Post entry

Redwood Pharma - Redo att ta nästa steg

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Redwood Pharma är endast några få månader ifrån att kommunicera Top Line-data från pågående Fas 2-studie av läkemedelskandidaten RP101 i kroniskt torra ögon hos kvinnor i klimakteriet. 100 kvinnor har inkluderats i studien som pågått sedan februari på 9 kliniker i 3 länder i Europa. Studien fullrekryterades i början av augusti och i november förväntas sista patient lämna studien.

Vid lyckad Fas 2-studie har Jarl Securities kommit fram till en riktkurs på 58,9 kr och med tanke på att chansen att lyckas är 60,7% rent statistiskt för oftalmologiska kandidater i Fas 2 så får man nog säga att det är en utmärkt Risk/Reward utifrån nuvarande kurs på 12 kronor. Att den aktiva substansen redan har visat effekt kan ju tala för ännu högre chans.

Bolaget är fullt finansierat över studieresultat efter en emission som tecknades till 591% i september. Det innebär att tidigare finansieringslösning upphör. Emissionen tillför bolaget drygt 11 miljoner kronor efter emissionskostnader. Bolaget gör även en riktad emission till två privata investerare på 3 miljoner kronor för att betala tillbaka det brygglån man tog i början av sommaren.

Nu är Redwood Pharma redo att ta nästa steg. Nedan följer en genomgång av det vetenskapliga bakom bolagets kandidat och dess möjligheter framöver.

RP101 är en ny formulering av läkemedelskandidaten iDestrin som tidigare har visat säkerhet och effekt i två Fas 2-studier. IDestrin ökade den naturliga tårproduktionen och minskade bland annat smärta och känslan av grus i ögonen hos kvinnor i klimakteriet. Den nya formuleringen består av den aktiva substansen i iDestrin, en östrogen-analog, och drug delivery-plattformen IntelliGel som redan används i dermatologiska produkter som säljs i USA och Kina. Den tidigare läkemedelskandidaten iDestrin behövde droppas i ögat 4 gånger per dag eftersom den var vattenbaserad samt visade hög systemisk nivå av östrogen i blodet strax efter instillation (droppe i ögat). Syftet med nuvarande studie är att minska antalet instillationer i ögat till 1-2 gånger per dag och hålla östrogennivåerna på en normal nivå.

Ett av de stora problemen med administrering av läkemedel i ögat är att ögat renar sig själv och sköljer bort främmande substanser vilket försvårar för aktiva substanser att stanna kvar. Detta problem löser bolaget med den inlicensierade drug delivery- plattformen IntelliGel.

IntelliGel är ett patenterat supramolekylärt läkemedels leveranssystem som förutom att reglera frisättningen av den aktiva substansen även kan ha förmågan att lösa och stabilisera annars svårlösliga läkemedels substanser. Det är en luktfri, klar och transparent hydrogel, som bildar en osynlig hinna när det appliceras på en varm yta.

Tekniken är idealisk för utveckling av formuleringar som administreras till den främre delen av ögat. Systemet kan kontrollera frisättningen av den aktiva substansen och samtidigt öka biotillgängligheten genom att behålla medicinen på ögats ytskikt under en längre period. På detta sätt kan tekniken reducera antalet administrationer per dag och följaktligen minimera läkemedelsdosen och därigenom potentiellt undvika eller minimera oönskade bieffekter.

Eftersom Redwood Pharma äger rättigheterna till IntelliGel inom alla oftalmologiska produkter globalt så är även drug delivery-systemet ett affärsben. Redwood kan utlicensiera plattformen till andra bolag som vill skapa nya ögonläkemedel för topikal användning eller förlänga patenttid för befintliga läkemedel på marknaden genom en omformulering tillsammans med IntelliGel. Ett asiatiskt bolag har redan utvärderat plattformen och inväntar nu resultaten från Redwoods Fas 2-studie för att gå vidare till förhandling/affär. Man kan anta att många fler bolag skulle intressera sig för Redwoods teknik om Fas 2-studien faller väl ut. Det är alltså inte bara RP101 som kan utlicensieras, det är även plattformen. Patentet löper till 2038 i USA och Japan. Inom kort är ett patent för EU på plats också.

Marknaden för receptbelagda läkemedel inom torra ögon värderas till 2,7 miljarder USD och vid en marknadspenetration för RP101 på 10% i Japan, USA och Europa kan en total försäljningsvolym på 590 miljoner USD uppnås. Man ska också komma ihåg att det idag inte finns en bra lösning för alla de miljontals kvinnor som lider av sjukdomen. De får idag till att börja med receptfria artificiella tårar men sedan när det blir värre får de i princip alltid Restasis som inte är utformad för denna patientgrupp. Restasis hämmar inflammation som är ett symptom på torra ögon och hjälper långt ifrån alla. RP101 utvecklas specifikt för kvinnor i klimakteriet och syftar till att återställa den underliggande orsaken till sjukdomen. Det är alltså en helt unik produkt som har potential att bli First in Class och därmed öka den totala marknaden eftersom fler kvinnor kan diagnostiseras rätt och få rätt receptbelagd medicin.

När RP101 formulerades ville bolaget uppnå tre mål för att förbättra den tidigare kandidaten som redan visat effekt och säkerhet. Genom att använda sig av IntelliGel kunde de uppnå sina mål. De ville:

1. förbättra tillgängligheten från den aktiva substansen på den okulära ytan,

2. förbättra läkemedlets penetration av kornea och hornhinna

3. minska mängden aktiv substans som försvinner via det nasolacrimala dräneringssystemet för att kunna sänka dosen.

Prekliniska tester visade att en av formuleringarna var helt överlägsen jämfört med iDestrin i dessa tre avseende. Denna formulering heter nu RP101 och testas nu i patienter i bolagets Fas 2-studie.

Tillgängligheten av aktiv substans i ögat är av största vikt för patienten, det vill säga hur länge det stannar kvar och gör sitt jobb. Människans öga är komplext och det finns flera skydd som gör det svårt att administrera läkemedel. I prekliniska tester jämfördes den nya IntelliGel-baserade formuleringen med den gamla vattenbaserade och gelformuleringen gör verkligen sitt jobb. Medan iDestrin levererar den aktiva substansen i ögat i hög koncentration i 15 minuter för att sedan snabbt försvinna (eroderas) ökar RP101 oväntat nog fortfarande sin effekt från låg koncentration av aktiv substans i ögat efter 3 timmar på grund av den tidsbestämda frisättningen. Efter 6 timmar var RP101 fortfarande aktiv och helt överlägsen iDestrin som förlorat 74% av koncentrationen efter 15 minuter.

När det kommer till den viktiga penetrationen av kornea och hornhinna, dvs att läkemedlet tar sig dit det ska, så har RP101 14 gånger så hög förmåga att leverera den aktiva substansen till sitt mål. Detta beror på den tidsbestämda frisättningen av substansen i ögat där den ligger kvar med höga koncentrationer av låg dos under hela testperioden. Studien avslutades efter 6 timmar och då hade koncentrationen av aktiv substans endast eroderats med 10%.

Den sista viktiga pusselbiten var att sänka koncentrationen av aktiv substans för att hormonet inte ska ge systemiska biverkningar. I kliniska prövningar ledde iDestrin till en toppsystemisk koncentration av 102 pg/ml i blodet hos kvinnor i klimakteriet med kroniskt torra ögon, en ökning av ungefär 97 pg/ml över baslinjevärden. RP101 ökade endast östrogen i blodet med 6 pg/ml. Det normala hos kvinnor i klimakteriet är cirka 13 pg/ml. I de kliniska prövningarna var baslinjevärdet för östrogen hos kvinnor i klimakteriet med torra ögon cirka 5 pg/ml. RP101 skulle således inte öka östrogennivåerna i blodet över det normala värdet.

Slutsatsen är att RP101 är överlägsen iDestrin under minst 3 timmar men troligtvis även under 6 timmar. RP101s frisättning av aktiv substans i ögat och penetrationen av hornhinnan är 14 gånger bättre än iDestrin. Under studiens 6 timmar tappade inte RP101 mer än 10% av koncentrationen av aktiv substans medan iDestrin tappade 74% efter 15 minuter och 90% efter 6 timmar. RP101 är aktiv vid väldigt låga doser på grund av den höga penetrationen samt långsamma frisättningen av aktiv substans som håller koncentration även efter 6 timmar. Det är troligt att RP101 visar effekt vid så pass låg koncentration att östrogennivåerna hos kvinnor i klimakteriet inte överstiger det normala.

Delar även bild hur den tekniska biten kan se ut. Bild från den 26 september 2019.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?