Post entry

Köp NGS-Group

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

NGS-Group En starkt lysande stjärna inom bemanning (vård och skola)

NGS-Group

Next Generation Systems (NGS) Group är en liten, lönsam och snabbt växande spelare inom bemanningsbranschen för vård och skola. Om man räknar på förväntad nettoomsättning för 2013 hamnar man i intervallet 390-420MSEK (jmfr med ca 200MSEK 2012), givet antagandet om en omsättning i Q4 2013 på 135-150 MSEK, vilket är en ökning med ca 100%.

NGS är indelat i verksamhetsområdena Vård och Skola.

Vård

Här ingår First Med, Nurse Partner (förvärvat 2013), Doc Partner, Plus Care och Psykatrika. Tillsammans bemannar de uppdrag inom både privat och offentlig sektor och finns representerade i majoriteten av de svenska landstingen.

Under 3:e kvartalet 2013 har verksamhetsområdet vuxit 28 procent organiskt, Nurse Partner exkluderat. Tillväxten inklusive Nurse Partner var 151 procent.

Nettoomsättningen för verksamhetsområde vård uppgick under tredje kvartalet till 108,1 (43,1) MSEK. Rörelseresultatet för verksam- hetsområde vård uppgick under tredje kvartalet till 11,0 (4,8) MSEK.

Affärsområdet stod 2012 för 77% av omsättningen och ca 70% av rörelseresultatet. Psykiatrika är det klart största dotterbolaget och utgör 49% av den totala omsättningen.

Skola

I verksamhetsområdet ingår Vikarie- poolen och Stjärnpoolen som erbjuder vikarier till förskola och skola. Huvuddelen av omsättningen kommer från verksamhet som är upphandlad enligt lagen om offentlig upphandling. NGS är en av de marknads- ledande aktörerna inom detta segment.

Nettoomsättningen under tredje kvartalet har ökat med 30 procent jämfört med mot- svarande period 2012..

Nettoomsättningen för verksamhetsområde skola uppgick under tredje kvartalet till 8,1 (6,2) MSEK. Rörelseresultatet för verksam- hetsområde skola uppgick under tredje kvartalet till 1,1 (0,6) MSEK.

Affärsområdet stod 2012 för ca 23% av omsättningen och 30% av rörelseresultatet.

Tillväxt

NGS mål är att växa organiskt och genom förvärv. Bolaget har haft en aktiv förvärvsstrategi och lyckats väl med integrering och konsolidering av nya förvärv. 2013 köptes bolaget Nurse Partner vilket resulterat i ökad exponering mot den norska marknaden. Bolaget har haft en fantastisk tillväxt de senaste åren .

2013 väntas omsättningen öka med ca 100% och rörelseresultatet med ungefär lika mycket (kanske ngt mer). Om vi antar en liknande utveckling som vi sett under 2013 kan rörelseresultatet med lite tur hamna runt 38-40MSEK (marginal ca 9-10%) och vinst per aktie i häradet 13-14SEK (5,89) en ökning med 115-130% jämfört med 2012.

Aktien har haft en fantastisk utveckling på börsen de senaste åren. Uppgång är 1316% de senaste tre åren. Senaste 12 månaderna har aktien gått upp 163% och i år 155%. Aktien handlas nu till ca 127 SEK och insiders har (med något undantag) successivt köpt aktier under året, senast till kurser runt 115-120 SEK. Förra året gav man en liten utdelning på 0,5 SEK och utdelningen för 2013 kan antas öka något.

Aktien rör sig ofta i etapper med relativt stillastående perioder mellan rapporterna och starka uppgångar i samband med rapporter. Handeln i aktien är i perioder sparsam vilket kan innebära problem att komma in/ut till rätt kurs.

Värdering

Om vi antar en vinst per aktie kring 13,5 SEK för 2013 handlas NGS i dagsläget till p/e 9,4 på 2013 års förväntade vinst. Om vi antar fortsatt tillväxt för 2014 på 30% med bibehållen marginal om ca 9-10% hamnar vi på ett rörelseresultat kring 50-60MSEK med en VPA runt 18 SEK för 2014 vilket ger p/e runt 7 för 2014. Det är ett konservativt antagande då bara det senaste förvärvet Nurse Partners omsättning för 2013 hamnar kring 100MSEK och rörelseresultat kring 8 MSEK. Synergier kan antas lyfta marginalerna ytterligare för 2014 (från ca 8 till 10%) vilket bör kunna bidra positivt till rörelseresultatet med ca 10 MSEK 2014.

Om Q4 bekräftar det vi antagit och vinsten kommer in runt 13-14 kronor borde det finnas utrymmer för kurser runt 150-160 SEK på 3 månaders sikt. Ser vi framåt ytterligare ett par kvartal och NGS fortsätter att leverera bra resultat är kurser runt 200 SEK inte orimliga på 6-12 månaders sikt. Det ger kurspotential på sikt om 20-25% (3 månader) och 50-60% (6-9 månader).

NGS är fortfarande ett mycket litet bolag, vilket gör att en viss rabatt är befogad jämfört med större bolag i samma sektor.

Risker

NGS verkar på marknader som till stor del finansieras av offentliga medel (landsting) och påverkas av politiska beslut. De senaste åren har den politiska majoriteten gjort att det blåst starka privatiseringsvindar genom den typ av verksamheter som NGS verkar inom. Ändring av politisk majoritet skulle kunna föra med sig ändrade förutsättningar för NGS. Då och då kommer upprop där man kräver stopp för inhyrd personal inom vården, men att man skulle lyckas med detta är i praktiken en orimlighet. Det skulle dock kunna leda till ett tillfälligt hack i kurvan.

Det som talar för NGS är deras starka position inom specialiserad bemanning (t e x psykiatrika). Det råder stor brist på psykiatriker i hela landet, även inom universitetssjukhusen i storstadsregionerna används stafettläkare för att täcka bemanningen. Ute i landet är behovet än större och tillgången på personal mindre. Det både stärker NGS position och innebär en utmaning, eftersom tillgången på kvalificerad personal leder till högre löner med marginalpress som följd. Landstingen blir även starkare och starkare som motpart i upphandlingar och kan i egenskap av sin storlek och monopolposition på marknaden pressa marginalerna ytterligare.

Den typ av tv-reportage vi sett i veckan (om skolan) är också något som skulle kunna leda till opinionssvängningar som är negativa för NGS.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?