Post entry

Modus Therapeutics, extremt undervärderat fas 2 medicinbolag med potentiellt blockbuster preparat. Bolagsvärdet efter hänsyn till likvida medel är låga 23 MSEK. Peers värderas till 200 MSEK.

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Modus Therapeutics har med sevuparin ett potentiellt blockbuster preparat som i flera olika studier visat sig ha anti-inflammatoriska egenskaper. Bolaget har avslutat en lyckat fas 2 studie mot mild malaria, har en pågående fas 1 studie mot svår malaria och en avslutad fas 1b studie mot sepsis. För den senare väntas resultat redovisas vilken dag som helst. Modus kommer troligen att finansiera fortsatt utveckling av sevuparin via exit/partnerskap/licensiering. Bolaget har ett klart uttalat mål att göra just exit, i princip efter nämnd fas 1b. Bolagsvärdet är 40 MSEK, reducerat för likvida medel blir värdet ca 23 MSEK. Vilket är 5 - 6 ggr lägre jämfört med liknande bolag, vars bolagsvärde i medeltal är 200 MSEK. Min slutsats blir att Modus Therapeutics är ett av de mest undervärderade biomedicinska bolag jag stött på. På kort sikt finns potential upp mot 300 - 400 %. Analyshuset Carlsquare har ett rimligt nuvärde på aktien inom intervallet 12.4 – 22 kr. Aktiekursen nu är 2.90 kr

Sevuparin och sepsis

Modus Therapeutics har utvecklat en läkemedelskandidat, sevuparin, mot sepsis, blodförgiftning. Sepsis är ett dödligt tillstånd som i sitt farligaste stadie, septisk chock, har en dödlighet på omkring 30 procent för insjuknande patienter. Idag finns inga godkända specifika läkemedel mot tillståndet och det medicinskt behov är mycket stort.

Vid septisk chock som är en överreaktion av immunförsvaret ökar genomsläppligheten/läckaget i vitala organs blodkärl vilket gör att de översvämmas med kroppsvätskor och blodtrycket sjunker. Den oönskade genomsläppligheten orsakas av den toxiska substans de vitablodkropparna utsöndrar. Sevuparin binder dessa vita blodkroppar och förhindrar därmed de oönskade genomsläppligheten/läckaget genom kärlen. Vilket förhindrar förloppet mot organsvikt och därmed också minska skadorna och dödligheten i sepsis och septisk chock.

Bolaget har även studier i indikationen mild och svår malaria. Svår malaria leder ofta till döden orsakad av just septisk chock. Det är därför ett naturligt led i utvecklingen av sevuparin att studera dess effekt i synnerhet mot svår malaria.  

Sevuparin är ett derivat på heparin, som är ett läkemedel från 30-talet som hämmar blodets levringsförmåga. Sevuparin har modifierats, och saknar den antilevringsförmågan som heparin molekylen har. Likheten mellan molekylerna innebär emellertid att många egenskaper redan är kända, vilket minskar utvecklingsrisken och ökar säkerhetsprofilen för sevuparin.     

Triggers

Nedan har jag listat kommande triggers i närtid och sådana jag anser placerarkollektivet missat.

Sepsis - Prekliniska resultat och vetenskapliga artiklar.

Bolaget har genomfört pre-kliniska försök på möss med mänskliga celler genom att inducera en akut infektion. Resultaten när man granskar graferna är upplyftande och pekar mot att pågående avläsning i fas 1b får lyckat utfall. I figur 1 nedan visar längs x-axeln PMN accumulation. PMN är en typ av vita blodkroppar, som ökar till antal vid bl.a. akut infektion. Sepsis är akut infektion. På y-axeln nedan ser vi genomsläppligheten/ läckaget genom lungvävnad. Vid infektion, och i synnerhet septisk chock är det viktigt den skyddande vävnaden för de vitala organen läcker så lite som möjligt. Framför allt gäller det lunga, lever och njure. Om inte infektionen stoppas bryts de vitala organ ned och ofta med död som följd.     

       

Figur 1 är viktig för att den visar två viktiga händelser i studien:

Sevuparin binder och neutraliserar de toxiska vita blodkropparna som överreagerat på den främmande bakterien. Och på så vis hjälper vävnaden kring vitala organ att klara barriären mot de vita blodkropparnas toxiska överreaktionen. Kontrollgruppen, grå runda punkterna, ligger samlade kring normala värden, 2.  

Mer i detalj kan vi se att de båda infekterade grupperna har likvärdigt antal ackumulerade vita blodkroppar, PMN inom intervallet 4-10▪105. Och att patienterna behandlade med sevuparin når samma genomsläpplighet/läckage som kontrollgruppen, < 3.    

Malaria – Kliniska resultat och vetenskapliga artiklar.

Modus har redan en lyckad fas I/II studie i patienter med mild malaria bakom sig. Sevuparin visar klar effekt mot malaria, alltså inte bara goda säkerhet och toxiska data. Studiens resultat publicerades 2017 och 2019, se referenser. I figur 2 nedan visas resultaten från fas I/II studien. 

I första stadiet av malaria utvecklas parasiten till en ringformig organism, trofoziter. Reduceringen av ringarna visas i figur 2. Notera att redan efter de första doserna sevuparin administrerats reduceras antalet trofoziter signifikant under de första 12 timmarna, den streckade röda kurvan. Jämför med den heldragna blå som är utan sevuparin.

Den andra fas I studien i malaria, som pågå, inriktar sig mot barn med svår malaria. Där första patienten inkluderas den 27 september 2022. Studien drivs av Imperial College i London under projektnamnet SEVUSMART. Eftersom det är mycket svårt sjuka patienter kommer höga doser sevuparin administreras och dess säkerhetsprofil och tolerabilitet för de eskalerande doser sevuparin att utvärderas. Studien omfattar upp till 20 pediatriska patienter mellan åldrarna 3 och 12 månader. Studien genomförs på Kilifi County Hospital i Kilifi, Kenya och syftar främst till att identifiera lämplig framtida sevuparin-dos i kombination med standardbehandling vid svår malaria. Studien kommer ligga till grund för nästa steg i den kliniska utvecklingen.

Finansiering

Q3 rapporten kom in nyligen och visar att bolaget har väldigt låg burne-rate, 2.9 MSEK per kvartal. Vidare var kassan 18.6 MSEK vid periodens utgång. Nuvarande likviditet är troligen nu runt 17 MSEK. Givet den låga burne-rate kommer bolaget att driva fas 1b i sepsis till resultat och alla förberedelser till fas 2b. Enligt bolaget har sevuparin producerats så att det räcker till slutet av fas 2b. 

Bolaget kommer behöva finansiering för att slutföra fas 2b i sepsis. För pågående fas 1 med Imperial College är bolaget redan finansierat.

Bolaget meddelade nyligen att de undersöker olika finansiella lösningar. Vi lär nog veta något om hur de tänker efter att readout från fas 1b presenterats. Den lösning jag håller för mest trolig är partnerskap med utbetalning vid uppnådd milestones och royalty. Den lösningen är inte ovanlig och kan förkomma redan efter fas 1b. ExpreS2ions partnerskap med Bavarian Nordic om utvecklingen av covidvaccin är ett sådant exempel.

Man skall komma ihåg att Karolinska Development är majoritetsägare och har ett stort internationellt kontaktnät. Så tillsammans med positiva fas 1b data är chansen att få till partnerskap med Big Pharma (BP) stor. Sevuparin har potentialen att bli blockbuster i två av varandra oberoende indikationer; sepsis och malaria. Pre-kliniska data i humanmöss stödjer att Sevuparin har effekt. Tidigare fas 1 och 2 studier visar att medicinen är säker.  

Rimlig värdering av Modus Therapeutics, 12-22 kr/aktie.

Modus Therapeutics är i klinisk fas 1 och 2. Att försöka värdera bolaget enligt nuvärdes beräkningar på framtida intäkter blir inte meningsfullt. Efter fas 1 b data går Modus in i fas 2 med indikationen sepsis och skall värderas därefter. Jämför man liknande bolag (peers i fas 2) vars värde ligger runt 200 MSEK inser man att Modus Therapeutics har extremt lågt värde, ca 40 MSEK. Tar men dessutom hänsyn till likvida medel blir värdet för sevuparin häpnadsväckande låga 23 MSEK  

Marknaden för sevuparin enbart för indikationen sepsis beräknas till ofattbara 25–35 miljarder USD. Det räcker att sevuparin lyckas ta 10% av den marknaden, där de är ensamma, för att uppnå blockbuster.

Carlsquare har satt som rimligt värde mellan 12.4 -22 kr/aktie.     

Teknisk Analys

Den tekniska analysen säger att aktien brutit nedtrenden den haft sedan början av 2022. Ichimoku grafen visar att priset är på väg att etablera sig över molnet. Laggingline (den gröna linjen) är på upp till fri luft genom molnet. Antydan till omslag till grönt moln i framtiden kan ses, vilket är bullish när det väl sker. Priset har stigit de senaste veckorna i väntan på fas 1b data. Volymbalansen har stiget med priset vilket innebär stark trend. Även momentum indikatorn pekar upp och är positiv. Jag tror att kursen mycket väl kan ta ut 4 kr innan fas 1b resultat, för att därefter fortsätta upp mot 8-10 kr, förutsatt att fas 1b är positivt.     

 

Jag äger naturligtvis aktien och detta är varken köp eller säljråd. Att investera i biomedicinska bolag är förenat med extrem risk och helt beroende av studiernas utfall.

Referenser

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29244851/

https://ichgcp.net/sv/clinical-trials-registry/NCT02515838

https://bmcanesthesiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12871-021-01545-w

https://faseb.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1096/fj.201900627R

https://carlsquare.com/sv/analysuppdatering-modus-therapeutics-kv4-2021-lovande-fas-i-kandidat-pa-miljardmarknad/

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?