Post entry

Varför ska man investera i Karo Bio?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Denna sammanfattning är mina åsikter om den information som är tillgänglig via KB själva, givna av framträdande företrädare för KB. Med andra ord är detta ingen djupdykning i de förutsättningar som gäller pågående projekt utan min åsikt kring de affärsmässiga förutsättningarna för att investera eller inte i KaroBio. Undertecknad har ett eget innehav i bolaget på lång sikt.

De flesta som investerar i aktier gör det för att de har en tro på positiva kassaflöden som skall vara utdelningsbara. Aktievärdet baseras då på företagets tillväxt som i sin tur genererar tillväxt på aktieutdelningen och diskonteras med tidshorisonten. Diskonteringsräntan baserar sig på risknivån och kapitaltillgänglighet. Karo Bio är ett biotech bolag under omvandling, historiken på aktiemarknaden är minst sagt tråkig.

Nuläge:

  • MS-projekt under förhandling med ett flertal tänkbara partners.
  • RoR-Gamma är utlicensierat till Pfizer, Milestone väntas i närtid.
  • ER beta Cancer projekt beslut om utlicensiering eller intern fortsatt utveckling ut i fas.
  • Karo Pharma, pågående skapande av en egen organisation, en läkemedelsgrupp kontrakterad och fler inväntas.
  • Kassa räcker ca: 8 månader till utan operationellt kassaflöde.

Med ovanstående sagt skall jag försöka förtydliga min syn på nuvärdet baserat på lite olika scenarion.

Jag tror företagsledningen har fokus på att omvandla aktieägarnas investeringar i forskning till positivt kassaflöde i någon form, dvs kontanter eller färdiga läkemedel. Det är inget kontroversiellt utan även kommunicerat av Karo Bio att så är fallet. Den stora frågan är tidsperspektivet som är vital för aktievärderingen. KB har startat omvandlingen från Biotech till läkemedelsbolag under 2015. Dr Wolff avtalades för Sverigemarknaden enligt PM nyligen. Rekrytering av personal pågår just nu. Detta påverkar kassan negativt i det korta perspektivet men ger stabila o trygga kassaflöden över tid.

För att klara av omvandlingen med marknadsföring av nya produkter, rekrytering, fortsatt forskning, adm etc. uppskattar jag att det negativa kassaflödet från det kommer att uppgå till 150-200 mkr de närmsta 2 åren. Kassan efter nyemissionen var ca: 70 mkr och av det återstår 80-130 mkr som behövs ”skjutas till” för att klara omvandlingen.

Pågående RoR-Gamma bör bidra med sin del av dessa pengar vid nästa milestone, min gissning 35-80mkr, av totalt 200 miljoner USD enligt avtal.

MS och Cancer projekten har höga marknadsvärden utifrån gjorda transaktioner och börsvärden relaterade till liknande projekt.

(ref: http://www.redeye.se/aktiebloggen/karo-bio/nu-borjar-allvaret)

Min förhoppning är att KB säljer projekten/forskningen i sin helhet, möjligtvis med rätt till Royalty vid färdiga läkemedel men ingen ytterligare ”milestone” eller dylikt. Betalningen kommer i detta scenario ske med befintliga läkemedel och organisation. Köpeskillingen beräknar jag till ett positivt kassaflödesbelopp om 350 -1000 mkr/år.

Fördelen med detta scenario är att den redovisade kostnaden för köparen inte har ett högt bokfört värde, samt att de inför ägare/styrelsen kan motivera köpet/priset med att dessa läkemedel inte tillhör deras strategiska verksamhet. KB får då en egen organisation, troligtvis en europeisk och kan verka på en helt ny marknad med Pharma-bolaget och med det skapa en bättre plattform för att ta in nya läkemedel i denna organisation. KB har då också omformats på ett sätt som skapar trovärdighet på aktiemarknaden och inom finansvärlden så att den fortsatta finansieringsfrågan är betydligt enklare att hantera.

Tidigare spekulationer om uppköp, kontantbetalning för projekten som har diskuterats på olika forum kan naturligtvis vara ett annat scenario vilket är positivt. Oavsett vilken väg KB väljer att ta i sina projekt så är min bedömning att de pengar/kassaflöden som kommer in i bolaget har en hög multipliceringsfaktor tack vare den trovärdighet företagsledningen besitter som naturligtvis inte går att ifrågasätta.

Jag menar med andra ord att om KB skulle få in 1mdr på en försäljning av något projekt/royalty så skulle aktievärdet inte öka med 1mdr utan troligtvis med 2-xx mdr tack vare den historik företagsledningen kan uppvisa.

Jag värderar KB på förutsättningen att de får läkemedel och organisation som betalning för pågående projekt. Då uppskattar jag att nuvärdet är ca: 5-12kr/aktie men detta är lågt med tanke på företagsledningens historik. Ovanstående värde baserat på en diskonteringsränta på 12% samt en omsättningstillväxt på 30% (närmaste 5 åren, därefter 15% i 3 år och sedan 3% i oändlighet).

Det är ovanstående som gör att jag tycker att Karo Bio är mycket väl värd att investera i då min slutsats är att den enda uppenbara kortfristiga risk som föreligger är att Karo Bio inte klarar av att ta in ett positivt kassaflöde på 130 mkr. Om så är fallet finns fortfarande möjlig finansiering/forsknings/avdragsvärden kvar i bolaget.

Om du är nyfiken läs på om bolaget & börja räkna…

Lycka till!

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?