Post entry

Sälj NCC-aktien

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Byggbolaget NCC:s aktie har stigit kraftigt de senaste åren i takt med bättre byggkonjunktur, så nu finns det risk för kursnedgång vid sämre tider.

Jätteprojekt i Falkenberg

Fick höra att NCC tydligen för närvarande håller på med ett bostadsprojekt i Falkenberg. Det är hundratals villor som ska byggas i projektet.

Falkenberg ligger ju i Halland men enl NCC:s egen hemsida har bolaget bara 2 egna bostadsprojekt i Halland och de ligger båda i Kungsbacka vilket ju inte är detsamma som Falkenberg.

Så ev är det inte NCC som självt äger Falkenberg-projektet utan att de bara har uppdrag att vara med och uppföra projektet (förbereda marken etc och ev sedan även bygga villorna).

På byggområdet finns i alla fall flaggstänger där NCC:s flagga vajar och det är byggbodar som det står NCC på.

Om konjunkturen håller sig uppe och räntorna förblir låga kan det väl gå bra med ett sådant stort bostadsprojekt, men vid sämre konjunktur och/eller stigande räntor lär det bli svårt? Villorna lär säkert bli dyra och kosta flera miljoner kr/styck även om de inte är så stora och ligger tätt intill varandra på små tomter.

NCC:s ekonomi och aktie

NCC hade under 2012 totala intäkter på 57 miljarder kr och ett resultat efter skatt på knappt 2 miljarder kr motsvarande ett resultat per aktie på 17-18 kr.

Med nuvarande börskurs på knappt 150 kr för NCC:s B-aktie blir det ett p/e-tal på 8-9 vilket kan verka billigt, men byggbolag ska väl värderas med ett lågt p/e-tal eftersom de är så konjunkturkänsliga?

NCC har dessutom en ganska hög skuldsättning vilket ökar risknivån ytterligare. Nettoskulden (räntebärande skulder minus kassa) ligger på över 6 miljarder kr att jämföra med att NCC är värt 16 miljarder kr på börsen vid nuvarande börskurs.

Stora skulder kan ju vara positivt så länge det är goda tider och gör att resultatet då utvecklas ännu bättre, men om tiderna försämras kan en hög skuldsättning slå bakut på utveckling. NCC var väl nära att gå i konkurs under den allmänna fastighets- och finanskrisen i Sverige i början av 1990-talet.

NCC:s affärsområden

NCC:s intäkter på 57 miljarder kr uppgick till 65 miljarder kr brutto före internelimineringar mellan NCC:s affärsområden. Affärsområdenas intäkter fördelade sig enl följande (av de 65 miljarder kronorna):

• byggverksamhet 64%
• vägbyggen 19%
• bostadsprojekt 13%
• övriga fastighetsprojekt 4%

Byggverksamheten finns i hela Norden (Sverige, Norge, Danmark, Finland) men Sverige är klart störst och svarar för 39% av NCC:s totala intäkter på 65 miljarder kr brutto.

Affärsområdenas rörelsemarginal under 2012:

• byggverksamhet 3%
• vägbyggen 3%
• bostadsprojekt 10%
• övriga fastighetsprojekt 10%

Dvs traditionella uppdrag att bygga fastigheter och vägar har låg marginal på bara 3% medan de egna projekten har klart högre marginaler kring 10%. Men de senare innebär också mycket större risk eftersom det är NCC som tar risken att få projektet sålt när det är färdigbyggt.

Rörelsemarginal per land för byggverksamheten:

• Sverige 3,2%
• Danmark 5,6%
• Finland 1,5%
• Norge 1,3%

Dvs ca 3% för det största landet Sverige, höga nivån 5-6% i Danmark (hur lyckades det?), men skrala marginaler på under 2% i både Finland och Norge.

Slutsats

Det kan finnas skäl att ha en generell aversion mot aktier som NCC eftersom risken är alldeles för stor för stor kursnedgång om det blir generellt sämre tider. Möjligen är det en aktie man ska köpa som högrisk-aktie om kursen är körd i botten och omvärldsförutsättningarna ser nattsvarta ut fast det finns potential för en ljusning, men där är vi inte idag.

Ser man på aktiekursens utveckling de senaste 5 åren har den varit god från en botten på 36-37 kr i nov 2008 till nuvarande kurs på 147-148 kr (även om kursen haft högre toppar på tex 185 kr i apr 2011 och över 170 kr nu i mars 2013).

Bra utdelningsaktie?

NCC-aktiens kursfall från toppen i mars 2013 på över 170 kr till nuvarande nivå på knappt 150 kr lär ha att göra med att många aktieinvesterare köpte NCC-aktier inför aktieutdelningen på 10 kr som utbetalades tidigare i april.

Det kan man betrakta som ett tecken på att det inte lönar sig att köpa aktier för att få aktieutdelningen. Allt annat lika bör ju en aktie falla med lika mycket som aktieutdelningen när den utbetalas till aktieägarna, men för NCC har aktien alltså fallit mer än aktieutdelningen (mätt sedan toppnivån på över 170 kr i mars 2013).

Nästa hållpunkt

Nästa hållpunkt för NCC är 3 maj 2013 då resultatrapporten för q1/2013 ska presenteras.

En utgångspunkt är väl att rapporten blir skral pga den långa vintern vilket gjort att byggprojekt legat på sparlåga. Bostadsprojektet i Falkenberg tex har först kommit igång ordentligt igen de senaste 1-2 veckorna med byggmaskiner som är igång då snön äntligen har smält bort och tjälen försvunnit i marken.

Orderingången

Ett svaghetstecken i NCC:s resultatrapport för 2012 (som kom 30 jan 2013) var att även om intäkterna steg 9% till 57 miljarder kr så föll orderingången med 3-4% till 56 miljarder kr.

Orderingången ger ju en indikation på hur intäkterna (den fakturerade försäljningen) kommer att utvecklas framöver.

Under q4/2012 steg i och för sig orderingången med 3% till 15 miljarder kr, men det var ändå klart lägre än kvartalets intäkter på 19 miljarder kr.

NCC:s orderingång de senaste kvartalen:

q1/2010: 14 miljarder kr (+77%)
q2/2010: 15 miljarder kr (+16%)
q3/2010: 12 miljarder kr (+4%)
q4/2010: 14 miljarder kr (-1%)

q1/2011: 12 miljarder kr (-11%)
q2/2011: 18 miljarder kr (+24%)
q3/2011: 12 miljarder kr (+3%)
q4/2011: 15 miljarder kr (+5%)

q1/2012: 12 miljarder kr (-5%)
q2/2012: 15 miljarder kr (-14%)
q3/2012: 13 miljarder kr (+5%)
q4/2012: 15 miljarder kr (+3%)

Dvs i början av 2010 ökade väl orderingången fortfarande kraftigt som återhämtning efter den allmänna finanskrisen 2008/2009. Därefter mattades utvecklingen av för att sedan ta lite fart igen och mattas av på nytt. De 2 senaste kvartalen har orderingången sedan börjat växa svagt igen. Det är alltså en ganska trendlös utveckling för orderingången sedan återhämtningen efter finanskrisen klarades av.

Framtidsutsikter enl NCC-vd:n

Som nämnt kom NCC:s resultatrapport för q4/2012 den 30 jan 2013, och så här skrev NCC-vd:n Peter Wågström där:

"SVAG TILLVÄXT 2013

Min syn på marknaderna har inte förändrats under fjärde kvartalet och jag bedömer att inledningen på 2013 blir svag på den nordiska byggmarknaden, men att bygginvesteringarna
för helåret kommer att vara i nivå med 2012 eller öka något.

Den norska byggmarknaden väntas ha den starkaste tillväxten, medan tillväxten sannolikt blir svagare på övriga marknader."

Wågström uttryckte optimism om NCC:s egna projektverksamhet och slog fast att den svarade för nästan hälften av NCC:s rörelseresultat under 2012.

• Vad gäller NCC:s egna bostadsprojekt sa han att NCC nu ska öka takten. I slutet av 2012 hade NCC 5 800 bostäder som höll på att byggas och målet är att nivån under år 2015 ska nå 7 000 bostäder som håller på att byggas.

• Vad gäller övriga egna fastighetsprojekt konstaterar Wågström att de egna projekt NCC har haft där har varit lättsålda när de fastigheterna byggts klart, och att nya projekt startas i takt med att färdigbyggda projekt säljs.

Risker i balansräkningen

I denna blogg är alltså slutsatsen bla att NCC:s egna projektverksamhet är riskabel eftersom om tiderna plötsligt försämras blir NCC sittande med stora projekt som inte kan säljas.

Per slutet av 2012 hade NCC totala tillgångar bokförda till 39 miljarder kr. Men det egna kapitalet (bokfört värde på tillgångar minus skulder) uppgick bara till 9 miljarder kr.

Det räcker alltså med att tillgångarna minskar i värde med 23% för att NCC:s egna kapital ska vara utraderat och bolaget konkursmässigt och måste få ett kapitaltillskott på flera miljarder kr från aktieägarna för att kunna överleva.

Det är väl ingen stor värdeminskning sett tex till hur stora variationer aktiemarknaden kan ha?

Dock kan en del hävda att det bokförda tillgångsvärdet på 39 miljarder kr är en underskattning. Eftersom NCC är värt 16 miljarder kr på börsen (dvs 7 miljarder kr mer än det bokförda egna kapitalet) så anser tydligen aktieinvesterare att NCC:s tillgångar är värda 46 miljarder kr (dvs 7 miljarder kr mer än det bokförda tillgångsvärdet på 39 miljarder kr).

Vad finns det då för tillgångsposter i NCC:s balansräkning? Jo, där finns bla NCC:s egna projekt. Det är egna bostadsprojekt bokförda till 12 miljarder kr och övriga egna projekt bokförda till 5 miljarder kr. Tillsammans utgör de ett bokfört värde på 17 miljarder kr, dvs 44% (knappt hälften) av NCC:s totala bokförda tillgångsvärde på 39 miljarder kr.

Både det bokförda värdet på NCC:s egna bostadsprojekt och de övriga egna projekten ökade med nästan 20% från slutet av 2011 till slutet av 2012. Det går stick i stäv med NCC-vd:n Peter Wågströms uttalande enl nedan att den avvaktande bostadsmarknaden under 2012 gjorde att NCC lättade på gasen och startade färre egna bostadsprojekt än planerat för året. (Eller så hade bolaget planer på en ännu högre ökning än det faktiskt blev?)

Wågström blev vd för NCC i apr 2011 efter att han tidigare varit chef för just NCC:s egna bostadsprojekt, så det kan väl hända att han mot den bakgrunden har en förkärlek för att prioritera kraftig tillväxt för de egna bostadsprojekten vilket innebär ökade risker.

NCC:s årsredovisning för 2012

NCC:s årsredovisning för 2012 är daterad 8 mars 2013.

Där skriver Wågström bla att även om bostadsmarknaden varit avvaktande under 2012 så finns det "betydande potential kvar i bostadsmarknaden".

Dvs risk för farlig överoptimism? Wågström medger dock i årsredovisningen att "Den avvaktande bostadsmarknaden 2012 gjorde oss försiktiga och vi startade färre projekt än planerat." Dvs positivt att bolaget inte bara trycker på gasen oavsett läget på bostadsmarknaden.

Konkurrenter i Norden

Byggmarknaden i Norden uppgick till 839 miljarder kr under 2012 (dvs det var summan av alla byggbolagens intäkter i Norden i fjol).

NCC:s marknadsandel uppgick till 7% och kallar sig för ett av de största byggbolagen i Norden.

De största byggbolagen i Norden (marknadsandelar 2012):

1) NCC 7%, Skanska 7%
2) Peab 6%
3) YIT 5%
4) Veidekke 3%
5) Lemminkäinen 2%
6) MT Höjgaard 1%, JM 1%, AF-gruppen 1%
Källa: NCC:s årsredovisning för 2012.

Det finns alltså ännu inget byggbolag som dominerar byggbranschen i Norden. Ovannämnda 9 största byggbolag i Norden svarar tillsammans för bara 1 tredjedel av byggmarknaden i Norden.

Alla de 3 stora svenska byggbolagen (NCC, Skanska och Peab) ökade sina marknadsandelar från 2011 till 2012; NCC och Skanska från 6% till 7% vardera och Peab från 5% till 6%.

Övriga byggbolag på listan hade oförändrad marknadsandel under 2012 jämfört med 2011.

Det var alltså av de mindre byggbolagen (som inte är med på listan) som de 3 stora svenska byggbolagen tog marknadsandelar under 2012.

Antal anställda för de största byggbolagen i Norden (inkl ev länder utanför Norden och ev övriga verksamheter än bygg):

Skanska 57 000 pers
YIT 26 000 pers
NCC 18 000 pers
Peab 14 000 pers
Lemminkäinen 8 000 pers
Veidekke 6 000 pers
MT Höjgaard 5 000 pers
AF-grupen 3 000 pers
JM 2 000 pers
Källa: NCC:s årsredovisning för 2012.

Intäkter 2012:

Skanska 129 miljarder kr
NCC 57 miljarder kr
Peab 47 miljarder kr
YIT 41 miljarder kr
Veidekke 23 miljarder kr
Lemminkäinen 20 miljarder kr
JM 12 miljarder kr
MT Höjgaard 12 miljarder kr
AF-gruppen 11 miljarder kr
Källa: NCC:s årsredovisning för 2012.

Av Skanskas totala intäkter på 129 miljarder kr under 2012 är det bara drygt 40% (56 miljarder kr) som hörde till Norden. I så fall är alltså NCC största byggbolaget i Norden mätt som intäkter i Norden.

Av YIT:s totala intäkter på 41 miljarder kr under 2012 är det bara drygt 40% (17 miljarder kr) som utgör traditionell byggverksamhet.

- - -

Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning.

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt, även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt.

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommandtionen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Här fick alltså NCC-aktien rekommendationen "sälj" vid nuvarande börskurs 147,70 kr (slutkurs tis 23 apr 2013).

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?