinriktade aktieinnehav med realisationsvinster som följd.

http://sebgroup.com/siteassets/investor_relations_sv/delarsrapporter/2014_q3_delarsrapport.pdf

//

...Kontorsrörelsen

Kontorsrörelsen erbjuder banktjänster och rådgivning till

...privatpersoner

...och små och medelstora företag

i Sverige, samt korttjänster i fyra nordiska länder.

Dvs dessa två delar verkar vara uppdelade på olika kundgrupper:

...storföretag, institutioner

...privatpersoner, småföretag

Om kontorsrörelsen bla (per slutet av sep 2014):

antal privatpersoner som var "helkunder": 474 600 st

antal företag som var "helkunder": 147 400 st

inlåning 233 miljarder kr

utlåning till företag: 170 miljarder kr

...Kapitalförvaltning

Kapitalförvaltning erbjuder ett brett spektrum av kapitalförvaltning och rådgivning, samt ett ledande nordiskt private banking-erbjudande, till institutioner och kapitalstarka privatpersoner.

Om kapitalförvaltnings-verksamheten bla (per slutet av sep 2014):

förvaltat kapital 1 563 miljarder kr

...Liv

Liv erbjuder livförsäkringstjänster med fokus på fondförsäkring till privatpersoner och företag, främst i Sverige, Danmark

och Baltikum.

Om Liv-verksamheten bla (per slutet av sep 2014):

förvaltat kapital 546 miljarder kr

...Baltikum

Division Baltikum tillhandahåller banktjänster och rådgivning till privatpersoner och små och medelstora företagskunder i

Estland, Lettland och Litauen.

_De baltiska fastighetsbola… [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?