Post entry

Petrogrand: en sannolikhetskalkyl

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Oljebolaget Petrogrands aktiekurs kan värderas till flera gånger nuvarande börskurs, med vissa antaganden.

Utgångspunkten är det blogginlägg om Petrogrand som signaturen Lagonda har publicerat idag (1 feb 2012) på Redeye: http://www.redeye.se/aktiebloggen/petrogrand/petrogrand-riskreward-kop

Där kommer Lagonda förenklat fram till att Petrogrand blir värt 9,5 miljarder kr (235 kr/aktie) om alla Petrogrands tre oljeletningsborrningar i år visar att olja hittas i de två fyndigheterna där borrningarna ska göras.

9,5 miljarder kr är ju många gånger över Petrogrands värde (536 miljoner kr) på börsen idag (ons 1 feb 2012), och 235 kr/aktie är många gånger över dagens börskurs på 13,30 kr för Petrogrand-aktien (slutkurs idag, ons 1 feb 2012).

Är det därmed korrekt att säga att Petrogrand-aktien är kraftigt köpvärd idag (före borrningarna)? Inte nödvändigtvis. Det beror bla på:

• sannolikheterna för att Petrogrand hittar olja enl ovan
• hur riskbenägen man är som aktieinvesterare

Antaganden

Vad blir Petrogrand-aktiens värde idag, om man beaktar sannolikheterna för oljefynd enl ovan? Utifrån Lagondas blogginlägg kan man förenklat anta följande:

• Petrogrand har idag 400 miljoner kr i kassan.

• Bolaget ska under 2012 genomföra tre oljeletningsborrningar (A, B och C) i två oljeletningsområden (Nizhnepaninsky och Muromsky-2). Borrningarna A och B ska göras på Nizhnepaninsky, medan borrning C ska göras på Muromsky-2.

• Alla tre borrningarna kostar tillsammans 115 miljoner kr att genomföra. Här antas kassan på 400 miljoner kr vara det som är kvar efter att borrningskostnaden på 115 miljoner kr betalats.

• Varje borrning har bara två utfall (fynd eller ej fynd), där sannolikheterna per borrning är 35% att det blir fynd och 65% att det ej blir fynd.

• Om åtminstone en av borrningarna (A eller B) på Nizhnepaninsky hittar olja, antas det innebära att en fyndighet på 137 miljoner fat olja kan utvinnas ur Nizhnepaninsky. Om borrning C hittar olja i Muromsky-2 innebär det att en fyndighet på 51 miljoner fat olja kan utvinnas där.

• Vid fynd räknar Lagonda med att Petrogrand kan sälja sådana oljefyndigheter (i marken) för 7 dollar/fat. Här görs den mer försiktiga bedömningen att oljefyndigheter kan säljas för 3 dollar/fat.

• Det betyder att fynd på Nizhnepaninsky ökar Petrogrands värde med 2,8 miljarder kr (137 miljoner fat olja gånger 3 dollar/fat gånger dollarkurs 6,72 kr/dollar).

• Fynd på Muromsky-2 ökar Petrogrands värde med 1,0 miljarder kr (51 miljoner fat olja gånger 3 dollar/fat gånger dollarkurs 6,72 kr/dollar).

• Fynd på både Nizhnepaninsky och Muromsky-2 ökar alltså Petrogrands värde med 2,8 miljarder kr plus 1,0 miljarder kr = 3,8 miljarder kr = 94 kr per aktie (med 40,3 miljoner utestående aktier i Petrogrand). Därtill kommer kassan på 400 miljoner kr (10 kr/aktie), dvs Petrogrand skulle i så fall vara värt totalt 104 kr/aktie.

Men det är alltså inte vad aktien är värd idag, eftersom man ännu inte vet hur de tre borrningarna kommer att gå.

Kalkyl

Vad blir värdet på Petrogrand-aktien idag, med ovanstående antaganden? För att räkna ut det måste man:

1) Fundera ut vilka olika utfall som kan hända.
2) Fundera ut sannolikheten för respektive utfall.
3) Fundera ut vilken ev värdeökning det blir av Petrogrand vid respektive utfall.
4) Multiplicera respektive sannolikhet i punkt 2 med tillhörande ev värdeökning i punkt 3.
5) Summera upp alla belopp som erhålls i punkt 4.

Då får man Petrogrand-aktiens korrekta värde idag, dvs före borrningarna (förutsatt ovannämnda antaganden).

Vilka olika utfall kan det då bli? Med ovannämnda antaganden tycks det kunna bli totalt följande åtta möjliga utfall:

1) fynd i alla tre hålen (A, B och C), sannolikhet 0,35*0,35*0,35=4%

2) fynd i två av hålen (A+B), sannolikhet 0,35*0,35*0,65=8%
3) fynd i två av hålen (A+C), sannolikhet 0,35*0,65*0,35=8%
4) fynd i två av hålen (B+C), sannolikhet 0,65*0,35*0,35=8%

5) fynd i ett av hålen (A), sannolikhet 0,35*0,65*0,65=15%
6) fynd i ett av hålen (B), sannolikhet 0,65*0,35*0,65=15%
7) fynd i ett av hålen (C), sannolikhet 0,65*0,65*0,35=15%

8) fynd i inget av hålen, sannolikhet 0,65*0,65*0,65=27,5%

Summan av alla sannolikheter ovan för respektive utfall (1-8) blir 100%, dvs alla tänkbara sannolikheter (med ovannämnda antaganden) har beaktats.

Vad blir värdeökningen av Petrogrand vid respektive utfall (med ovannämnda antaganden)?

1) Värdet på Petrogrand ökar med 3,8 miljarder kr (2,8 miljarder kr för fynd i Nizhnepaninsky plus 1,0 miljarder kr för fynd i Muromsky-2, uträkningar av de beloppen enl ovan).

2) Värdeökning 2,8 miljarder kr.
3) Värdeökning 3,8 miljarder kr.
4) Värdeökning 3,8 miljarder kr.

5) Värdeökning 2,8 miljarder kr.
6) Värdeökning 2,8 miljarder kr.
7) Värdeökning 1,0 miljarder kr.

8) Värdeökning 0 kr.

Sedan är det alltså bara att multiplicera sannolikheten för respektive utfall, med värdeökningen vid respektive utfall. Då erhålls följande belopp vid respektive utfall:

1) 162 miljoner kr
2) 220 miljoner kr
3) 302 miljoner kr
4) 302 miljoner kr
5) 408 miljoner kr
6) 408 miljoner kr
7) 152 miljoner kr
8) 0 kr

Dvs detta är värdet idag (före borrningarna) av respektive utfall. Det totala värdet idag för Petrogrand av borrningarna (innan borrningarna har genomförts) är alltså summan av dessa belopp, vilket blir knappt 2 miljarder kr. Fördelat på Petrogrands 40,3 miljoner aktier blir det 48,54 kr/aktie.

Och inklusive den återstående kassan på 400 miljoner kr (knappt 10 kr/aktie), blir Petrogrand-aktiens motiverade värde idag totalt 58,47 kr (med ovannämnda antaganden). Det är alltså över fyra gånger mer än Petrogrands nuvarande börskurs på 13,30 kr.

Innebär det att Petrogrand-aktien är klart köpvärd idag (ons 1 feb 2012) vid nuvarande börskurs? Ja, om ovannämnda antaganden är helt korrekta och inga övriga faktorer behöver beaktas.

Validitet

Det kan givetvis diskuteras om antagandena är korrekta och inga övriga faktorer behöver beaktas i kalkylen.

• I en tråd i Di.se:s aktieforum Börssnack idag, menar tex signaturen Roctuv att sannolikheten för fynd är högre än 35% per hål. http://borssnack.di.se/diseconf/Forum/ListMessages.aspx?forumid=1&ThreadID=2047702#msg13640911 Sannolikheten 35% kommer enl honom från tidigare då Petrogrands oljeletningsområden inte var lika undersökta som nu.

• Å andra sidan pekar signaturen oppti i samma tråd på att värdet på ryska oljefyndigheter i marken kanske snarare ligger på 1 dollar/fat än 3 dollar/fat.

Petrogrand-aktiens motiverade värde idag blir ca 26 kr/aktie, om man räknar med ett värde på 1 dollar per fat för en oljefyndighet i marken (och exakt samma antaganden i övrigt). Det är alltså ändå ca dubbla nuvarande börskursen 13,30 kr.

Enl ovan är alltså Petrogrand-aktiens motiverade värde:

• ca 58 kr om en oljefyndighet i marken är värd 3 dollar/fat
• ca 26 kr om en fyndighet är värd 1 dollar/fat

Riskbenägenheten

När det nämns ovan att Petrogrand-aktiens motiverade värde är 26 kr (om oljefyndigheter i marken är värda 1 dollar/fat), är det vad man (med gjorda antaganden) maximalt skulle vilja betala för aktien om man är en rationell, riskneutral aktieinvesterare.

Men sedan kan det finnas aktieinvesterare som är väldigt försiktiga och ogillar risk. De skulle då (trots alla ovannämnda kalkyler) ändå inte vilja betala det beloppet för Petrogrand-aktien, utan istället en lägre kurs. Ju mer riskavert investerare, desto lägre börskurs skulle de vara villiga att betala för att köpa Petrogrand-aktien.

Å andra sidan kan det finnas aktieinvesterare som är riskbenägna och gillar risk. De är då villiga att betala mer för Petrogrand-aktien än 26 kr.

Egentligen går det inte att säga vem som har mest rätt; den riskneutrale, den riskaverte, eller den riskbenägne aktieinvesteraren. Det beror på var och ens preferenser vad som passar bäst för respektive person.

Men förenklat enl finansteorin är det rationella att inte blanda in känslor (i det här fallet om man gillar risk eller ej). Det rationella är istället enl finansteorin att vara riskneutral, och då är alltså det enda avgörande hur Petrogrand-aktiens börskurs ligger jämfört med dess motiverade värde 26 kr (med ovannämnda antaganden). Utifrån det är aktien idag därmed köpvärd upp till 26 kr, och säljvärd över 26 kr.

Modifiering

Bland antagandena ovan nämndes bla följande:

"Om åtminstone en av borrningarna (A eller B) på Nizhnepaninsky hittar olja, antas det innebära att en fyndighet på 137 miljoner fat olja kan utvinnas ur Nizhnepaninsky."

Ett ev mer korrekt och försiktigare (modifierat) antagande skulle istället kunna vara följande:

"Om båda borrningarna (A och B) på Nizhnepaninsky hittar olja, antas det innebära att en fyndighet på 137 miljoner fat olja kan utvinnas ur Nizhnepaninsky. Men om bara en av borrningarna (A eller B) på Nizhnepaninsky hittar olja, antas det innebära att en fyndighet på hälften så mycket olja (dvs 68,5 miljoner fat) kan utvinnas ur Nizhnepaninsky."

Vad innebär det då för beräkningen av Petrogrand-aktiens värde?

(Först antas här att en oljefyndighet i marken är värd 3 dollar/fat olja.)

Det blir fortfarande samma åtta alternativa utfall med följande respektive sannolikheter:

1) fynd i alla tre hålen (A, B och C), sannolikhet 0,35*0,35*0,35=4%

2) fynd i två av hålen (A+B), sannolikhet 0,35*0,35*0,65=8%
3) fynd i två av hålen (A+C), sannolikhet 0,35*0,65*0,35=8%
4) fynd i två av hålen (B+C), sannolikhet 0,65*0,35*0,35=8%

5) fynd i ett av hålen (A), sannolikhet 0,35*0,65*0,65=15%
6) fynd i ett av hålen (B), sannolikhet 0,65*0,35*0,65=15%
7) fynd i ett av hålen (C), sannolikhet 0,65*0,65*0,35=15%

8) fynd i inget av hålen, sannolikhet 0,65*0,65*0,65=27,5%

Men det blir förändringar av vilken värdeökning av Petrogrand det blir vid respektive utfall:

1) Som förut: värdeökning 3,8 miljarder kr

2) Som förut: 2,8 miljarder kr.
3) Här blev det tidigare också full pott (3,8 miljarder kr), men nu blir det istället bara halva fyndet i Nizhnepaninsky plus fortfarande hela fyndet i Muromsky-2 (dvs 1,4 miljarder kr plus 1,0 miljarder kr = 2,4 miljarder kr)
4) Förändring till samma som punkt 3, dvs en värdeökning med 2,4 miljarder kr.

5) Här blev det tidigare full pott för Nizhnepaninsky (dvs värdeökning 2,8 miljarder kr), men nu blir det bara hälften av det (dvs 1,4 miljarder kr).
6) Förändring till samma som punkt 5, dvs en värdeökning med 1,4 miljarder.
7) Som förut: 1,0 miljarder kr.

8) Som förut: 0 kr.

Med samma beräkningsmetod som ovan blir Petrogrand-aktiens motiverade värde därmed ca 43 kr (med ovannämnda antaganden och att en oljefyndighet i marken är värd 3 dollar per fat).

Sänker man värdet på en oljefyndighet i marken till 1 dollar per fat, blir Petrogrand-aktiens motiverade värde ca 21 kr.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?