Post entry

Spekulativt köp: Lundin Mining

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Gruvbolaget Lundin Mining har en svacka men offensiv företagsledning och familjen Lundin som huvudägare ger potential.

Sammanfattning

Fördelen med att ha olje- och gruvfamiljen Lundin som huvudägare i ett börsbolag har beskrivits i ett tidigare blogginlägg från 6 juni 2013 om oljebolaget Horn Petroleum: http://www.redeye.se/aktiebloggen/spekulativt-kop-horn-petroleum

Dvs på lång sikt blir nästan alla bolag framgångsrika som familjen Lundin (med bröderna Ian och Lukas i spetsen) är huvudägare i.

Samtidigt är risknivån på kort sikt hög i tex Lundin Mining.

Priserna på gruvfyndigheter som nickel och koppar är i en långsiktigt fallande trend.

Lumi är finansiellt starkt med en nettokassa på 1,3 miljarder kr i slutet av q1/2013 (jämfört med bolagets börsvärde på 14-15 miljarder kr vid börskurs kring 25 kr).

Men i juni 2013 kom besked om att Lumi nu köper en gruva i USA (Eagle-gruvan) för drygt 2 miljarder kr med planer på att investera ytterligare 2-3 miljarder kr i den gruvan under 2013 och 2014 för att få den klar för produktion i q4/2014.

Gruvan väntas kunna komma upp i intäkter kring 3 miljarder kr per år vilket är väsentligt jämfört med Lumis befintliga intäkter kring 5 miljarder kr per år.

Dvs köpet av Eagle-gruvan är ett vågspel om metallpriserna fortsätter falla.

Dock har gruvan en låg produktionskostnad för tex nickel som ligger bara på 4 000-5 000 dollar per ton, dvs bara ca en tredjedel av rådande nickelpris på 13 640 dollar per ton.

Lumi-aktien värderas vid nuvarande börskurs kring 25 kr till ett p/e-tal på 18-19 med ett resultat per aktie kring 1,40 kr för senast rapporterade 12 mån.

Men analytikerna räknar i snitt med att bolaget kommer att nå ett resultat per aktie på över 3 kr i årstakt år 2015.

Utöver Eagle-gruvan är Lumis delägda koppargruva Tenke Fungurume i Kongo spännande.

Landet är politiskt instabilt men gruvans produktion ökar kraftigt.

Lumi äger 24% av gruvan medan amerikanska gruvbolaget Freeport-McMoRan äger resten och driver gruvan.

Även Tenke-gruvan har en mycket låg produktionskostnad kring 2 600 dollar per ton koppar (37% av rådande marknadspris 7 000 dollar per ton koppar) vilket är positivt.

Blir det bara lite bättre fart i konjunkturen och stigande basmetallpriser så kan utväxlingen bli rejäl i Lundin Minings intjäning (och därmed börskursen).

I början av 2011 låg nickelpriset kring 28 000-29 000 dollar per ton (jämfört med 13 640 dollar per ton idag) och kopparpriset kring 10 000 dollar per ton (jämfört med 7 000 dollar per ton idag), så kommer priserna tillbaka till tidigare nivåer blir det jackpot för Lundin Mining.

Nyckelfrågan är hur världskonjunkturen och prisnivåerna kommer att utvecklas de närmaste åren när Lumi även behöver genomföra stora investeringar i bla Eagle-gruvan.

Men så länge bolaget kan hålla sig flytande och ta sig igenom de kommande åren lär goda tider vänta på lång sikt.

Tenke-gruvan i Kongo

Oroligheter i Kongo: http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article17131663.ab

Är det något som påverkar Lundin Mining och deras delägda koppargruva Tenke Fungurume i landet?

- - -

Tenke = ca 1/3 av Lumi

Tydligen har Lundin Mining en ägarandel på 24% av Tenke-gruvan.

2012 svarade koppar för 70% av Lundin Minings intäkter och 2013 väntas Lundin Minings andel av Tenkes kopparproduktion uppgå till 47 300 ton (motsvarande 43-45% av Lundin Minings totala kopparproduktion under året).

Som jämförelse låg Lumis andel av Tenkes kopparproduktion på 38 100 ton under 2012. Dvs 47 300 ton 2013 innebär +24% från 2012.

Tenke borde alltså (förenklat) utgöra ca en tredjedel av Lumis resultat och börsvärde.

- - -

Tenke ökar produktionstakten

Lumis förväntade andel (24%) på 47 300 ton koppar producerat i Tenkegruvan under 2013 (enl Lumis resultatrapport för q1/2013) innebär en prognoshöjning från Lundin Minings resultatrapport för q4/2012 då prognosen var att Lumi:s andel av Tenkes kopparproduktion skulle uppgå till 44 600 ton under 2013.

Tenkes verksamhet har genomgått "expansionsfas 2" och väntas nu kunna nå en kopparproduktion på minst 195 000 ton per år. 2013 väntas nivån bli 197 000 ton (varav Lundin Minings andel alltså 24%).

I en framtida expansionfas 3 väntas Tenkes produktionsnivå kunna nå över 270 000 ton per år och därefter ännu högre i expansionsfas 4.

Totalt väntas Lundin Mining ligga på en kopparproduktion kring 110 000 ton per år under 2013 och 2014 för att sedan öka till 130 000 ton 2015 tack vare den förvärvade Eagle-gruvan i USA.

- - -

Tenke väntas räcka i över 20 år till

Som jämförelse innehåller Tenke över 140 miljoner ton bergmalm med en kopparhalt på nästan 3%. Det innebär över 4 miljoner ton koppar så med en produktionstakt kring 200 000 ton koppar per år lär Tenkes fyndigheter räcka i över 20 år till.

Utöver bevisade över 140 miljoner ton kopparmalm finns potential till ytterligare ca 700 miljoner ton malm med något lägre kopparhalt.

- - -

Låg produktionskostnad i Tenke

Produktionskostnaden är låg i Tenkegruvan och ligger på 1-1,50 dollar per viktpund. Som jämförelse ligger kopparpriset just nu i 3,1705 dollar per viktpund (7 000 dollar per ton), dvs Tenkes produktionskostnad är mindre än hälften än marknadspriset på koppar.

Enl Lumis resultatrapport för q4/2012 väntades Tenkes produktionskostnad uppgå till bara 1,03 dollar per viktpund koppar under helåret 2013.

Enl resultatrapporten för q1/2013 höjdes det något till 1,18 dollar per viktpund koppar.

- - -

Fallande kopparpris

Kopparpriset är dock i en långsiktigt fallande trend från en topp på ca 10 000 dollar per ton i början av 2011.

- - -

Info ovan bla från Lundin Mining-presentation i juni 2013: http://www.lundinmining.com/i/pdf/LUN-Handeslbanken-Conference-June2013.pdf

Dvs Tenke-gruvan är en väsentlig del av Lundin Minings verksamhet. Innebär politisk oro i Kongo att det kan bli störningar i Tenkes verksamhet och att Lumi-aktien därför faller?

Lundin MIning och dess ekonomiska utveckling

Lundin Mining nu värt 14-15 miljarder kr på börsen vid nuvarande börskurs ca 25 kr.

Totalt hade Lumi intäkter på ca 720 miljoner dollar och ett nettoresultat på ca 120 miljoner dollar.

Trist ekonomisk utveckling de senaste åren:

Intäkter:
2010: 849 miljoner dollar
2011: 784 miljoner dollar (-8%)
2012: 721 miljoner dollar (-8%)
q1/2013: 188 miljoner dollar (-12%)

Rörelsemarginal:
2010: 55%
2011: 49%
2012: 43%
q1/2013: 36%

Resultat efter skatt:
2010: 306 miljoner dollar
2011: 184 miljoner dollar (-40%)
2012: 123 miljoner dollar (-33%)
q1/2013: 50 miljoner dollar (-14%)

Resultat per aktie:
2010: 0,53 dollar
2011: 0,32 dollar (-40%)
2012: 0,21 dollar (-34%)
q1/2013: 0,09 dollar (-10%)

Resultatet per aktie på 0,21 dollar under 2012 motsvarar 1,42 kr med den genomsnittliga dollarkursen under 2012 (6,7754 kr).

I dagsläget ligger dollarkursen något lägre i 6,6663 kr.

För senast rapporterade 12 mån (apr 2012-mars 2013) blev resultatet per aktie 0,20 dollar.

Nuvarande börskurs 25,15 kr motsvarar 3,77 dollar så ett resultat per aktie på 0,20 dollar i årstakt innebär att aktien värderas till ett p/e-tal på 18-19.

Det kan låta högt men vid bättre tider kan Lumis intäkter och resultat öka kraftigt på kort tid. Tex som nämnt uppgick resultatet per aktie till över 0,50 dollar så sent som 2010.

Positivt att Lumi har en stark finansiell ställning med en nettokassa på 265 miljoner dollar i slutet av 2012.

Som jämförelse motsvarar Lundin Minings börsvärde på 14-15 miljarder kr drygt 2 miljarder dollar, så nettokassan motsvarade ca 12% av Lumis börsvärde.

Per slutet av mars 2013 hade nettokassan fallit till 199 miljoner dollar motsvarande 9% av börsvärdet.

Aktieanalytikernas prognoser

Aktieanalytikerna räknar i snitt med följande ekonomiska utveckling för Lundin Mining de kommande åren:

Intäkter:
2012 (faktiskt utfall): 721 miljoner dollar
2013: 761 miljoner dollar (+6%)
2014: 735 miljoner dollar (-3%)
2015: 954 miljoner dollar (+30%)
2016: 1 309 miljoner dollar (+37%)

Resultat efter skatt:
2012 (faktiskt utfall): 123 miljoner dollar
2013: 183 miljoner dollar (+49%)
2014: 227 miljoner dollar (+24%)
2015: 292 miljoner dollar (+29%)
2016: 372 miljoner dollar (+27%)

Resultat per aktie:
2012 (faktiskt utfall): 0,21 dollar
2013: 0,33 dollar (+57%)
2014: 0,37 dollar (+12%)
2015: 0,48 dollar (+30%)

http://www.4-traders.com/LUNDIN-MINING-CORPORATION-6500344/financials/

Dvs förväntningarna är att Lumi inom ca tre år väntas nå tillbaka till ett resultat per aktie kring 0,50 dollar per år.

Men frågan är om prognoserna för 2013 är lite väl optimistiska. Hur ska bolaget kunna öka nettoresultatet med nästan 50% när det i q1/2013 var -14%?

Visst är det inte omöjligt men vad är det som väntas leda till den kraftiga resultatökningen?

Åtta aktieanalytiker har i snitt en riktkurs på 4,55 dollar för Lumi-aktien och en rekommendation på i snitt "outperform": http://www.4-traders.com/LUNDIN-MINING-CORPORATION-6500344/consensus/

4,55 dollar motsvarar ca 30 kr vid nuvarande dollarkurs, vilket i så fall innebär en uppgångspotential på drygt 20% för aktien från nuvarande börskurs kring 25 kr.

//Edit:

Analytikernas snittförväntningar för Lundin Mining enl nyhetsbyrån Reuters:

Intäkter:
2013: 813 miljoner dollar
2014: 819 miljoner dollar

Resultat per aktie:
2013: 0,39 dollar
2014: 0,50 dollar

http://www.reuters.com/finance/stocks/analyst?symbol=LUN.TO

Dvs enl Reuters räknar analytikerna i snitt med att Lumi redan under 2014 når ett resultat per aktie på 0,50 dollar.

Det är snittet av 21 analytikers prognoser enl Reuters.

Ovannämnda snittprognoser enl Reuters innebär ganska stora nedjusteringar jämfört med motsvarande snittprognoser som analytikerna hade för Lumi för 12 månader sedan:

Intäkter:
2013: 927 miljoner dollar (har enl ovan sänkts med 12%)
2014: 946 miljoner dollar (har enl ovan sänkts med 13%)

Resultat per aktie:
2013: 0,52 dollar (har enl ovan sänkts med 25%)
2014: 0,54 dollar (har enl ovan sänkts med 7%)

//

Nästa hållpunkt

Lumis resultatrapport för q2/2013 ska komma 30 juli 2013.

Idag är det ju sön 14 juli 2013 så rapporten kommer inte under kommande vecka och inte under veckan därpå heller, men på tisdagen i veckan därefter kommer rapporten (dvs om drygt två veckor från idag).

Förvärvet av Eagle-gruvan i USA

12 juni 2013 kom besked om att Lundin Mining köper Eagle-gruvan i USA av Londonbaserade gruvjätten Rio Tinto: http://lundinmining.mwnewsroom.com/press-releases/lundin-mining-to-acquire-high-grade-eagle-nickel-c-tsx-lun-201306120880178001

Gruvan ligger i norra delen av delstaten Michigan som ligger i "sjödistriktet" i nordöstra delen av USA en bit inåt land.

Prislappen för gruvan ligger på 325 miljoner dollar varav ett grundpris på 250 miljoner dollar plus 75 miljoner dollar i investeringar i gruvan tills förvärvet är genomfört (vilket väntas bli i juli 2013).

Gruvan har nickel- samt kopparfyndigheter.

Lumi-vd:n Paul Conibear sa i pressmeddelandet att han tyckte att Eagle-gruvan passar perfekt i Lumi som en högkvalitetsgruva i ett land med låg politisk risk. (Är han ev avskräckt av Kongo? Eller åtminstone vill han väl balansera riskerna i Kongo-gruvan med verksamhet i stabilare länder.)

Conibear pekar även på en väl utbyggd infrastruktur för gruvor i Michigan i form av el, vägar och järnvägar, vilket underlättar gruvverksamhet i trakten.

Eagle-gruvan beskrivs som en ny gruva där produktionen väntas komma igång först under q4/2014.

Gruvfyndigheten upptäcktes år 2002 och sedan fattades beslut år 2010 om att inleda gruvproduktion för att utvinna fyndigheten.

Arbetet med att färdigställa gruvan för produktion uppges hittills vara genomfört till drygt hälften.

Det totala investeringsbeloppet för att få gruvan klar för produktion bedöms uppgå till 770 miljoner dollar varav 355 miljoner dollar (46%) hittills har betalats av Rio Tinto (tom maj 2013).

Utöver Lumis köpeskilling på 325 miljoner dollar för Eagle-gruvan, räknar Lumi med att därutöver investera ytterligare 400 miljoner dollar under 2013 och 2014 för att få gruvan klar för produktion.

Gruvans produktionstakt under de första tre hela kalenderåren (2015, 2016 och 2017) väntas ligga på 23 000 ton nickel per år och 20 000 ton koppar per år.

Med nuvarande nickelpris (13 640 dollar per ton) och kopparpris (7 000 dollar per ton) innebär det intäkter kring 450 miljoner dollar per år från Eagle-gruvan (varav drygt 310 miljoner dollar nickel och ca 140 miljoner dollar koppar).

Som jämförelse hade alltså hela Lundin Mining intäkter kring 720 miljoner dollar under 2012 så Eagle-gruvan är stor i jämförelse med hela Lumi.

Det väntas även bli en del restproduktion av ädelmetaller (guld, platina och palladium) samt kobolt i Eagle-gruvan.

Produktionskostnaden för nickel väntas under de första tre åren ligga på 2 dollar per viktpund nickel vilket är lågt jämfört med andra nickelgruvor i världen.

Det är klart lägre än nuvarande marknadspris på nickel som ligger kring 6 dollar per viktpund (13 640 dollar per ton).

Precis som kopparpriset är nickelpriset i en långsiktigt fallande trend sedan början av 2011 då nickelpriset hade en topp på 28 000-29 000 dollar per ton. Sedan dess har alltså nickelpriset mer än halverats. Kopparpriset har för sin del som nämnts fallit med ca 30% under samma period.

Eagle-gruvans malmfyndigheter bedöms uppgå till drygt 5 miljoner ton malm vilket ska räcka till en gruvproduktion i åtta år (utifrån en produktionstakt kring 17 000 ton nickel per år och 17 000 ton koppar per år).

Med en sådan produktionstakt hamnar Eagle-gruvans intäkter kring 350 miljoner dollar per år (varav ca 230 miljoner dollar nickel per år och ca 120 miljoner dollar koppar per år).

Malmen innehåller ca 3% nickel och ca 2,5% koppar.

Tidigare blogginlägg

• Lundin Mining-aktien fick tidigare här i bloggen rekommendationen "spekulativt köp" i ett blogginlägg från 26 apr 2012: http://www.redeye.se/aktiebloggen/lundin-mining/spekulativt-kop-lundin-mining

Då låg börskursen i 30,24 kr och nu ligger den i 25,15 kr dvs hittills är den ner 17%.

• Innan dess ett blogginlägg från 12 feb 2012 http://www.redeye.se/aktiebloggen/pa-resources/ravarubolag-pa-resources-lundin-mining

Där blev slutsatsen att Lumi-aktien "inte direkt lockar" vid dåvarande börskurs 34 kr.

//Tillägg 14 juli 2013

Vid närmare eftertanke är en fråga om köpet av Eagle-gruvan ev är en lite väl stor munsbit för Lundin Mining att svälja.

Lumis börsvärde ligger som nämnt nu på 14-15 miljarder kr på börsen vid börskurs ca 25 kr.

Det motsvarar ett börsvärde på 2,2 miljarder dollar.

Priset för Eagle-gruvan är 325 miljoner dollar plus investeringar i gruvan på 400 miljoner dollar under 2013 och 2014, dvs totalt 725 miljoner dollar.

Lumi hade ca 200 miljoner dollar i nettokassa per slutet av mars 2013 så efter avdrag för det återstår 525 miljoner dollar att finansiera.

Delvis lär väl Lumi kunna finansiera det med kassaflöden från sin befintliga verksamhet (som under 2011 genererade ett kassaflöde på drygt 300 miljoner dollar och under 2012 knappt 200 miljoner dollar).

Det ska väl dock bla användas till investeringar i övriga gruvor osv.

Men det lär väl även behövas nya lån och kan det även bli så att Lumi måste be aktieägarna om kapitaltillskott genom utförsäljning av nya Lumi-aktier (vilket då kan leda till nedgång i börskursen)?

Positivt är i alla fall att om världskonjunkturen och basmetallpriserna skulle försämras kraftigt så har ju Lumi alltid möjligheten att skjuta på investeringarna på 400 miljoner dollar för att få Eagle-gruvan produktionsklar till slutet av 2014.

Dvs i ett negativt scenario kan man tänka sig att Lumi skjuter på hela investeringsbeloppet 400 miljoner dollar, och då bara måste betala ut 325 miljoner dollar i pris för köpet av gruvan.

Och det är väl inte särskilt svårt att finansiera med kassan på 200 miljoner dollar och 125 miljoner dollar från befintlig verksamhets kassaflöden.

Edit: Lundin Mining skriver om hur köpet av Eagle-gruvan ska finansieras i pressmeddelandet om köpet (från 12 juni 2013): http://lundinmining.mwnewsroom.com/press-releases/lundin-mining-to-acquire-high-grade-eagle-nickel-c-tsx-lun-201306120880178001

Där står det att Lumis nettokassa nu uppgår till 250 miljoner dollar och att köpeskillingen 325 miljoner dollar för Eagle-gruvan ska finansieras med den nettokassan plus en del av Lumis befintliga låneavtal ("revolving credit facility", dvs typ checkräkningskredit) som ger möjlighet att låna upp till 350 miljoner dollar.

Dvs positivt att nettokassan har ökat med ca 50 miljoner dollar under q2/2013.

Resten av Eagle-gruvan ska finansieras med Lumis befintliga låneavtal (revolving credit facility?), kassaflöden från befintlig verksamhet, och om nödvändigt från ett utökat låneavtal eller "liknande flexibelt finansieringsalternativ".

Dvs det låter som att hela finansieringen inte är riktigt på plats ännu.

Bolaget tillägger dock att köpet av Eagle-gruvan inte står och faller med möjligheter att hitta finansiering av gruvan.

Dvs kan tex den välbeställda familjen Lundin i värsta fall gå in och bidra med finansiering till Lumi? Det har väl familjen ibland gjort tidigare i övriga bolag.

Dock tex enl ett tidigare blogginlägg från 27 juni 2013 om kanadensiska oljebolaget Blackpearl där familjen Lundin också är storägare, fick Blackpearl tills vidare ställa in sina stora investeringsprojekt pga svårigheter med finansieringen.

Dvs intrycket är att Eagle-gruvan säkert kan bli bra för Lumi men samtidigt verkar det vara ett ganska djärvt förvärv eftersom det är så stort i relation till övriga Lumi och kräver stora investeringar och mycket finansiering i ett läge när nickel- och kopparpriserna är i en långsiktigt fallande trend.

Men tex som nämnt ligger ju Eagle-gruvans produktionskostnad för nickel långt under nuvarande marknadspris för nickel osv.

//

//Tillägg 14 juli 2013

Utöver Tenke-gruvan i Kongo och Eagle-gruvan i USA, är Lumis gruva Neves-Corvo i Portugal en annan viktig verksamhet för bolaget.

Produktionen i Neves-Corvo uppgick till drygt 14 000 ton koppar och drygt 10 000 ton zink under q1/2013.

Det var en rekordhög nivå för zinkproduktionen i Neves-Corvo.

Som nämnt ligger nickelpriset i 13 000-14 000 dollar per ton och kopparpriset i 7 000 dollar per ton, men zinkpriset ligger klart lägre i ca 1 900 dollar per ton.

Även zinkpriset är i en långsiktigt fallande trend från ca 2 600 dollar per ton i slutet av 2010 dvs prisnedgången för zink är 25-30% sedan toppnivån.

Med samma produktionstakt som i q1/2013 och nuvarande priser på koppar och zink genererar Neves-Corvo intäkter på 400-500 miljoner dollar per år för Lumi varav knappt 400 miljoner dollar (drygt 80%) från koppar och 70-80 miljoner dollar (knappt 20%) från zink.

Det är beräknat med en årlig produktion av 56 000 ton koppar och 40 000 ton zink från Neves-Corvo (14 000 ton koppar under q1/2013 gånger fyra, samt 10 000 ton zink under q1/2013 gånger fyra).

I Lumis q1/2013-resultatrapport gav bolaget prognosen att Neves-Corvo under helåret 2013 väntas nå en produktion på 50 000-55 000 ton koppar och 45 000-50 000 ton zink: http://www.lundinmining.com/i/pdf/2013Q1_Highlights.pdf

Dvs det är i så fall något under q1/2013-takten för koppar men något över q1/2013-takten för zink.

Produktionskostnaden för koppar i Neves-Corvo-gruvan väntas under helåret 2013 ligga på 1,80 dollar per viktpund enl Lumis resultatrapport för q1/2013.

Positivt att det är ganska långt under nuvarande marknadspris på koppar (3,1705 dollar per viktpund motsvarande 7 000 dollar per ton).

//

//Tillägg 15 juli 2013

Idag mån 15 juli 2013 slutade Lumi-aktien i 25 kr (-0,6% från föregående börsdags slutkurs 25,15 kr).

Som jämförelse var börsen (OMXS30-index) samtidigt +0,4%.

Aktieanalytikernas senaste rekommendationer för Lundin Mining-aktien:

• 26 juni 2013: Credi Suisse höjer sin rekommendation för aktien från "neutral" till "outperform" med bibehållen riktkurs 5,75 Kanadadollar (ca 36,80 kr).

• 27 juni 2013: SEB upprepar sin rekommendation "behåll" samtidigt som riktkursen sänks från 29 kr till 25,70 kr.

• 2 juli 2013: Citigroup inleder bevakning av Lundin Mining-aktien med rekommendationen "neutral" och riktkurs 27 kr.

• 3 juli 2013: Handelsbanken upprepar sin rekommendation "öka" men sänker riktkursen från 30 kr till 28 kr.

• 9 juli 2013: Goldman Sachs upprepar sin rekommendation "köp" men sänker riktkursen från 5,40 Kanadadollar (34,90 kr) till 4,90 Kanadadollar (31,70 kr).

• 15 juli 2013: Citigroup som enl ovan inledde bevakning av Lundin Mining-aktien 2 juli 2013 bibehåller sin rekommendation "neutral" men väljer att sänka riktkursen från 27 kr till 25,50 kr.

www.avanza.se/aza/press/archive.jsp?query=%2Bcompanies%3ALundin%2BMining&articleType=newsitem&language=svenska&showAll=true

Dvs av ovannämnda sex rekommendations-besked innebar fyra av dem sänkt riktkurs för Lumi-aktien. Det var riktkurs-sänkningar på 6-11%.

Positivt dock att själva rekommendationen för aktien inte sänktes i något fall. I ett fall (Credit Suisse) höjdes tom rekommendationen.

Ovannämnda fem bankers riktkurser för Lumi-aktien (från högst till lägst):

1) Credit Suisse 36,80 kr
2) Goldman Sachs 31,70 kr
3) Handelsbanken 28 kr
4) SEB 25,70 kr
5) Citigroup 25,50 kr

Kursförändringspotential för Lumi-aktien från nuvarande börskurs 25 kr till respektive banks riktkurs:

1) Credit Suisse +47%
2) Goldman Sachs +27%
3) Handelsbanken 12%
4) SEB +3%
5) Citigroup +2%

Ovannämnda fem bankers rekommendationer för Lumi-aktien (från mest positiv till mest negativ):

1) Goldman Sachs: "köp"
2) Credit Suisse: "outperform"
3) Handelsbanken: "öka"
4) SEB: "behåll"
5) Citigroup: "neutral"

//

//Tillägg 16 juli 2013

Uppgift om att Lundin Mining är den mest blankade aktien på Torontobörsen (där bolaget också är noterat): http://borssnack.di.se/?f=1&t=2161137#msg14600203

Bla lista över de mest blankade aktierna på Torontobörsen per 30 jun 2013: http://borssnack.di.se/?f=1&t=2161137#msg14600203

Enl listan fanns det över 71 miljoner blankade Lumi-aktier per slutet av jun 2013.

Enl Lumis hemsida har bolaget totalt ca 584 miljoner utestående aktier per slutet av mars 2013: http://www.lundinmining.com/s/ShareCapital.asp

I så fall är det alltså över 12% av Lumis aktier som är blankade (71 miljoner st delat med 584 miljoner st).

Det är alltså folk som tror på kursnedgång i aktien och har sålt Lumi-aktier de inte äger, i hopp om att kunna återköpa dem senare till lägre kurs.

En fördel med storblankade aktier är att om bolaget plötsligt börjar gå bra och aktien börjar stiga, kan blankarna få panik och börja återköpa aktien i stora mängder för att minimera blankningsförlusten.

Det brukar ju då kallas för en "short squeeze" och kan leda till kraftiga kursuppgångar i en aktie.

En nackdel med en storblankad aktie är å andra sidan förstås att det tyder på att många tror att kursen kommer att falla framöver, och varför tror de i så fall att Lumi-aktien kommer att falla?

Kan orsaken vara fortsatt fallande metallpriser? Eller finansieringsproblem med köpet av Eagle-gruvan? Osv.

Lumi-aktien slutade idag (tis 16 juli 2013) i 25,88 kr. Som högst var aktien uppe i 26 kr under dagen.

//

//Tillägg 17 juli 2013

Besked om att Lundin Mining nu har genomfört förvärvet av Eagle-gruvan: www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1999925&source=

Prislappen uppges ha blivit 315 miljoner dollar, dvs något lägre än de 325 miljoner dollar som angavs från början.

//

//Tillägg 26 juli 2013

Besked om att Eagle-gruvan kommer att starta igång sin produktion under slutet av 2014 och nå full produktionstakt i mitten av 2015: www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N2001868&source=

Lundin Mining-aktien nu i 26,75 kr (slutkurs 26 juli 2013).

//

//Tillägg 31 juli 2013

Lundin Mining har presenterat sin resultatrapport för q2/2013.

Enl rapporten bla (enl nyhetsbyrån Direkt):

Siffrorna:

• Intäkter 176 miljoner dollar (+2% jämfört med q2/2012). Analytikerna hade i snitt räknat med 178 miljoner dollar.

• Operativt rörelseresultat 49 miljoner dollar (-39%). Analytikerna hade i snitt räknat med 60 miljoner dollar.

• Resultat efter skatt 17 miljoner dollar (-62%).

• Resultat per aktie 0,03 dollar (-63%).

• Kassaflöde från rörelsen 27 miljoner dollar plus 32 miljoner dollar från Tenke-gruvan.

Den kraftiga minskningen av resultatet efter skatt förklaras med följande faktorer enl rapporten:

- lower operating earnings ($31.2 million);
- higher depreciation, depletion and amortization expense ($7.1 million); and
- lower net other income ($25.5 million) from reduced foreign exchange gains; and
- lower equity earnings from investment in associates ($8.3 million); offset by
- higher net tax recovery of $32.4 million
.

http://www.lundinmining.com/i/pdf/2013-07-30_NR.pdf

Höjda kostnader för Lumis gruva Zinkgruvan i Sverige var en orsak till det fallande resultatet under q2/2013.

Lumi har nu valt att skjuta upp en investering i modernisering av gruvan tills zinkpriset ligger högre.

Investeringen har tidigare planerats ligga på 50 miljoner dollar att genomföras under en period på två år.

Höjda produktionsprognoser för koppar och nickel:

• Prognosen för Lundin Minings kopparproduktion under helåret 2013 höjs från 104 300-110 800 ton till 106 500-113 000 ton.

Prognoshöjningen är främst hänförlig till Tenke-gruvan (där Lundin Mining har en ägarandel på 24%) men även Aguablanca-gruvan i Spanien.

Tidigare väntades Lundin Minings andel från Tenke-gruvan bli 47 300 ton under helåret 2013, men det har nu höjts till 49 000 ton.

I Lundin Minings övriga kopparproduktion förväntades tidigare 57 000-63 500 ton under helåret 2013 men det har nu höjts till 57 500-64 000 ton.

• Vad gäller nickelproduktionen räknade Lumi tidigare med 5 000-5 500 ton under helåret 2013, men den prognosen har nu höjts till 6 000-6 500 ton.

• Vad gäller investeringarna i rörelsen (exkl Eagle-gruvan) räknade Lumi tidigare med 285 miljoner dollar under helåret 2013, men det sänks nu till 230 miljoner dollar i väntan på högre metallpriser.

Aktieanalytikerna:

• Aktieanalytikerna konstaterar att Lumis resultatrapport för q2/2013 var sämre än väntad, men att det inte utgör någon dramatik.

Enl en analytiker till nyhetsbyrån Direkt:

"Resultatet var svagare än väntat, men det förklaras i huvudsak av faktorer som inte upprepas."

www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N2002325

www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N2002332

www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N2002331

www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N2002432&fromPage=newsModule

www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N2002340

Lumi-aktien var -2% till 26,24 kr strax efter kl 9 i börshandelns inledning ons 31 juli 2013. Som lägst var aktien nere i 25,88 kr.

Vid kl 10 låg aktien i 26,37 kr.

Nordea väljer att efter Lumis q2/2013-resultatrapport behålla sin rekommendation "strong buy" med riktkurs 34 kr för Lumi-aktien: http://borssnack.di.se/?f=1&t=2162905#msg14615062

Nordea hade räknat med att Lumi skulle visa ett ebitda-resultat på 48 miljoner dollar under q2/2013 (jämfört med att analytikerna i snitt räknade med 50 miljoner dollar), men istället blev det 39 miljoner dollar.

Nordea förklarar avvikelsen med två faktorer som båda beskrivs vara av engångskaraktär:

1) lower lead/nickel shipments as a percentage of production, which is to be considered to be a one-off

2) higher unit costs in Zinkgruvan, which are said mostly to be related to one-offs and temporarily lower head grades.

Handelsbanken bibehåller sin rekommendation "öka" för Lumi-aktien efter Lumis q2/2013-resultatrapport: http://borssnack.di.se/?f=1&t=2162926#msg14615319

Banken hade räknat med ett operativt rörelseresultat på 58 miljoner dollar för kvartalet (jämfört med analytikersnittet på 60 miljoner dollar), men det blev som nämnt ovan bara 49 miljoner dollar.

Att det operativa rörelseresultatet blev sämre än väntat förklarar Handelsbanken med följande faktorer:

• högre kostnader i Zinkgruvan och Aguablanca-gruvan.

• försenade blyleveranser från Zinkgruvan

• lägre resultat från delägda Tenke i Kongo

• något lägre erhållna metallpriser än väntat

Utvecklingen av produktions- och leveransvolymerna var dock goda.

//

//Tillägg 1 aug 2013

Placera.nu ger köprekommendation för Lundin Mining-aktien, bla med hänvisning till god utveckling för Tenke-gruvan och att Eagle-gruvan väntas bli en kassako för bolaget: www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=251627&mbFromPage=Aktiebevakningssida

//

- - -

Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan/strongpp bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

I detta blogginlägg fick alltså Lundin Mining-aktien rekommendationen "spekulativt köp" vid nuvarande börskurs 25,15 kr (slutkurs fre 12 juli 2013).

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?