Post entry

NOSA Plugs - Marknadsledande medicintekniskt bolag inom intranasala andningsprodukter mot miljardvärdering.

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

NOSA Smell Training - En ny behandlingsteknik för de 20% av världens Covid-19 drabbade personerna med nedsatt luktsinne eller totalt luktbortfall. Nosa Plugs står inför en otroligt intressant och intensiv höst i samband med lanseringen världens första nasala inandningsprodukt för luktträning under Q1 2024. Vid uppmätning av Covid 19 patienters luktsinne har det visat sig att ca 20% av de fortfarande lider av nedsatt luktsinne, samt hela 5% av världens befolkning lider av så kallad Anosmia, vilket är totalt luktbortfall.

Analys av NOSA Plugs (Ticker: NOSA)

Bolagsintroduktion: (Source: Nosaplugs.com)

"NOSA är ett svenskt medicintekniskt företag som tillverkar och säljer intranasala andningsprodukter med en vision att skapa en bättre andningsupplevelse för alla. NOSA erbjuder en unik portfölj av nässkydd och medicintekniska andningsprodukter som blockerar dålig lukt, filtrerar allergener samt reducerar virus och bakterier i inandningsluften."

Bolaget noterades på Stockholmsbörsen i Mars 2023, efter ett omvänt förvärv av Frisq Holding som i och med sin försäljning av sin operativa division i november 2022 stod utan verksamhet men en välfylld kassa. 

Vad gör NOSA Plugs intressant ?

NOSA Smell Training - En ny behandlingsteknik för de 20% av världens Covid-19 drabbade personerna med nedsatt luktsinne eller totalt luktbortfall. 

Nosa Plugs står inför en otroligt intressant och intensiv höst i samband med lanseringen världens första nasala inandningsprodukt för luktträning under Q1 2024. Vid uppmätning av Covid 19 patienters luktsinne har det visat sig att ca 20% av de fortfarande lider av nedsatt luktsinne, samt hela 5% av världens befolkning lider av så kallad Anosmia, vilket är totalt luktbortfall. Luktnedsättning, behandlas idag med luktpinnar eller andra okonventionella träningsmetoder så som att lukta på starka och igenkännbara dofter så som kaffe, honung med mera. Det är också en trög och långvarig behandling, ca 3-6 månader för effekt. Nosa Plugs har här tagit fram en ny produkt som frigör essenser långsamt och över tid, med större precisering, samt appliceras i näsan, vilket gör att du inte nödvändigtvis behöver dedikera tid och uthållighet för att förbättra luktsinnet. Behandlingstiden med Nosa Smell Training förväntas bli två månader. 

I dag saknas en godkänd, CE-märkt, medicinteknisk produkt för luktträning, samt tillika efterföljsamma behandlingsprocesser. Bara i Europa och Nordamerika värderar Nosa marknaden till 150 miljarder SEK. Då Nosa idag har upphandlade produkter i Norden och Baltikum, samt är på god väg att få till avtal med NHS i UK men också etablera sig större både i DACH-länderna samt Frankrike så tros man ha en relativt rak väg in mot de etablerade vårdenheterna och bör kunna attrahera denna nya typ av behandlingsmetod.

I samarbete med professor Johan Lundström och hans forskarlag på Karolinska Institutet kommer man under hösten att genomföra en klinisk studie på 200 patienter med nedsatt luktsinne. En studie som skall vara fullt rekryterad under September månad i år. 

Därefter förväntas studien ge ett positivt utfall och en CE-märkning skall finnas på plats under Q1 2024 och tillika redo för distribution och tillverkning. Kan man i ett första skede attrahera allmänläkare i Norden och Baltikum där man redan nu är upphandlade så kommer detta ge en fin utdelning redan i ett tidigt skede.

Noteras bör också att studien samt de parametrar som behövs för godkänd försäljning är fullt finansierad med befintlig kassa. 

NOSA Slow Release - Infrastrukturen för ett helt nytt sätt att dosera läkemedel

NOSA är i förstadiet att ta fram världens första produkt för dosering av läkemedel som idag inte kan frigöras genom näsan. För detta har man genomfört en förstudie som påvisat att deras tilltänkta produkt kan lämpa sig för detta ändamål, något som skulle vara helt revolutionerande för vissa typer av diagnoser där långsam dosering skulle förbättra behandlingsmetoden. Här har man preciserat sig mot tre substanser, där det spekuleras i att det kan vara parkinson och ADHD som skulle lämpa sig med tanke på näsans länk till det centrala nervsystemet och där detta skulle få en tydlig effekt. 

Då näsan specifikt lämpar sig för vissa läkemedel då det är det enda organ som ger en direkt effekt mot det centrala nervsystemet. En långsam distribution ger heller inga spikar som både tabletter eller sprutor kan ge. 

Potentialen för denna marknad har ännu inte kommunicerats men vi kan nog spekulera i att konceptet blir uppköpt eller utlicenserat innan det når marknaden då denna typ av distribution kan bli helt revolutionerande. Det kommer ske fortsatta studier på konceptet under hösten och mer information väntas under 2024. 

NOSA Plugs - En framtida kassako 

NOSA Plugs är det gemensamma namnet på NOSA's tre produkter ute till försäljning i dagsläget. I dagsläget står NOSA Odour Control för ca 85% av intäkterna då man är upphandlade av sjukhus i Norden och Baltikum samt levererar direkt till vård-, polis- och brandkårsenheter i 14 länder i Europa i dagsläget. Utöver luktskyddet har man också nyligen lanserat NOSA Allergy filter samt NOSA Microbial Control filter. Det första mot allergener så som pollen eller päls. Det andra mot luftburna virus såsom Covid 19. 

Luktskyddet är idag upphandlat av 20 av 21 vårdregioner i Sverige, samt i i Norden samt Baltikum. Under våren har NOSA anställt säljresurser för norra Europa samt fått till ett avtal med Bunzl i UK som bland annat ägs av Mediq. Nu väntas försäljningsgodkännande av Allergy filter samt Microbial, för att med större sannolikhet landa ett avtal med NHS i UK, vilket i så fall skulle kunna få en anmärkningsvärd försäljningstillväxt. På liknande marknader har man också gjort framsteg under Q3, då man signerade sin första distributör i Australien under augusti månad. Utöver detta la man också grunden för en insats i världens mest förorenade land Indien, då man säkrade upp patenten även där för NOSA Plugs.

NOSA själva har gått ut med följande potential vid olika nivåer av marknadspenetration. Initialt riktar man in sig på 3% och således fördelar resurser därefter.

Med rätt marknadsföring och avtal kan NOSA med stor sannolikhet överskrida målet om 3% marknadspenetration de kommande två åren. Något som NOSA själva indikerat. Sjukhus och vårdhem skattar NOSAs produkter högt, tillika polis och brandkår, men vi ser också att produkten förekommer i allt större utsträckning inom andra segment. Nyligen tog Tingstad in NOSAs luktskydd till sitt sortiment vilket breddar möjligheten för att andra slutanvändare hittar till NOSAs produkter, så som slakterier, renhållningsarbetare, trädgårdsmästare, byggbolag med flera.

NOSA kan också visa att 4 av 5 förstagångsköpare av deras produkter köper eller kan tänka sig att köpa produkten igen vilket ger luft till det tillväxtmål om 80% omsättningstillväxt per år fram till 2026. 

Det finns många tydliga indikationer på att NOSA's näsfilter kan bli den kassako som man initialt kommunicerats, som också ger utrymme för att självfinansiera utvecklingen av Smell Training och Slow Release.  

NOSA Finansiella ställning samt målsättning

Bolagets tillväxtmål är att uppnå en nettoomsättning om minst 70 MSEK för räkenskapsåret 2026, motsvarande en årlig tillväxttakt om cirka 80 procent. Ökningen förväntas huvudsakligen komma från organisk tillväxt på befintliga marknader, genom etablering på nya geografiska marknader och genom bearbetning av nya kundsegment. Carlsquare's senaste uppdragsanalys av NOSA förväntade sig 86% årligt tillväxttakt. Vilket skulle medföra att målet tas något tidigare. 

Lönsamhet Bolagets långsiktiga mål är att nå en bruttomarginal om cirka 65 procent med en EBIT-marginal om minst 20 procent.

Kassa och likviditet

2025 skall företaget vara kassaflödespositiva och således kommer kassan räcka för att täcka de fortsatta kostnaderna som uppkommer i samband med utökad marknadsnärvaro under 2023 och 2024.

Noterbart är också att NOSA idag är i stort sätt skuldfria, med undantag för en kreditlån på 1 miljon kronor, trots att man är ett producerande bolag och äger både tillverkning och anläggning. I dessa tider med höga räntor minskar detta risken i bolaget avsevärt.  

Värdering NOSA 

Nosa Plugs värderas idag endast på dess faktiska produktportfölj om tre typer av näsfilter. Odörkontroll - mot dålig lukt, Allergifilter - mot pollen och andra allergener samt Microbial - mot luftburna virus så som Covid-19. Av dessa produkter står filtret mot dålig lukt för majoriteten av intäkterna. Efter årsskiftet kommer man att addera ytterligare en produkt till sin portfölj, vilket kan komma att revolutionera marknaden för luktträning vilket absolut är i ropet efter Covid 19. Analytiker och företaget själva tror bolag når runt 70-80 milj i omsättning under året 2026. Vi förväntar oss dock ett positivt utfall av Luktträningen, vilket kan göra att omsättningsmålet tas betydligt tidigare. Sett till jämförbara medicintekniska bolag, i dagens börsklimat , i snarlik storlek och marknadspotential bör värderingen landa i spannet på ca 400-500 miljon kronor bara baserat på marknadspotentialen för NOSA plugs och den låga skuldsättningen, samt det underskottsavdrag som finns med i bolaget sen Frisq Holding AB. Per aktie skulle det innebära 2,2-2,8 SEK. Kurs idag 11/9 2023 är 0,995 SEK efter stängning för dagen. Blir det en positiv lansering och en stor genomslagskraft i ett tidigt skede av NOSA Smell Training, är jag övertygad om att bolaget kommer värderas upp emot miljarden. 

NOSA Slow Release är för tidigt att värdera. Men med kompletterande förstudier och samarbetspartners för läkemedelsproducenter av Parkinson och ADHD-medicin samt utlicensiering av dess produkt är det helt andra nivåer på värdering. Min tro och förhoppning är att bolaget kommer licensera ut produkten och tjäna royalty på varje sålt läkemedel som doseras på detta sätt. 

Teknisk analys

Bolaget ligger i en positiv trendkanal sedan Frisq Holding haveri för ca ett år sedan. Det initiala gapet (0,37-0,85) är stängt sedan en tid tillbaka och bolaget har format en positiv flaggformation, och är mitt i en konsolideringsfas. Bryter man den övre trendlinjen motiverar det en uppgång till att försöka stänga nästa Gap vid 1,50 kr. Bryter man istället ned finns stöd vid 0,75 öre. 

Jag ser själv att detta bolag kan bli en mångdubblare och har därför valt att ta en stor post i detta bolag i väntan på fortsatt uppvärdering. Ovan är dock endast min analys av bolaget och ingen köprekommendation.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?