Post entry

Oboya - Enorm potential

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Ingen publicitet har lett till en stor undervärdering.

Oboya Horticulture Industrie B

Jag kommer i syfte av en mer lättläst text benämna företaget som Oboya.

Affärsidé

Oboya:s affärsidé är att genom egna produktionsanläggningar i Asien, Europa, Afrika och Nord- och Sydamerika vara en totalleverantör av produkter till odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling och inomhusmiljö.

http://www.oboya.se/om/affarside-3/

Affärsområden

•Förpackningslösningar till odlingsindustrin för kryddväxter, sallader, blommor, krukväxter, frukter och bär d.v.s. till varor som vi dagligen kommer i kontakt med i dagligvaruhandeln.

•Etiketter till blomster- och krukväxter.

•Krukor och systemlösningar för effektiv odling och distribution kryddörter och växter.

•Logistiklösningar i form av vagnar och transportkärl för effektiv transport av blommor och växter.

•Gödningsmedel och växtnäring samt torvprodukter.

•Displayer och utställning till butiker inom blomsterindustrin.

Oboya Horticultures mål är att bli en av världens ledande totalleverantör inom dagliga förbrukningsvaror för blom-, växt-, grönsaks- och örtodlare samt till logistikföretag som använder produkter som våra. Bolaget verkar inom ett område där konsumenterna dagligen möter Bolagets produkter.

Bolagets kunder är i huvudsak odlare och distributörer. Dessa använder torv, gödsel och växtnäring, krukor, förpackningar, etiketter, transportvagnar, vattenbaserade transportlösningar, vagnar och displayer under sin dagliga verksamhet, vilket är de produkter som Oboya Horticulture har i sitt produktutbud. Genom Oboyas breda sortiment kan kunderna minska antalet leverantörer och effektivisera sina inköp, något som de flesta konkurrenter inte kan erbjuda.

Genom Bolagets produktionsenheter är Oboya Horticulture nära sina kunder och de regioner där behov av produkterna finns. Innovation och utveckling av nya produkter är en viktig del inom Oboya Horticulture. Idag har Bolaget fler än 15 patentansökningar och flera innovationsprojekt är i process för att utveckla miljövänliga produkter och lösningar.

http://www.oboya.se/om/bolagspresentation/oboya-horticulture-industries-ab-publ/

Bolagsstruktur

Koncernen är styrt via det svenska moderbolag OBOYA Horticulture Industries AB.

Sammanlagt styr moderbolaget över 14 bolag. Länken nedan visar strukturen. Varje bolag är verksamma inom en gren av branschen. Där 7 st är dotterdotter bolag till moderbolaget.

http://www.oboya.se/om/bolagspresentation/

De olika bolagen - Verksamheten

Oboya Horticultue Industries AB (Sverige) - Moderbolag

VD - Mikael Palm Andersson

Oboya Horticultue Poland SP.zo.o. (Polen)

Vd - Monika Sadlon-Losza.

Företagets startades upp genom att inkråmet förvärvades från det polska bolaget Eurotrade. Oboya Horticulture Poland Sp.zo.o. förvärvade samtidigt en fastighet omfattande ca 3 000 kvm i byggnad och totalt ca 5 600 kvm tomt i Rybnik i södra Polen.

Företaget tillverkar och säljer etiketter och förpackningar för blommor, fröer och örter. Företaget hör idag till de största i sin nisch i Europa. Under sommaren 2014 har produktionsmaskinerna som fanns hos ElmerPrint A/S förts över till Oboya Horticulture Poland.

Genom att koncentrera produktionen av dessa produkter till Oboya Horticulture Poland skapas en rationellare och mer kostnadseffektiv produktion som kommer att stärka lönsamheten i Oboya Horticulturekoncernen.

Bolaget har idag 40 medarbetare.

Oboya Africa Ltd (Kenya) 67 %

Vd - Peter Kertesz.

Oboya Africa startades upp 2013 med två lokala partners och i det läget ägde Oboyakoncernen 33 %. I Juli 2014 köptes samarbetspartnernas andelar och idag är Oboya Africa ett helägt företag inom Oboya Horticulturekoncernen.

Av den europeiska importen av blommor kommer ca 34 % från odlare i Kenya och Etiopien. Det är den enda region där den långsiktiga exporten till EU-området förutsägs öka. Oboya Africa har stora förutsättningar att vara en av de ledande producenterna av förpacknings- och distributionslösningar i den regionen med distribution även i övriga Afrika.

Oboya Horiculture kommer att upprätthålla lager, sälja och distribuera alla sina andra produktgrupper genom Oboya Africa.

Bolaget har idag 10 medarbetare.

Oboya Horticulture Industries HK Ltd (Hong Kong) - Moderbolag för Asien.

VD är Robert WU.

Oboya Horticulture Industries HK Ltd är registrerat i Hong Kong och utgör moderbolag till den asiatiska underkoncernen. Företaget är ett holdingbolag utan någon annan verksamhet än att samordna verksamheterna i dotterbolagen i Kina och övriga Asien. I den asiatiska underkoncernen ingår fyra helägda och ett bolag som ägs till 33%.

Produkterna som tillverkas i dotterbolagen är odlings- och bevattningsaggregat för industriell odling av blommor och grönsaker, logistikprodukter, förpackningar säljstödsprodukter för blomsterhandeln. Försäljningen av koncernens produkter sker till de viktigaste marknaderna i mer än 25 länder.

Moderbolaget har en egen webshop-lösning där koncernens produkter kan inhandlas och som stöds av sex olika språk. Oboya Horticulture Industries HK Ltd arbetar nära kunderna och erbjuder designade kundanpassade produkter och tjänster inom blomsterbranschen.

Dotterbolagen i moderbolaget för Asien:

1. OBOYA Qingdao Packaging Ltd

Vd - Jack Wang.

Oboya Packaging är ett kinesiskt företag som ingått i den ursprungliga Oboyakoncernen sedan 2006. Oboya Packaging tillverkar och säljer olika sorters förpackningar och etiketter till odlare och blomsterbutiker och då är det framförallt till blommor, fröer och örter.

Det kan gälla allt ifrån blomsterpapper att slå in blommorna i till mer speciella produktlösningar i framförallt papper och plastmaterial, men även blomsterpinnar och andra tillbehör i branschen.

Bolaget har idag 105 medarbetare.

2. Oboya Qingdao Metal Ltd

VD - Yihe Yin.

Oboya Metal är ett kinesiskt företag som ingått i den ursprungliga Oboyakoncernen sedan 2007.

Oboya Metal tillverkar produkter anpassade till blomster- och grönsaksodlare för att öka produktiviteten i odlingarna samt till grossister och butiker för att underlätta transporten och förbättra exponeringen av växterna och grönsakerna mot kunderna.

Kärnan i verksamheten är metallkonstruktioner såsom bevattningssystem och kundvagnar.

Bolaget har idag 85 medarbetare.

3. OBOYA Japan HK Ltd

Vd - Xiaoyan He.

Oboya Japan är ett företag registrerat i Hong Kong som ingått i den ursprungliga Oboyakoncernen sedan 2012.

Oboya Japan är ett rent säljbolag beläget i Hong Kong men med fokus på försäljning av Oboya Horticultures produkter på den japanska marknaden. Oboya Japan startades 2012 för att verka på en av världens största konsumtionsmarknader av blommor och växter. Etableringen fortsätter att utvecklas väl och ledningen har stora förhoppningar på tillväxt.

För att ta ett steg närmare marknaden, är Oboya Horticultures målsättning att aktivt söka ett förvärv eller etablering av företag i Japan.

Bolaget har idag 5 medarbetare.

4. Qingdao OBOYA Commerce and Trade Co. Ltd.

Vd - Haifeng Wu.

Qingdao OBOYA Handel Co Ltd är ett företag där importlicenserna finns för försäljning av importerade produkter som säljs utanför Oboya Packaging och Oboya Metal på den inhemska kinesiska marknaden.

Företagets produktsortiment består bland annat av växtnäring och andra importerade produkter för odlingsindustrin på den kinesiska marknaden.

Bolaget har idag 20 medarbetare.

5. Oboya Africa Ltd (Kenya) 33 %.

Resterande ägarandel. Bolaget ägs därmed till 100 % inom Oboya koncernen.

VEFI A/S (Norge)

Vd är Jan Fuglerud.

Vefi A/S startades redan 1949 med tillverkning av plastprodukter. 1965 lanserade Vefi engångskrukor i plast för odling av växter.

Idag är Vefi A/S helt inriktat på att utveckla systemlösningar för effektiv odling och distribution. Tillverkningen av produkterna sker i det polska dotterbolaget Vefi Europa.

Vefi A/S utvecklar, tillverkar och säljer ett brett sortiment varmformade plastprodukter för trädgårdsbranschen. Det är produkter som används i processen odling från frö eller sticklingar till färdig produkt.

Företagets förpackningslösningar används även vid förpackning och distribution av butiksfärdiga produkter, lagring av jordbruksprodukter och livsmedel också vid frysning.

Vefi har även utvecklat och anpassar teknisk utrustning som främjar rationell hantering av jordbruksprodukter från frö till konsument. Vefis systemlösningar och enskilda produkter marknadsförs och säljs till kunder i 15 länder.

Bolaget har idag 6 medarbetare.

Dotterbolag till VEFI A/S (Norge) är Figulus AB. Företaget startade i augusti 2014. Inkråm och namn förvärvades från en kruktillverkare i Sverige. Verksamheten består numera av försäljning av krukor till nyckelkunder i Sverige. Tillverkningen av krukorna är flyttad till Vefi Europa i Polen.

ElmerPrint A/S - (Danmark)

Vd är Verner Vest.

Företaget startade i augusti 2014. Inkråm och namn förvärvades från en kruktillverkare i Sverige. Verksamheten består numera av försäljning av krukor till nyckelkunder i Sverige. Tillverkningen av krukorna är flyttad till Vefi Europa i Polen.

ElmerPrint A/S är ett etablerat företag som startades redan 1978. Företaget bedriver sin verksamhet från hyrda lokaler i Vejle i Danmark. Produkterna säljs framförallt till återförsäljare och slutkunder i Norden och Holland.

ElmerPrint har specialiserat sig på tryckning på plast och gör etiketter, blompåsar, platta påsar, handtag för växtbrickor och andra förpackningslösningar till framförallt blomsterbranschen. Företaget har ett helt koncept av tryckta förpackningslösningar som dom erbjuder marknaden.

ElmerPrint erbjuder även tryckta förpackningslösningar till andra branscher så som förpackningar för textiler och CD-skivor.

Hela ElmerPrints maskinpark har under sommaren 2014 flyttas över till koncernens polska företag Oboya Horticulture Poland. Syftet med flytten är att effektivisera och rationalisera tillverkningen och därigenom nå bättre lönsamhet. denna åtgärd förväntas ge full effekt under 2015.

Bolaget har idag 12 medarbetare.

Dotterbolag till ElmerPrint A/S (Danmark) är CombiPot Danmark APS vilket tillverkar produktsortiment inom växt- och blomsterkrukor.

Sammanfattning av bolagen

Man kan alltså konstatera att man är en stor koncern med 14 bolag. I denna koncern arbetar sammanlagt 342 medarbetare. Därutöver 4 st ledare i moderbolaget som styr de andra dotterbolagen.

http://www.oboya.se/om/bolagspresentation/

Ägare

Majoritetsägare är grundaren Robert WU. Starkt familjeföretag alltså, stabila ägare.

https://www.aktietorget.se/InstrumentInsider.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0006259834

http://www.oboya.se/investerare/agarstruktur/

Det har också successivt köpts aktier av ledningen.

https://www.avanza.se/placera/telegram/2016/01/22/oboya-oboyas-finanschef-och-ordforande-okar-sina-innehav.html

https://www.aktietorget.se/InstrumentInsider.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0006259834

I nutid

2015

- Oboya har förvärvat bolaget CombiPot ApS i Odense, Danmark, vilket gör att vi nu har ett heltäckande produktsortiment inom växt- och blomsterkrukor. Övertagandet av CombiPot har tagits emot väl av våra kunder och vi har i dag full produktion i Odense, Danmark.

- Oboyas produktionsanläggningar i Polen och Kina visar god tillväxt. Vi tar marknadsandelar i både Europa och Kina. An- läggningen i Rybnik, Polen startades upp under hösten 2014

och hade under 2015 en del inkörningsproblem. Dessa är nu åt- gärdade vilket gör att verksamheten flyter på bra och vi räknar med att bolaget kommer att bidra positivt till koncernens resultat från och med 2016.

- I mars fick Oboya en genombrottsorder på den kinesiska marknaden i produktsegmentet torvsubstrat. Torvmossa är ett substrat som som används av odlare för att främja tillväxten av plantorna. Det initiala ordervärdet var 6,5 MSEK årligen på en snabbt växande marknad.

www.combipot.dk

http://www.oboya.se/wp-content/uploads/2015/11/Annons-okt-2015-Final.pdf

- Man har pågrund av olika förvärv inte nått ett positivt resultat utan bara nått hög tillväxt. 2016 har VD:n sagt att man skall fokusera på lönsamheten och förvärva bolag endast om det är väldigt attraktivt.

http://www.oboya.se/wp-content/uploads/2015/11/Artikel-Trade-Invest.pdf

- Man förvärvade under 2015 också ett nytt bolag.

Oboya Horticulture Industries AB förvärvar 50 % av bolag i Shanghai

Oboya har undertecknat avtal om att förvärva 50 % av aktierna i ShangPa Information Technology Co Ltd i Shanghai. Tillträde sker i januari 2016 och förvärvslikviden uppgår till 1 585 000 SEK. ShangPa har 10 anställda och arbetar med luftrening med hjälp av smarta växter. Växtväggarna har automatisk bevattning och luftkvalitetsmätning. Växtväggarna fungerar som luftrenare och ger en hälsosammare samt friskare inomhusmiljö.

”Under hösten startade vi e-handel med konsumentprodukter inom hemmaträdgård i Kina. Nu tar vi ett steg in i marknaden för bättre hemma och arbetsmiljö genom att vi förvärvar 50 % av aktierna i ShangPa Information Technology Co Ltd i Shanghai. ShangPa startades under hösten 2015 och arbetar med försäljning av ny teknik av luftrenare som innebär sk naturlig luftrening. Behovet av luftrening är mycket stor i Kina och att använda sig av naturlig luftrening genom teknik med särskilda växter är mycket intressant. Växtväggarna har inbyggd teknik som gör att användaren kan kontrollera och mäta funktionaliteten. Vi räknar med att kunna få en bra tillväxt de närmaste åren inom detta segment ” säger styrelseordförande Robert Wu.

http://www.oboya.se/2015/12/oboya-horticulture-industries-ab-forvarvar-50-av-bolag-shanghai/

- Nästan direkt efteråt fick man också en order på 1,3 miljoner via detta bolag av avseende leverans av växtväggar med luftreningsteknik i Kina.

http://www.oboya.se/2016/01/oboya-har-slutit-avtal-avseende-leverans-av-vaxtvaggar-med-luftreningsteknik-kina/

- Under januari månad 2016 har man också fått tre nya separata ordrar som tillsammans hade ett värde på 4,8 miljoner kronor. Detta via de olika dotterbolagen. Och man har expanderat då man nu är 15 bolag inom koncernen.

I framtiden

Bolaget har som mål att omsätta 400 miljoner år 2016. Man har nått tillväxtmålen för 2015 som låg på ca 300 miljoner. Alltså är detta inte bara tomma mål utan något bolaget faktiskt lyckas med. Bolaget har som mål att nå en vinstmarginal på ca 5 % av omsättningen. Man har också uttalat sig om att man skall fokusera lika mycket på lönsamheten som på tillväxten 2016. Problemet 2015 var att man underskatta kostnaderna för att intrigera förvärven på ett lönsamt sätt. Därför har man satt igång ett synergi projekt som skall dra ner kostnaderna. VD:n kommenterar att effekterna kan ses redan Q4 2015 och i full effekt Q1 2016. Detta program beräknas ge en spareffekt på ca 10 miljoner kr.

http://www.oboya.se/wp-content/uploads/2015/11/Artikel-Trade-Invest.pdf

http://www.oboya.se/wp-content/uploads/2014/09/Delårsrapport-Q3-2015-Org.pdf

Man har som långsiktiga mål att växa organiskt med 20-30 %. Därutöver räknar man med att förvärva bolag som kommer att bidra med ytterligare 20 % i tillväxt! Vinstmarginalen är som långsiktigt mål satt till 7 %. Vid år 2020 vill man ha nått en miljard i omsättning med en sjuprocentig vinstmarginal.

http://www.oboya.se/wp-content/uploads/2015/11/Artikel-Trade-Invest.pdf

http://www.oboya.se/om/mal-och-strategi/

Aktien:

Man har nyss genomfört en nyemission för att finansiera det nya förvärvet av CombiPot. Man fick teckningsförbindelser på ca 10 miljoner och ett stort intresse från internationella investerare.

http://www.oboya.se/2015/10/oboya-horticulture-industries-ab-genomfor-nyemission/

http://www.oboya.se/2015/12/nyemissionen-overtecknad/

Man har en välfylld kassa och en god likviditetsbalans. Man har haft en burnrate på ca - 3 miljoner per kvartal http://www.oboya.se/wp-content/uploads/2014/09/Delårsrapport-Q3-2015-Org.pdf . Jag beräknar att man går plus från och med Q4 2015 eller Q1 2016 beroende på sparprogrammet. Därmed har man inget negativt resultat och därmed kan vi räkna med att gå plus istället för att betala ca 3 miljoner kronor per kvartal för att driva företaget. Man har uttalat sig i många pressmeddelanden att man inte var nöjda med resultatet för Q1-Q3 2015 och att lönsamheten skall sättas i fokus nu https://www.avanza.se/placera/telegram/2015/11/05/oboya-har-lonsamhetsfokus-for-2016-manga-bolag-till-salu-vd.html . Man kommer också att fokusera på att bli mer kända bland investerare då omsättningen i bolagets aktie är i närmaste obefintlig.

Omsättningen mellan 2017-2020 är bara exempel på vad omsättningen kanske landar på om man skall nå målet på en miljard till 2020.

År - 2016

400 * 0.05 = 20

År - 2017

600 * 0.055 = 33

År - 2018

700 * 0.06 = 42

År - 2019

800 * 0.065 = 52

År - 2020

1000 * 0.07 = 70

Man har en del lån men balansräkningen är stabil och dessa är långsiktiga och man betalar främst ränta. Därmed har man råd med exempel utdelning eller fler förvärv i framtiden.

BV nu = 100 miljoner

100 / 20 = P/E 5

100 / 33 = P/E 3

100 / 42 = P/E 2.4

100 / 52 = P/E 1.9

100 / 70 = P/E 1.4

Dagens kurs - 7kr

Med P/E 25 får vi dessa olika kurser:

2016 - 31 kr

2017 - 51 kr

2018 - 66 kr

2019 - 81 kr

2020 - 110 kr (Värderingen är nu 1.75 miljarder för ett bolag som omsätter 1 miljard och har en nettovinst på 70 miljoner. Detta innebär med P/E 25 en aktiekurs på 110kr. En procentuell vinst på ca 1 600 %.)

Bolaget är oerhört attraktivt och har gått under radarn länge nu trots att det är ett av de största bolagen på aktietorget räknat till omsättning. Man har länge låtit tillväxten stoppa lönsamheten men nu har man skiftat om och har nu ett större fokus på lönsamheten. Just nu är BV 100 miljoner alltså endast 1 / 3 av omsättningen.

Min egna tro är att bolaget kan nå en kurs från allt mellan 20-40 kr (285-570 %) inom kort och i slutet av 2016 borde den stå i 35kr +. Detta om bolaget utvecklas som förväntat av ledningen.

År 2020 skulle det inte förvåna mig om vi hittar bolaget på mid cap och som en respekterad förvärvskoncern i en marknad där man har dominans. De flesta stora bolagen har just samma taktik som Oboya - Tillväxt & Förvärv.

Läs också gärna dessa olika analyser med mer fakta. Man har t.ex. intervjuat VD:n i en.

http://www.aktiespararna.se/Artikelarkiv/Borsnotiser/2014/oktober/Marknadspotentialen--ar-70-miljarder-kronor/?lb=no&kampanj=pop-up-nej-tack

http://www.oboya.se/wp-content/uploads/2015/11/Annons-okt-2015-Final.pdf

http://www.oboya.se/wp-content/uploads/2015/11/Artikel-Trade-Invest.pdf

http://www.redeye.se/aktiebloggen/oboya-horticulture-industries-b/oboya-horticulture

(http://www.redeye.se/aktiebloggen/stockpickingfavoriter-just-nu)

Presentation av Asien VD:n Robert WU. Han jämför bolaget med New Wave och ger en väldigt god bild över företaget. Tre av ledningen tillhörde och jobbade på New Wave. VD:n ser talar också om en unik marknadsposition utan direkta konkurrenter för deras nisch.

http://aktiespararna.media.fnf.nu/25/stora_aktiedagen_falkoping_2014/13/59

Disclaimer

[Denna analys skall inte ses som rådgivning då den främst är till för att höja marknadens intresse för det valda bolaget. Jag råder alla att göra en kritiskt bedömning av denna analys och göra en egen självständig analys av bolaget innan man köper aktier. Källorna kan inte garanteras vara korrekta. Jag garanterar inte heller korrektheten av siffror eller uträkningar. Min egna placeringshorisont är oftast daytrading och jag äger aktier i bolagen jag analyserar. All aktiehandel innebär en risk, som kan innebära större förluster än intäkter. Läs också den utförligare versionen av disclaimern här - http://alphasanalyser.blogspot.se/2016/01/disclaimer.html

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?