Post entry

Extremt undervardat bio/tech aktie med stor uppvärdering pågong.

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Børsens absolut beste aktie

I nedanstående länk finns företagspresentationsmaterial som tål att läsas då och då. Sedan materialet skrevs har Peter Egelberg konstaterat att marknaden för bolagets produkter är större än företaget tidigare räknat med.

http://www.phiab.se/reports/2014/F%C3%B6retagspresentationPHI-141124.pdf

Under Q&A på företagets hemsida framgår det att PHI räknar med att en ledande branschaktör med en global säljorganisation ska kunna sälja över 3 000 instrument per år de närmaste tio åren. Det framgår också att listpriset för ett fullt bestyckat HoloMonitor M4 är cirka ¿30 000, d.v.s. omkring 275 000 kr vid EUR/SEK strax över 9.

http://www.phiab.se/contact/investor-qa#celltype

Ett fullt bestyckat M4-instrument antar jag likställs med den motoriserade versionen av HoloMonitor (M4.5) eftersom det sammanlagda listpriset för den Big Pharma-kund som har köpt tre motoriserade HoloMonitor-enheter uppgår till ¿90 000 d.v.s. ¿30 000 per st.

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2015/11/30/phase-holographic-big-pharma-bolag-bestaller-tredje-holomonitor.html

Priset för kommande HoloMonitor M5 kommer vara betydligt högre vilket framgår av presentationsmaterialet ovan. I denna analys beaktas av försiktighetsskäl dock endast priset för ett fullt bestyckat HoloMonitor M4.

Enligt presentationsmaterialet (s. 16) räknar bolaget med att en ledande marknadsaktör kommer att sälja cirka 1 000 instrument per år 2018 och 2 000 instrument 2020 (och därefter enligt Q&A fortsatt stark försäljningstillväxt).

Jag kan inte tänka mig att ledningen för PHI är villiga att sälja bolaget till en aktör som inte är beredd att köpa Phase Holographic för en summa som motsvarar en försäljning om minst 1 000 fullt bestyckade HoloMonitor M4 per år, vilka förväntas säljas för ¿30 000 per st.

Försäljning av 1 000 motoriserade HoloMonitor-instrument vid ett listpris om 275 000 kr per enhet ger;

275 000 SEK X 1 000 instrument = 275 MSEK.

Med en bruttomarginal på över 80 % av marknadspriset bör en ledande marknadsaktör med befintlig personal och fasta kostnader som inte behöver öka så mycket vid övertagandet av Phase Holographics verksamhet, kunna uppnå en god nettomarginal vid försäljning av 1 000 motoriserade HoloMonitor-instrument.

Följande svar fick jag av Peter Egelberg när jag bad honom kommentera de ingångsvärden jag använde vid beräkning av försäljning av enbart HoloMonitor M5-instrument;

"Jag ser inga större fel i dina ingångsvärden. Möjligtvis är en nettomarginal om 20% något väl försiktig. Kostnaderna för FoU, försäljning och administration i stora life science tools-bolag ligger allmänt vid 40%, vilket går att utläsa ur deras årsredovisningar. En bruttomarginal på 80% ger då en nettomarginal runt 40%.

Din beräkning visar hur viktig en låg tillverkningskostnad är och vikten av att ha denna under kontroll. Försäljningsprognoser är alltid behäftade med en betydande osäkerhet. En låg tillverkningskostnad ger det säkerhetsutrymme som tryggar produktens/investeringens lönsamhet. En hög tillverkningskostnad ger inget utrymme för lägre försäljningsintäkter än väntat. Detta är skälet till att vi trycker så hårt på att våra produkter skall vara i avropstillverkning förberett för volymtillverkning och då till ett fast pris som minst ger en bruttomarginal om 80%. I annat fall kommer potentiella köpare att se en betydande risk i att förvärva verksamheten, vilket naturligtvis leder till ett lägre pris.

Sammanfattningsvis kan det trots allt vara klokt att behålla en nettomarginal om 20%, med tanke på att den då även innefattar riskmarginal mot lägre intäkter och investeringskostnader på totalt 20%".

För att vara försiktig räknar jag med en nettomarginal på 20 % vilket genererar en årlig vinst om:

275 MSEK X 0,2 = 55 MSEK.

Marknadsvärde vid PE-tal 15, 20, 25 respektive 30:

PE-tal 15: 55 MSEK X 15 = 825 MSEK PE-tal 20: 55 MSEK X 20 = 1 100 MSEK PE-tal 25: 55 MSEK X 25 = 1 375 MSEK PE-tal 30: 55 MSEK X 30 = 1 650 MSEK

Antal aktier i dagsläget: 11 549 455 (9 809 510 + nyemitterade 1 739 945)

Kurs vid PE-tal 15 ger 825 MSEK/11 549 455 = 71,43 Kurs vid PE-tal 20 ger 1 100 MSEK/11 549 455 = 95,24 Kurs vid PE-tal 25 ger 1 375 MSEK/11 549 455 = 119,05 Kurs vid PE-tal 30 ger 1 650 MSEK/11 549 455 = 142,86

Utöver försäljning av instrumenten ska den potentiella marknadsaktören som avser att köpa Phase Holographic även räkna med att sälja engångskärl a 10 000 SEK per instrument och år. Nettomarginalen på engångskärlen bör vara väldigt hög då det inte lär krävas några större säljinsatser för att få innehavarna av instrumenten att beställa engångskärl.

Enligt min mening visar ovanstående uträkningsexempel att nuvarande marknadsvärde inte motsvarar Phase Holographics potential. I synnerhet eftersom analysen inte beaktar att kommande HoloMonitor M5-instrument kommer generera ett betydligt högre försäljningsvärde per enhet ($60 000 enligt presentationsmaterialet) än nuvarande system. Vad jag kan bedöma har Phase Holographic följt sin strategi till punkt och pricka och fortsätter de leverera i enlighet med fastlagd plan finns det minst sagt utrymme för uppvärdering framöver.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?