Post entry

När kommer ett första varaktigt kurslyft i Smart Eye ?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Smart Eyes ena affärsområde Automotive, med huvudinriktning att sälja programvara för förarövervakning (DMS) i fordon, står inför en enorm och garanterad marknadstillväxt under de närmaste 3 åren, tack vare två EU-lag-relaterade milstolpar med krav på DMS i alla nya typgodkända bilar som säljs i EU efter juli 2024 och i alla nya bilar över huvud taget som säljs i EU efter juli 2026. Syftet med DMS är att minska antalet trafikolyckor som är ett EU-mål.

Affärsområdet Automotive utgjorde endast ca 29 % av koncernomsättningen Q2 2023, men det är dess omsättning som kommer mångfaldigas till 2026 (sannolikt långt mer än 10-faldigas jämfört med 2022) , eftersom förarövervakning (DMS) då blir obligatoriskt för prognostiserat storleksordningen 18 miljoner fordon (personbilar, lastbilar, bussar etc) sålda enbart i EU 2026. I hela världen var det 2022 endast omkring 1 miljoner sålda nya bilar med DMS vilket ger ett perspektiv till vad som väntar de närmaste åren.

Det finns dessbättre en ytterligare "EU-milstolpe" som kommer hjälpa att driva DMS-marknaden i EU redan under den kommande 9-månadersperioden, nämligen en ny EU-lag om obligatoriskt DMS redan efter 7 juli 2024 i nya typgodkända bilmodeller, som är en delmängd av alla nya sålda bilar. Äldre modeller som säljs som nya bilar i EU behöver inte redan DÅ ha DMS, men måste ha det 2026.

 Q2 kom, som prognostiserat av VD i Q1, det första riktigt STORA omsättningslyftet i Automotive med 73 % ökning (till ca 20 Mkr) jämfört med Q2 2022 tack vare främst några kunder i Korea och (i viss mån) i Kina. 

 Enligt Q2-rapporten väntas dessutom TILLVÄXTTAKTEN i Automotive öka ytterligare de närmaste kvartalen när flera av deras kunder i Amerika, Japan och Europa (kanske rör det sig främst om t ex GM, Mitsubishi, Nissan och/eller Audi enligt Redeye) kommer öka produktionen av bilar med Smart Eyes DMS. 

Under 2020-2022 var det däremot, utom Smart Eyes kontroll, stora förseningar och avvaktanden främst pga pandemins lockdowner, komponentbrist m m vilket tycks ha medfört en obefogat stor skepsis hos många mot Smart Eye även i nuläget. De senaste två-tre åren har dock inte Smart Eye levererat kvantifierade finansiella prognoser, men gör det numera m a p kassaflödesmålet om att växla om till positivt kassaflöde.

Mot hela denna bakgrund känns det rimligt trovärdigt när VD upprepar och snarare tidsmässigt verkar mer tala om halvårsskiftet 2024 (ungefär då DMS-marknaden i EU når en milstolpe) än H2 2024 som vid nyemissionen i vintras, som prognostiserad tidpunkt för när Smart Eye med befintlig kapitalisering väntas börja nå (allt högre) positiva kassaflöden.

Att DMS-marknadsettan Smart Eye kommer få en mycket stor del (åtminstone ca 40 %) av hela marknaden programvara (med 100 % bruttomarginal) för DMS t ex 2024-2026 är redan i princip klart genom deras rekordstora antal design wins med uppskattat värde av bolaget till ca 4.9 miljarder kr det närmaste decenniet hos 20 fordonstillverkare varav 17 tillhör de 20 största i världen. Det värdet har ökat mer än 100 % bara under de senaste 12 månaderna, men kurspressen vid nyemissionen i vintras har aldrig följts av någon varaktig betydande uppgång - hittills - även om några kortvariga kursryck har inträffat.

Räknar man sedan på 2026 så finner man att det året blir förmodligen det första med en mycket stor vinst, i princip förklarad av en enorm i stort sett nu redan känd marknadsvolym i EU med 100 % penetration, mycket hög (minst ca 40 %) redan design-win-baserad marknadsandel och 100 % bruttomarginal för DMS-programvara. Hastigheten i DMS-penetration-tillväxten utanför EU-marknaden är givetvis svårare att prognostisera innan några DMS-obligatorier av betydelse har kommit där. En extern prognos räknar med, givetvis, 100 % i EU 2026 men så långt endast storleksordningen 15 % i resten av världen för att nå EU-nivån först många år senare där Smart Eye tror på strax efter 2030.

Utgår man från den externa DMS-marknadsprognosen kan Smart Eye med en bedömt rimlig utveckling nå omkring eller en bit över 10 kr/aktie i vinst 2026 med i det läget fortsatt väntad DMS-marknadstillväxt och hög vinsttillväxt även efter 2026 från främst resten av världen. Affärsområdet Behavioral Research antas då här utvecklas ganska lugnt som f n under fortsatt lönsamhet och måttliga 10-12 % i genomsnittlig årlig tillväxt. 

Kurspotentialen bör således vara till över 200 kr inom 3 år med p/e 20. Orsakerna till att stor vinst väntas först 2026, dvs långt efter väntat positivt kassaflöde fr o m H2 2024, är dels att Smart Eye har stora årliga bokföringsmässiga goodwillavskrivningar på förvärven 2021 av Affectiva och iMotions för långt över 100 Mkr om året i tio år, och dels att EU-marknaden "exploderar" just året 2026 tack vare EU-obligatoriet på DMS.

Sedan Smart Eyes nyemission i feb 2023 på netto ca 289 Mkr har aktien legat i intervallet ca 41-58 kr.

Min egen avsikt är nu att hänga med med ett aktieinnehav till åtminstone 2026, då aktiemarknaden allra senast måste ha vaknat...

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?