Post entry

Karo Bio, fantastiska fas IIb resultat !

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Studien i kombination med statiner har genomförts framgångsrikt. Vad man kan utläsa från bolaget så här långt är resultaten av studien helt enastående; Resultaten visar att eprotirome, på ett dosberoende sätt, signifikant sänkte LDL-kolesterol, triglycerider och lipoprotein(a) när preparatet gavs som tillägg till behandling med statiner. Tilläggseffekten är i samma storleksordning som när eprotirome givits ensamt i tidigare studier. Eprotirome visade en god säkerhet och tolererades väl. Känsliga markörer för kroppens sköldkörtelhormonbalans var opåverkade av behandlingen.

Bolaget räknar med uppstart av fas III under 09 tillsammans med partner och det är min starka tro att vi senast i Q4 kommer få se ett avtal tecknas. Med tanke på den enorm marknaden som öppnar sig nu där statiner säljer för drygt 20 MILJARDER USD.. och där Eprotirome ger ett mkt effektivt tillägg till statinbehandling, kommer ett avtal kunna bli historiskt mkt stort.

Substansen har ett enormt spektra och kommer kunna ges som singelterapi, som tillägg till statiner samt Troligen även i kombination med Ezetimibe. Jag ser det dessutom som mkt troligt att bolaget nu också börjar planera för en klinisk studie med Eprotirome som diabetespreparat vilket man tidigare gett signaler om..

Vad marknaden inte just nu ser är vad dessa resultat kommer ge Karo Bio i förlängningen;

Ett avtal med global aktör typ Merck, Shering, Astra, Pfizer etc vars befintliga preparat inte uppfyller behandlingsmålen etc, att avtal kan komma att värderas tilll någon Miljard USD där enbart en kontantbetalning troligtvis kan komma att hamna kring dagens börsvärde, strax över 500Mkr.

Uppstart av Fas III med samarbetspartner, i fas III studierna kommer substansen ges till ett större antal patienter och upplägget kommer bestämmas i samråd med FDA.

Vi ska heller inte negligera uppköpsrisken på dessa nivåer, den diskussionen kommer troligen bli alltmer aktuell nu, särskilt om inte marknaden i närtid kan ta dessa resultat till sig och värdera bolaget mer rimligt.

Jag ser som jag sagt tidigare en rimlig kursnivå baserat på dessa resultat kring 15:-, för att sedan låta innehållet i ett samarbetsavtal styra den fortsatta värderingen, men baserat på mina antaganden bör vi som jag sagt tidigare kunna nå målkurser om 25- 30:- under året.

Den som nu är lite mer långsiktig än så ser naturligtvis de nu mkt stora möjligheterna till kommersialisering av läkemedlet där bolaget med rätt partner kan komma att bli en storsäljare inom ett av de största segmenten inom läkemedelsindustrin.

Jag vill också tilägga att ett ytterligare trumfkort gällande Eprotirome är inte bara den befintliga konkurrenssituationen utan även den framtida där endast två andra bolag forskar kring liknande substanser. Dessa är Metabasis och QuatRX. Båda dessa bolags substanser ligger dock en bra bit efter i utveckling och har i jämförelse med Eprotirome också ett begränsat effektspektrum. Den enda industriella aktören inom området är f n Roche vars projekt endast är i preklinik.

Jag menar att nuvarande reaktion i o f s är en helt naturlig sådan eftersom bolaget dragits med en stor förtroenderabatt, men att värderingen är alltjämt felaktig i förhållande till ovanstående. Jag menar vidare att nuvarande nivå mellan 7-8:- ska ses som en rekyl och ett delmoment i en kommande positiv trend för aktien. Jag har själv ökat mitt innehav på rekylen och ser det som helt rimligt att marknaden och analytiker inom kort kommer omvärdera aktien till den nivå som kan motsvara ett kommande partneravtal vilket ju kommer kunna tecknas i tremånadersperspektiv. Den nivån bör som sagt i första skedet ligga kring 15:-, för att sedan justeras när vi vet innehållet i själva avtalet.

M v h

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?