Post entry

Gruvrea: Sotkamo, Northland

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Det är snålblåst för gruvaktierna på börsen. Dags att fyndköpa?

Silvergruvbolaget Sotkamo Silver:

• Silverpriset nu i 29,26 dollar per uns.

http://tools.boerse-go.de/commodities/

Efter en topp på 50 dollar i apr 2011 är silverpriset i en fallande trend. Hur kommer silverpriset utvecklas framöver?

"Jag bedömer att silverpriset kommer att fluktuera något under det närmaste året, men att det kommer att ligga kvar på en historiskt sett, relativt hög genomsnittsnivå."

Det säger Sotkamo Silvers vd Timo Lindborg i bolagets q3-rapport (daterad 20 okt 2011). https://www.ngnews.se/attachments/67128?locale=sv Han har bla även startat börsnoterade guldgruvbolaget Endomines.

• Enl Sotkamos q3-rapport hade bolaget över 20 miljoner kr i kassan 30 sept 2011. Burnrate uppgick till drygt 5 miljoner kr under q3.

Ur q3-rapporten:

_"Sotkamo Silver hade och har lyckligtvis en kassa som medger att verksamheten kan fortsätta som planerats under resterande delen av året och under 2012.

• Målsättningen är att under fjärde kvartalet 2011 verifiera en malmreserv som kommer att medge 6 till 8 års brytning, vid en årlig produktionskapacitet av 300 000 – 400 000 ton i verket."

"Sotkamo Silver planerar att bryta 350 000 – 400 000 ton malm, vilket motsvarar omkring 35 000 kg eller 1,4 M oz. silver per år och 110 kg eller 3 200 oz. guld per år med planerad produktionsstartstart i slutet av 2013."_

Med nuvarande silverpris och dollarkurs blir 1,4 miljoner uns silver/år intäkter på 300 miljoner kr/år. 3200 uns guld/år blir intäkter på 36-37 miljoner kr/år.

• Taivaljärvi är Sotkamo Silvers huvudsakliga fyndighet, men bolaget letar även på andra håll, tex Tipasjärvi.

Provbrytning har gjorts i Taivaljärvi och visade på följande resultat (enl pressmeddelande 1 nov 2011): http://www.silver.fi/sivu/en/pressmeddelanden/

-Silverkoncentratet hade en silverhalt av 1,72 % med 77,3 % i utbyte.
-Guldhalten var 89,4 g/ton med 84,5 % i utbyte.
-Blyhalten var 60,7 % med 75,7 % i utbyte.

Taivaljärvi-fyndigheten har i vissa delar visat mycket god metallförekomst (enl pressmeddelande 26 okt 2011):

575 g/t silver
2,6 g/t guld
1,5 % zink
0,7 % bly

• Sotkamo Silver har 259,5 miljoner utestående aktier, så vid börskurs 0,60 kr är bolaget värt knappt 160 miljoner kr på börsen.

Sotkamo betalar aktiemäklarfirman Remium för att finnas med på Remiums hemsida Introduce.se här det bla står följande om Sotkamo:

_"Mineraltillgångar

Tredjepartsstudier har estimerat indikerade mineraltillgångar till 2,23 miljoner ton med följande metallhalter:

-silverekvivalenter 125 g/ton
-guld 0,3 g/ton
-koppar 129 g/ton
-bly 3 459 g/ton
-zink 6 989 g/ton

Antagna mineraltillgångar har estimerats till 2,38 miljoner ton med följande metallhalter:

-silverekvivalenter 134 g/ton
-guld 0,3 g/ton
-koppar 200 g/ton
-bly 3 789 g/ton
-zink 7 478 g/ton

Givet följande mineralpriser har bolaget estimerat intäktsströmmar och kapitalbehov för produktion nedan.

-silver $22/oz
-guld $1 200/oz
-zink $2 100/ton
-bly $2 000/ton"_

http://www.introduce.se/foretag/sotkamo-silver

De prisnivåerna torde alltså vara Sotkamos break-even-nivåer. Jämför med att marknadspriserna nu ligger på följande nivåer:

-silver 29,26 dollar/uns
-guld 1575 dollar/uns
-zink 1869 dollar/ton
-bly 1987 dollar/ton

Vid nuvarande silverpris skulle Sotkamo alltså ha en bruttomarginal på 28%, dvs med intäkter på 300 miljoner kr/år skulle bruttoresultatet bli 85 miljoner kr/år.

Och enl ovan räknar Sotkamo med ha gruvan igång i minst 6-8 år, vilket skulle ge ett sammantaget bruttoresultat (bara vad gäller silver) på ca 500-700 miljoner kr. Jämför med att Sotkamo nu är värt 160 miljoner kr på börsen vid börskurs 0,60 kr.

Men man vet inte tex i vilken utsträckning det blir utspädning av att Sotkamo tvingas göra nyemission för att finansiera gruvproduktionen. Planen är att fixa finansiering under 2012 och gruvstart i slutet av 2013. Vd Timo Lindborg i q3-rapporten:

"• Min förhoppning är att bolaget mot bakgrund av malmreservsberäkningen och kommande feasibilitystudie ska vara redo att fatta beslut avseende investeringar i en produktionsanläggning under våren 2012.
• Detta skulle innebära att det planerade anrikningsverket skulle kunna färdigställas under 2013,
• vilket skapar förutsättningar för en produktionsstart i slutet av 2013.
• En förutsättning är dock att kapital kan anskaffas för de nödvändiga investeringarna i gruva och verk under 2012."

Videoklipp med företagspresentation av Sotkamo Silvers vice vd Ilkka Tuokko: http://ravarumarknaden.se/sotkamo-silver-video-raw-materials-group/

Bla framkom följande under presentationen:

• Vd Timo Lindborg själv äger 32 miljoner aktier i Sotkamo Silver. Vid börskurs 0,60 kr är Lindborgs aktieinnehav värt 19-20 miljoner kr. Han måste alltså verkligen tro på bolaget.

• 4,6 miljoner ton malm i marken (sk indikerade och antagna resurser), med följande metallhalter:
-silver: 108 gram/ton malm
-guld: 0,3 gram/ton malm

Det ger totalt 520 ton silver och 1,5 ton guld i marken.

Totala antagna resurser uppgår till 13 miljoner ton malm (om man utvinner all malm med en silverhalt på minst 30 gram silver/ton malm).

• Gruvprojektets nettovärde (kassainflöden minus kostnader och investeringar) kan beräknas till ca 430 miljoner kr, med följande förutsättningar:
-avkastningskrav 10%/år
-silverpris 30 dollar/uns
-guldpris 1200 dollar/uns

Projektets nettovärde blir över 770 miljoner kr med ett silverpris på 40 dollar/uns (och i övrigt samma förutsättningar som ovan).

Marknadspriset för silver ligger nu på 29,26 dollar/uns medan guldet ligger på 1575 dollar/uns. http://tools.boerse-go.de/commodities/

Mer från presentationen:

• Bolagets 520 ton silver i marken motsvarar 19 miljoner uns silver värt 800 miljoner dollar.

Med dagens marknadspris för silver (29,26 dollar/uns) är motsvarande värde ca 570 miljoner dollar silver (ca 4 miljarder kr).

• Ebitda-resultatet (ung. bruttoresultatet) blir ca 130-140 miljoner kr/år vid ett silverpris på 30 dollar/uns

Ebitda-resultatet blir 220-230 miljoner kr vid silverpris 40 dollar/uns

• Gruvan väntas vara igång i minst 5-7 år med en utvinning ner till 500 meter under jord. Djupare utvinning samt grannfyndigheter i närområdet kan utöka gruvans livslängd.

• Totala antagna resurser på 13 miljoner ton malm har följande genomsnittliga metallhalter (om man bryter all malm med en silverhalt på minst 30 gram silver per ton malm):
-silver 65 gram per ton malm
-zink 0,5%
-bly 0,2%

Tester pågår för att se hur djupt fyndigheten sträcker sig. "God geologisk potential till ytterligare resurser djupare än 550 meter."

• Taivaljärvi-gruvan ligger ca 50 mil nordost från Helsingfors. Det är i mellersta Finland ganska nära ryska gränsen.

Gruvan är ett dagbrott i öppen mark, men kommer alltså att sträcka sig djupt ner i marken med olika tunnlar.

• Sommaren 2011 gjordes en fullträff (sk "bonanza") i borrhålet T-27 som visade mycket rik metallfyndighet:
-silver: 574 gram/ton malm
-guld: 2,6 gram/ton malm
-zink: 1,5%

Det rika området sträcker sig över ett område på sex meter från dagbrottet, och kommer vara bland den första mineralen som bryts då gruvan kommer igång.

• Provbrytning har gjorts av ca 100 ton malm, varav över 86% av utvunnet silver, guld och zink kunde omvandlas till koncentrat (vilket är det man säljer på marknaden). Den procentandelen anses vara hög vilket är bra. Det var ca 10 procententheter högre än vad bolaget räknat med i labtester.

• En viktig hållpunkt är att Sotkamo Silvers sk "feasibility study" för hela Taivaljärvi-projektet ska bli klar i dec 2011. Där klarläggs alla gruvans förutsättningar och i vilken utsträckning den blir lönsam, kapitalbehov och tidplan etc.

• Beslut om gruvan ska starta väntas fattas våren 2012, och byggnation väntas inledas hösten 2012. Själva gruvan väntas köra igång i slutet av 2013.

• Gruvprojektet väntas innebära ett totalt kapitalbehov på ca 320 miljoner kr, varav:
-ca 270 miljoner kr i investeringar
-40-50 miljoner kr i rörelsekapital

• Med en produktionstakt på 350 000-450 000 ton malm/år väntas ebitda-resultatet bli ca 130-180 miljoner kr/år under gruvans beräknade livslängd på 5-7 år (ner till 500 meter).

• 80% av intjäningen bedöms komma från silver, resten från guld, zink och bly.

• Produktionskostnaden för silver bedöms uppgå till 12-14 dollar/uns (jämfört med nuvarande marknadspris ca 30 dollar/uns).

• Låga tekniska och geologiska risk med gruvprojektet.

• Taivaljärvi-fyndigheten ingår i det sk Tipasjärvi-grönstensbältet. Det är ett av de sk "arkeiska" grönstensbältena som finns runt om i världen, även i tex Kanada, Australien och norra Karelen i Finland. Där finns stora fyndigheter av guld, nickel, zink och silver.

Sotkamo Silver håller på att inmuta fler områden i Tipasjärvi-området, så att områden där det tex finns guldfyndigheter täcks in. Även zink, bly och silver.

Bolaget håller även på att få inmutningar i Tampere-området där det finns guld.

• Efterfrågan på silver har ökat över tiden, och silverpriset har stigit till en rimlig nivå. Det finns en stark efterfrågan på silver från industrin, och det håller på att bli sämre utbud på silver. De största silverproducenterna i världen har minskad produktion och högre produktionskostnader. Världens centralbanker har inget silver kvar. Det har sålts ut.

Den silverprisökning som skett de senaste åren är från en låg nivå. -2002-2004 låg silverpriset på 5 dollar/uns.
-2006-2009 har det pendlat mellan 10-20 dollar/uns.
-2010-2011 sköt priset i höjden och har legat på 15-50 dollar/uns

Samtidigt har företagsköp och samgåenden har ökat i gruvbranschen.

Silver används tex i:
-mobiltelefoner
-datorer
-solceller
-bilar
-övrig elektronik
-vattenrening
-medicinska tillämpningar
-förpackningar/hygienprodukter

Under 2010 blev det ett rekordhögt behov av silver i elektronik (7000-8000 ton silver).

• Kjell Larsson från Dragon Mining undrade under presentationen vad för sorts silverprodukt Sotkamo avser producera.

Det är tre olika koncentrat som ska produceras:
-ett silver/guld/bly-koncentrat (ca 1,7% silver, bly nära 60%, guld 90 gram/ton)
-ett zink/silver-koncentrat (zink nära 60%, silver 650-700 gram/ton, samt en del guld)
-ett tredje koncentrat med ca 250 gram/ton silver

Produktionen innebär att det blir låga resthalter av svavel, vilket gör att det inte blir några kvarvarande miljöproblem.

Järnmalmsgruvbolaget Northland Resources:

Hela Northland Resources värt motsvarande ca 1,7 miljarder svenska kr på Oslobörsen, vid nuvarande börskurs 6,12 norska kr och 226,6 miljoner utestående aktier i bolaget.

"Gruvbolaget Northland Resources har hittat malmfält som kan drivas i minst 20 år framöver", säger speakern i ett videoklipp från norska statstelevisionen NRK 1 dec 2011: http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/288978/

_"Vi har ju redan sålt den första malmen, och den skall skeppas ut de första månaderna 2013", säger Northland Resources projektledare Göran Arlefalk i klippet.

"Vi räknar med att producera 5 miljoner ton per år när vi är uppe i full produktion, och det innebär ett värde på 4-5 miljarder norska kr per år", säger Northland Resources marknadschef Hans Nilsson._

Men han pratar väl då bara om Northland Resources fyndighet i Kaunisvaara? Därtill kommer väl bolagets fyndighet i Hannukainen med ytterligare 2 miljoner ton/år på sikt?

Northland Resources-experten inv4life (signatur på Di.se:s aktieforum Börssnack) svarar i en tråd på Börssnack:

"Ja, detta är bara Kaunisvaara. Hannukainen´s produktion kommer att bli mellan 2-4 miljoner ton per år. Detta presenteras vid DFS i Q1 2012."

http://borssnack.di.se/diseconf/Forum/ListMessages.aspx?forumid=1&ThreadID=2029181#msg13461042

DFS = Definitive Feasibility Study (dvs en uttömmande utredning) om Hannukainen-gruvan. Utredningen ska alltså presenteras i första kvartalet 2012.

Förslag på kalkyl för värdering av Northland Resources-aktien således:

• Northlands gruva i Kaunisvaara väntas nå en produktionstakt på 5 miljoner ton järnmalm/år.
• Gruvan i Hannukainen väntas nå 2 miljoner ton/år när den kommer igång senare.

Kaunisvaara-gruvan verkar bestå av flera delgruvor:
• Tapuli (produktionsstart q1/2013, produktion till 2030)
• Sahavaara (produktionsstart q3/2014, produktion till 2027)
• Pellivuoma (1,5 mil bort)

Därutöver finns Hannukainen-gruvan en bit bort på den finska sidan gränsen, med beräknad produktionsstart 2014 och produktion i 14 år.

Så här verkar priskalkylen se ut enl sid 24 i Northlands presentation:

• standardpris på järnmalm (62% järnhalt) 119 dollar/ton
• påslag 49 dollar/ton för att få priset på järnmalm (69% järnhalt)
• avdrag 36 dollar/ton för frakt Narvik-Kina
• påslag 5 dollar/ton i "VIU premium" (vad är det?)

Det ger priset 137 dollar/ton som Northland får ut får sin järnmalm, när standardpriset ligger på 119 dollar/ton.

Av de 137 dollar/ton är:

• 59 dollar/ton Northlands produktionskostnad/ton
• 78 dollar/ton Northlands bruttomarginal

Dvs det blir en bruttomarginal på 57%.

http://www.northland.eu/i/pdf/Corporate_Presentation_Nov2011.pdf

Med en produktion på 7 miljoner ton/år skulle det innebära intäkter på 5-6 miljarder norska kr/år i ca 14 år.

Bruttomarginalen blir alltså 57% (om break-even-priset är 59 dollar/ton), så då återstår ett bruttoresultat på drygt 3 miljarder norska kr/år i 14 år.

Sedan är frågan vilka räntekostnader och fasta kostnader/år man ska räkna med.

Säg att Northland klarar sig med ett lån på 3 miljarder norska kr och räntan blir 10%/år. Det blir en räntekostnad på 300 miljoner norska kr/år.

Säg att årsränta och fasta kostnader tillsammans hamnar på 1 miljard norska kr/år.

Efter 30% skatt blir det sedan kvar ett resultat efter skatt på 1,5 miljard norska kr/år.

Med 227 miljoner aktier blir det 6-7 norska kronor i resultat per aktie/år.

Tar man det gånger 14 år blir det 90-100 norska kr. Men eftersom de resultaten ligger ett antal år framåt i tiden, blir nuvärdet av dem kanske hälften idag - dvs aktiens motiverade värde blir 40-50 norska kr jämfört med rådande börskurs 6,12 norska kr.

Dock behövs osäkerhetsfaktorer klaras ut:

• att Northland får nödvändig finansiering
• att transportfrågan med alla tillstånd etc blir löst
• att produktionen kommer igång enl plan
• att järnmalmspriset inte rasar för mycket

De frågetecknena kanske är orsaken till att kursen ännu så länge ligger så lågt?

Om tex järnmalmspriset faller och Northland tvingas ordna finansiering genom en jätteemission, lär börskursen vara värd klart lägre än ovannämnda 40-50 norska kr.

Så här skrev tex brittiska aktiemäklarfirman Ocean Equities aktieanalytiker Sam Spring i nov 2011:

"Northland presents ´a binary equity investment´ in that the company is:
• either going to execute a proposed project financing
• or it will have to complete a significant-discounted equity raising."

Ocean Equities räknar dock tydligen med att det inte behöver bli en sådan kurspressande nyemission, utan Ocean Equities räknar med att det ska gå att låna pengarna enl föreslagen project financing:

"Given the recent debt financings that have taken place by natural resource development and production companies, Ocean´s Spring expects the former situation (that the company is going to execute a proposed project financing) at which time the improvement in iron ore spot prices would also be reflected in Northland’s valuation."

http://www.proactiveinvestors.com/companies/news/21506/northland-resources-is-cheapest-listed-iron-ore-play-says-ocean-equities-21506.html

Obs att Affärsvärlden tog med Northland-aktien i Affärsvärldens föreslagna aktieportfölj för 2012:

http://di.se/Telegram/2011/12/14/1334659/Affarsvarlden-Lanserar-tre-aktieportfoljer-for-2012/

Säg att bankerna kräver att Northland gör en nyemission på 25% av 3 miljarder norska kr, för att Northland ska få låna 3 miljarder kr.

Det innebär en nyemission på 750 miljoner norska kr.

Säg för jämförbarhetens skull att Northland gör en riktad emission för att få in det kapitaltillskottet, och att den riktade emissionen görs till rådande börskurs minus en ganska stor rabatt så att emissionskursen blir 5 norska kr/aktie.

I så fall ökar antalet aktier i bolaget med 150 miljoner aktier till totalt 377 miljoner aktie.

I så fall blir aktiens motiverade värde knappt 30 norska kr (jämfört med 40-50 norska kr ovan).

Lägger man dessutom in att standard-järnmalmspriset (62% järnhalt) faller från ca 120 dollar till ca 80 dollar, blir Northland-aktiens motiverade värde 17-18 norska kr, med ett resultat per aktie på 2,50 norska kr i 14 år.

Räknar man ut det faktiska nuvärdet av 2,50 norska kr/år i 14 år, och har avkastningskravet 10%/år, så blir det nuvärdet 18-19 norska kr/Northland-aktie. http://sv.wikipedia.org/wiki/Nuvärdesmetoden

Utifrån ovanstående kalkyler kom inv4life med följande påpekanden:

_1) Nu faller nog troligen inte järnmalmspriset för Fe62% till $80/dmt. Vi kan nog räkna med +$100/dmt.

2) Dessutom har du glömt Au/Cu-andelen i Hannukainen som är c:a $35/dmt ggr 2 Mtpa eller mer.

3) Kostnad för båtfrakt blir närmare $17-20/dmt och inte $36/dmt._

http://borssnack.di.se/diseconf/Forum/ListMessages.aspx?forumid=1&ThreadID=2029347#msg13462574

Därför reviderad kalkyl med beaktande av inv4life-synpunkterna:

• Northland Resources framtida intäkter: drygt 6 miljarder norska kr/år i 14 år

Framräknat som:

Järnmalm: 7 miljoner ton malm gånger 135,50 dollar/ton gånger 6,92 svenska kr/dollar

plus

Guld och koppar: 2 miljoner ton malm gånger 35 dollar/ton gånger 6,92 svenska kr/dollar

Det blir totalt drygt 7 miljarder svenska kr, vilket delat med 1,16 svenska kr/norska kr blir drygt 6 miljarder norska kr.

Northlands järnmalmspris på 135,50 dollar/ton är då framräknat som:
100 dollar/ton för standardjärnmalm (62%)
plus 49 dollar/ton för att Northland-malmen är 69%ig
minus båtfrakt 18,50 dollar/ton
plus VIU-premium 5 dollar/ton

• Bruttomarginal 57%

• Räntekostnad och fasta kostnader 1 miljard norska kr/år

• 30% skatt

• 377 miljoner utestående aktier (dagens 227 miljoner aktier plus kommande nyemission 150 miljoner aktier)

• Det ger ett resultat per aktie på 4-5 norska kr/år, vilket alltså bedöms genereras i 14 år.

• Nuvärdet av 4-5 norska kr/år i 14 år blir 33-34 norska kr (om man vill ha en avkastning på 10%/år).

Dvs Northland Resources-aktiens motiverade värde blir med dessa förutsättningar 33-34 norska kr.

Nuvarande börskurs: 6,12 norska kr på Oslobörsen.

Dvs kurspotential: en kursnivå 5-6 gånger högre än idag.

Obs dock att aktieinvesterare kanske oroar sig över "psykologiska" kursfall i Northland-aktien framöver tex:

-i samband med en stor nyemission i dåligt börsklimat
-fallande järnmalmspris i samband med sämre världskonjunktur 2012
-osäkerhet kring Northlands transport av järnmalmen (Ska det ske med lastbil en lång bit av vägen till Narvik? Kommer det funka praktiskt? Blir det dyrt? Kommer tillstånd för det att erhållas?)
-osäkerhet kring finansieringen: allmän finansoro gör finansiering svårare att få till bra villkor
-problem och förseningar med att få igång gruvproduktionen i början av 2013

Så här skrev tex silvergruvbolaget Sotkamo Silvers vd Timo Lindborg i det bolagets q3-rapport. Sotkamo Silver är på gång att under 2012 fixa finansiering till sin silvergruva i Finland:

"Kapitalmarknaden har börjat visa tecken på att svikta betänkligt bland annat som en följd av den accentuerade lånekrisen i euroländer. Detta kan föra med sig att tillgången på riskvilligt kapital minskar inom den närmaste framtiden och att det blir svårare att anskaffa kapital för investeringar i olika typer av projekt."

https://www.ngnews.se/attachments/67128?locale=sv

Obs att ovanstående riktkurs 33-34 norska kr kräver att Northland kommer upp i full produktion direkt idag och håller samma nivå i 14 år framöver. I praktiken kanske full produktion uppnås om 3-4 år, vilket sänker riktkursen pga att det är så långt framåt i tiden. Å andra sidan räknar Northland med att gruvan ska kunna vara igång i 20 år (istället för ovan antagna 14 år), så de två effekterna kanske tar utvarandra så att riktkursen trots allt är rättvisande?

Bruttomarginalen 56-57% är beräknad som:

Northlands järnmalmspris 135,50 dollar/ton minus produktionskostnad 59 dollar/ton.

Det blir 76,5 dollar/ton, vilket som andel av 135,50 dollar/ton blir en bruttomarginal på 56-57%.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?