Post entry

Saniona - Lågt värderat kvalitetsbolag med intensiv höst att vänta

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Saniona är ett forskningsbolag med flera kliniska program i sen fas. Bolaget har en låg burnrate och bedriver forskning internt och med partnerbolag. Viktiga studieresultat finns att vänta de närmsta kvartalen och triggerlistan är lång.

Den här texten fokuserar på att samla ihop information om Saniona om presentera den på ett lättförståerligt sätt. Jag som skrivit denna text är privatperson och har begränsad kunskap om läkemedelsbranschen och läkemedelsforskning. Jag äger själv aktier i Saniona och har gjort så sedan 2014. Innan en eventuell investering är det viktigt att läsa på om bolaget, bilda sin egen uppfattning och minnas att investeringar är förknippade med risk och att det är inte säkert att man får tillbaka det investerade beloppet.

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag som fokuserar på sjukdomar kring det centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska sjukdomar samt smärtlindring. Företaget driver just nu 10 program inom olika områden, vissa i egen regi och andra med partnerbolag. Bolagets forskning är centrerat kring jonkanaler och de unika proteinerna som möjliggör passage och transport av laddade joner mellan cellmembran.

Saniona är ett danskt bolag som grundades 2012. Ledande personer från Danska Neurosearch A/S köpte ut delar av portföljen och bildade Saniona. Företaget, som har sin bas i Ballerup (14 km väster om Köpenhamn) har idag 25 anställda.

Historik

Saniona förvärvad 2012 NeuroSearch teknologiplattform vilket även inkluderade data och patent omfattande 15 prekliniska och och kliniska program. NeuroSearch, som bildades 1999, forskade fram tre olika läkemedelskandidater som byggde på dopamin stabilisering. Efter en misslyckad Fas3-studie för Huntingtons sjukdom fick företaget allt svårare att hitta finansiering och gick en dyster tid till mötes. Bolaget gick vidare med sin forskning kring Tesofensine och rönte stort intresse med sin publikation i The Lancet, där man påvisade dubbelt så bra viktminskningsresultat jämfört med då existerande mediciner. Trots framgång med Tesofensine fick de allt svårare att finansiera verksamheten och kursen havererade.

Saniona köpte 2014 ut tillgångarna kring Tesofensine samt NS2359. Två år senare köpte Saniona också de kliniska utvecklingssubstanserna ACR325 och ACR343. Vid försäljningen av Tesofensine kom man överens om eventuella milstolpsbetalningar samt royalty från eventuell framtida försäljning av läkemedlet. I juli 2017 kom den glädjande nyheten att Saniona även köpte dessa, och betalade NeuroSearch 5,5 miljoner DKK. Idag äger Saniona fullständiga rättigheter till Tesofensine och det finns inga externa krav på framtida ersättningar.

Aktien

Saniona är noterad på Small Cap i Stockholm med ett börsvärde på ca 720 mSEK. Det finns totalt 22,446,347 utestående aktier och man har ca 2,500 aktieägare hos Avanza och ca 5300 totalt. Saniona noterades av Sedermera Fondkommission på Aktietorget i april 2014 men har sedan juni 2017 tagit steget över till Small Cap. Sedan introduktionen 2014 har aktien stigit med drygt 500%, med ett ATH på runt 50 SEK och som nu handlas runt 32 SEK.

Bolaget har vid två tillfällen gjort nyemission (kurs 7, kurs 14), gjort en riktad nyemission 2017 (kurs 38) samt ingått avtal om konvertibellån med Schweiziska Nice & Green (mer nedan).

Största ägare är ledningen, som gemensamt kontrollerar ca 30% av bolaget.

Verksamhet

Sanionas forskning bedrivs antingen i egen regi eller med ett partnerbolag. Ledningen har flera gånger visat prov på att lyckosamt hitta bra partners som förutom milstolpebetalningar, står för projektfinansiering och även möjliggör ett royaltyflöde om forskningen produktifieras. Nedan följer en kort sammanfattning av Sanionas pipeline:

(Bild lånad från Saniona)

Tesofensine (Fas3)

Positionerat mot kraftig fetma och befinner sig i Fas3 med väntade studieresultat i slutet av 2018 eller början av 2019. Tesofensine har testats på 1,300 individer med mycket goda resultat avseende primärt viktminskning. Programmet drivs tillsammas med Mexikanska Medix med initiala marknader Mexiko och Argentina.

Läs mer

Tesomet (Fas2)

Tesomet är en kombination av Tesofensine och betablockeraren Metoprolol. Tidigare faser med Tesofensine påvisade att vissa patienter fick förhöjd hjärtrym och det motverkas nu med denna kombination. Saniona driver själv forskningen framåt med två olika program, ett inom diabetes och ett inom den ovanliga sjukdomen Prader-Willi Syndrom (PWS).

NS2359 (Fas2)

Medel mot kokainberoende där man blockerar upptaget av flera viktiga signalsubstanser. Idag finns inget läkemedel mot kokainberoende och Saniona driver programmet tillsammans med University of Pennsylvania.

CAD-1883 (Fas1)

Programmet är positionerat för att motverka problem vid neurologiska rörelseskador och motoriska problem. Saniona samarbetar med Caden Therapeutics och fortlöper just nu i fas1 med kliniska studier.

SAN711 (pre-klinisk fas)

Ett program drivet i egen regi med mål att förbättra situationen inom smärta och kroniskt kliande. Just nu genomförs bland annat toxologiska studier och man räknar med att gå in i Fas1 under första halvåret 2019.

Boehringe-Ingelheim programmet (pre-klinisk fas)

Under 2016 ingick Saniona i ett forskningssamarbete med branschjätte Boehringer-Ingelheim där man forskar kring små molekyler för att återställa hjärnaktivitet hos patienter med Schizofreni. I juli 2018 valdes den första kliniska kandidaten ut och Saniona fick en milstolpsersättning om ca 42 mSEK. Det maximala milstolpsbeloppet är satt till €90 mEUR och till det finns möjlighet till framtida royalty.

IK-programmet (pre-klinisk fas)

Programmet, sen är i sen fas för kandidatutvärering, syftar till att blockera T-celler med hjälp av kaliumblockare. Just ”IK” är en klassificiering av styrkan på ledningen av blockeraren och i detta fall representerar medel. Med IK-programmet ser Saniona möjligheter inom autoimmuna sjukdomar och framförallt IBD (Inflammatory Bowel Disease).

Kv7-programmet (pre-klinisk fas)

Programmet omfattar aktivering av jonkanaler för behandling av epilepsi och smärta. Med programmet fokuserar Saniona på neurologiska sjukdomar men ser även möjligheter inom exempelvis smärta från urinblåsebesvär.

Nicotinic a6-programmet (pre-klinisk fas)

I detta program samarbetar Saniona med Michael J Fox stiftelsen för att demonstrera användandet av dopaminneuroner för att genomföra en (jon)kanaloptimering av nicotine a6-modulatorn. Målet är att ta fram ett ämne att gå vidare med och programmet är i utvärderingsfas. Saniona har under programmet fått forskningsanslag från stiftelsen och det övergripande målet är att behandla Parkinsons sjukdom.

Läs mer

Analytikerna

Saniona följs av en mindre mängd analytiker och inte av någon av de stora bankerna. Nedan följer en sammanställning av de senaste riktkurserna samt länkar till analyserna

 • 23/08 2018: Redeye (bear case 25, base case 78, bull case 130 SEK)
 • 23/08 2018: Nordea markets, uppdatering efter Q2-rapport (36-45 SEK)
 • 29/06 2018: Nordea markets, originalanalys (mycket läsvärd)
 • 18/06/2018: Kapital Partner (55 SEK 6 mån, 65 SEK 12 mån)
 • 07/06 2018: Aktieinfo (30-60 SEK 6 mån, 60-90 SEK 12 mån)
 • 03/06/2018: Redeye (bear case 25, base case 68, bull case 130 SEK)
 • 29/05/2018: Jarl Securities (bear case 38.7, base case 64.8, bull case 80,1 SEK)
 • 17/05/2018: Alpha Deal Group (97,77 SEK)

Mer analyser och riktkurser finns här.

Rent generellt så är det relativt stor spridning och olika infallsvinklar. Nordea är mest konservativa och har endast tagit ett fåtal program i beaktning samt kraftigt riskjusterat dessa. Det man dock kan landa i är att de analyshusen som tittat på Saniona har en mycket positiv syn på bolaget och räknar med en dubbling till årets slut.

Finansiellt och finansiering

Som bekant är Saniona ett forskningsbolag vilket just nu begränsar intjäningen. Intäktströmmar kommer primärt från anslag och milstolpsbetalningar. Redeye estimerar att omsättningen hamnar på 57,4 mSEK för 2018 med en förlust om 22,6 mSEK. Kassan utgång Q2 2018 var 18 mSEK, men det var före milstolsbetalningen (från Boehringer Ingelheim) om 42 mSEK. Således kan vi antaga att kassan i skrivande stund ligger på runt 50-55 mSEK. För den som vill fördjupa sig i det finansiella så bör man ta en titt på rapporten för Q2 2018.

När det gäller finansieringen så nämnde jag tidigare att man gjort två emissioner, en riktad emission samt tagit upp ett konvertibellån. Lånet från Nice & Green ger Saniona rätten att låna upp till 72 mSEK i trancher om 6 mSEK, under resten av året. Saniona kan även förlänga med ytterligare 12 månader och upp till 144 mSEK. Konvertibeln innebär att Nice & Green kan köpa aktier till 8% rabatt mot lägsta snittkurs de senaste fem dagarna innan de påkallar konvertering. Det är många som kallar den här typen av finansiering för ”Death Spiral Financing” och är starkt kritiska till lösningen. Vi har under våren sett en påtaglig effekt där det sålts stora mängder aktier vilket pressat kursen. Fördelen som finns med denna typ av konstruktion är att den är billig för bolaget (på grund av att man inte betalar emissionskostnader) samt att man är säker på att kunna fylla på kassan vid behov. Idag finns det konvertibler värda 3,5 mSEK utstående från den 5:e och nästa sista tranchen. Värt att notera är att Thomas Feldthus (CFO) privat lånat ut aktier till N&G för att minska effekten av nyemmiterade aktier.

En viktig detalj i finansieringen just nu är att kassan har fyllts på tack vare milstolpsbetalningen och det borde göra det mindre sannolikt att Saniona i närtid drar mer trancher, med effekten att kurspressen bör avtaga.

Triggers

Biotech är som vi alla vet starkt drivet av nyhetsflöde och framförallt resultatpresentationer från de kliniska programmen. Aldrig förr i bolagets historia har vi haft så mycket att se fram emot som just nu. Listan nedan är inspirerad av Redeye’s senaste sammanställning:

 • Resultat från Tesomet sammansättningstudie (väntas Q4-18)

Saniona bedriver en Fas1-studie kring den optimala balansen mellan Tesofensine och Metorpolol. Utfallet av studien är av stor vikt för nästa steg för Tesomet

 • Resultat från CAD-1883 Fas1-studie (väntas Q4-18)

Samarbetet med Cadent Therapeutics väntas rapportera resultat vilket tar forskningen till nästa kliniska nivå.

 • Resultat från Tesomet-PWS Fas2-studie (väntas Q1-19)

Tesomet för PWS har fått allt större betydelse för bolaget och nya resultat från den pågående Fas2-studien är mycket viktiga. De problemen man hade med den tidigare studien (som avbröts) har adresserats och Saniona ändrar nu dosen och inriktar sig på yngre patienter. Det amerikanska bolaget Zafgen bedrev en fas3-studie för PWS när FDA (Food & Drug Administration) valde att pausa studien på grund av två dödsfall. Innan det skedde hade Zafgen ett börsvärde på runt 10 miljarder SEK. PWS är en otroligt komplex sjukdom där patienterna förväntas ha en kort livslängd och flertalet övriga problem. Det finns idag inget läkemedel för PWS och en positiv Fas2-studie kommer värdera Saniona på ett helt annat sätt.

 • Uppdatering från NS2239, kokainstudien (eventuellt Q4-18)

Det finns en möjlighet att vi får en uppdatering från det amerikanska samarbetet kring utvecklingen av läkemedel mot kokainmissbruk. Att uppdatering ska komma i denna period är inte bekräftat.

 • Resultat från Tesofensine Fas3 i Mexiko

Saniona har bekräftat att studien kommer avslutas i Q4-18 och att initiala resultat kommer att presenteras, antingen sent Q4 eller i början av nästa år. Fas3 är den sista anhalten innan man kan förbereda go-to-market i både Mexiko och Argentina. Värt att notera: patentet för Tesofensine har löpt ut, men Saniona kommer att få fem års ensamrätt av myndigheterna i Mexiko innan eventuell konkurrens kan komma in.

 • SAN771 – Start av Fas1 studie (Q1-19)

Saniona räknar med att köra igång Fas1-studie för SAN771 under första kvartalet nästa år. Programmet omfattar smärtlindrig och behandling mot kriniskt kliande.

 • Fler analyshus inleder bevakning

Saniona täcks av ett fåtal analytiker och inte av någon som är högst på näringskedjan. Analysen av Nordea är en uppdragsanalys och kan inte inkluderas. Ju längre bolaget kommer i sin forskning, och framförallt vid positiva resultat, desto mer intresse kommer bolaget att få. Det vore inte förvånande om fler analytiker börjar följa Saniona. Tack vare att bolaget är noterat på Small Cap så finns det en möjlighet för större fonder att köpa in sig.

 • Notering av Scandion Oncology (Q3-Q4-18)

Saniona äger 47.3% av det relativt nybildade bolaget Scandion Oncology med projekt inom cancerforskning. Sedermera är bekräftade att assitera med att notera bolaget på Spotlight under andra halvåret 2018. Saniona har tidigare särnoterat Initiator Pharma och delat ut det till ägarna, och tillsammans med en nyemission för Scandion är det ett rimligt scenario att bolaget delas ut.

 • Säljtrycket avtar?

Spekulativt kan man nog konstatera att om Saniona inte drar mer trancher från konvertibellånet så kommer säljtrycket att minska betänkligt. Under våren har det varit stort och tryckt tillbaka kursen, då Nice & Green sålt sina rabatterade aktier i marknaden.

 Varför ska man intressera sig för Saniona?

 1. Saniona är ett forskningsbolag med fyra kliniska program, varav tre i sen fas.
 2. Saniona har ett stor antal pre-kliniska program och flera framtida möjligheter från deras jonkanalsplattform.
 3. Saniona har demonstrerat mycket god förmåga att knyta upp värdefulla samarbeten och på så sätt kraftigt minskat burnrate, något som är ovanligt i den här branschen.
 4. Saniona är välkapitaliserat, både med kassa och finansieringslösning.
 5. Från nu fram till Q1-19 väntas en rad mycket intressanta studieresultat vilket borgar för ett omfattande nyhetsflöde.
 6. Bolaget värderas till runt 720 mSEK vilket är ovanligt lågt givet pipeline, triggers och likvida medel.

Möjlig intjäning och värdering

Det finns kanske en och annan som undrar varför jag inte skrivit något om möjlig intjäning och värdering av bolaget vid positivt utfall. Jag har valt att inte fokusera på det att flera anledningar;

1)     De analyser som finns innehåller mycket information kring möjliga intäkter och värderingar.

2)     Saniona driver flertalet program med olika möjlighet att lyckas. Med min begränsade kunskap inom läkemedelsforskning hade det blivit för spekulativt för att vara relevant.

3)     Värderingen påverkas mycket av hur man riskjusterar de olika programmet. Om man läser Nordeas analys så har de bara tittat på ett fåtal av Sanionas projekt och riskjusterat dessa kraftigt. Jämför man med exemelvis Redeyes senaste uppdatering så visar den en helt annan bild. Min rekommendation är att man i alla fall läser igenom de två analyserna och själv bildar sig en uppfattning.

Men, efter att ha nära följt Saniona i 4 års tid så kan jag i alla fall avsluta med att skriva ned mina tankar och målkurs för bolaget. Att kursen idag står i låga 30-lappen är väldigt lågt. Sanion har inte återhämtat sig från PWS-kraschen för ungefär ett år sedan. Trots att Saniona senare gick ut mer mer information om varför studien avbrutits och presenterade mycket positiv data (fram tills att den avbröts), har kursen hållt sig kvar på låga nivåer. Nu är flera tvivel bortröjda och det finns en tydlig plan för den nya Fas2-studien av PWS. I min bok bör Saniona i dagsläget värderas högre, runt 50 SEK (börsvärde 1,1 Mdr) , med ett mål på 80 SEK (börsvärde 1,8 Mdr) i slutet av året. Vid positiva resultat från PWS Fas2 samt Tesofensine Fas3 räknar jag med en kurs på 150 SEK (börsvärde 3,4 Mdr). Notera att detta är lågt satt om man räknar på marknadspotentialen för ett godkänt läkemedel för PWS samt fetmamarknaderna för Tesofensine och Tesomet.

Tack för uppmärksamheten,

Investor999

Källor

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?