Post entry

Scandion Oncology - Först ut med att motverka resistens vid cancerbehandling

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Scandion Oncology är ett bioteknikföretag som utvecklar läkemedel mot resistens inom cancerbehandling, en marknad på 40 miljarder dollar. Scandion är först med att ha tagit fram SCO-101 som är ett läkemedel i tablettform, som tas ihop med kemoterapibehandling för att förstärka effekten i behandlingen och blockera resistens som uppstår i 90% av alla cancerrelaterade dödsfall. På så vis är inte Scandions SCO-101 ett läkemedel som konkurrerar ut befintliga behandlingar utan blir istället ett tillskott. Vilket skulle resultera i att läkemedelsbolagen kan behålla sina nuvarande behandlingar och tillsammans med SCO-101 hjälpa människor till ett längre liv.

Vision

Att övervinna cancerläkemedelsresistens samt att förbättra livet för cancerpatienter och deras familjer genom att få en ökad effekt av behandlingen, men med minskade biverkningar. Förhoppningen är alltså att patienter ska kunna leva längre och dessutom med ökad livskvalitet under behandlingen som i nuläget ger svåra biverkningar. .

Varför

Kemoterapi är den primära medicinska behandlingen för att övervinna cancer, och förväntas förbli det under de närmaste åren. Hälften av alla cancerbehandlingar misslyckas på grund av utvecklad resistens. Både patienter med primär cancer och patienter med metastatisk cancer kan inledningsvis dra nytta av kemoterapibehandling, men en betydande andel patienter kommer senare att utveckla resistens. Väldigt få av de patienter med läkemedelsresistent cancer kommer att kunna botas. Resistens mot cancer anses vara det största hindret för framgångsrik klinisk behandling av cancerpatienter. Majoriteten av metastaserade cancerpatienter kommer att utveckla resistens mot den givna behandlingen och cirka 90% cancerrelaterade dödsfall beror på cancerläkemedelsresistens.

Pipeline

SCO-101

(Pågående fas 2 studie)

Huvudkandidaten SCO-101 som för tillfället befinner sig i två stycken fas2 studier och en preklinisk studie, agerar genom att blockera resistensmekanismer i cancercellerna så att kemoterapin kan nå fram och ta död på cancern. SCO-101 har en bred verkningsmekanism som riktar sig mot en mängd av olika typer av cancer.

En verkningsmekanism för SCO-101 är hämning av SRPK1-kinase.SRPK1 -kinase har rapporterats vara överexponerad i flera cancerformer inklusive bukspottkörtel, bröst, lungor, gliom och denna överexponering av SRPK1 är associerat med dåligt behandlingsresultat. SCO-101 är det första läkemedlet i världen som innehåller SRPK1 hämnare som nu befinner sig i kliniska studier.

En annan verkningsmekanism är hämning av ABCG2 -Effluxpumpar som är kända för att ha en betydande roll i cancerresistens mot vissa läkemedel mot cancer.

Effluxpumpar finns i cancercellernas membran. I resistenta cancerceller kan pumparna regleras upp många gånger, och cancercellerna kan därigenom skydda sig mot cancerbehandling genom att pumpa ut cancerläkemedlen ur cellerna innan kemoterapin kan döda cancercellerna. Genom att hämma ABCG2 motverkas detta.

Se länk för godkända patent

SCO-201

(I preklinisk studie)

Mot solida tumöer

“SCO-201 är en mycket lovande läkemedelskandidat för läkemedelsresistent cancer, där överexpression av ABC-transportörer är en viktig mekanism för läkemedelsresistens.” -Jan Stenvang

Prekliniska data tyder på att SCO-201 är en potentiell ny läkemedelskandidat för reversering av BCRP-medierad resistens vid cancer. SCO-201 verkar vara en specifik och potent hämmare av BCRP utan att påverka CYP450 -nivåerna.

Dessutom är SCO-201 stabil i serum, har en gynnsam farmakokinetisk, toxikologisk och farmakodynamisk profil hos möss och är oralt aktiv.

Vi drar slutsatsen att SCO-201 är en mycket lovande läkemedelskandidat för läkemedelsresistent cancer där överuttryck av BCRP är nyckelmekanismen för läkemedelsresistens.

Se länk för godkända patent

SCO-301

(I preklinik)

SCO-301 hämmar läkemedelsresistenta mekanismer som inte hämmas av SCO-101 eller SCO-201. Därför kan SCO-301 potentiellt användas i kombination med andra typer av kemoterapi.

SCO-301 är ett redan existerande läkemedel som betyder att det redan är registrerat för en annan sjukdom än cancer. Detta innebär att Scandion Oncology inte behöver utföra läkemedelsproduktion av SCO-301. Det betyder också att Scandion Oncology kan ta SCO-301 direkt i klinisk fas 2 studie utan att behöva utföra några prekliniska toxicitetsstudier eller kliniska fas 1 studier.

SCO-301 och analoger utvecklas för närvarande i samarbete med Köpenhamns universitet.

SOM-001

(I preklinik)

SOM-001 kan behandla antibiotikaresistens mot bakterieinfektioner genom en ny verkningsmekanism. Denna upptäckt kan komma att bredda Scandions läkemedelsportfölj till att innefatta även antibiotikaresistens vilket det finns en enorm marknad för.

DEN50-R

DEN50-R är en cellbaserad screeningsplattform som består av identiska par av läkemedelskänsliga och läkemedelsresistenta mänskliga cancercellinjer. Som gör att man bland annat kan jämföra två stycken identiska celler när de blir utsatta för olika läkemedel. Informationen de får ut av screeningen används sedan för att välja potentiella biomarkörer för resistens. Dessutom används DEN50-R-cellinjerna för att screena sammansättningar/ läkemedel som kringgår eller stör läkemedelsresistensmekanismer. T.ex är SCO-101 framtaget via DEN50-R. De positiva resultaten som presenterades från deras del 1 i CORIST studien visar plattformens betydande potential. Det är via DEN50-R som Scandion kommer bygga sin pipeline i framtiden och de förväntas kunna täcka 60% av alla cancerindikationer. De har för tillfället 800 analoger för screening, d.v.s 800 möjligheter till nya läkemedel.

Hur har Scandion utvecklats det senaste året

Scandion har totalt 20st anställda

Vad gör Scandion Oncology till ett attraktivt företag för investerare

 • Begränsad investeringshorisont: Två stycken kliniska fas 2 studier kommer att delrapporteras under 2021 och slutföras under 2022 samt 2023.
 • Potentiell hög avkastning: Detaljerade analyser från Cortris visar att den nuvarande marknaden för de valda indikationerna påvisar mer än 4 miljarder euro i årlig försäljning.
 • Starka tillgångar med patenträttigheter: Långt patentskydd (fram till 2036 och 2038) för våra två stora tillgångar som är under utveckling.
 • Höga otillfredsställda medicinska behov: Mer än 18 miljoner nya fall av cancer varje år i global skala. Hälften av alla patienter som får kemoterapi blir resistenta.
 • Erfaren ledningsgrupp: Det verkställande teamet har en VD med mer än 20 års erfarenhet inom bioteknik och läkemedel.
 • Robust pipeline: Scandion Oncology stora tillgångar under utveckling, SCO-101, SCO-201, SCO-301 och mer än 800 analoger för framtiden. Målindikationerna för analogerna är solida tumörer.
 • Stark klinisk data: Den ledande kandidaten SCO-101 har framgångsrikt klarat del 1 i CORIST studien mot mcrc cancer
 • Pågående kliniska fas 1 och 2 studier: SCO-101 är för närvarande i två kliniska studier; Fas 2 (CORIST) vid metastatisk kolorektal cancer och fas 1b (PANTAX) vid bukspottskörtelcancer.
 • Potential som första behandling: Det finns för närvarande inga läkemedel på marknaden som är riktade mot läkemedelsresistent cancer, och SCO-101 har potential att bli först i denna behandlingsklass.
 • Flera indikationer: Scandion förväntas i framtiden kunna bistå i 60% av all cancerbehandling

Kommande triggers

 • Q3 Avtal, vi går in i tidsperioden för eventuellt avtal "I don’t think it is unrealistic to assume that we will be in discussions to strike a deal on our lead compound within the next 12-18 months" -Bo Rhode Hansen -sep 2020
 • Q3 Kapitalmarknadsdag 8 September, där ska det presenteras affärsstrategi och en djupdykning i förutsättningarna för framtiden
 • Q3 Affärsmarknadsanalys
 • Q3 Resultat, Slutligt resultat preklinisk studie med Alligator, SCO-101 + Mitazalimab. Kan leda till samarbete med Big Pharma. "The results of the ongoing laboratory experiments of SCO-101 combined with chemotherapy and immuno- therapy will be available during the second quarter of 2021, after which the potential and possible collaboration with big pharma can be taken into consideration." -Bo Rhode Hansen
 • Q3-Q4 Resultat PANTAX del 1, SCO-101 + Abraxane + Gemcitabine mot bukspottkörtelcancer
 • Q4-Q1 Uppdatering Preklinik Endorist SCO-101 mot östrogen resistent bröstcancer i samarbete med 2curex https://www.2curex.com/partners/grants/endoresist/ 
 • Q4 uppdatering SCO-201(I preklinik) “SCO-201 är en mycket lovande läkemedelskandidat för läkemedelsresistent cancer, där överexpression av ABC-transportörer är en viktig mekanism för läkemedelsresistens.” -Jan Stenvang
 • Q2 -22 Resultat CORIST del 2, pågående studie med SCO-101 + Folfiri mot Mcrc. Del 1 är avklarad med goda resultat.

Värdering

Scandion är först ut med ett läkemedel mot läkemedelsresistens inom cancer. De förväntar sig att bistå i ca 60% av all cancerbehandling. Marknaden 2020 är estimerad till 37 miljarder dollar och tros öka med 12% årligen. De studierna som Scandion nu har igång (Metastaserad Kolorektalcancer och Buksportköttelcancer) tros ge Scandion en försäljning på 4 miljarder euro årligen.

Med det blygsamma börsvärdet Scandion har idag, 570 miljoner kr finns där en betydande uppsida om de lyckas få en årlig försäljning på ca 40 miljarder kr.

En försäljning på 40 miljarder kr ligger såklart en bit in i framtiden, så låt oss titta på vad vi har framför oss i närtid.

CORIST, studien gav en mycket lovande del 1 och del 2 väntas bli klar i q2 år 2022. En lyckad fas 2 med folfiri + SCO-101 öppnar upp mot fler cancerbehandlingar än enbart mcrc, vilket gör SCO-101 attraktiv. "As SCO-101 improves the efectiveness of pre-existingcancer drugs, SCO-101 is expected to quickly redeem its commercial potential. The future looks positive for Scandion Oncology. We already have a name in the industry and, with the support of our loyal shareholders, we now also have the capital to achieve the goal of playing an active part in cancer treat-ment for the future benefit of a great many patients." - Bo Rhode Hansen

Ett samarbete kan enligt bolaget inledas innan fas2 är avslutad. En förskottsbetalning kan enligt Redeyes analys ge bolaget 40 miljoner dollar redan i år för enbart CORIST. Om vi lägger till samarbetet med Alligator och PANTAX studien kan vi se summor upp mot 120 miljoner dollar. Med en intäkt på ca 1 miljard i år och efterföljande betalningar nästkommande år skulle vi kunna anta att Scandions börsvärde ökar från befintliga 570 miljoner kronor till 4-6 miljarder kronor . Det ger en potentiell uppsida på 1000% i närtid.

Och adresserar man en marknad på 40 miljarder dollar är såklart uppsidan mycket större än så.

Missa inte Kapitalmarknadsdagen 8 September för att följa utvecklingen.

Sammanfattad av en aktieägare i Scandion Oncology

Clabb

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?