Post entry

Nynoterade Attana – Påskyndar utvecklingen av nya läkemedel

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Attana har alla möjligheter att bli en lyckad investering. Senaste veckan har två PM presenterats som visar på att deras metod att påskynda utvecklingen av nya läkemedel är något som det finns en stor efterfrågan på. Bolaget noterades onsdagen den 7 mars och teckningskursen var 0,60 SEK. Attana handlas fortfarande under teckningskursen. Igår torsdag stängde kursen på 0,58 SEK, vilket ger en mycket tilltalande värdering på 70,6 MSEK.

Attanas affärsidé är att snabbt tillhandahålla kvalitetssäkrade forskningsresultat till läkemedelsbolag och forskare baserat på bolagets patenterade teknologier, för att effektivisera de långa och kostsamma processerna inom läkemedelsutveckling.

Läkemedelsindustrin investerar årligen nära 1 500 miljarder SEK på forskning och utveckling av nya läkemedel. Läkemedelsbolagen söker kontinuerligt efter nya verktyg och processer för att effektivisera sin forskning och utveckling.

Med Attanas unika teknik kan experiment som tidigare endast kunde göras på djur nu utföras som enklare laboratorieexperiment. Forskare kan därmed tidigt i utvecklingsprocessen utvärdera hur en läkemedelskandidat verkar i människokroppen och upptäcka risker för biverkningar. Med tekniken går det bland annat att se hur starkt, fort och länge läkemedlet binder till mänskliga celler, samt få svar på vad det är som gör att ett läkemedel verkar eller inte verkar som förväntat.

Tekniken bygger på en biosensor som består av ett mätinstrument, till exempel en våg eller ljusdetektor, och en identifieringsmetod, exempelvis en läkemedelsmolekyl som interagerar med sin tänkta receptor i kroppen. Med tekniken kan läkemedelskandidater studeras i en biologisk miljö som efterliknar den som finns i kroppen. Den kunskap och teknik som Attana tillhandahåller används av kunder för att maximera effekten av deras läkemedel och för att minimera biverkningarna innan man påbörjar kostsamma djurförsök och kliniska studier. Attana kan minska företagens utvecklingskostnader, öka sannolikheten till godkända läkemedel och tidigarelägga försäljningsintäkter.

Utvecklingstiden för att få ut ett nytt läkemedel på marknaden är oftast 10-15 år och patenttiden för läkemedel löper under 20-25 år. De största läkemedlen kallas blockbusters (storsäljare) där kan vinsten uppgå till så mycket som 8 miljoner dollar dagligen, tänk då vad ett år med extra försäljningsintäkter kan innebära för läkemedelsbolagen.

Det är enligt Aastrup "inget snack" om att Attana kommer att bli ett miljardbolag - frågan är bara hur snabbt det går.

Ett uttalande från bolagets VD Teodor Aastrup som fått en del negativ kritik. Att Attana även utger sig för att vara en säker Biotech investering har också ifrågasatts. Vilket tros vara en anledning att erbjudandet inte tecknades fullt ut. 

Attana har en patenterad färdig produkt samt över 50 befintliga kunder, vilket skiljer sig ifrån många andra biotech-bolag som inte kommit så långt i utvecklingen.

Även om det är en bra bit till att bli ett miljardbolag är Attana en mycket intressant investering till dagens börsvärde på ca 70,6 MSEK. Att VD själv äger ca 30 procent av aktierna tyder på stark tilltro till bolaget och dess framtid. 

Attana har nått teknisk, vetenskaplig och kommersiell validering och är nu redo för en kommersiell expansion. Bolaget har uppmärksammats i mer än 100 vetenskapliga artiklar.

Även Amerikansk TV (USA Today) har tidigare uppmärksammat Attanas teknik som beskrivs kunna bli nästa generations medicinteknik.

Kunder och Avtal

Några av Attanas kunder är stora globala läkemedelsbolag som AstraZeneca, Amerikanska Abbot Laboratories samt Schweiziska Roche Holding.

Kontaktade VD Teodor Aastrup per telefon bland annat angående deras kundrelationer. Han berättar att de startat ett projekt med AstraZeneca, Akzo Nobel Pulp och Performance Chemicals AB som kordineras via Karlstad Universitet. Projektet startades i November 2017 och löper i tre års tid med en budget på 20 MSEK. Slår samarbetet väl ut med t.ex AstraZeneca och de börjar använda sig av Attanas teknik i stor skala i sin läkemedelsutveckling kan det vara intressant att äga aktier i Attana.

Sedan noteringen har bolaget redan levererat två PM varav ett handlade om en kontraktforskningsorder från ett globalt pharmabolag på ett initialt ordervärde på överstigande 200.000 SEK. Bolagets bedömning är att en lyckad förstudie med stor sannolikhet kommer att generera ytterligare uppdrag framöver.

Det presenterades även ett PM om ett femårigt distributionsavtal med HVD Life Sciences som innebär att HVD kommer att vara Attanas representant i Asien, Ryssland inklusive CIS/NIS, Östeuropa, Sydösteuropa och Österrike. De två parterna har redan tidigare samarbetat under ett antal år i Östeuropa. Det nu aviserade avtalet kommer att förstärka Attanas säljinsatser avsevärt, uppger bolaget.

Cancerprojekt

År 2013 identifierade danska forskare en ny generisk cancertarget baserat på Attanas teknik, vilket får anses vara en stor framgång för Attana. Även Expres2ion har använts sig av Attans teknik i sitt arbete att ta fram ett Cancervaccin.

Attana kan ha goda möjligheter att tillsammans med någon av sina kunder utveckla ett effektivt cancerpreparat.

Ingemar Kihlström som har rötter från Astra Zeneca sitter med i Attanas styrelse. Han är även ordförande i bolag som Spectacure och Respiratorius- vilka på olika sätt forskar kring cancer. Ingemar har även uppdrag i Prolight Diagnostics AB.

Marknaden och konkurrenter

Läkemedelsindustrin investerar årligen nära 1 500 miljarder SEK på forskning och utveckling av nya läkemedel. Avkastningen på utvecklingen av nya läkemedel har sjunkit från 10% 2010 till 3,7% och den genomsnittliga kostnaden för ett nytt läkemedel att nå markanden är omkring 15 miljarder SEK. En stor anledning till de höga kostnaderna är att färre än 10% av de läkemedelskandidater som når dem kliniska faserna blir godkända för marknaden.

Attanas mål är att genom vår patenterade teknik effektivisera läkemedelsutvecklingen så att fler än 10% klarar de kliniska studierna och därmed att fler läkemedel blir godkända. Ett toppsäljande läkemedel omsätter mer än 100 miljarder SEK årligen. Attana bedömer att deras marknad uppgår till minst 25 MSEK.

Bolaget ska nu öka sina priser och marginalerna beräknas då hamna på omkring 50-80 procent vid full betalning från kunderna.

Inom uppdragsforskning finns det många olika aktörer, dock ingen som konkurrerar direkt med Attana då deras uppdragsforskning är baserad på sin patenterade teknik. Dock ser Attana affärsmöjligheter att vidga sitt erbjudande för uppdragsforskning, vilket kan komma att leda till en ökad konkurrenssituation.

Aktien

Attana handlas på NGM Nordic MTF (ATANA MTF) Teckningskursen var 0,6 SEK. Det finns 121 763 501 st aktier i Attana AB vilket till gårdagens stängningskurs på 0,58 SEK vilket motsvarar ett börsvärde på 70,6 MSEK.

Har även fått fram uppgifter angående lock-up avtal efter mitt samtal med VD Teodor Aastrup. Han berättar att han själv- samt medgrundaren Samir Fostock (via bolag) och styrelseordförande Arne Nabseth som tillsamans äger ca 46 procent av bolaget. 80 procent av dessa aktier är under lock-up avtal i 12 månader.

Bolaget Dividend Sweden (aktieägare i Attana) beslutade om en vinstutdelning på ca 4 000 000 Attana aktier till sina aktieägare. För 28 st aktier i Dividend Sweden erhölls 1 st aktie i Attana. Det kan tänkas vara en av anledningarna till varför Attanas aktie sjönk så kraftigt i kurs under de första handelsdagarna då många säkerligen tog hem vinsten direkt. En ytterligare förklaring kan ligga i att Svenska Handelsbanken AB (SHB) har nettosålt stora mängder aktier under flera dagar. I tisdags nettosålde SHB 2 347 000 st aktier och fortsatte på onsdagen med att nettosälja 526 898 st aktier. Igår torsdag hade SHB inte sålt en enda aktie och aktiekursen kunde börja röra sig uppåt.

Attanas börsvärde känns mycket tilltalande

Två andra bolag som liknar Attana och använder sig av en teknik med biomarkörer i sin forskning är Oncology Venture och Medical Prognosis Institute som nyligen har kommit överens om en företagsfusion. De har en teknik som möjliggör flera olika strategier för att kapitalisera på resultatet av forskningen och bolagen kompletterar varandra väl. I Oncology Ventures fall har de valt att fokusera på två saker. Dels att hjälpa läkemedelsbolag att välja ut rätt läkemedelsmolekyler till rätt sjukdom, samt att köpa nedlagda läkemedelsprojekt och själva använda sin teknik för att få dessa läkemedel till marknaden. Attana är verksamma inom liknande område och har minst lika stor potential. De har också valt att hjälpa läkemedelsbolag att lyckas men skulle naturligtvis själva också kunnat göra utvecklingsprojekt. Ser man till omsättningen (2016) och nuvarande börsvärde är det väsentliga skillnader:

Oncology Ventures värderas till 240 MSEK, omsättning ca 2 MSEK

Medical Prognosis Institute värderas till 267 MSEK, omsättning ca 8 MSEK

Attana värderas till 70,6 MSEK, omsättning ca 10 MSEK

Är dessa andra två bolag övervärderade eller är Attana undervärderade? Anser det sistnämnda är det mest troliga. Möjligheten till en stor uppvärdering finns helt klart i Attana om man jämför omsättning kontra börsvärde för jämförbara bolag.

Anser att aktien är lågt värderad, både ur en börspsykologisk synvinkel (0,58 SEK) men även ur ett värderingsperspektiv.

Skulle Attana värderas i linje med Oncology Ventures och Medical Prognosis Institute innebär det en aktiekurs mellan 1,97-2,19 SEK.

Äger själv aktier i bolaget. All handel med aktier medför risk, beslut sker på eget ansvar.

https://www.youtube.com/watch?v=9p43Ivmg7_I

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2162402X.2017.1408749

https://www.avanza.se/placera/telegram/2018/03/13/attana-attana-tecknar-femarigt-distributionsavtal-med-hvd-life-sciences.html

https://www.avanza.se/placera/telegram/2017/11/27/attana-attana-ska-kunna-na-marginaler-pa-50-80-procent-vd.html

https://www.avanza.se/placera/telegram/2018/03/09/attana-kontraktsforskningsorder-initialt-vard-over-200-000-kr.html

https://www.youtube.com/watch?v=9p43Ivmg7_I

https://www.avanza.se/placera/telegram/2017/11/27/attana-attana-ska-kunna-na-marginaler-pa-50-80-procent-vd.html

https://www.youtube.com/watch?v=hr7EbKUJVtE&t=1575s

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2017/03/31/medical-prognosis-institute-mpi-publishes-annual-report-for-2016.html

https://www.allabolag.se/5590163290/oncology-venture-sweden-ab

https://www.allabolag.se/5569314106/attana-ab

http://www.attana.com

https://www.youtube.com/watch?v=x4F8TdYQkaw&t=1s

https://www.nyemissioner.se/files/rights-issues/3117/prospekt.pdf

http://news.cision.com/se/attana/r/kvalitetskontroll-av-biologiska-lakemedel,c2408021

http://news.cision.com/se/sciety/r/6-5-miljoner-kronor-till-medicinteknikbolaget-attana,c2111419

http://www.attana.com/wp-content/uploads/2017/11/COBR_10298_00-Attana_IM_Teaser-20171103.pdf

http://www.oncologyventure.

http://www.medical-prognosis.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?