Post entry

Spekulativt köp: Lundin Mining

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Gruvbolaget Lundin Mining räknar med goda produktionsökningar de kommande åren vilket lär ge goda resultatökningar.

Sammanfattning

1) Enl Lundin Minings resultatrapport för q1/2012 (som kom sent ikväll, ons 25 apr 2012) låg bolagets resultat per aktie på ca 3 kr i årstakt under kvartalet. (Årstakt här lika med q1-resultatet gånger fyra.)

Det innebär att Lundin Mining-aktien handlas till ett p/e-tal på ca 10 (beräknat som nuvarande börskurs 30,24 kr delat med resultat per aktie 2,96 kr i årstakt under q1/2012).

Utifrån det verkar inte aktien jättebillig.

2) Men Lundin Mining har en stark finansiell ställning med en nettokassa på 1,6 miljarder kr (jämfört med att bolaget är värt 17-18 miljarder kr på börsen vid nuvarande börskurs).

Tar man börskursen exkl nettokassan/aktie blir minskar p/e-talet till 9 (beräknat som börskurs 27,45 kr exkl nettokassan, delat med resultat per aktie 2,96 kr i årstakt under q1/2012).

Dvs då verkar aktien något billigare.

3) Och lägg därtill de kraftiga produktionsökningar som Lundin Mining räknar med under de kommande åren.

Så här såg Lundin Minings produktionsvolymer ut under 2011 för några viktiga metaller:

• Koppar: 75 887 ton
• Zink: 111 445 ton
• Nickel: 0 ton

Och tom år 2014 räknar Lundin Mining nu med att produktionstakten för dessa metaller har ökat till följande nivåer:

• Koppar: 112 500 ton
• Zink: 150 000 ton
• Nickel: 6 500 ton

Det innebär en ökning av kopparproduktionen med i snitt 14%/år och en ökning av zinkproduktionen med i snitt 10%/år.

Och ändå uppger Lundin Mining att det kan bli bättre än ovannämnda produktionsprognoser för år 2014. Ovannämnda nivåer är att betrakta som mitt-nivåer i ett prognosintervall, och är tex exkl den pågående utbyggnaden av Tenke-gruvan i Kongo och det är exkl Lundin Minings nya kopparprojekt Touro.

Dvs de produktionsökningarna lär bidra till goda resultatökningar för Lundin Mining-aktien under kommande år (allt annat lika, dvs tex förutsatt att metallpriserna inte sjunker).

I så fall lär Lundin Mining inom tre år generera ett resultat per aktie som ligger klart över 3 kr/år, vilket därmed också lär innebära att Lundin Minings börskurs inom tre år lär ligga klart högre än 30 kr.

Man kan tex anta att det är troligt (dvs över 50% sannolikhet) för att Lundin Mining-aktien kommer att åtminstone dubblas till minst 60 kr före utgången av år 2014.

Med de förutsättningarna är ju Lundin Mining-aktien köpvärd vid nuvarande börskurs kring 30 kr.

Men gruvbolag är konjunkturkänsliga och påverkas tex av att metallpriserna kan variera kraftigt. Det innebär att Lundin Mining-aktien är förknippad med hög risknivå, dvs det kan även bli stora kursnedgångar under de kommande tre åren - åtminstone periodvis.

Dessutom kan det uppstå produktionsproblem som tex gör att ovannämnda förväntade produktionsnivåer för 2014 försenas eller ej kan nås alls.

Och till skillnad från tex ett industriföretag som i princip kan finnas kvar i evighet, så gäller för gruvbolag att en gruvas livslängd är begränsad, dvs den räcker endast i ett visst antal år.

Visst kan ett gruvbolag leva vidare även efter att en gruva tagit slut, om man investerar vinsterna i nya gruvprojekt eller köper andra gruvbolag etc. Men det kräver ofta stora investeringar.

- - -

Det verkar som att Lundin Minings resultatrapport för q1/2012 blev klart bättre än vad aktieanalytikerna räknat med:

• Enl nyhetsbyrån Direkt låg analytikernas förväntningar på att resultatet före skatt skulle bli 61,4 mijoner dollar: http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1899566

• Men det blev 77,3 miljoner dollar: http://www.lundinmining.com/i/pdf/2012Q1.pdf

Dvs 26% bättre än väntat. (Kan det stämma?)

//Edit: Ja, det stämmer: http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1900501&source=//

- - -

Lundin Minings justerade resultat per aktie blev 0,11 dollar under q1/2012.

Det motsvarar 0,74 kr vilket blir knappt 3 kr i årstakt (q1-resultatet gånger fyra).

Det i sin tur gör att Lundin Mining-aktien värderas till ett p/e-tal på 10 (börskurs 30,24 kr delat med resultat per aktie 3 kr).

Dvs därmed är väl Lundin Mining-aktien inte jättebillig vid nuvarande börskurs 30,24 kr?

-

Dock positivt att Lundin Mining har en stark finansiell ställning med 1,6 miljarder kr i nettokassa i slutet av q1/2012.

Det kan jämföras med att bolaget är värt 17-18 miljarder kr på börsen vid nuvarande börskurs.

Tar man Lundin Minings börskurs exkl nettokassan blir aktiens p/e-tal 9 vilket är något billigare, men jättebillig verkar aktien ändå inte vara (med tanke på att bolaget väl är väldigt konjunkturkänsligt).

- - -

Positivt att Lundin Minings andel av kopparproduktionen i delägda gruvan Tenke i Kongo ökade från ca 31 500 ton under 2011 till en årstakt på ca 35 700 ton i årstakt under q1/2012.

Dock har Lundin Minings ägarandel i gruvan minskat från 24,75% till 24% from slutet av mars 2012.

-

Totalt uppgick Tenkes kopparproduktion till en årstakt på ca 144 500 ton under q1/2012.

Prognosen för Tenkes totala kopparproduktion helåret 2012 höjs nu från 131 500 ton till 136 000 ton.

-

Lundin Mining räknar nu med att behöva investera totalt 2,75 miljarder kr i sina gruvor under 2012. (Det är en höjning från tidigare investeringsprognos på 2,4 miljarder kr.)

Av investeringsbeloppet 2,75 miljarder kr ska Lundin Mining investera 1,4 miljarder kr i Tenke under 2012.

Tenke-investeringen väntas dock kunna finansieras med Lundin Minings löpande intjäning från Tenke (om metallpriserna förblir starka).

Utbyggnaden av Tenke-gruvan väntas vara klar år 2013 och innebär att gruvan ska nå en total produktionstakt på 195 000 ton koppar/år (jämfört med en prognosticerad total produktion på 136 000 ton under 2012).

Dvs det blir en produktionökning i Tenke på över 40% under 2013.

Kanske det kan öka Lundin Minings resultat så pass att aktien verkar billig vid nuvarande börskurs 30 kr?

Videoklipp om Tenke-gruvan från Lundin Minings hemsida: http://www.fcx.com/videos/tenke/Tenke0909.wmv

-

Positivt även att Lundin Mining räknar med att bolagets spanska gruva Aguablanca ska komma igång ordentligt med nickel- och kopparproduktion under 2013 och 2014 efter att i princip ha legat nere under 2011 och 2012.

Det framgår av Lundin Minings presentation av q1/2012-rapporten, sid 19: http://www.lundinmining.com/i/pdf/2012Q1_Presentation.pdf

Det lär väl också bidra till god resultatökning för Lundin Mining under kommande år (utöver produktionsökningen i Tenke).

-

På sid 21 i presentationen ser man att Lundin Mining räknar med följande produktion av olika metaller år 2014:

• Koppar: 112 500 ton
• Zink: 150 000 ton
• Nickel: 6 500 ton

Det kan jämföras med Lundin Minings produktion av dessa metaller under 2011:

• Koppar: 75 887 ton
• Zink: 111 445 ton
• Nickel: 0 ton

För de kommande tre åren innebär det en produktionsökning på i snitt 14%/år för koppar och 10%/år för zink.

Enl presentationen är ovannämnda produktionsprognoser för 2014 att betrakta som försiktiga. Så här skriver Lundin Mining som fotnot i presentationen:

"Mid-point of guidance (...), not including expansions of Tenke past Phase II. Does not include Touro Copper Project"

Dvs ovannämnda förväntade produktionsnivåerna för 2014 är bara mitt-nivåer i större bedömnings-intervall, och dessutom inkluderar nivåerna inte ens utbyggnaden av Tenke-gruvan eller Lundin Minings nya kopparprojekt Touro.

Det lär väl bidra till goda resultatökningar för Lundin Mining de kommande åren (förutsatt att metallpriserna inte sjunker).

Utifrån det lär Lundin Mining-aktien vara billig vid nuvarande börskurs på ca 30 kr.

- - -

_Skala för aktie-rekommendationer:

• "Köpläge": En aktie som för tillfälligt är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning.
• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt.
• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång.
• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.
• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex 1-2 års tid. Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs.

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst._

Lundin Mining-aktien fick alltså här rekommendationen "spekulativt köp" vid nuvarande börskurs 30,24 kr (slutkurs ons 25 apr 2012).

- - -

Tillägg 26 apr 2012

Lundin Mining-aktien slutade idag tors 26 apr 2012 i 32,32 kr vilket var en kursuppgång med 7% efter att bolagets q1/2012-rapport presenterats efter börsens stängning igår ons 25 apr 2012.

Som högst var aktien uppe i 32,50 kr idag.

Aktien är fortsatt spekulativt köpvärd på dessa kursnivåer.

Tex Nordea gick under dagen ut och höjde sin rekommendation för Lundin Mining-aktien från "behåll" till "köp", och höjde dessutom sin riktkurs för aktien från 34 kr till 35 kr. http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1900707

Aktieanalytikerna var bla imponerade över produktionen i Lundin Minings gruva i Neves-Corvo (i Portugal) under q1/2012: http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1900755

På börsen idag var Bank of America och Barclays största nettoköpare av Lundin Mining-aktien (dvs utlandsproffs).

Största nettosäljare var SEB och Handelsbanken (dvs svenska proffs?).

(Med proffs avses här professionella aktieinvesterare såsom tex aktiefonder etc, till skillnad från småspararna (amatörerna) som ofta tex handlar via Avanza och Swedbank.

En tumregel är att proffsen oftast är mer insatta än amatörerna, vilket gör att det är viktigast att se om proffsen köper eller säljer en aktie som indikation på hur aktien kommer att utvecklas framöver. Men i det här fallet var det alltså proffs som både var största nettoköpare och nettosäljare av Lundin Mining-aktien idag.)

- - -

Tillägg 27 apr 2012

SEB har höjt sin riktkurs för Lundin Mining-aktien från 41 kr till 45 kr enl en analys daterad idag (fre 27 apr 2012). Banken bibehåller sin köprekommendation för aktien: http://www.aktiespararna.se/artiklar/Analyser/SEB-Enskilda-hojer-riktkurs-pa-Lundin-Mining1/

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?