Post entry

Lovisagruvan, Peab, Aerocrine

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Potential i aktierna i gruvbolaget Lovisagruvan, byggbolaget Peab och medicinteknikbolaget Aerocrine?

Lovisagruvan

Ett litet gruvbolag vars aktie är noterad på Aktietorget.

Om Lovisagruvan på Aktietorgets hemsida: http://www.aktietorget.se/QuotesInstrument.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0000418873

Där beskrivs bolagets affärsidé så här:

...Lovisagruvan driver en underjordsgruva, med höga halter zink och bly samt något silver, strax norr om Lindesberg i Bergslagen

...och är som delägare aktivt engagerade i att återstarta Stekenjokkgruvan, med koppar och zink samt en del ädelmetaller, nära Vilhelmina.

http://www.aktietorget.se/InstrumentInfo.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0000418873

Lindesberg ligger 20 mil väster om Stockholm.

Vilhelmina ligger 69 mil norr om Stockholm.

Enl L:s årsredovisning för 2013 (som kom 4 mars 2014) äger L 9% av Stekenjokkgruvan samt en option som ger rätt att öka ägarandelen till 28%.

Stekenjokkgruvan bedöms innehålla 10 miljoner malm med innehåll av följande metaller:

koppar

silver

guld

zink

bly

Dock finns problem med myndighetstillstånd för att starta igång Stekenjokkgruvan.

I feb 2014 kom besked om avslag från den berörda myndigheten "Bergstaten".

Bla kom remissyttranden från länsstyrelserna i Västerbotten och Jämtland som ej vill att Stekenjokkgruvan ska starta igång för att det skulle störa rennäringen i området.

L uppger dock i sin årsredovisning för 2013 att avsikten är att överklaga Bergstatens beslut hos regeringen och näringsdepartementet.

Det är alltså själva Lovisagruvan i Bergslagen som utgör bolagets befintliga verksamhet.

Lovisagruvan innehåller som nämnt:

zink

bly

silver

Härav ligger det mesta av värdet i zink och bly.

Mineralhalter i Lovisagruvans malm:

zink 22%

bly 14%

silver 60 gram per ton

Enl årsredovisningen för 2013 (som kom 4 mars 2013) återstår 574 000 ton mineralhaltig malm i Lovisagruvan.

Med en malmutvinnings-takt på 40 000 ton per år gör det att gruvan väntas vara igång i 15 år till (dvs tom år 2028).

Lovisagruvan har haft utveckling de senaste åren:

Malmutvinning:

2012: 39 003 ton

2013: 39 815 ton

2014: 39 000 ton (bolagets prognos)

q1/2014: 7 900 ton (-19% från q1/2013)

jan 2014: 1 784 ton ("under plan")

feb 2014: 2 739 ton ("under plan")

mars 2014: 3 377 ton ("enl plan")

apr 2014: 3 309 ton ("enl plan")

Intäkter:

2007: 35 miljoner kr

2008: 26 miljoner kr

2009: 38 miljoner kr

2010: 41 miljoner kr

2011: 53 miljoner kr

2012: 49 miljoner kr

2013: 48 miljoner kr

q1/2014: 9 miljoner kr (-21% från q1/2013)

Nettoresultat:

2007: 5 miljoner kr

2008: 1 miljon kr

2009: 7 miljoner kr

2010: 10 miljoner kr

2011: 11 miljoner kr

2012: 11 miljoner kr

2013: 6 miljoner kr

//Edit: Enl Lovisagruvans q1/2014-resultatrapport (som kom 24 apr 2014):

Bolagets resultat före skatt väntas bli 12 miljoner kr (+10% från 2013) givet följande förutsättningar för helåret 2014:

...en malmutvinning på 39 000 ton

...ett zinkpris på 2 000 dollar per ton

...ett blypris på 2 000 dollar per ton

...en dollarkurs på 6,50 kr

//

Resultat per aktie:

2012: 4,09 kr

2013: 2,37 kr

q1/2014: 0,48 kr (-23%)

Aktieutdelning (för respektive år, utbetald under våren året därpå):

2012: 3 kr

2013: 2 kr

//Edit: Sista dag för handel i Lovisagruvan-aktien inkl aktieutdelningen 2 kr för 2013, var dagen för Lovisagruvans årsstämma för 2013 (som hölls tors 20 mars 2014).

Dvs from fre 21 mars 2014 handlades L-aktien exkl aktieutdelningen 2 kr avseende 2013.

//

...Zinkpriset ligger i skrivande stund (under morgonen fre 9 maj 2014) i 2 028 dollar per ton enl aktiemäklarfirman Avanzas hemsida.

Zinkpriset hade en topp på över 2 500 dollar per ton i aug 2011.

Föll sedan till en botten på 1 700-1 800 dollar per ton sommaren 2012.

Ny topp över 2 200 dollar i feb 2013.

Botten på 1 800-1 900 dollar senvår/sommar 2013.

Och sedan uppgång till nuvarande nivå på drygt 2 000 dollar.

...Blypriset ligger i 2 084 dollar per ton.

Utveckling de senaste tre åren ganska lik zinkpriset:

Topp på 2 700-2 800 dollar per ton under sommaren 2011.

Botten på 1 700-1 800 dollar per ton under sommaren 2012.

Topp på 2 400-2 500 dollar per ton i feb 2013.

Därefter har priset handlats i en korridor på 2 000-2 250 dollar per ton tom dagens nivå på knappt 2 100 dollar.

Aktiens värderingsnivå

Lovisagruvan nu värd 102 miljoner kr vid börskurs 29,80 kr på Aktietorget (aktiens slutkurs tors 8 maj 2014).

Lovisagruvans resultat per aktie de senaste kvartalen:

q1/2012: 1,07 kr

q2/2012: 1,22 kr

q3/2012: 0,54 kr

q4/2012: 1,25 kr

q1/2013: 0,62 kr (-42%)

q2/2013: 0,72 kr (-41%)

q3/2013: 0,70 kr (+30%)

q4/2013: 0,38 kr (-70%)

q1/2014: 0,48 kr (-23%)

Det innebär följande utveckling för senaste 12 månaderna (apr 2013-mars 2014):

Resultat per aktie:

apr 2012-mars 2013: 3,63 kr

apr 2013-mars 2014: 2,28 kr (-37%)

Dvs utifrån det handlas Lovisagruvan till ett p/e-tal på 13 (börskurs 29,80 kr delat med resultat per aktie 2,28 kr för senast rapporterade 12 mån).

Det kan tyckas vara ett högt p/e-tal för ett litet gruvbolag som är starkt konjunkturkänsligt.

Men då har alltså L en viss svacka för närvarande med bla en malmproduktion under plan i q1/2014, och metallpriser som låg på högre nivåer under föregående 12 mån.

Dvs:

...om malmutvinningen normaliseras (vilket den ju redan har gjort sedan i mars 2014)

...och världskonjunkturen tar bättre fart med högre metallpriser

finns chans till klart högre resultatnivåer.

(Samtidigt kan det förstås även bli väsentligt sämre vid försämrad världskonjunktur osv.)

Som nämnt ser bolaget självt potential till en resultatförändring (vad gäller resultatet före skatt) med +10% under 2014 med nu rådande förutsättningar:

malmutvinning 2014: 39 000 ton

zink- och blypris: kring 2 000 dollar per ton

dollarkurs 6,50 kr

Idag gäller alltså:

zinkpris 2 028 dollar per ton

blypris 2 084 dollar per ton

dollarkurs 6,5295 kr

Om den prognosen (med 10% resultatökning 2014) även antas gälla resultatet per aktie, innebär det följande för L:s resultat per aktie:

2013: 2,37 kr

2014: 2,61 kr (+10%) prognos

Utifrån den prognosen blir då aktiens p/e-tal 11-12 (börskurs 29,80 kr delat med resultat per aktie 2,61 kr som prognos för 2014).

Dvs Lovisagruvans aktie är ganska högt värderad för närvarande för att vara ett litet konjunkturkänsligt gruvbolag.

Men å andra sidan ligger bolagets resultat vad som kan anses vara under bolagets långsiktiga förmåga givet normal framtida utveckling av världskonjunktur, metallpriser och L:s produktionsnivåer.

Som nämnt räcker det att gå tillbaka till åren 2010, 2011 och 2012 för att se att bolaget då genererade ett nettoresultat på 10-11 miljoner kr per år.

Här är slutsatsen att L-aktien i och för sig kan verka billig vid nuvarande kursnivå kring 30 kr vid förbättrade förutsättningar.

Men som nämnt kan det även bli en dyr kursnivå vid försämrade förutsättningar.

I gruvbranschens natur ligger att metallpriserna kan ha kraftiga rörelser både uppåt och nedåt.

I det perspektivet är L-aktien snarare något övervärderad i dagsläget.

Eller i varje fall fullvärderad.

En viktig komponent är vilken finansiell styrka L har att klara av sämre tider.

Enl balansräkningen per slutet av q1/2014 hade L en nettokassa (kassa minus räntebärande lån) på 6 miljoner kr.

Dvs det är som det sig bör för ett litet konjunkturkänsligt gruvbolag, att L bör ha en nettokassa och ej någon skuldsättning.

Om något kan man tycka att nettokassan borde vara större och ligga på åtminstone 20-30 miljoner kr som en ordentlig buffert vid ev kommande sämre tider.

Samtidigt är bolaget ev flexibelt så att produktionen kan läggas i malpåse om metallpriserna sjunker alltför lågt.

Enl årsredovisningen för 2013 har L 18 pers anställda vid gruvproduktionen.

Peab

Peabs q1/2014-resultatrapport ska komma tis 13 maj 2014 kl 13.

Analytikernas snittförväntningar enl SME Direkt:

Peabs rörelseresultat:

...q1/2013 (faktiskt utfall): 109 miljoner kr

...q1/2014 (analytikernas snittprognos): 152 miljoner kr (+39%)

www.avanza.se/placera/telegram/2014/05/09/peabsme-rorelseresultat-152-mkr-vantas-1-kv.html

Den ökningen lär väl dock till stor del bero på att vintern var mycket mildare i år än i fjol?

(Byggbolag har ju lättare att jobba med sina byggprojekt redan under vinterperioder om det är mild vinter.)

Peabs ekonomiska utveckling de senaste åren:

Rörelseresultat:
2011: 1 483 miljoner kr
2012: 1 004 miljoner kr
2013: 593 miljoner kr

Resultat per aktie:
2011: 3,26 kr
2012: 2,47 kr
2013: 1,01 kr

Hur kunde P lyckas med en så dålig utveckling trots god byggkonjunktur?

Orsaken är väl att P priskonkurrerat hårt och tagit uppdrag till lågt pris fast det lett till skral lönsamhet.

Dessutom har P en hög skuldsättning med nettoskuld på nästan 6 miljarder kr per slutet av 2013.

Det motsvarar nästan 40% av P:s nuvarande börsvärde kring 15 miljarder kr vid börskurs drygt 50 kr.

Blir det sämre konjunktur kan P alltså hamna i kris.

P-aktiens utveckling:

...topp på nästan 60 kr vid årsskiftet 2010/2011

...botten 27 kr i slutet av 2011

...därifrån kraftig uppgång till nuvarande kurs 51,35 kr

Dvs investerare verkar tro att generellt stark byggkonjunktur även kommer att lyfta P:s ekonomiska utveckling kraftigt framöver.

Analytikerna räknar i snitt med följande utveckling för P:s resultat per aktie de kommande åren:

2013 (faktiskt utfall): 1,01 kr
2014: 4,34 kr
2015: 4,58 kr
2016: 4,51 kr

http://www.4-traders.com/PEAB-AB-6491371/financials/

Själv tvivlar jag på att de prognoserna kommer att nås, och rekommenderar "sälj" av aktien vid nuvarande börskurs 51,35 kr.

Aerocrine

Bolaget har utvecklat utrustning för utandningsanalys, som gör att man kan läsa av om patient har astma eller ej för att ge patienten rätt behandling.

Positivt att Aerocrine verkar få allt större acceptans i bla USA för sin utrustning.

Men den ekonomiska utvecklingen är ännu så länge skral.

Bla verkar det vara en seg process att få finansering till köp av A:s utrustning hos de parter inom sjukvården etc som skulle ha användning för den.

Nästa hållpunkt är A:s q1/2014-resultatrapport som ska komma nu på mån 12 maj 2014.

Tidigare analys av Aerocrine gjord av finansfirman Redeye (6 dec 2013): http://www.redeye.se/analys/today/aerocrine-tillvaxt-och-kostnader-i-fokus-infor-q1-rapporten

Aerocrine har alltså betalat Redeye för att göra den analysen.

Redeyes aktieanalytiker Klas Palin och Björn Olander räknade enl analysen med följande ekonomiska utveckling för Aecrocrine de kommande åren:

Intäkter:

2013 (faktiskt utfall): 136 miljoner kr

2014: 193 miljoner kr

2015: 351 miljoner kr

2016: 597 miljoner kr

Nettoresultat:

2013 (faktiskt utfall): -226 miljoner kr

2014: -207 miljoner kr

2015: -135 miljoner kr

2016: -23 miljoner kr

Jämfört med det hade A en nettokassa (kassa minus räntebärande lån) på 76 miljoner kr per slutet av 2013.

Dvs intrycket är att A behöver få in kapitaltillskott från aktieägarna för att finansiera de kommande årens förluster.

Tex räknade Redeye i analysen ovan med att A skulle kunna låna pengar så att nettokassan istället blev en nettoskuld på följande nivåer per slutet av respektive år nedan:

2013 (faktiskt utfall): nettokassa 76 miljoner kr

2014: nettoskuld 127 miljoner kr

2015: nettoskuld 277 miljoner kr

Nettokassan på 76 miljoner kr i slutet av 2013 väntas alltså bli en nettoskuld på 277 miljoner kr i slutet av 2015, vilket skulle ge A 353 miljoner kr (nettokassan 76 miljoner kr plus nya lån på 277 miljoner kr).

Men frågan är om A kan få sådana lån.

Snarare lär A åtminstone delvis behöva be aktieägarna om stort kapitaltillskott.

Förväntade förluster 2014-2016 uppgår trots allt till 365 miljoner kr (varav det mesta under 2014 och 2015).

Mot den bakgrund kan nämnas att A redan fått stora kapitaltillskott från aktieägarna de senaste åren:

2012: 260 miljoner kr

2013: 91 miljoner kr

Under 2013 fick A även lån på 223 miljoner kr.

//Edit: A:s nettokassa på 76 miljoner kr per slutet av 2013 består i själva verket av:

...en kassa på 293 miljoner kr

minus

..räntebärande lån på 216 miljoner kr

Dvs A behöver inte få nya lån för att vänta nettokassan till en stor nettoskuld.

Det räcker med att bränna kassan på 293 miljoner kr för att A ska bli sittande med kassa noll kr minus räntebärande lån 216 miljoner kr = en nettoskuld på 216 miljoner kr.

Men som nämnt räknar R med att A kommer att ha totala förluster på 365 miljoner kr under 2014, 2015 och 2016.

Det gör att det ändå fattas finansiering på 73 miljoner kr för A tom slutet av 2016 (förväntade förluster 365 miljoner kr minus kassan på 293 miljoner kr).

Dvs det beloppet (73 miljoner kr) kommer A i så fall tex att behöva be aktieägarna om.

Tex om A skulle lyckas sälja ut ny aktier till investerare för 73 miljoner kr via en riktad nyemission för nuvarande börskurs 6,10 kr skulle det kräva en utförsäljning av ca 12 miljoner nya Aerocrine-aktier.

Det är i och för sig inte så mycket i relation till att A i dagsläget har ca 155 miljoner utestående aktier totalt.

Så 12 miljoner nya aktier skulle ge en utspädning på 7-8%.

Men förmodligen skulle A behöva rabattera utförsäljningspriset per aktie för att få in 73 miljoner kr, vilket i så fall leder till en större utspädning.

Säg att A tvingas sänka utförsäljningspriset till 3,05 kr (dvs halva dagens börskurs).

Då skulle det behöva säljas ut 24 miljoner nya aktier för att få in 73 miljoner kr.

Och då skulle utspädningen bli 15-16%.

//

Redeye i Aerocrine-analysen från dec 2013 ur avsnittet om A:s "finansiella styrka":

Bolaget har en nettokassa som är tillräcklig för att finansiera

verksamheten ett par år framåt.

Det finns dock risk för fler emissioner om tillväxten inte tar fart.

Min kommentar:

På vilket sätt kan en nettokassa på 70-80 miljoner kr finansiera A i ett par år framåt om bolaget väntas visa förluster på 342 miljoner kr under 2014 och 2015?

R antar väl då att A även kommer att kunna låna pengar, men här i bloggen sätts frågetecken för det.

Dvs A:s affärsidé och produkt verkar vara genial.

Men det är tydligen samtidigt svårt att få till en god ekonomisk utveckling.

A-aktien får därför här rek "sälj" vid börskurs 6,10 kr.

Vid den börskursen har A ett börsvärde på 961 miljoner kr (dvs nästan 1 miljard kr).

Aktiens kursutveckling:

Höga berg och djupa dalar.

...En topp på kring 15 kr i sep 2009.

...Botten under 5 kr hösten 2010/början av 2011.

...Ny topp kring 15 kr i nov 2012.

...Nedgång till 5-6 kr i feb/mars 2014.

...Topp över 7 kr i apr 2014.

...Därefter nedgång igen till nuvarande kurs 6,10 kr.

Potential förstås i att A blir uppköpt.

Och A har väldigt seriösa storägare såsom följande (ägarandelar per slutet av 2013):

...danska storbolaget Novo A/S (ägarandel 25%)

...familjen Wallenberg-kontrollerade investmentbolaget Investor (ägarandel 23%)

http://www.aerocrine.com/Global/pdf/Aerocrine.se/2014/Aerocrine%20i%20Ord.pdf

Men de lär få skjuta till mer kapital till A innan det blir skördetid för bolaget.

Vd för Aerocrine är Scott Myers (tydligen amerikan): http://www.aerocrine.com/sv/Om-oss/Ledningsgrupp/

I sep 2011 kom besked om hans tillträde.

Då skrev A så här i pressmeddelande:

Scott Myers tillträder som ny VD för Aerocrine

Aerocrine AB (OMX Nordic Exchange: AERO) meddelade idag att Scott Myers har utsetts till ny VD för Aerocrine AB med start idag.

Denna rekrytering är ett led i bolagets strategi:

...att erhålla kostnadsersättning för sina produkter från det amerikanska sjukförsäkringssystemet

...samt att fokusera på försäljning i USA och andra nyckelmarknader.

Aerocrines styrelse och ledning har målmedvetet arbetat för att bygga upp bolagets amerikanska verksamhet och säljorganistaion.

USA är världens största marknad för bolagets produkter och vi förväntar oss en fortsatt gynnsam utveckling av marknadsförutsättningarna i USA.

Tillsättningen av Scott är en naturlig och viktig del i bolagets långsiktiga strategi och vi är mycket glada att välkomna Scott till Aerocrine.

http://news.cision.com/se/aerocrine/r/scott-myers-tilltrader-som-ny-vd-for-aerocrine,c9160947

Dvs med USA som viktig marknad för A är det väl lämpligast med en amerikan som vd.

Så här skrev Myers i A:s årsredovisning för 2013 (som är daterad 7 apr 2014):

Många uppnådda mål men utmanande finansiella resultat

Aerocrine växte i USA under 2013, vilket var ett av våra huvudmål, men

vår totala globala försäljning var oförändrad vilket inte var i linje med våra

förväntningar.

Bolaget passerade ett antal viktiga milstolpar och har fortsatt

att utvecklas som affärsorganisation.

Vi är framgent fast beslutna att skapa ett växande och värdefullt företag.

Min kommentar:

Dvs negativt med oförändrade intäkter 2013.

Försäljningen i USA ökade, Europa var oförändrat medan Asien minskade, så vi har haft ett blandat år.

Den totala omsättningen minskade från 147 MSEK 2012 till 136 MSEK

2013.

Dvs som det står där hade A fallande intäkter 2013.

På den amerikanska marknaden ökade den kliniska försäljningen med 26 procent i lokal valuta under 2013 och testanvändningen ökade med 44 procent.

Antalet installerade enheter för klinisk användning ökade också, med 36 procent.

Dvs tydligen mäter A sin försäljning med flera parametrar:

...klinisk försäljning

...testanvändning

...antal installerade enheter för klinisk användning

För att kunna positionera oss för tillväxt på marknaden i USA gjorde vi en grundlig genomlysning av affärsorganisationen i USA under 2013.

Vi ökade kunskapen om marknaden genom att

1) köpa in ytterligare måldata

2) och installera ett nytt CRM-system så att vi skulle kunna få mer direkt återkoppling från och till fältet.

3) Dessutom introducerade vi ett förbättrat program för utvärdering av enheter och nya prissättningsmodeller.

Under fjärde kvartalet (2013) såg vi vissa effekter på resultaten till

följd av förändringar i säljarbetet men vi är övertygade om att

...de positiva effekterna från ökad marknadskunskap

...ett nytt sätt för kliniker att få pröva på hur värdefull NO är som metod

//Edit: A:s utrustning (kallad Niox Mino) fungerar väl alltså på så sätt att den mäter mängden kväveoxid (NO) i utandningsluften.

//

...samt bättre styrning av försäljningen

kommer att hjälpa oss att förbättra både verksamhet och

resultat i USA, även om det kommer att ta tid innan vi ser resultatet av våra ansträngningar.

Marknaderna utanför USA var mer eller mindre oförändrade.

Inom EU fick vi inte den tillväxt som vi hade väntat oss via partnersamarbetet med Stallergenes i nyckelländerna Frankrike och Italien.

Det låter alltså på Myers som att han ser potential i A även om det inte är någon quick fix för att få till en god ekonomisk utveckling.

A:s ekonomiska utveckling de senaste åren:

Intäkter:

2008: 82 miljoner kr

2009: 99 miljoner kr

2010: 85 miljoner kr

2011: 94 miljoner kr

2012: 147 miljoner kr

2013: 136 miljoner kr

Nettoresultat:

2008: -129 miljoner kr

2009: -85 miljoner kr

2010: -86 miljoner kr

2011: -139 miljoner kr

2012: -202 miljoner kr

2013: -226 miljoner kr

A har alltså haft sammanlagda förluster på 800-900 miljoner kr under de senaste sex åren.

Om det ej lossnar under de närmaste 2-3 åren lär väl Novo och Investor tex välja att låta A bli uppköpt till det pris som kan erhållas (dvs troligen lägre än nuvarande börskurs?)

A har en egen Youtube-kanal: http://www.youtube.com/user/Aerocrine/videos

...Där bla följande videoklipp (från juli 2010 och upplagt i okt 2011) om A:s utrustning Niox Mino och hur den fungerar: http://www.youtube.com/watch?v=RivaMuDJjVI

...Videoklipp (upplagt 7 maj 2014) där en läkare pratar om vikten av att över tiden veta hur läget är för en patients astma: http://www.youtube.com/watch?v=C1zhNLd1lyw

Läkaren säger där att mätning av patientens utandning och halt av kväveoxid, är till stor hjälp för att veta hur det står till med patientens astma.

Han anser att alla astmaläkare och astmapatienter borde ha tillgång till möjligheten att kunna mäta patientens utandning och halt av kväveoxid i utandningen (vilket Niox Mino hjälper till med).

Läkaren heter Anh Tuan Dinh-Xuan och är tydligen både läkare och professor i Frankrike.

//Edit: Han får väl betalt för A att prata om detta i klippet, dvs risk för att han ej är objektiv?

//

- - -

Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra:http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

1) Fundamental aktieanalys vs teknisk aktieanalys

På lång sikt är fundamental aktieanalys det enda relevanta för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej, dvs förenklat; den ekonomiska utvecklingen för ett börsbolags verksamhet och hur bolagets aktie värderas i förhållande till den ekonomiska utvecklingen mm.

Enl den finansiella vetenskapen går det inte att i längden bli rik på så kallad teknisk aktieanalys, dvs att spå framtida börskurser utifrån diagram för historiska börskurser etc.

Det har även visat sig i vetenskapliga studier.

Man kan tjäna pengar på teknisk aktieanalys några enstaka gånger, men därefter kommer man förr eller senare att göra förlustaffärer vilket gör den analysmetoden meningslös.

Inte heller fundamentalanalys ger vinst varje gång, men här är i varje fall uppfattningen att den i längden ger klart bättre resultat för aktieinvesteringar än teknisk analys.

Och rent logiskt borde även fundamentalanalys vara det enda som fungerar långsiktigt eftersom det bara är den som är underbyggd av rimliga resonemang jämfört med teknisk analys.

2) Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.

Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.

Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.

Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.

3) Immateriella tillgångar

Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.

Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.

Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.

Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).

Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.

Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.

I detta blogginlägg blev alltså rekommendationerna följande:

...Lovisagruvan: "Fullvärderad" vid börskurs 29,80 kr.

...Peab: "Sälj" vid börskurs 51,35 kr.

...Aerocrine: "Sälj" vid börskurs 6,10 kr.

Det var aktiernas kursnivåer på börsen under förmiddagen fre 9 maj 2014.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?