Post entry

Kontigo Care - Det lönsamma SaaS-bolaget

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Ökat digitaliseringsbehov från kunderna till följd av covid-19 har lett till ökad efterfrågan av Previct.

- Mjukvara/SaaS

- Skalbar affärsmodell med hög bruttomarginal

- Breakeven uppnådd

- Uppskattad produkt både av användaren och behandlaren. Att 45% av Sveriges kommuner ingått avtal visar på ett tydligt intresse och behov för produkten

-Inga konkurrenter värda att nämna

- Stadig ökning av antalet användare. Ytterligare acceleration av efterfrågan till följd av corona.

- Positivt kassaflöde från den löpande verksamheten och inget NE-behov

- Börsvärde runt 100 MSEK

Bakgrund marknad och produkt

Det finns cirka 300 000 alkoholberoende personer i Sverige. Utöver det uppskattas det finnas ytterligare en miljon personer som har en riskfylld konsumtion.

2017 dog cirka 1900 personer på grund av alkoholrelaterade diagnoser, till exempel leversjukdomar, alkoholförgiftning, alkoholism eller psykoser.

Minst 60 000 barn i Sverige har minst en förälder som varit inlagd för sluten missbruksvård. Den totala samhällskostnaden för alkoholkonsumtionen beräknades för år 2017 till 103 miljarder kronor.

Varje år söker cirka 10 000 personer hjälp för sitt missbruk för första gången. Många gånger sker behandlingen på ett behandlingshem. Ett behandlingsdygn med övernattning kostar ungefär 2000 kr, vilket innebär att en sex veckor lång primärbehandling kostar cirka 80 000 kr. En lösning som ofta fungerar väldigt bra och fyller sitt syfte, personen blir nykter. Problemet är efteråt när personen återgår till vardagen, då merparten tar ett återfall som inte sällan leder en ytterligare period på behandlingshem eller ännu värre konsekvenser.

– Alla är medvetna om problemen, inom socialtjänsten också. Man skulle gärna vilja se att boendestödjare kunde komma hem till personen varje dag efter utskrivning, men det är så pressat, det är många som ska besökas, säger Jessica Storbjörk docent på Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet i https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/VR7aRd/det-ar-forakt-for-manniskors-liv

Citatet ovan tycker jag sätter pricken på problemet/behovet som Kontigo Care:s produkt Previct kan lösa. Previct är en eHälsolösning kommuner/regioner kan använda för att rikta sina insatser till de som allra mest behöver den. Produkten består av ett blåsinstrument kopplat till en mobilapp, där brukaren flera gånger per dag uppmanas att blåsa för att bevisa sin nykterhet. Samtidigt som patienten blåser så tas en selfie för att bevisa att det är rätt person som blåser. Resultatet från alkoholtestet kan följas i realtid av behandlaren i mjukvaran som därmed direkt kan avgöra hur behandlingen fortlöper och om någon action behöver tas. Om ett återfall sker är det av yttersta vikt att personen får stöd från sin behandlare. 

Om Previct inte används är det stor risk att återfallen upptäcks för sent och att missbrukaren är tillbaka i sina gamla ovanor. En inte helt ovanlig företeelse bland alkoholberoende är nämligen att de ljuger om sin alkoholkonsumtion för sin behandlare (och kanske även för sig själva).

Previct underlättar även för den beroende då personen slipper åka iväg för att utföra fysiska alkoholtester, utan alla tester kan ske i appen. En annan uppskattad funktion är att användaren kan välja att dela med sig av sina alkoholtest via sms till valfria personer. Ett användningsområde kan vara om personen vill bevisa för sin familj att hen är nykter just den dagen hen ska passa barnen.

https://www.omsystembolaget.se/alkoholproblematik/passivt-drickande/samhallsekonomiska-kostnader/

Affärsmodell och marknader

Bolaget säljer sin produkt Previct på abonnemangsbasis där priset på den svenska marknaden varierar mellan 3 450-3 950 kr per månad beroende på bindningstid. Bolaget själva rekommenderar att Previct används i tolv månader för att öka sannolikheten för en stadigvarande nykterhet. Försäljning och support sker i egen regi. 

Bolaget har nyligen ingått ett distributionsavtal med A-Klinikka OY avseende försäljning och support av Previct på den finska marknaden. A-klinikka har cirka 600 anställda och ingår i den icke vinstdrivande A-klinikkastiftelsen som grundades 1955. A-klinikkastiftelsen har cirka 600 anställda och omsätter 45 miljoner euro per år. Distributionsavtalet ingicks efter ett cirka två års pilotavtal, så A-Klinikka bör vara hyfsat väl bevandrade med produkten. 

Prismodellen är inte kommunicerad men VD:n bedömer att antalet licenser i Finland successivt kommer att stiga för att på sikt ha möjlighet att uppnå samma nivå som i Sverige och därmed generera betydande intäkter. 

Kontigo har även tentaklerna ute i Norge samt Nederländerna där förhoppningen är att även dessa marknader ska kunna leda till kommande intäkter. 

Utöver huvudprodukten Previct Alcohol erbjuds även Previct Gambling som riktar sig till spelberoende. Forskning/utveckling sker också på Previct Drugs, men med tanke på den skrala mängden kommunikation kring detta kan man anta att projektet ligger på is, eller åtminstone att det är väldigt långt kvar till att satsningen kan generera några intäkter. 

https://www.mfn.se/cis/a/kontigo-care/kontigo-care-kommunicerar-affarsuppdatering-ed425ab6

https://www.mfn.se/cis/a/kontigo-care/kontigo-care-ab-tecknar-distributorsavtal-med-finska-a-klinikka-oy-a6e4c3fc

Värdering/potential

I skrivande stund har bolaget ingått avtal med 131 svenska kommuner och har ca 520 licenser aktiva, vilket i årstakt innebär mellan 21,5-24,6 MSEK per år i omsättning från den svenska marknaden.

2019 uppgick de totala kostnaderna till 20,7 MSEK. Bolagets kostnadsbas är i stora drag fasta vilket betyder att merparten av alla nya intäkter hamnar på sista raden. Breakeven är uppnådd och ett positivt ebitda-resultat har visats ett par kvartal i rad. Nyligen kommunicerade bolaget att de kommer tillsätta 3-4 tjänster för att kunna ta tillvara på de tillväxtmöjligheter som finns och var tydliga med att ingen nyemission är nödvändig för att finansiera dessa. 

Jag uppskattar att en kostnadsnivå på 30-35 miljoner för de kommande åren känns rimligt givet att tillväxten fortsätter, då bolaget kommer välja distributörer för den internationella satsningen. 

I nuläget snittar varje befintlig kommunkund cirka fyra aktiverade enheter och bolaget uppskattar potentialen på den svenska marknaden till 10-50 aktiverade enheter per kommun. Ett väldigt brett spann, men omräknat i pengar skulle det med dagens befintliga kunder innebära en omsättning på 58-290 miljoner kr räknat med ett snittpris på 3700 kr per månad och enhet. Vågar man uppskatta att kundportföljen utökas till 200 kommuner så skulle det innebära 88-444 miljoner. 

Även Finland borde kunna generera betydande intäkter på sikt. Då priset där inte är kommunicerat så blir det svårare att räkna på, men antar man ett pris på 2000 kr per månad så kan det innebära 12 miljoner i omsättning om Finland kommer upp i Sveriges nuvarande nivå i antalet aktiverade enheter. Eftersom Kontigo inte behöver ansvara för försäljning och support så bör denna omsättning ha oerhört hög marginal.

Räknar man i det nedre intervallet av Kontigos uppskattade potential av antalet enheter per kund och att inga nya kunder tillkommer samt att Finland uppnår Sveriges nuvarande nivå så skulle bolaget alltså kunna omsätta cirka 70 miljoner med endast runt 30-35 miljoner i kostnader och därmed kunna göra 35-40 miljoner i EBIT. 

Kontigo själva har i flera år talat om att det snarare är en fråga ”när än om” de kommer uppfylla 10 enheter per kund/kommun, och personligen kan jag inte komma på någon anledning till att de inte skulle lyckas. Allt tycker jag tyder på att alla älskar Previct, både användaren och behandlaren. Även skattebetalaren borde älska Previct då den rätt använd möjliggör besparingar och räddar liv. Att 131 (i skrivande stund) kommuner redan hoppat på tåget tycker jag stärker tesen att produkten är värdeskapande för kunderna. Däremot kan det säkert ta ett par år innan nivån uppnås. Försäljningen från 0-520 enheter har gått betydligt långsammare än vad jag trodde att det skulle göra, men förhoppningsvis kommer införsäljningen gå lättare framöver nu när produkten är mer välkänd på marknaden. 

Om ovanstående uppfylls kommer bolaget enligt mig förtjäna en mycket hög multipel .eHälsa, mjukvara, höga marginaler, låg/obefintlig konkurrens samt snudd på obegränsade tillväxtmöjligheter tycker jag motiverar det. Med tanke på nuvarande börsvärde runt 100 miljoner känns uppsidan mycket hög. 

Intressanta länkar 

Bolagspresentation från 2017 av bolagets förre Vd. Merparten av presentationen är lika relevant idag som då. https://youtu.be/EFNcBFKak20 

Håkan Böös, tidigare alkoholberoende berättar i Nyhetsmorgon om hur Previct hjälp honom till nykterhet. https://www.tv4.se/klipp/va/12533222/sa-hjalper-appen-alkoholister-att-halla-sig-nyktra 

FoU-podden berättar om projektet DiAS, som har utvärderat Previct. Staffan Lundvall, som har använt Previct med sina klienter på Vägen i Eskilstuna, berättar om sina erfarenheter. https://podcasts.nu/avsnitt/fou-podden/avsnitt-40-previct-digital-alkoholprevention 

Disclaimer: 

Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Faktafel och missuppfattningar kan förekomma. 

Jag äger aktier i bolaget vid tillfället för detta inlägg och analysen ska inte betraktas som en köprekommendation.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?