Post entry

LUMITO 2019 års hetaste uppköpskandidat

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

LUMITO 2019 års hetaste uppköpskandidat

LUMITO

2019 års hetaste uppköpskandidat.

1. Lumito löser dagens problem inom patologi.

2. Kort väg till marknaden.

3. Patent

4. Forskargrupp och uppfinnare

5. Lumitos styrelse

6. Ägarförhållanden

7. Marknaden och framtida värdeutveckling.

8. Uppköp

.

.

1. Lumito löser dagens problem inom patologi.

Antalet vävnadsprover ökar med en växande befolkning, högre genomsnittlig levnadsålder samt nya individanpassade behandlingsmetoder. Detta kräver fler och mer specifika analyssvar. Samtidigt är sjukvårdens kapacitet begränsad, vilket ger allt längre svarstider efter provtagning. Parallellt finns ett stort behov att digitalisera analysprocesserna genom så kallad digital patologi.

Träffsäkerheten baserat på dagens infärgningsmetoder inom vävnadsdiagnostik är cirka 70% vilket innebär att cirka 30% av utlåtanden från patologer är felaktiga, 1 utav 3 människor får fel besked gällande sina provresultat hem i brevlådan, och därför är behovet av ökad träffsäkerhet stort. 

Lumito utvecklar ett instrument inom digital patologi. Förutom en föråldrad teknologi skriker marknaden efter patologer då detta är en bristvara. Dagens teknik med långa ledtider och felmarginal på ca 30% får förödande konsekvenser för patienterna och resulterar i flertalet felbehandlingar varje år.

Svaret på dagens problem är Lumito. Här utvecklar man tillsammans med TTP i Cambridge ett instrument som ska verka inom digital Patologi. Instrumentet skall ha en träffsäkerhet på 99% och eliminerar således den abrupt stora felmarginalen som finns idag. Ledtiderna från provtagning till resultat ska också förminskas avsevärt vilket gör att Lumito med sin teknik kommer vara nummer ett i världen på just patologi och digital patologi. 

Det är inte bara dagens teknik inom patologi som är föråldrad utan även patologer i sig är en yrkesgrupp som håller på att dö ut. Många Svenska patologer är födda på 40 talet och hela branschen står nu inför ett kommande dilemma när dagens patologer lämnar ett tomrum efter sig i samband med att de pensioneras.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/bristen-pa-patologer-paverkar-patiensakerheten-inga-extra-resurser?fbclid=IwAR1t4Dscd1bMyi-u32qJ1g894juw93M1BtCrsQDPoyQ2LJo4LgUkOyydB0c 

Svaret på problemet är Lumito med sin nya och innovativa teknik. Tekniken kommer vara enkel att applicera och kommer när den är färdigutvecklad kunna användas av vilken personal som helst inom vården. Samtliga av dagens rådande problem inom patologi kommer att lösas på ett bra och effektivt sätt, nämligen;

  • Kortare ledtider och snabbare vård.
  • Bättre teknik med bättre träffsäkerhet och på så sätt även bättre slutvård.
  • Kostnadseffektivare då man inte är beroende av att ha en patolog tillgänglig.

(Bilden visar dagens teknik och hur svårt Patologerna har att hitta cancercellerna vs Lumitos teknik där man klart och tydligt kan se precis vad man letar efter.)

Dessutom kommer man till skillnad från dagens teknologi kunna utföra flera test med ett enda vävnadssnitt vilket gör det hela ännu mer tids-/och kostnadseffektivt. Möjligheterna med Lumitos teknik är obegränsade, ett exempel är att man kommer kunna ta ett vävnadsprov under pågående operation för att kunna urskilja i vävnadsprovet vad som behöver opereras bort eller inte och sedan kunna agera efter detta medans patienten redan ligger på operationsbordet. Idag får man först öppna upp patienten och ta ett vävnadsprov,sedan sy ihop patienten och vänta på svar från patologen för att sedan boka in en ny operationstid. Detta innebär att kostnadsbesparingen för vården blir enorm.

https://www.lumito.se/teknik/#produktteknologi

2. Kort väg till marknaden

Lumito befinner sig just nu i utvecklingsfas 2 av totalt 3 st utvecklingsfaser. Man räknar med att ha en produkt klar för lansering under Q1 2020 vilket är mindre än ett år kvar. Utvecklingen går precis som den ska i samarbete med TTP i Cambridge och delresultaten har hittills varit mycket goda. 

Den 7 december 2018 rapporterar man positiva resultat i konceptvalideringsfasen.

Man skriver också följande ”Resultaten från studien är mycket lovande och ger stöd åt våra förväntningar; snabb utveckling och lansering av Lumitos infärgningsmedel och instrument för digital patologi på marknaden. Detta indikerar att våra produkter signifikant kan förbättra diagnostiken för vävnadsprover genom att förbättra kvalitèn på analysen" 

https://www.avanza.se/placera/telegram/2018/12/07/lumito-lumito-presenterar-positiva-resultat-fran-konceptvalideringsfas.html?fbclid=IwAR0E8bfR3KSpYIhJTmY76a7qZbE9slGRR1UhTqO_NGrQyzq7_DeONM_tmwU 

Man rapporterar den 18 januari 2019 om Väsentligt förbättrad bildkvalitet i sina prover.

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2019/01/18/lumito-lumito-forsta-resultaten-fran-ny-instrumentprototyp-vasentligt-forbattrad-bildkvalitet.html?fbclid=IwAR3vTReZS2pFX9mDAoClzz2ysoUn86WYAdCSJIgpih6ymqfeFUBnIIQ2KuI 

3. Patent

Lumito har patenterat sin teknologi med två världsomspännande patentfamiljer och en ny ansökan under 2017. En patentfamilj skyddar användandet av uppkonverterande nanopartiklar (UCNPs) för avbildning i spridande material. Denna familj har patent godkända i nyckelregioner över hela världen och innebär ett brett skydd, även utanför medicinskt användande. Den andra patentfamiljen, också den med patent godkända i nyckelregioner, beskriver användandet av ljuspulser för förbättring av teknikens effektivitet och kortare avbildningstider. Det tredje patentet har lämnats in under 2017 och beskriver hur UCNP kan användas vid avbildning av framför allt vävnadsprover, specifikt inom patologi och vävnadsdiagnostik.

4. Forskargrupp och uppfinnare

Nedan listas de personer som främst har varit delaktiga i forskningen och uppfinningarna som lett fram till Bolaget så som det ser ut idag:

Stefan Andersson-Engels; professor i biofotonik vid både Medicinskt lasercentrum och Institutionen för fysik, bägge vid Lunds universitet. Internationellt känd för forskning på UCNP:s. Stefan Andersson-Engels är delägare och styrelseledamot i Bolaget.

Tidigare och nuvarande doktorander till Stefan Andersson-Engels:

Johan Axelsson; PhD i laserfysik med inriktning mot biofotonik

Haichun Liu; PhD i laserfysik med inriktning mot bl.a. UCNP, (numera forskare vid KTH i Stockholm)

Monirehalsalat Mousavi; doktorand med inriktning mot biofotonik vid Medicinskt lasercentrum och Institutionen för fysik

Pontus Svenmarker; PhD i laserfysik med inriktning mot biofotonik

Can Xu; PhD i laserfysik med inriktning mot bl.a. UCNP, (numera CTO vid Norsk Elektro Optikk Lund AB)

Anders Sjögren; PhD i laserfysik, CTO i Bolaget

5. Lumitos styrelse

MASOUD KHAYYAMI, STYRELSEORDFÖRANDE

Doktor i biokemi vid Lunds universitet.

BG SVENSSON,

STYRELSELEDAMOT

Civilekonom Lunds universitet.

PROF. STEFAN ANDERSSON-ENGELS, STYRELSELEDAMOT

Teknologie doktor i fysik, 1990, Lunds universitet.

URBAN WIDÉN,

STYRELSELEDAMOT

Lumitos ledande befattningshavare

STEFAN NILSSON, VD

Civilingenjör i elektronik, Lunds universitet.

ANDERS SJÖGREN, CTO

Civilingenjör och doktor (PhD), Lunds universitet.

HENRIK LJUNG, CFO

Civilekonom, Lunds universitet

6. Ägarförhållanden

Antalet aktieägare i Lumito uppgick den 7 september 2018 till cirka 570 stycken. Bolagets tio största aktieägare framgår av nedanstående tabell:

Antal aktier Röstandel (%)

Masoud Khayyami        4 118 000  14,50%

Nord Fondkommission AB 3 634 000 12,80%

Stefan Andersson Engels       2 100 000 7,40%

MK Capital Invest AB*        2 023 990 7,13%

LU Holding AB                1 620 000 5,71%

BBRight AB**                1 324 000 4,66%

Duciti Management AB*** 1 219 643 4,30%

Amir Poursamad        1 000 000 3,52%

Christer Gåhltorp        735 000 2,59%

Norbridge AB                542 000 1,91%

Övriga (cirka 560 stycken) 10 077 757 35,49%

Totalt:                       28 394 390 100,00%

7. Marknaden och framtida värdeutveckling.

Marknaden för digital patologi beräknas vara värd 954,4 miljoner usd år 2025.

https://globenewswire.com/news-release/2018/07/09/1534677/0/en/Digital-Pathology-Market-Estimated-to-Reach-a-Value-US-954-4-Mn-by-2025-Future-Market-Insights.html

Lumito har idag ett Bv på ca: 83 MSEK vilket ger en aktiekurs som motsvarar ca 2,95 SEK. 

Skulle man göra en jämförelse med Sectra som har ett Bv på ca 8,74 miljarder kronor så ser man att Lumito har en väldigt stark potential att öka något enormt i värde inom den närmsta framtiden.

Lumito är nu en av dom första som kommer nå marknaden med ett instrument som kan komma att revolutionera marknaden för digital patologi inom de närmsta åren.

Att Lumito skulle kunna ta 30% av den totala marknaden för digital patologi fram tills år 2025 är absolut ingen omöjlighet även om jag tror att det kommer gå mycket fortare. 

30% utav den totala marknaden(954,4 miljoner Usd) motsvarar i intäkter: 286,2 miljoner Usd vilket i dagens växlingskurs skulle motsvara: 2,644 MDSEK. Om man åter igen jämför med Sectra som har intäkter årligen på ca 1,3 miljarder sek och har ett Bv på 8,9 MDSEK så skulle Lumito i detta fallet ha den dubbla värderingen på ca 17 MDSEK. Detta skulle ge oss en aktiekurs baserat på antal aktier idag på ca: 598,70kr/aktie. Uppsidan är enorm i denna aktie.

Lumitos instrument kommer att ligga i den övre prisklassen vilket innebär ett pris per instrument på ca: 1,8 MSEK- 2,2 MSEK. Man kommer även att sälja reagenserna som används vid analysen utav vävnadsprovet, pris för dessa är okänt i dagsläget.

Som jag tidigare har nämnt så ska Lumito ha en färdig produkt Q1 2020. Det krävs alltså inte många sålda produkter för att få ett positivt kassaflöde. 

Exempel: Om Lumito skulle sälja så lite som 100st instrument under 2020 så skulle detta innebära att bolaget får försäljningsintäkter på 180-220MSEK redan första året de startar sin försäljning.

Resultatet utav detta efter omkostnader skulle bli en vinst per aktie på ca: 5,50 SEK/aktie. Här kan vi räkna på en aktiekurs på ca: 60 SEK/aktie, delar vi detta med vinsten på 5,50 SEK/aktie så får vi ett Pe tal på 10,9 vilket fortfarande är en rätt så låg värdering. Lumitos Börsvärde 2020 enligt denna uträkning hamnar på ca: 1,7 MDSEK (60SEK/aktie).

8. Uppköp

Det finns dock en hel del stora aktörer på marknaden som inte kommer vilja släppa in en konkurrent som Lumito på marknaden för digital patologi, lösningen blir i detta fallet att de istället köper bolaget med sin färdiga produkt innan Lumito når marknaden. 

Ett exempel är Ventana medical systems som är en del utav Roche, de köpte 2010 BioImagene för +100 miljoner Usd. Även Philips köpte Path xl 2016 men prislappen är okänd. Detta skickar en klar signal till marknaden att fler står på tur för uppköp. Skulle Lumito få ett liknande erbjudande som BioImagene så hade aktieägarna kunnat få ca: 35,20 SEK/aktie i dagens läge. 

Uppvärderingen är nära nu.

 http://www.pathagility.com/recent-digital-pathology-acquisition/

https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-36583929

Disclaimer: Jag äger själv aktier i bolaget. Analysen skall enbart betraktas som information och inte som köprekommendation.Före en eventuell investering ges rådet att inhämta egen information. All handel med aktier medför risk, beslut sker på eget ansvar.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?