Post entry

Det nya Oasmia

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

.

Uppdatering 2020-03-30

Oasmia har slutit ett globalt strategiskt samarbete med det amerikanska bolaget Elevar för kommersialisering av Apealea, med en upfront payment om 20 MUSD, milstolpsbetalningar med potential upp till 678 MUSD samt tvåsiffriga procentuella royalties. Ett mycket viktigt avtal - och steg - i utvecklingen av Oasmia.

Elevar och Oasmia ska ha ett Pre-NDA möte med FDA i April gällande Apealeas ansökan om marknadsgodkännande. Om mötet går bra, kan Elevar och Oasmia skicka in ansökan redan i år (vilket är kommunicerat av Elevars huvudägare HLB). Efter inskickad NDA tar det ca. nio månader till godkännande om allt flyter på utan problem. Man borde med andra ord kunna räkna med att Apealea kommer att bli godkänt på den amerikanska marknaden någon gång under 2021.

2020-03-18

Den nya ledningen i Oasmia har efter drygt ett års arbete nått en punkt då det är dags att omvandla planer till handfast agerande och leverans. Till skillnad från det tidigare ledningen har de visat att de vet vad de håller på med och jag är övertygad om att de kommer att leverera vad de lovat, och detta i närtid.

Oasmia står inför en mycket spännande framtid där det finns mycket stora värden som kan komma att realiseras inom en snar framtid. Det kommer med största sannolikhet starta med ett partneravtal för Apealea, för att sedan fortsätta med en rad utlicensieringsavtal för XR17-teknologin, vilket är Oasmias guldägg.

Jag tror att vi står inför en större uppvärdering när allt detta börjar att realiseras.

Värdedrivande framtida händelser

Följande närtida händelser ser jag som mycket värdedrivande:

  • Partner EU (Sub-partner till Elevar) (2020)
  • Nästa steg för Docecal. Ev. partneravtal (2020)
  • AdvaVet
  • Utlicensiering av XR17
  • FDA-asökan för Apealea (2020)
  • FDA-godkännande för Apealea (2021)
  • Försäljning i Ryssland (all ev. försäljning ser jag som ren bonus)
  • Diverse övriga markndsföringsansökningar för Apealea (som baseras på EMA-godkännandet. Sköts nu av Elevar) (2020)

Om Oasmia

Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm.

Oasmias patenterade nanoteknologi XR17

Ett stort problem inom dagens läkemedelsindustri är att många lovande substanser är svårlösliga i vatten. Eftersom en vuxen människokropp består till ungefär 60% av vatten, måste svårlösliga substanser göras vattenlösliga för att uppnå önskad effekt och inte orsaka oönskade biverkningar. I många fall kasseras den lovande substansen när det visat sig att den är svårlöslig eller måste olika tillsatser i form av exempelvis polymerer användas. I värsta fall kan dessa tillsatser ge upphov till svåra biverkningar.

Detta problem är vanligt inom onkologin där många bevisat effektiva substanser är svårlösliga och tillsatser krävs för att dessa ska kunna ge effekt. Biverkningar orsakade av tillsatserna har accepterats eftersom dessa substanser är effektiva och alternativet skulle annars vara att patienten avlidit. Oasmias patenterade nanoteknologi XR17 har förmågan att göra svårlösliga ämnen lösliga i vatten. Detta sker genom att bilda nanopartiklar i storleksordningen 20 till 60 nanometer. Som jämförelse kan nämnas att DNA-strängen är två nanometer bred, en röd blodkropp ungefär 7 000 nanometer och ett hårstrå cirka 70 000 nanometer. Eftersom XR17 i sig självt är icke-toxiskt kan både behandlingar effektiviseras och biverkningar elimineras. Detta leder till både kostnadsminskningar för hälsovården, då den tid patienten behöver vistas på sjukhuset kan reduceras, samt en hälsomässig vinst för patienten, eftersom biverkningar mildras. Nanopartiklarna som XR17 bildar kallas miceller och har ett vattenlösligt yttre och ett fettlösligt inre, vilket gör att molekyler som är svårlösliga i vatten innesluts i micellen och resultatet är en vattenlösning med nanopartiklar. Denna flexibilitet innebär att XR17 kan användas för en mängd olika läkemedelssubstanser och dessutom kan en formulering med XR17 innehålla fler än en aktiv substans.

Projektportfölj

Human health

APEALEA/PACLICAL

Paclical/Apealea är en formulering av XR17 och paklitaxel i vattenlösning. Paklitaxel är en av världens mest välanvända anticancersubstanser och ingår i standardbehandlingen av en mängd olika cancerformer, bland annat lungcancer, bröstcancer och äggstockscancer. Apealea består av ett frystorkat pulver som löses upp i normal infusionslösning. Produkten är godkänd för behandling av äggstockscancer i Ryssland där den har namnet Paclical. Vidare har produkten status som särläkemedel i USA avseende indikationen äggstockscancer. I Ryssland distribueras Paclical av Oasmias partner Hetero Group. I Turkiet och Israel har Medison Pharma distributionsrättigheterna. Under 2016 ansökte Oasmia om marknadsgodkännande av Apealea i EU för behandling av äggstockscancer baserad på publicerade positiva resultat om tid till återfall (Progression Free Survival) och en positiv risk/nytta-profil. I april 2016 presenterade bolaget överlevnadsdata för produkten som var i linje med de tidigare publicerade resultaten gällande tid till överlevnad och dessa resultat möjliggör en ansökan om marknadsföringstillstånd till FDA för USA-marknaden och har adderats till EU-ansökan. Vidare har bolaget även publicerat resultat från en studie på bröstcancer som visar att Apealea och det godkända läkemedlet Abraxane uppvisar en i stort sett identisk farmakokinetik. En dosfinding studie för veckovis behandling i metastaserande bröstcancer färdigrapporterades i slutet av 2016. Utöver utvecklingen av Apealea för behandling av äggstockscancer har Bolaget för avsikt att öka den kommersiella potentialen hos Apealea genom att påvisa dess potential i förhållande till andra paklitaxelbaserade behandlingar genom fler kliniska studier. Bolaget är av uppfattningen att data från de planerade studierna kommer ge stöd åt dess strategi att få Apealea godkänt för ett flertal cancerindikationer. Härutöver kan dessa data användas i Bolagets diskussioner med myndigheter och läkare för att bidra till breddad marknadsacceptans av Apealea.

DOCECAL

Docecal är en patenterad formulering av XR17 och docetaxel. Docetaxel är en vidareutveckling av paklitaxel och har fått mycket stor användning inom framför allt behandling av prostatacancer, lungcancer och bröstcancer. Marknaden för docetaxel uppskattas vara dubbelt så stor som den för paklitaxel. Docecal är Bolagets patenterade formulering av docetaxel, den aktiva substansen i Taxotere (Sanofi). Taxotere är ett välanvänt kemoterapeutiskt preparat som genererade globala försäljningsintäkter som översteg 3 miljarder USD år 2010, samma år som patentet för läkemedlet löpte ut. Taxotere innehåller etanol som ges intravenöst. Etanol kan ha negativa effekter på patienter och FDA har specifikt utfärdat varningar för injecerbara läkemedel som innehåller etanol. Taxotere innehåller även lösningsmedlet Polysorbate 80, vilket är kopplat till allvarliga biverkningar som till exempel akut hypersensitivitet och ödem. För att minimera dessa effekten av Polysorbate 80 genomgår patienterna ofta premedicinering med steroider. Likt Apealea innehåller Docecal inga toxiska lösningsmedel. Bolaget är av uppfattningen att Docecal kan bära likvärdiga eller potentiellt större mängder docetaxel jämfört med Taxotere utan de biverkningar orsakade av Polysorbate 80 och, ifall det blir godkänt, konkurrera med Taxotere och generiska versioner av Taxotere.

DOXOPHOS

Doxophos är en patenterad formulering av XR17 och doxorubicin. Doxorubicin har använts inom cancerbehandling sedan 1950-talet. Bland annat används det för att behandla leukemi, bröstcancer och lymfom. Bolaget planerar det kliniska programmet men avvaktar att starta det innan säkerhetsdata från den pågående studien med Doxophos Vet redovisats. Oasmia erhöll i augusti 2017 marknadsgodkännande av Doxophos i Ryssland.

XR19

En unik formulering av två mycket välanvända och effektiva cytostatika tillsammans med XR17 som kan ges i en infusion. Det är ett helt nytt koncept och har potential till att både effektivisera dagens kombinationsbehandlingar och utgöra ett nytt terapival för indikationer och patientgrupper som idag inte varit föremål för kombinationsterapier. Cytostatikapreparat har historiskt sett används som enskilda preparat. Idag har kombinationsterapier blivit standardbehandling för många cancerformer som t ex äggstockscancer, första linjens bröstcancer, prostatacancer och lungcancer. XR19 är en kombination av XR17 och två frekvent använda cytostatika substanser i en och samma micell. XR19 använder sig av en mekanism för dubbel inkapsling och frisläppande av de cytostatiska substanserna i en och samma infusion och kan utgöra en ny plattform för framtida utveckling av produktkandidater. Genom att kombinera två cytostatika i en formulering är Bolaget av uppfattningen att XR19 kan komma att ge läkare möjlighet att dosera cytostatika i en enda infusion i stället för genom två på varandra följande infusioner. Bolaget är av uppfattningen att infusionstiderna på detta sätt kan sänkas, sjukhusbesöken kortas och behandlingskostnaderna sänkas. Bolaget utvärderar just nu XR19 i prekliniska studier.

Animal Health

Det är i dagsläget oklart vilka planer Oasmia har för Advavet, men det finns stort potentiellt värde här, som kan komma att realiseras i närtid. Jag räknar med att Oasmia kommunicerar vilka planer de har för Advavet under H1-20.

PACCAL VET

Paccal Vet är en ny XR17-baserad formulering av paklitaxel. Paklitaxel är ett väletablerat och brett använt cytostatikum som i sig är praktiskt taget olösligt i vatten. Paccal Vet är Bolagets första produkt inom veterinäronkologi. Bolagets hade tidigare en affärspartner Abbott Animal Health (den veterinärmedicinska divisionen av Abbott Laboratories), ett ledande företag inom området djurhälsa, som lanserade produkten under sommaren 2014. Tidigt 2015 blev Abbott Animal Health uppköpta av Zoetis (fd Pfizer Animal Health). Kort därefter och av andra anledningar implementerade Zoetis ett omfattande rationaliseringsprogram av sin verksamhet där man återgick till att fokusera inom sina huvudområden, där denna typ av husdjursmedicin inte ingick. Oasmia fick därmed åter, utan vederlag, samtliga rättigheter för Paccal Vet och Doxophos Vet. Paccal Vet är det första injicerbara cytostatika som godkänts för försäljning för behandling av skivepitelcancer och juvertumörcancer hos hundar. Bolaget fick i februari 2014 villkorligt godkännande under MUMS-beteckningen på den amerikanska marknaden från FDA för Paccal Vet för behandling av ej opererbara juvertumörer i stadie III, IV eller V och opererbar samt ej opererbar skivepitelcancer. För båda indikationerna gäller att tumörerna inte tidigare behandlats med varken cytostatika eller strålning. Villkorat godkännande tillåter veterinärer att behandla hundar med Paccal Vet för godkända cancersjukdomar. Oasmia har under tiden som Abbot Animal Health respektive Zoetis sålde produkten konstaterat att biverkningsprofilen för behandlade hundar var något som störde veterinärerna då de ofta fick bistå djurägarna att behandla hundens illamående vilket är en naturlig följd av behandling av starka doser cytostatika. För att förbättra detta men förhoppningsvis bibehålla effekten på en bra nivå förbereder bolaget en ny studie med lägre dos. För att möjliggöra detta återtog Oasmia sitt villkorade godkännande i januari 2017. Baserat på den planerade studien i USA kommer bolaget sedan att ta beslut hur man ska gå vidare för att erhålla full registrering i USA respektive Europa. Utöver kommersialiseringen och utvecklingen av Paccal Vet för hundar kan Bolaget även komma att undersöka användningen av Paccal Vet för katter. Bortsett från Paccal Vet finns för närvarande inget injicerbart cytostatikum med särskilt godkännande för husdjur, även om läkemedel för människor ofta används utanför sitt tilltänkta användningsområde.

DOXOPHOS VET

Doxophos Vet är en patenterad formulering av doxorubicin i kombination med XR17. Oasmia utvecklar Doxophos Vet för behandling av lymfom, som är en av de vanligaste cancerformerna hos hundar. Doxophos Vet är beviljad MUMS-beteckning i USA för indikationen lymfom. Oasmia har genomfört en fas I-studie med Doxophos Vet för att fastställa dosen för det kommande kliniska programmet. Oasmia har färdigställt studierapporten för fas I-studien som kommer att vara en del av ansökan om villkorat godkännande hos FDA. I februari 2015 påbörjades en fas II-studie vars primära mål är responsfrekvens hos de behandlade hundarna. Studien har pågått under hela 2016. Fas II-studien kommer att ligga till grund för att ansöka om villkorat godkännande i USA för behandling av lymfom i hund. I en uppföljningsstudie kommer hundarna att följas till återfall. Alla hundar har behandlats med minst en dos och rekryteringen är avslutad. Resultat förväntas under 2018. Om resultaten är positiva planerar Bolaget att initiera en större fältstudie med Doxophos Vet vilket behövs för att erhålla fullt godkännande och denna studie är planerad att börja efter att “proof of concept”-studien är avslutad och diskussioner med FDA och EMA har genomförts.

Marknad för Human Health

En ny inriktning som det satsas på hårt från den nya ledningen är att kombinera Oasmias preparat med immunoterapier. Detta är något som Oasmias konkurrent Abraxane har gjort mycket framgångsrikt och det visar vilken enorm potential det finns för Oasmias preparat på denna marknad.

Cancermarknaden i stort

Cancer är en allvarlig och vida spridd sjukdom. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) avled uppskattningsvis 8,8 miljoner människor av cancer 2015 vilket är närmare var sjätte person som avlider i världen. Antalet cancerfall i världen förväntas över de kommande två årtiondena öka med 70%. Framför allt är det den ökade livslängden i världen som bidrar mest till ökningen av cancerfall. Marknaden för cancerläkemedel överstiger 100 miljarder dollar och är i värde det största segmentet inom läkemedelsindustrin. Marknaden förväntas uppgå till närmare 150 miljarder dollar 2018.1 Trots utvecklingen och introduktion av nya läkemedel för cancerbehandling förblir cytostatika i kombination med andra behandlingar som t.ex. kirurgi och strålbehandling den primära behandlingsformen av cancer världen över. Cytostatika fungerar vanligen genom att de hindrar celldelning. På så sätt hämmas reproduktionen av cancerceller och tumörtillväxten bromsas. Många nya läkemedel som godkänts för cancerbehandling används tillsammans med ett eller flera cytostatika. Dessutom är många läkemedelskandidater under utveckling inte vattenlösliga och kräver innovativa formuleringar för att kunna användas intravenöst.

Den huvudsakliga konkurrenten till Oasmias produkt Apealea är Abraxane, som marknadsförs av Celgene i större delen av världen och av Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. i Japan. Abraxane innehåller mänskligt albumin kopplat till paklitaxel. Enbart för Celgenes genererade produkten intäkter om 992 miljoner dollar år 2017.2 Abraxane har de senaste åren sett stor tillväxt i kombination med immunoterapier. Just kombinationen med immunoterapier har Oasmia identifierat som ett prioriterat område för Apealea. Den aktiva substansen i docecal är docetaxel, vars patent började gå ut 2010. Numera består konkurrensen av en mängd olika generiska preparat tillsammans med originalprodukten Taxotere, som marknadsförs av Sanofi. Innan patentet gick ut sålde produkten för ca 3 miljarder dollar år 2010.

ÄGGSTOCKSCANCER

Cancer i äggstockarna eller äggledarna är en allvarlig sjukdom som inte sällan är dödlig ifall den upptäcks sent och metastaser har hunnit bildas. Symptomen är diffusa, vilket gör sjukdomen svårdiagnosticerad och att den ofta upptäcks sent. 11,7 kvinnor per 100 000 beräknas få sjukdomen årligen och 46,5% av kvinnorna lever med sjukdomen i mer än fem år. I Sverige rapporteras drygt 700 fall årligen.3 Den i pengar största regionala marknaden är USA som förväntades ha drygt 22 400 fall under 2017 och drygt 14 000 som avled i sjukdomen.4

BRÖSTCANCER

Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna och 124,9 kvinnor per 100 000 får sjukdomen årligen vilket enligt WHO är ca 1,38 miljoner kvinnor. Överlevnaden har ökat substantiellt och 1975 överlevde ca 75% av alla patienter mer än fem år medan idag så är siffran strax över 90%. Ungefär 500 000 kvinnor i världen avlider av sjukdomen årligen. I Sverige drabbades 9 400 kvinnor år 2015.5

Marknaden för Animal Health

VETERINÄRMEDICIN

USA är den enskilt största husdjursmarknaden med 78 miljoner hundar och 86 miljoner katter, enligt American Pet Products Association (APPA) 2015-2016 National Pet Owners Survey. 44% av de amerikanska hushållen har hund och 35% har katt. Marknaden för veterinärtjänster avseende husdjur uppskattades till 15,9 miljarder USD 2016 enligt APPA. Enligt The European Pet Food Industry Federation 2014 Facts & Figures, hålls uppskattningsvis 80 miljoner hundar och 97 miljoner katter som husdjur i Europa. Särskilt hundar behandlas veterinärmedicinskt i allt större utsträckning. Enligt APPA har uppskattningsvis 78 procent av hundägarna i USA behandlat sina hundar med läkemedel 2010, jämfört med 50 procent 1998. Den ökade viljan att betala beror till stor del på en förändrad attityd hos ägarna i förhållande till sina husdjur, vilka i utökad utsträckning betraktas som en familjemedlem. Ägarna är följaktligen villiga att söka högkvalitativ veterinärmedicinsk vård för sina husdjur.

CANCER HOS DJUR

Enligt Center for Cancer Research och CanineCancer.com diagnosticeras uppskattningsvis sex miljoner hundar med cancer varje år i USA. Av dessa utgörs ungefär en tredjedel av hudcancer. Cancer hos djur är snarlik cancer hos människor. Risken att drabbas ökar med stigande ålder. Vissa cancerformer är mer vanliga inom vissa djurslag, till exempel är lymfom den vanligaste cancerformen hos hund. De flesta existerande cytostatika för intravenöst bruk har utformats för människor och har inte optimerats eller kliniskt testats för djur. Detta medför att det är svårt att göra en korrekt bedömning av totalmarknaden och prognostisera dess tillväxt. Bland veterinärer finns ett stort intresse för nya behandlingsmetoder som är specifikt anpassade för djur.

Att fler läkemedel godkänns för användning på djur förväntas bidra positivt till marknadsutvecklingen. Förbättrade kunskaper om diagnostisering av cancer samt cancerbehandling leder till att fler hundar får behandling. Därtill förbättras tillgången på onkologspecialister och veterinärer tenderar att bli mer och mer villiga att remittera till specialister.

MASTOCYTOM

Mastocytom är en typ av hudcancer som uppkommer när så kallade mastceller börjar dela sig okontrollerat. I första hand behandlas mastocytom genom operation, men i många fall kan inte tumören operera och då behövs cytostatika. Idag finns två registrerade produkter för behandling av mastocytom – Masivet och Palladia. Dessa två produkter hämmar ett specifikt protein (tyrosinkinas), men innebär livslång behandling eftersom de enbart håller sjukdomen i schack. Kan inte sjukdomen behandlas leder den till döden, men många hundar avlivas dock tidigare.

LYMFOM

Lymfom är den vanligaste cancersjukdomen hos hundar. Det finns inget registrerat läkemedel för bred behandling av lymfom i hund, utan veterinärer använder humanläkemedel i behandlingsmetoder som anpassas för sällskapsdjur.

Framtida händelser

Oasmia har en mängd av potentiella händelser som samtliga kan vara extremt kursdrivande var och en för sig. Jag bedömer att det snarare är en fråga om när än om dessa händelser inträffar.

Partner Apealea

Oasmia fick Apealea godkänt av EMA i September 2018. Eftersom Oasmia har burit alla utvecklingskostnader på egna axlar borde ett distributionsavtal kunna bli väldigt fördelaktigt för Oasmia höga upfront- och milestone-betalningar. Oasmia är ensamma med sin produkt i den aktuella sjukdomsindikationen. Källa

Oasmia saknar distributionpartner för i stort sett alla större marknader (Ryssland undantaget). Om det blir en eller flera partners återstår att se. Oasmia tycks föredra en global partner när det gäller Apealea. Sedan behövs även en partner för vidare utveckling och försäljning av Docecal och Oasmias övriga preparat. Om det blir samma partner som för Apealea återstår att se, men jag ser det som troligt att så nödvändigtvis inte är fallet.

Partnerskap för Docecal

Sven Rohmann har kommunicerat att Oasmia i närtid kommer att annonseras vad nästa steg för Docecal är, det kommer krävas vidare studier och även här förväntar jag mig ett partnerskap av någon form. Prostatacancer är den troliga indikationen de kommer att sikta mot.

FDA-asökan för Apealea

Det positiva EMA-beskedet för Apealea gör att sannolikheten höjs för ett USA-godkännande och andra regioner som Sydamerika och Asien.

Den amerikanska marknaden är den överlägset största och viktigaste marknaden för Oasmias produkter.

Diverse övriga markndsföringsansökningar

I och med EMA-godkännandet kan Oasmia även ansöka om marknadsföringsgodkännande på en rad andra marknader.

Advavet

Oasmias veterinärtillgångar har separerats från moderbolaget och skulle enligt tidigare styrelses plan särnoteras på den amerikanska börsen. Om det fortfarande är planen är oklart, och jag väntar mig mer information om vägen framåt för Advavet under H1-20. Baserat på en oberoende värdering (enligt gamla styrelsen, så ta detta med en nypa salt), gjord av en av de fyra stora globala revisionsbyråerna, har de bedömt att marknadsvärdet av bolagets immateriella rättigheter avseende Oasmias cancerprodukter för djur, Paccal Vet och Doxophos Vet, till att ligga i spannet 75 – 80 miljoner USD. Denna oberoende värdering skulle vid en potentiell transaktion kunna variera från nämnda spann.

Utlicensiering av XR17

Detta är ett affärsområde med enorm potential. Utlicensiering av XR17 har potential att inbringa miljardintäkter för Oasmia, och detta i relativ närtid. Även här räknar jag med att ett första avtal kommer att presenteras under 2020. Under 2021 kan flertalet avtal komma. I XR17 finns en gränslös potential som kan appliceras på hundratals existerande produkter, och kan inbringa såväl engångs- som återkommande royaltyintäkter till Oasmia i årtionden framöver.

Oasmia har med XR17 utvecklat nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. XR17 är dock inte begränsat till att användas med endast cytostatika, det kan användas med en rad andra så kallade API. Enkelt uttryckt kan XR17 göra att såväl nya som gamla preparat får förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden, och även längre patentskydd.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?