Post entry

Mendus - vididencel, cancervaccinet

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Mendus huvudkandidat, vididencel är utvecklad med syfte att minska eller helt stoppa risken för cancerns återkomst efter initial behandling genom ett dendritbaserat vaccin. Vaccinet redan visat mycket god effektivitet med god säkerhetsprofil i två studier och bolaget är i slutfasen på att påbörja en tredje studie. Denna studie kommer att vara en fas2b med upp till 140 patienter med stöd av ALLG, en stor ideell organisation i Australien ledd av den välrenommerade Professor Dr. Andrew Wei som också var huvudprövare i Australien för BMS Quazar-001 studien som tog Onureg till marknaden.

Det kanske inte är allmänt känt att en primär tumör många gånger går att behandla framgångsrikt. Det finns en uppsjö av potentiella behandlingar som patienter har till sitt förfogande såsom kirurgi, kemoterapi, strålning, immunterapi (CPI), Monoklonala antikroppar och så vidare. Många av dessa klarar av att behandla den initiala cancer framgångsrikt men alltjämt återvänder cancer och då i en aggressiv och svårbehandlad form. Det innebär en större prövning för patienterna och det kvarstår färre och färre behandlingsalternativ. Här kommer immunterapi och specifikt cancervaccin in i bilden. För att försöka eliminera, stoppar eller fördröja återkomsten av cancer kan man använda sig av vaccin där kroppen själv triggas att hitta cancer och motverka den genom sitt immunförsvar. Denna behandling tillämpas efter den primära tumören elimineras i ett försök att förhindra eller fördröja ett återfall.

Källa: Mensus hemsida

Vididencel är ett dendritbaserat vaccin som är skapat för träna immunförsvaret att känna igen antigener som cancerceller presenterar på cellytan. Detta triggar immunförsvaret att söka upp vaccincellerna, känna av dem, absorbera dem och de antigener som presenteras på cellytan. Detta resulterar i en kaskad av effekter som bland annat innebär att informationen sprids i kroppen via signalsystem och fler celltyper rekryteras för att bistå kroppen i dess försök att bekämpa de icke hemmahörande cellerna (vididencel och cancerceller). Det krävs inga specifika parametrar hos patienten för att dra nytta av vididencel, men ju mer robust immunförsvar patienten har vid start av behandlingen, desto bättre utfall.

Mendus har två läkemedelskandidater i sin pipeline, vididencel och ilixadencel, i denna presentation kommer all fokus att ligga på vididencel och dess studier i AML då den är mest lovande samt den kandidaten och indikationen som bolaget lägger full fokus på. Vididencel har just nu riktats mot två olika cancerformer, AML och äggstockscancer. Mendus har också ett prekliniskt projekt med minnes NK-celler som representerar en potentiell ny indikation och läkemedel mot cancer. För att bistå i detta projektet så har man rekryterat den världskända pionjären Lewis Lanier till sitt vetenskapliga råd.

läs om Lewis Lanier och Mendus ->här<-

AML - Acute Myleoid Leukemia

AML är en form av blodburen cancerform som är vanligast i äldre men som även drabbar yngre individer. AML är en sjukdom som normalt sett resulterar i en snabb återfall efter initial behandling och stoppas inte återfaller så avlider patienten, speciellt om de är MRD+. Orsaken till att patienterna återfaller är för att kvarvarande sjukdom i kroppen bryter ut. Trots intensiv kemoterapibehandling som dödar de flesta cancerceller så lyckas några celler överleva. Dessa celler kan då generera ett återfall som kräver fler cykler med intensiv kemoterapi i ett försök bekämpa sjukdomen, vid det laget påvisar oftast sjukdomen en viss resistens mot behandlingen vilket gör att återfall oftast kommer snabbare och blir successivt svårare att avhjälpa. Behandlingen med intensiv kemoterapi sker över en cirka två veckors period där patienten för en tuff behandling för att slå ut cancer. Behandlingen med intensiv kemoterapi är framgångsrik i 80-90 % av alla patienter som behandlas men alltjämt återvänder sjukdomen i 50-70% av patienterna. Vididencel är tänkt att fylla utrymmet efter den första kemoterapin i ett försök att eliminera all kvarvarande sjukdom som kemoterapin missade och på så sätt skjuta upp eller helt eliminera återfallet.

Information om hur AML behandlas ->här<-

Patienterna med AML kan efter en komplett respons (CR) delas upp i två grupper, MRD+ och MRD-, de som har MRD+ uppvisar spår av sjukdomen när man analyserar deras blod med olika metoder medans de med MRD- inte uppvisar något spår av sjukdom. MRD+ är en prognostisk faktor för huruvida sjukdomen återkommer och de har en större risk för snabbare återfall och att hastigt avlida. I ADVANCE fas2a studien valde Mendus att adressera just MRD+ då de som har den statusen löpte störst risk för återfall. I CADENCE, fas2b studien, kommer både MRD+ och MRD- att inkluderas vilket matchar Onuregs användningsområde. Immunmonitorering har påvisat en trend som tyder på att de med MRD- generellt har ett mer robust immunförsvar som kan vara en bra förutsättning för ett mer robust svar i denna patientgrupp efter vaccinering med vididencel.

Underhållsbehandling - nytt koncept

2021/2022 godkändes Onureg (oral azacititin, en form av kemoterapi i tablettform och låg dos) som det enda godkända läkemedel för underhållsbehandling för AML patienter som efter med intensiv kemoterapi uppnått CR men som har risk för återfall och ej är berättigad stamcellstransplantation/benmärgstransplantation. Onureg förbättrade den annars obehandlade populationen som denna patientgrupp motsvarar men behandlingen lämnar mycket att önska gällande effekt, såväl kort som långvarig.

Källa: roboz et al blood 2022 139 (14):2145-2155. Bilden ovan visar MRD+ och MRD- patienter som behandlas med placebo eller Onureg.. Jämför man hela Mendus ADVANCE II patientpopulationen mot dessa grupper så presterar vididencel bra mycket bättre än både placebo och Onureg. *ADVANCE II data motsvarar den grön linje i grafen är i efterhand editerad in i grafen

__

Källa: roboz et al blood 2022 139 (14):2145-2155. Bilden ovan är en extrapolering av hur ADVANCE II i sin helhet står sig mot den patientgrupp i den registreringsgrundande studien för Onureg, Quazar-001, som driver den effektdata som ledde till att Onureg blev godkänt, dvs hela ADVANCE II patientgruppen mot den bästa subgruppen från Quazar-001 studien. *ADVANCE II data motsvarar den grön linje i grafen den samt texten med vididencel är i efterhand editerad in i grafen

Studier fas1b, fas2a och kommande fas2b

Fas1b

Vididencel har varit i kliniken sedan 2011 då det startades en fas 1b studie i patienter med båda AML och MDS där man framgångsrikt behandlade 12 patienter i CR (complete remission) med olika stadier och svårighetsgrader av sjukdom. Patienterna fick 4 injektioner av vididencel under en period av 8 veckor och efter det följde man patienterna till studien och långtidsuppföljningen slutade eller patienterna avled. Studien var framgångsrik och man kunde se en skillnad på de som svarade på behandlingen kontra de som ej svarade. De som ej svarade föll bort hyfsat snabbt medans de som svarade visade på motsatsen. Detta var dock en mycket heterogen grupp med olika sjukdomsstadier.

Källa: Mensus hemsida

Swimmers plot som visar utfall och förlopp för de patienter i fas1b studien

Fas2a - ADVANCE II

I ADVANCE II, som startade 2018, behandlas patienter i CR med AML som befinner sig i stadiet MRD+, med 4 injektioner av vididencel samt 2 booster shots. Studien blev färdig rekryterad under 2021 och är inne på sitt tredje uppföljning. Studien visade att de patienter som hade ett robust immunsystem fick de bästa gensvar av vididencel medan de som hade sämre immunförsvar fick återfall ganska snabbt och dog.

Vid ASH 2023 i december presenterades positiv data som visade att av totalt 20 i studien var 14 patienter vid liv varav 11 är kvar i komplett respons med senaste mätpunkten under november 2023, värt att notera är att ingen patient har avlidit på ca 2,5 år.

Information om ASH2023 finns ->här<-

Källa: Mensus hemsida

Bilden ovan visar patienterna som ingick i ADVANCE II, mRFS och mOS uppvisar ett uppmuntrande utfall och nästan oförändrat sedan mer än 1 år tillbaka, endast en patient har återfallit men ingen patient har avlidit och mOS förblir n/a. Denna data presenterade på ASH2023. Kurvan i grafen med en skuldra som sedan blir flat är typisk för immunterapi där patientens egna immunförsvar lyckas stävja cancern.

Bolaget har utfört immunmonitorering på patienterna under studiens gång och de visar alla samma sak, de patienter som behandlas med Vididencel får ett mer robust immunrespons och har en längre överlevnad. Desto fler antigener patienten reagerade mot, desto bättre utfall fick de även i kliniken med längre tid till återfall och längre överlevnad. De antigener som vididencel presenterar är bla. WT-1, PRAME, RHAMM och av dem så är WT-1 absolut överst på National Cancer Institutes listan över de mest intressanta antigenerna för immunterapi inom onkologi.

Källa: Mensus hemsida

Bilden ovan påvisar att det är de patienterna som har fått ett kraftigt immunsvar och fått Vaccin Inducerat T-cell Respons (VIR) baserat på 1-2 eller >3 antigener, som har den mest robusta effekten, alla patienter som fick en MRD respons, dvs konvertering från MRD+ till MRD- eller en åtminstone 10-faldig reduktion av MRD som har fått en ihållande effekt.

Den data som finna ovan presenterade Mendus på världen mest prestigefyllda konferens inom hematologi, ASH (American Society of Hematology), detta var den 3:e gången bolaget har fått möjligheten att genomföra en oral presentation på ADVANCE II data. Presentationen hölls sedan ca 1 vecka senare på ett KOL event med Professor Dr. Arjan van de Loosdrecht.

Presentationen som hölls på KOL eventet finns ->här<-

Utvecklingsplan inom AML - från fas2 till marknad

Källa: Mensus hemsida. Ytterligare inriktningar för vididencel inom AML innefattar de som har fått en transplantation efter ett första återfall samt patienter som inte har möjlighet att få intensiv kemoterapi.

Fas 2b - CADENCE

CADENCE, är en randomiserad kontrollerad studie som kommer bedrivas i Australien där vididencel kommer att kombineras med Onureg och initialt testas i 40 patienter i två armar, 20 med vididencel + Onureg mot 20 med Onureg som monoterapi. Det primära målet kommer vara säkerheten i att kombinera de två läkemedlen samt initiala tecken på effekt, tänkbart är MRD konvertering/minskning eller stabilisering. Rekryteringen antas pågå i ca 12-15 månader och huvudmålet kommer att vara säkerheten. Faller allt väl ut så kommer studien expanderas med 100 patienter med huvudfokus på effekt som har goda chanser att räknas som en pivotal studie förutsatt att del 1 visar stark data. Bolaget har bedrivit preklinik forskning på kombinationen samt en del patienter i fas1b studien hade behandlats med Azacititin både före och efter behandlingen med vididencel, utan problem. Preklinisk data typer på att det finns en synergi mellan vididencel och Onureg som skulle kunna förstärka effekten av de både läkemedlen.

Info om preklinisk data finns ->här<-

Källa: Mensus hemsida

CADENCE kommer att drivas av ALLG som är en non-profit organisation i Australien som är experter på blodburna cancerformer såsom AML och har utfört ett hundratal studier i just AML. Huvudprövaren är Professor Dr. Andrew Wei som är samma person och tillhör samma grupp som genomförde BMS studien, Quazar-001 med Onureg. Han är en person med mycket gott anseende inom AML forskning och är den som har hållit presentationen på ASH 3 år i rad gällande Quazar-001 studien och uppföljning. Onureg kommer tillhandahållas kostnadsfritt till CADANCE studien

Info om ALLG samarbetet finner ni ->här<-

Här är Professor Dr. Andrew Wei ord kring CADENCE:

"Utvecklingen av nya, minimalt toxiska metoder för att förbättra effekten av underhållsbehandling har potential att avsevärt förbättra de kliniska resultaten för ett stort antal patienter med AML”

“Det behövs därför nya behandlingar som kan ge varaktiga svar samtidigt som de har en acceptabel säkerhets- och tolerabilitetsprofil. Resultaten från den pågående ADVANCE II-studien visar att vididencel är säkert, väl tolererat och en perfekt läkemedelskandidat att validera i patienter med AML som har uppnått första remission”

Mendus

Mendus är ett forskningsbolag som fokuserar på vaccin för att stoppa eller utradera cancer. Bolaget har två kandidater och ett preklinisk NK-cell projekt varav vididencel är bolagets huvudkandidat. Jag har tre stora huvudägare, Adrianus Van Herk, Flerie Invest och fjärde AP-fonden som tillsammans innehar cirka 63 % av bolaget. Med en framgångsrik inlösen av teckningsoptioner så är bolaget fullt finansierat till Q3 2025 och tillverkning av läkemedel är likaså fullt finansierad till Q2 2025 vilket inkluderar läkemedel för en registreringsgrundande studie. Gällande produktionen av fas3 material så handhas det av NorthX Biologics sedan man ingick ett avtal under sommaren 2023.

Mendus har med vididencel en chans att göra en skillnad för patienter, initialt de med AML men kan i framtiden hitta fler användningsområden för att eliminera eller fördröja återfall i sjukdom.

Info om ägande finner ni ->här<- och om NorthX Biologics alliansen ->här<-

Analyshus

Redeye som har en riktkurs på Bear 0,5kr, Base 1,7kr, 3,1kr Bull

Edison som har en riktkurs på 2,52kr

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?