Post entry

Sälj Investor-aktien, del 2

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Exempel på dåliga och tvivelaktiga affärer som investmentbolaget Investor gjort.

Detta är det andra blogginlägget (del 2) i serien "Sälj Investor-aktien".

Det första blogginläget ("Sälj Investor-aktien, del 1") publicerades 23 dec 2014: http://www.redeye.se/aktiebloggen/investor/salj-investor-aktien-del-1

...Där fick Investor-aktien rekommendationen "sälj" vid börskurs 283,30 kr (slutkursen för Investors B-aktie på Stockholmsbörsen mån 22 dec 2014).

...Och idag (tis 23 dec 2014) slutade aktien i 285 kr (dvs +0,6% från slutkursen mån 22 dec 2014).

Hittills har alltså säljrekommendationen inte varit korrekt.

Men rekommendationerna här i bloggen avser utvecklingen på några års sikt och ej bara på kort sikt.

Ämnet för detta blogginlägg är alltså att ta upp och beskriva exempel på dåliga och tvivelaktiga affärer som Investor tidigare har gjort.

Redan i del 1 berördes delvis även sådana affärer, tex Stora Enso-skandalen.

De exempel som kommer att tas upp här är:

1) Aleris

2) Aerocrine

3) Active Biotech

Visst är det omöjligt att alla affärer (investeringar) blir bra.

Det viktiga är ändå att det åtminstone blir fler bra affärer än dåliga.

Men här ändå exempel på att dåliga/tveksamma Investor-affärer är ganska vanligt förekommande.

Och det kan då tolkas som skäl att hålla sig ifrån Investor-aktien (utöver sådant som nämndes i del 1).

1) Aleris

Ett ej börsnoterat sjukvårdsbolag som Investor investerat i.

Per slutet av sep 2014 hade Investor

...totala tillgångar värderade till 271 miljarder kr

minus

...en nettoskuld på 24 miljarder kr

= ett "substansvärde" på 247 miljarder kr

Aleris ingick då i tillgångarna med ett (av Investor bedömt) marknadsvärde på knappt 4 miljarder kr.

Det avser Investors ägarandel på 100% av Aleris.

Vad får man då för det värdet på nästan 4 miljarder kr?

Enl Investors q3/2014-resultatrapport (från 22 okt 2014) beskrivs Aleris enl följande:

En ledande privat leverantör av vård- och sjukvårdstjänster i Norden.

http://ir.investorab.com/afw/files/press/investor/201410223877-1.pdf

Enl rapporten hade Aleris 6 000-7 000 pers anställda per slutet av sep 2014.

Under senast rapporterade 12 mån (okt 2013-sep 2014) har Aleris haft

...intäkter på drygt 7 miljarder kr

...ett ebitda-resultat (rörelseresultat före avskrivningar) på drygt 300 miljoner kr

...en ebitda-marginal (ebitda-resultat delat med intäkter) på 5%

Dvs när Investor värderar Aleris till nästan 4 miljarder kr innebär det en värderingsnivå på 11-12 gånger Aleris ebitda-resultat för senast rapporterade 12 mån.

Är det en rimlig värderingsnivå?

Normalt sett brukar ju man värdera bolag till ett visst p/e-tal definierat som hur många gånger bolagets årliga nettoresultat (resultat efter skatt) som bolaget är värt.

Det är alltså stor skillnad mellan ebitda-resultat och nettoresultat.

För att komma från ebitda-resultat till nettoresultat måste man dra ifrån:

...årliga avskrivningar

...räntekostnader på lån

...skatt

Dvs tveksamt om Aleris över huvud taget visar positivt nettoresultat efter avdrag för dessa poster.

Att ha en ebitda-marginal på bara 5% kan alltså betraktas som magert.

Aleris ekonomiska utveckling de senaste åren:

Intäkter:

2009: 3,9 miljarder kr

2010: 4,1 miljarder kr (+6%)

2011: 5,1 miljarder kr (+24%)

2012: 6,7 miljarder kr (+31%)

2013: 7,0 miljarder kr (+4%)

2014 (9 mån): 5,5 miljarder kr (+7%)

Intäktsförändring exkl valutaeffekter och företagsköp:

2009: +7%

2010: +8%

2011: +8%

2012: +11%

2013: +5%

2014 (9 mån): +7%

Ebitda-marginal:

2009: 9%

2010: 7%

2011: 8%

2012: 5%

2013: 4%

2014 (9 mån): 5%

Dvs:

...hygglig intäktstillväxt genom åren (även exkl företagsköp)

...men krympande ebitda-marginal.

2 juli 2010 kom besked om att Investor investerat i Aleris: http://ir.investorab.com/afw/files/press/investor/201007022007-2.pdf

Prislappen uppgick till 4-5 miljarder kr.

Aleris uppgavs då ha intäkter på knappt 4 miljarder kr och en ebitda-marginal på över 10%.

Kontroversiellt att Investor köpte Aleris av riskkapitalbolaget EQT som Investor självt är delägare i (och även investerare i EQT:s fonder).

Det gav affären karaktären av "närstående-transaktion" (dvs en affär som Investor gjorde med sig själv).

Då är det ju extra viktigt att se till att oberoende bedömare garanterar att affären gjorts till rätt villkor (vad gäller pris osv).

I Investors årsredovisning för 2011 står det att Aleris påverkat Investors substansvärde med följande belopp per år:

2010: -56 miljoner kr

2011: -140 miljoner kr

Det står bla att Investor under 2011 gett Aleris ett kapitaltillskott kring 1 miljard kr till Aleris avsett för företagsköp:

Under året har Investor investerat ytterligare 1.019 Mkr i Aleris för att finansiera bolagets nya förvärv.

http://ir.investorab.com/afw/files/press/investor/201203162085-1.pdf

Även år Investors årsredovisning för 2011:

Aleris förvärvade Proxima för 1.080 Mkr och stärkte därmed sin plattform inom hälsovård i Sverige.

I Investors årsredovisning för 2012 står det bla att Investor tvingats ge Aleris ett kapitaltillskott på 800 miljoner kr:

Majoriteten av Aleris verksamhet utvecklas i linje med vår plan.

Aleris har dock

...operativa utmaningar inom Sjukvård Sverige

...och tyngs av tuffa marknadsförhållanden i Danmark.

Åtgärder pågår för att bygga ett starkare företag.

Förbättringar sker gradvis men det kommer att dröja innan den fulla effekten blir synlig.

Vi tillförde 800 Mkr under 2012 för att minska Aleris skuldsättning

och möjliggöra fokus på att bygga verksamheten på lång

sikt.

http://ir.investorab.com/afw/files/press/investor/201303150568-2.pdf

Även om Aleris ur Investors årsredovisning för 2012:

VIKTIGA HÄNDELSER 2012

För att

...stärka balansräkningen, sänka skuldsättningsgraden

...och ge Aleris möjlighet att fokusera på fortsatta investeringar i servicekvalitet och förbättrad lönsamhet

tillsköt Investor 800 Mkr i eget kapital.

Majoriteten av Aleris verksamheter är stabila och utvecklas väl. Vissa enheter har dock utmaningar, vilket påverkar den övergripande lönsamheten negativt.

Divisionen Sjukvård fortsätter att möta utmaningar inom vissa delar av den svenska verksamheten, särskilt närsjukhusen i Stockholm och Bollnäs. Åtgärder har vidtagits för att förbättra utvecklingen. Resultatet av dessa åtgärder kommer att börja synas 2013, med full effekt 2014.

http://ir.investorab.com/afw/files/press/investor/201303150568-2.pdf

Ännu så länge har det dock inte synts så mycket av dessa resultatförbättrande åtgärder i Aleris lönsamhet.

Enl Investors årsredovisning för 2012 har Aleris haft följande värdeförändring (effekt på Investors substansvärde) under 2012:

2012: -216 miljoner kr

Och motsvarande enl Investors årsredovisning för 2013:

2013: -1 189 miljoner kr

Och enl q3/2014-resultatrapporten avseende jan-sep 2014:

2014 (9 mån): +8 miljoner kr

Enl Investors årsredovisning för 2013 framgår bla att Aleris har en ny vd (Liselott Kilaas istället för Stanley Brodén som var vd när Investor köpte Aleris 2010).

Så här sa Investors vd Börje Ekholm i Investors årsredovisning för 2013 (från 24 mars 2014):

Under året sänkte vi (...) skuldsättningen i Aleris genom att investera ytterligare 1 Mdr kronor i eget kapital och omfinansiera företaget med endast seniora lån.

Vi tror starkt på Aleris långsiktiga potential, med demografiskt driven efterfrågan.

Vi har dock uppdaterat vår värdeskapandeplan.

För att bolaget ska nå full potential har dess styrelse och vd, Liselott Kilaas, beslutat om en omstrukturering av verksamheten, inklusive

...implementering av en ny landsorganisation

...konsolidering av enheter

...och förbättringsåtgärder, till exempel inom Stockholmssjukhusen

...samt fortsatta investeringar i kvalitet.

Dessa åtgärder kommer att stärka Aleris möjligheter att bli en ledande högkvalitativ leverantör av tjänster, men som en konsekvens av åtgärderna har vi sänkt prognosen på medellång sikt, vilket resulterat i en goodwillnedskrivning om 940 Mkr.

En viss resultatförbättring kan ske redan 2014, men det mesta kommer att dröja till utgången av 2015.

http://ir.investorab.com/afw/files/press/investor/201403264518-1.pdf

När ett bolag köper ett annat bolag för en värderingsnivå som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden, uppstår så kallad "goodwill" som en tillgångspost bokförd i det köpande bolagets balansräkning.

Investors bokförda goodwill-post för Aleris per slutet av respektive år:

2011: 5,2 miljarder kr

2012: 5,1 miljarder kr

2013: 4,1 miljarder kr

Detta är alltså bokförda tillgångsposter som godkänts av Investors revisor.

Det är ju revisorns ansvar att se till att ett bolags bokföring är korrekt och rättvisande.

Kan det påvisas att han misskött detta kan han (och den bokföringsfirma han är anställd hos) krävas på skadestånd av tex bolagets aktieägare.

Goodwill-posten på 5,2 miljarder kr motiverades enl följande i Investors årsredovisning för 2011:

Nedskrivningsprövningen av goodwill för Aleris baseras på beräkning av

nyttjandevärde där antaganden om

...framtida tillväxt

...och bruttomarginaler

är viktiga variabler.

Det beräknade värdet utgår från

...budget fram till och med år 2012

...och finansiella prognoser fram till och med år 2015.

Hänsyn har tagits till under året genomförda förvärv, där Proxima och Hamlet är de två större och prognosen är anpassad för att överensstämma med förväntad integration av bolagen och långsiktiga synergier.

En tillväxttakt på 3-5 procent har använts för att extrapolera kassaflödesprognoser bortom den period som täcks av de senast gjorda budgeterna och prognoserna, vilket anses vara rimligt givet

bolagets historiska tillväxt.

De prognostiserade kassaflödena har nuvärdesberäknats

med en diskonteringsränta på 8 procent efter skatt (10 procent före

skatt).

Inget nedskrivningsbehov har identifierats då det redovisade värdet

under stiger beräknat nyttjandevärde.

Kundkontrakt hänförliga till Aleris uppgår till ett värde av 752 Mkr med en

återstående livslängd på fyra år.

Koncernmässig goodwill hänförlig till Aleris uppgår till 5.175 Mkr.

http://ir.investorab.com/afw/files/press/investor/201203162085-1.pdf

Motsvarande kommentar om Aleris i Investors årsredovisning för 2012:

Nedskrivningsprövningen för Aleris baseras på beräkning av nyttjandevärde där antaganden om

...framtida tillväxt

...och EBITDA-marginal

är viktiga variabler.

Det beräknade värdet utgår från

...budget fram till och med år 2013

...och finansiella prognoser fram till och med år 2022.

Prognosperioden är satt utifrån att Aleris till stor del har en kontraktsbaserad verksamhet med långa kontrakt, vilka ofta innehåller möjligheter till förlängning.

En tillväxttakt på 3,0 (3,0) procent har använts för att extrapolera kassaflödesprognoser bortom den period som täcks av de senast gjorda budgetarna och prognoserna, vilket anses vara rimligt givet bolagets historiska tillväxt och branschens långsiktiga tillväxtpotential såsom demografisk utveckling och livsstilsaspekter.

Antagande om bolagets framtida tillväxt och lönsamhet bygger på en återhämtning och förbättrad prestation inom divisionerna Sjukvård och Danmark där initierade åtgärdsplaner förväntas ge resultat.

Inom övriga divisioner antas en fortsatt stabil utveckling.

De prognostiserade kassaflödena har nuvärdesberäknats med en diskonteringsränta på 9,6 (10,0) procent före skatt.

Inget nedskrivningsbehov har identifierats då det redovisade värdet understiger beräknat nyttjandevärde med 608 Mkr.

En känslighetsanalys visar på att en rimligt möjlig förändring av EBITDA marginalen från 7,4 till 6,9 procent ger ett beräknat återvinningsvärde som ligger i nivå med redovisat värde.

Koncernmässig goodwill hänförlig till Aleris uppgår till 5.129 (5.175) Mkr.

http://ir.investorab.com/afw/files/press/investor/201303150568-2.pdf

Märkligt att det där beskrivs som att även den antagna tillväxttakten för 2011 var satt till 3% per år, och att diskonteringsräntan för 2011 var satt till 10%.

Men blickar man längre upp på motsvarande kommentar i Investors årsredovisning för 2011 framgår ju att man då använde antaganden om en tillväxttakt på 3-5% och en diskonteringsränta på 8%!

Av motsvarande kommentar i Investors årsredovisning för 2013 framkommer så att Investor krupit till korset och valt att göra en nedskrivning av det bokförda goodwill-värdet avseende Aleris, eftersom den tidigare nivån helt enkelt inte kunde motiveras:

Nedskrivning av goodwill i Aleris har skett med 940 Mkr.

Nedskrivningsprövningen för Aleris baseras på en beräkning av nyttjandevärde där antaganden om framtida tillväxt och EBITDA-marginal är viktiga variabler.

Det beräknade värdet utgår från budget fram till och med år 2014 och finansiella prognoser fram till och med år 2018.

En tillväxttakt på 3,0 (3,0) procent har använts för att extrapolera kassaflödesprognoser bortom år 2018, vilken baseras på bolagets historiska tillväxt och branschens långsiktiga tillväxtpotential såsom demografisk utveckling och livsstilsaspekter.

De prognostiserade kassaflödena har nuvärdesberäknats med en diskonteringsränta på 9,2 (9,6) procent före skatt.

Tillsammans med vd:n och styrelsen har Investor tagit fram en uppdaterad

affärsplan för Aleris.

För att bolaget ska nå sin fulla potential har dess styrelse och vd beslutat om en fundamental omstrukturering av verksamheten.

Som en konsekvens av de tidigare operationella utmaningarna och omstruktureringen har Investor sänkt prognosen på medellång sikt, varför det har beslutats om en goodwillnedskrivning om 940 Mkr.

Nedskrivningen redovisas i resultaträkningen på raden Administrations-, forsknings och utvecklings- och övriga rörelsekostnader inom rörelsesegmentet Kärninvesteringar.

Koncernmässig goodwill hänförlig till Aleris uppgår till 4.100 (5.129) Mkr.

http://ir.investorab.com/afw/files/press/investor/201403264518-1.pdf

Intrycket är ev (mot bakgrund av vad som skrevs i del 1) att Peter "Poker" Wallenberg gladeligen blivit invald i Investors styrelse med hans tidigare karriär inom servicebranschen som bla chef för Investor-ägda Grand Hotel.

Och att han sedan drivit på Investors köp av Aleris.

Bla har Poker varit Investors representant i Aleris styrelse.

Men i efterhand har det alltså inte visat sig vara särskilt lyckosamt.

Även nedan tidigare text från 10 mars 2013.

    • -Här börjar den tidigare texten- - -

Fiasko för Investors sjukvårdssatsning

• Investor har sedan 2010 investerat 4,3 miljarder kr i sjukvårdsbolaget Aleris.

Investeringen nu värd 3,9 miljarder kr (dvs -10% sedan investeringarna gjordes) enl Investors egen värdering.

• Investor har sedan 2007 investerat över 130 miljoner kr i börsnoterade specialistsjukvårdsbolaget GHP (Global Health Partner).

Investeringen där nu värd 45-50 miljoner kr (dvs -65%) om man ser på börskursen.

Intervju med tex Peter "Poker" Wallenberg om detta?

Det verkar vara han som lett in Investor på sjukvårdssatsningen. Han sitter i Aleris styrelse.

Poker har ju själv erfarenhet från tjänstesektorn och jobbade tidigare på Grand Hotel.

Det har ju varit tal om att Poker förr var lite försummad i familjen, men att pappa Peter Wallenberg senior lät Poker komma med i Investors styrelse där han är med sedan 2006: http://www.investorab.se/om-investor/organisation/styrelse/peter-wallenberg-jr/

2005 nobbades Poker att komma med i Investor-styrelsen av de institutioner som är storägare i Investor: http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/poker-wallenberg-till-investors-styrelse_7148525.svd

Om Aleris i bla Investors resultatrapport för q4/2012 (som kom 29 jan 2013): http://ir.investorab.com/files/press/investor/201301296776-1.pdf

Under q4/2012 fick Investor tom ge Aleris ett kapitaltillskott på 500 miljoner kr.

Aleris intäkter ca 7 miljarder kr under 2012.

I och för sig god intäktstillväxt på 11% under 2012 (exkl företagsköp och valutaeffekter).

Men ebitda-marginalen sjönk från 8% under 2011 till 5% under 2012.

Under q4/2012 var den bara 3%.

I GHP köpt Investor in sig i dec 2007.

Investor köpte då 8,5 miljoner GHP-aktier för 1,20 pund/aktie (=15-16 kr/aktie med dåvarande pundkurs).

GHP har sedan 2008 börsnoterats på Stockholmsbörsen och aktien står nu där i 5-6 kr.

http://www.globalhealthpartner.com/files/docs/regulatory-announcement-archive/GHP%20(07%2012%2021)%2015.6%20per%20cent%20Investment%20by%20Investor%20Growth%20Capital.pdf

Tydligen har Investor även köpt på sig fler GHP-aktier genom åren för i slutet av 2012 hade Investor 9,2 miljoner GHP-aktier (ägarandel 14%): http://www.globalhealthpartner.com/sv/investor-relations/aktieaegare.html

Investors ägande i GHP ligger i Investor Growth Capital.

GHP:s intäkter blev drygt 700 miljoner kr 2012 (+7% men exkl företagsköp var det oförändrat).

Ebitda-marginalen sjönk från 6% 2011 till 4% 2012.

Nettoresultatet blev -59 miljoner kr under 2012.

Dock kanske utvecklingen håller på att vända:

I q4/2012 blev intäkterna 206 miljoner kr (+2% exkl företagsköp) och ebitda-marginalen över 8%.

Nettoresultatet blev en vinst på 5 miljoner kr.

Det lär ha bidragit till att GHP:s börskurs stigit från en botten på 3 kr i början av feb 2013 till nuvarande börskurs 5,50 kr. (Q4-rapporten kom 26 feb 2013.)

6:e AP-fondens tidigare vd Marianne Dicander Alexandersson tillträdde som GHP:s vd hösten 2012, och det är kanske tack vare henne som vändningen kommit.

Tidigare vd Per Båtelson verkade inte riktigt ha koll även om det är han som byggt upp GHP.

Han sitter dock fortfarande i styrelsen.

    • -Slut på text från mars 2010- - -

I tillägg kan nämnas att GHP-aktien nu står i 5,35 kr.

Och Investor verkar inte längre finnas med bland GHP:s stora aktieägare: http://ghp.se/sv/investor-relations/aktieaegare.html

Även kontroverser kring Aleris enl Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Aleris_(vårdföretag)

Där står det bla följande:

Aleris bildades i mars 2005 genom en sammanslagning av CarePartner och ISS Health Care.

Aleris ägs sedan 2010 av det svenska investmentföretaget Investor.

Företaget köptes från riskkapitalfonden EQT III i vilken Aleris dåvarande VD Börje Ekholm var delägare.

Affären väckte kritik eftersom jävsituationen inte klargjordes före köpet.

Vårdföretaget har vid flera tillfällen kritiserats för vanvård.

För dessa uppgifter refereras bla till artikel i Affärsvärlden från 27 jan 2011:

Börje Ekholm undanhöll jäv

Börje Ekholm och Jacob Wallenberg var både säljare och köpare när Investor i somras köpte vårdföretaget Aleris för 4,4 miljarder kronor av riskkapitalfonden EQT III.

http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3081172.ece

Där hänvisas i sin tur till en artikel från Svenska Dagbladet.

Det verkar vara denna artikel från samma dag (27 jan 2011):

Investor undanhöll jäv

När Investors styrelse i somras klubbade beslutet att köpa vårdföretaget Aleris för 4,4 miljarder kronor lämnade ordförande Jacob Wallenberg och vd Börje Ekholm rummet.

Orsak: de är privat delägare i den säljande fonden EQT III.

Därmed satt de på dubbla stolar.

Men det upplystes inte Investors ägare om.

http://www.svd.se/naringsliv/investor-undanholl-jav_5895471.svd

Även enl Svenska Dagbladet 24 jan 2011 om kontroverser kring läkemedelsbolaget Sobi där Investor också är storägare:

Ekholm gjorde dubbelt klipp

Investors vd Börje Ekholm gjorde ett privatekonomiskt klipp på 21,7

miljoner kronor när läkemedelsföretaget Swedish Orphan såldes till ett Wallenbergkontrollerat bolag 2009.

Börje Ekholm ägde aktier i Swedish Orphan, kan SvD Näringsliv avslöja.

Fast det fick Investors aktieägare aldrig reda på.

http://www.svd.se/naringsliv/ekholm-gjorde-dubbelt-klipp_5886827.svd

Och ex på vanvård av äldre på Aleris vårdbolag enl artikel i Metro 5 aug 2013:

72-åring hölls inlåst på äldreboendet

I lördags kväll larmades polisen till det kritiserade äldreboendet Vårbacka Plaza i Vårby norr om Stockholm.

En gravt autistisk man hade påträffats inlåst i ett rum utan fönster.

Den 72-årige mannen fördes i ambulans till Karolinska sjukhuset.

http://www.metro.se/stockholm/har-holls-72-aringen-inlast-pa-aldreboendet/EVHmhe!ayc11tBIavpUA/

Även enl den artikeln:

I gårdagens Metro (dvs tydligen från 4 aug 2013) berättade Heba Elkhabiry om sin oro över den vård hennes mamma får på Vårbacka Plaza.

I lördags kväll besökte hon sin mamma och upptäckte den 72-årige mannen i ett rum som inte gick att öppna inifrån.

– Han var blek och låg på golvet. Jag trodde först att han var död.

Och:

Flera källor bekräftar för Metro att mannen hållits inlåst.

Enligt uppgift lider han av autism och kräver mycket uppmärksamhet.

Det låsta rummet utan fönster och med bara en platsmadrass på golvet ska vara hans enda hem.

Enligt SVT ABC var mannen nedbajsad och nedkissad i det sex kvadratmeter stora utrymmet.

I artikeln uttalar sig Jonas Lundqvist för Aleris så här:

Om det finns brister i patientsäkerheten så kommer vi att vidta omedelbara åtgärder.

Och så här:

Just nu vet jag alldeles för lite om helgens händelser.

Allt jag kan säga är att mannen har en vårdplan som har upprättats i samråd med läkare.

Dvs ovan framkom frågetecken inte bara kring Investors investeringar i Aleris, utan även i:

GHP

Sobi

//Edit: Det senaste som hänt kring Aleris är att Filippa Reinfeldt nu börjat jobba på Aleris.

Innan dess var hon under åren 2006-2014 sjukvårds-landstingsråd på Stockholms läns landsting: http://sv.wikipedia.org/wiki/Filippa_Reinfeldt

Vad gör då ett sjukvårds-landstingsråd?

Jo, då har man bla ansvar för att köpa in sjukvård åt landstinget från privata sjukvårdsbolag som Aleris.

Dvs bla Stockholms läns landsting är kund till Aleris, och Reinfeldt har bla ansvarat för att köpa in sjukvård från Aleris.

Även om alla parter säkert förnekar oegentligheter kan man konspirera kring en typ av korruption som innebär att Reinfeldt (medvetet eller undermedvetet)

...låtit Stockholms läns landsting anlita tjänster från Aleris

...för att Reinfeldt därefter som belöning skulle få ett välbetalt jobb på Aleris

Dvs misstanken är att Aleris annars aldrig skulle ha fått motsvarande uppdrag till samma ersättningsnivåer från Stockholms läns landsting.

Tex enl Dagens Media 19 dec 2014:

Starka reaktioner på Filippa Reinfeldts nya jobb som vårdlobbyist:

"Bottenlöst dåligt"

Mindre än två månader efter att hon lämnat landstingspolitiken blir Filippa Reinfeldt nu anställd som vårdlobbyist på Aleris.

Det möts med raseri.

http://www.dagensmedia.se/nyheter/pr/article3873096.ece

Enl artikeln har bla Aftonbladet skrivit om att Stockholms läns landsting anlitar Aleris "vårdcentraler och annan vårdverksamhet".

I artikeln citeras även Aftonbladets politiska kommentator Lena Mellin som sagt följande till Aftonbladet om att Reinfeldt nu går till Aleris:

Jag tycker faktiskt att det är bottenlöst dåligt.

Hon har alldeles nyligen slutat som sjukvårdslandstingsråd i Stockholm och går över till en av dem som landstinget har köpt tjänster av.

Jag tycker att hon skulle hålla sig för god för det.

Det verkar vara denna Aftonbladet-artikel (från 19 dec 2014) som avses:

Lena Mellin: Det här är bottenlöst dåligt

Inte ens två månader efter att Filippa Reinfeldt lämnat landstingspolitiken meddelar hon att hon ska gå över till ett vårdbolag som lobbyist.

Aftonbladets politiska kommentator, Lena Mellin, rasar.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20049006.ab

Artikel från Dagens Media tidigare samma dag om att Reinfeldt fått jobbet hos Aleris:

Filippa Reinfeldts nya jobb – blir vårdlobbyist för Aleris

Filippa Reinfeldt, före detta sjukvårdslandstingsråd, blir lobbyist på privat vårdbolag.

http://www.dagensmedia.se/nyheter/pr/article3873058.ece

Enl den artikeln bla:

Under Filippa Reinfeldts år (period) som sjukvårdslandstingsråd har en rad privatiseringar av sjukvården i landstinget genomförts, i syfte att skapa mer valfrihet för medborgarna.

Dvs sådana privatiseringar underlättar ju för Aleris att få mera uppdrag från Stockholms läns landsting.

Även enl Aftonbladet 19 dec 2014:

Filippa Reinfeldt har fått nytt jobb

Det tidigare landstingsrådet i Stockholm hoppade av politiken för drygt 1,5 månad sedan.

Nu ska Filippa Reinfeldt bli lobbyist hos vårdjätten Aleris:

– Det är oerhört spännande.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20048143.ab

Även enl den artikeln:

Senast under Almedalsveckan i fjol (dvs 2013) inför valet under hösten (2013) sågs Filippa Reinfeldt i Aleris monter.

För att undvika liknande risker för korruption har socialdemokraterna nu pratat om att utreda en "karantäns-lag" som gör att politiker måste vänta en viss period innan de kan börja ta jobb hos privata bolag:

Efter Filippa Reinfeldts sidbyte – Socialdemokraterna utreder karantänslag

Socialdemokraterna vill stoppa politikernas snabba sidbyten.

http://www.dagensmedia.se/nyheter/pr/article3873155.ece

Dvs Reinfeldt är säkert duktig och Aleris kan säkert ha nytta av hennes tjänster.

Men risk för att både Investor och Aleris får dålig publicitet av ovannämnda agerande?

En del anser säkert att det är en regelrätt skandal.

Vad gör en lobbyist?

Lobbying

Lobbying, lobbyism, lobby eller lobbning (från engelska: lobby) innebär politiskt påtryckningsarbete, det vill säga att professionella företrädare för intressegrupper och särintressen i organiserad form framför sina åsikter till politiska makthavare.

Lobbyister kan exempelvis vara anställda som PR-konsulter eller ombudsmän.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Lobbying

Enl Svenska akademiens ordlista:

lobba: bedriva lobbyverksamhet

lobbning: organiserad verksamhet för att påverka politiker

lobby: (bla) påtryckningsgrupp

lobbygrupp

lobbying: lobbning

lobbyist

lobbyverksamhet

http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista

Bla om Reinfeldts nya Aleris-jobb enl Sveriges Radio 19 dec 2014:

Filippa Reinfeldt får nytt jobb

Före detta landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M) har fått nytt jobb på vårdkoncernen Aleris.

Filippa Reinfeldt ska börja jobba åt det privata vårdkoncernen Aleris med ansvar för affärsutveckling och lobbyverksamhet;

...Business Development

och

...Public Affairs

på Skandinavisk nivå.

Hon kommer också att ingå i koncernledningen.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6051039

I pressmeddelande från Aleris uttalar sig även Aleris vd Liselott Kilaas om Reinfeldts utnämning:

Jag är mycket glad över att kunna välkomna Filippa Reinfeldt till Aleris.

Filippa har djupa kunskaper inom främst sjukvård men även inom omsorg.

Hon har varit banbrytande i att utveckla uppföljning och kvalitet men också i att göra vården och omsorgen mer inriktad på patienters och brukares behov.

Dessa perspektiv tar hon med sig när hon nu ska arbeta med Business Development och Public Affairs i Aleris.

http://www.aleris.se/om/om-aleris/nyheter/filippa-reinfeldt-till-aleris-koncernledning1/

Reinfeldt själv enl det pressmeddelandet:

Det är oerhört spännande att bli en del av Aleris och få fortsätta arbetet med att utveckla och stärka hälso- och sjukvården, nu på skandinavisk nivå.

Jag tar med mig mina erfarenheter från Sverige till Norge och Danmark.

Aleris inriktning på

långsiktighet

innovation

kvalitet i toppklass

och samhällsengagemang

är precis den grund som krävs av ett företag med ambitionen att vara Skandinaviens mest framstående aktör inom vård och omsorg.

//

Aleris hemsida: http://www.aleris.se/

Där framgår att Aleris verksamhet är indelad i följande delar:

sjukvård

äldreomsorg

stöd och boende för unga

stöd och boende för vuxna

Så här beskriver sig Aleris på sin hemsida:

Aleris är ett privat vård- och omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom

sjukvård

äldreomsorg

och psykisk hälsa

i

Sverige

Norge

och Danmark

Aleris ägs av Investor, har cirka 8 500 medarbetare och omsätter närmare 7 miljarder kronor.

2) Aerocrine

Ett bolag som utvecklat en andningsapparat för att mäta utandningsluft.

På det viset kan man mäta om en patient har astma eller ej.

Och om patienten har astma, kan man avgöra vilken dos av astmamedicin patienten ska ha.

Apparaten är därför att betrakta som väldigt användbar, eftersom det tydligen förekommit patienter som diagnostiserats som astmasjuka fast de inte varit det och därmed fått fel medicinering.

Och även astmapatienter som annars kan få fel dos.

Aerocrines apparat låter alltså lovande.

Och bolaget uppger sig bla ha patent på apparaten som gör det svårt för konkurrenter att lansera något liknande.

Problemet är att Aerocrines ekonomiska utveckling (intäkter och resultat) varit mycket dålig.

Tex tidigare blogginlägg från 9 maj 2014 där Aerocrine-aktien fick rekommendationen "sälj": http://www.redeye.se/aktiebloggen/lovisagruvan/lovisagruvan-peab-aerocrine

...Då låg aktien i 6,10 kr.

Och även blogginlägg från 7 aug 2014 då aktien också fick rek sälj: http://www.redeye.se/aktiebloggen/aerocrine/salj-aerocrine-aktien

...Då låg den i 4,78 kr.

...Och nu ligger Aerocrine-aktien i bara 1,10 kr (slutkursen tis 23 dec 2014).

Aerocrines hemsida: http://www.aerocrine.com/sv/

Där framgår att Investor (via bolaget Invifed AB) har en ägarandel på 23% av Aerocrine: http://www.aerocrine.com/sv/Investor-relations/Aktieagarinformation/

Bla håller Aerocrine nu på att be aktieägarna om ett kapitaltillskott på 400-500 miljoner kr: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/29/EA/F3/wkr0006.pdf

Det ska erhållas genom att nya Aerocrine-aktier ska säljas ut för 0,82 kr per st.

Anmälningstiden för att delta i kapitaltillskottet kommer att pågå ca andra halvan av jan 2015.

Aerocrine har sedan tidigare ca 155 miljoner st utestående aktier.

Dvs bolaget måste sälja ut rejält med nya mängder aktier för 0,82 kr för att få in 400-500 miljoner kr.

Bla framkom 26 nov 2014 att Investors representant Thomas Eklund avgått från Aerocrines styrelse: www.avanza.se/placera/telegram/2014/12/15/aerocrine-annu-en-storagare-lamnat-styrelse-r.html

Aerocrines ekonomiska utveckling de senaste åren:

Intäkter:

2011: 93 miljoner kr

2012: 147 miljoner kr

2013: 136 miljoner kr

2014 (9 mån): 116 miljoner kr (+15%)

Nettoresultat:

2011: -139 miljoner kr

2012: -201 miljoner kr

2013: -226 miljoner kr

2014 (9 mån): -168 miljoner kr

Finansiellt sett hade Aerocrine en nettoskuld (räntebärande lån minus kassa) på 100 miljoner kr per slutet av sep 2014.

Dvs illa att ha en ganska stor nettoskuld när bolaget gör så stora brakförluster.

Uppenbarligen har A haft stor tro på sin produkt och gjort stora jättesatsningar, fast försäljningen av produkten inte kommit igång.

Det får väl då även tolkas som en stor missbedömning från Investors sida som delägare och tidigare medlem i A:s styrelse.

Och Investors ägande i Aerocrine verkar gå många år tillbaka i tiden.

Tex enl A:s årsredovisning för 2009 hade Investor då (per slutet av 2009) en ägarandel på 26% av A: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/10/FF/AB/wkr0011.pdf

Det året låg Aerocrine-aktien uppåt 15-20 kr som högst.

Per slutet av 2006 hade Investor en ägarandel på 24% av A: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0A/09/37/wkr0001.pdf

Per slutet av 2003 hade Investor 23% av A: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0A/09/22/wkr0001.pdf

Per slutet av 2000 hade Investor 24% av A: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0A/09/31/wkr0001.pdf

Enl Investors årsredovisning för 1999 verkar det som att det var år 1999 som Investor från början investerade i Aerocrine genom att köpa en ägarandel på 18% av Aerocrine: http://ir.investorab.com/afw/files/press/investor/investor-report-2000-02-29-sv.pdf

...Enl ett långtidsdiagram över Aerocrines aktiekurs låg aktien i över 30 kr år 2007 (när diagrammet börjar).

...Nedgång till botten kring 4 kr under den globala finanskrisen 2008/2009.

...Nytt hopp och uppgång till över 18 kr under hösten 2009.

...Besvikelse och nedgång till 4-5 kr under slutet av 2010/början av 2011.

...Nytt hopp och uppgång till 15-16 kr under 2012.

...Men därifrån besvikelse och nedgång till nuvarande kurs på ca 1 kr.

http://www.marketwatch.com/investing/stock/AEROB/charts?symb=SE%3AAEROB&countrycode=SE&time=13&startdate=1%2F4%2F1999&enddate=12%2F23%2F2014&freq=1&compidx=none&compind=none&comptemptext=Enter+Symbol%28s%29&comp=none&uf=7168&ma=1&maval=50&lf=1&lf2=4&lf3=0&type=2&size=2&style=1013

Enl A:s gamla årsredovisningar börsnoterades Aerocrine-aktien from 15 jun 2007.

Inför det fick A in ett kapitaltillskott på över 200 miljoner kr genom att sälja ut nya Aerocrine-aktier för 25 kr per st: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0A/02/C6/wkr0010.pdf

Därefter har A fått ytterligare kapitaltillskott i flera omgånger (enl tidigare blogginlägg från 7 aug 2014):

Kapitaltillskott till Aerocrine de senaste åren:

2008: 87 miljoner kr (20,5 miljoner aktier såldes ut för 4,25 kr per st)

2010: 249 miljoner kr (35,5 miljoner aktier för 7 kr per st)

2012: 260 miljoner kr (29 miljoner aktier för 9 kr per st)

2012: 113 miljoner kr (genom att långivare bytte lån till 13 miljoner st aktier)

2013: 95 miljoner kr (9 miljoner aktier för 11 kr per st)

2013: 223 miljoner kr (genom ett nytt lån)

- - -

Summa:

...över 1 miljard kr erhållet i kapitaltillskott (jämfört med att hela Aerocrine nu är värt bara 700-800 miljoner kr på börsen och har under 200 miljoner kr kvar i kassan)

...106 miljoner st nya aktier utgivna (jämfört med nuvarande totalt ca 155 miljoner st utestående Aerocrine-aktier per slutet av q2/2014)

http://www.redeye.se/aktiebloggen/aerocrine/salj-aerocrine-aktien

Och nu ber alltså A aktieägarna om ytterligare 400-500 miljoner kr i kapitaltillskott.

Hur kom det sig att storägaren Investor inte tidigare gjorde något åt A:s blodflöde?

3) Active Biotech

En läkemedelsutvecklingsfirma baserad i Lund.

...Framkom i mars 2013 att Active Biotech fått in 270 miljoner kr i kapitaltillskott genom att sälja ut 6 miljoner st nya aktier för 45 kr per st till Investor.

Investor fick därmed en ägarandel på 8% i Active Biotech.

Pressmeddelande om detta från Active Biotech: http://hugin.info/1002/R/1683238/550841.pdf

Bla sa Active Biotechs vd Tomas Leanderson så här i pressmeddelandet:

Jag är väldigt nöjd med att kunna konstatera att Active Biotechs forskningsportfölj erhållit ytterligare finansiering genom Investor.

Portföljen har nu mognat och fokus under den närmaste 18-månadersperioden kommer därför att vara att hitta rätt samarbetspartners och samarbetsstrukturer för varje projekt.

En stark finansiell ställning är en förutsättning för att kunna lyckas med detta på ett optimalt sätt.

Även kort pressmeddelande om saken från Investor samma dag: http://ir.investorab.com/afw/files/press/investor/201303065568-1.pdf

...Och idag ligger Active Biotech-aktien i 20,20 kr.

Aktien är alltså hittills -55% från Investors köpkurs 45 kr.

Dvs på Investor kan de inte vara särskilt nöjda med detta.

Bla har framkommit i nov 2014 att Active Biotech ber aktieägarna om drygt 200 miljoner kr i kapitaltillskott genom utförsäljning av nya Active Biotech-aktier för 15 kr per st: http://www.activebiotech.com/press-releases?pressurl=http://cws.huginonline.com/A/1002/PR/201411/1868653.xml

Anmälningstiden för att delta i kapitaltillskottet pågick under dec 2014 (tom 22 dec 2014).

Det är inte första gången som AB ber om kapitaltillskott.

Under åren 2011-2013 har bolaget fått in 600-700 miljoner kr i kapitaltillskott:

2011: 390 miljoner kr

2013: 270 miljoner kr

//Edit: Investor har tydligen inte gett upp hoppet om Active Biotech, utan har åtagit sig att vara med och tillföra motsvarande sin ägarandel av det av Active Biotech begärda kapitaltillskottet.

Enl Active Biotechs q3/2014-resultatrapport (från 5 nov 2014):

Bolagets största aktieägare

...MGA Holding AB

...Nordstjernan AB

...och Investor AB genom Duba AB

...samt Peter Thelin (privat och genom bolag)

med ett sammantaget innehav om cirka 49 procent av antalet aktier och röster i bolaget, har åtagit sig att teckna sina respektive företrädesrättsandelar i nyemissionen.

http://hugin.info/1002/R/1868648/656844.pdf

Detta är högt ansedda delägare i Active Biotech:

...Bakom MGA Holding AB står finansmannen Mats Arnhög.

...Bakom Nordstjernan står Antonia Johnson; världens 166:e rikaste person med en förmögenhet på över 60 miljarder kr enl amerikanska tidningen Forbes: http://www.forbes.com/profile/antonia-johnson/

...Peter Thelin var tidigare chefs-aktieanalytiker på banken SEB, och sedermera med i Patrik Brummers framgångsrika hedgefondbolag Brummer & Partners.

Thelin har bla tidigare gjort mycket vältajmade köp av Active Biotech-aktier då aktien låg under 20 kr (hösten 2011?) varefter den sköt i höjden och flerfaldigades.

Nu har han tydligen på sistone gjort nya köp av Active Biotech-aktier för under 20 kr per st.

...Det var tydligen 18 dec 2014 som han köpte 20 000 st Active Biotech-aktier (och äger därefter totalt 170 000 st): http://insynsok.fi.se/SearchPage.aspx?personid=41093&reporttype=0&culture=sv-SE&fromdate=2004-12-24&tomdate=2014-12-24

18 dec 2014 handlades Active Biotech-aktien i 16,30-17,50 kr på börsen.

Thelin äger tydligen även 950 000 st Active Biotech-aktier via bolag.

Dvs 170 000 st privat och 950 000 st via bolag = totalt 1,12 miljoner st.

Vid nuvarande börskurs 20,20 kr är de värda ca 20 miljoner kr.

...Tom nov 2011 ökade Thelin till 1,1 miljoner st aktier via bolag.

...I mars 2013 ändrade han om och sålde av 550 000 st via ett bolag, men köpte samtidigt 400 000 st via ett annat bolag och 150 000 st privat.

Dvs hans totala innehav var tydligen oförändrat på 1,1 miljoner st även efter de ändringarna.

...Och nu i dec 2014 har han tydligen börjat öka på sitt totala innehav ytterligare till 1,12 miljoner st (motsvarande en ägarandel på 1,5% före kapitaltillskottet i dec 2014).

(Det är alltså enl länken till Finansinspektionens insynsregister ovan.)

Active Biotechs största aktieägare per slutet av okt 2014:

Mats Arnhög 26%

Antonia Johnson 13%

Investor 8%

http://www.activebiotech.com/ownership

//

I ärlighetens namn kan tilläggas att Active Biotech-aktien fått köprekommendationer vid flera tillfällen här i bloggen, bla:

...Rekommendation "spekulativt köp" enl tidigare blogginlägg från 27 jun 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/active-biotech/spekulativt-kop-blackpearl-active-biotech

Då låg aktien i 43,50 kr.

//Edit: I det blogginlägget nämndes bla Investors investering i Active Biotech i mars 2013:

Det var Investor som blev tillfrågade om de ville köpa Active Biotech-aktier, och efter att ha undersökt Active Biotech och dess aktie ansåg Investor att det var ett intressant "case": http://www.aktiespararna.se/analysguiden/Hitta-Bolag/Halsovard/Active-Biotech/Analyser/2013/Active-Biotech-ett-intressant-case/

Dvs om Investor kommer fram till en sådan slutsats kan man vara säker på att de har gjort en grundlig genomgång av Active Biotech.

Så här sa Investors investerarkontakt Magnus Dalhammar enl länken till Aktiespararna ovan (med hänvisning till nyhetsbyrån SIX):

Vi blev kontaktade och erbjudna att delta i den här emissionen.

Vi kikade på caset och tycker att det ser attraktivt ut, så vi valde att delta.

Och:

Det är en finansiell investering, vilket innebär att det inte är en strategisk investering om man jämför med kärninvesteringarna.

Sedan får man se vad som händer i framtiden.

Dalhammar kommenterade även om Investor avser få in en representant i Active Biotechs styrelse:

Det är inget vi har diskuterat i nuläget.

//

...Aktien fick rekommendationen "spekulativt köp" i tidigare blogginlägg från 6 aug 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/active-biotech/spekulativt-kop-active-biotech

Då låg aktien i 49,70 kr.

...Bla rekommendationen "spekulativt köp" i tidigare blogginlägg från 12 okt 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/active-biotech/spekulativt-kop-active-biotech-bringwell

Då låg Active Biotech-aktien i 75 kr!

Ligger nu alltså bara i 20,20 kr.

...Uppföljande blogginlägg om Active Biotech (från 5 dec 2013): http://www.redeye.se/aktiebloggen/active-biotech/active-biotech-oniva-nordea-guld-adam

Active Biotechs ekonomiska utveckling de senaste åren:

Intäkter:

2011: 235 miljoner kr

2012: 228 miljoner kr

2013: 116 miljoner kr

2014 (9 mån): 8 miljoner kr

Nettoresultat:

2011: -95 miljoner kr

2012: -175 miljoner kr

2013: -212 miljoner kr

2014 (9 mån): -175 miljoner kr

I intäkterna ovan ingår olika engångsbetalningar till AB från AB:s samarbetspartners Ipsen och Teva (mer om dem nedan):

2011: 223 miljoner kr (från Ipsen)

2012: 213 miljoner kr (från Ipsen och Teva)

2013: 104 miljoner kr (från Ipsen)

2014 (9 mån): (inga motsvarande engångsbetalningar)

Per slutet av sep 2014 hade Active Biotech 161 miljoner kr i kassan.

(Dock verkar bolaget även ha räntebärande lån. Mer om det nedan.)

Enl AB:s kapitaltillskotts-prospekt från 4 dec 2014:

Kapitalbehovet för den kommande tolvmånadersperioden bedöms (med bortseende från den likvid som tillförs Bolaget genom Erbjudandet) vara i storleksordning 100-125 MSEK.

Om Bolaget misslyckas med att erhålla sådan finansiering kan Active Biotech komma att tvingas avveckla eller omstrukturera hela eller delar av sin verksamhet.

http://www.activebiotech.com/$2/file/active-biotech-inbjudan-till-teckning-av-aktier.pdf

Bolagets läkemedelsprojekt bla:

...Laquinimod (mot multipel skleros)

Israeliska läkemedelsbolaget Teva är AB:s samarbetspartner om Laquinimod.

...Tasquinimod (mot prostatacancer)

Franska läkemedelsbolaget Ipsen är AB:s samarbetspartner om Tasquinimod.

...Anyara (mot njurcancer)

AB söker samarbetspartner om Anyara.

...Paquinimod

AB söker samarbetspartner om Paquinimod.

...ISI (mot bla cancer)

...Rhudex

Tyska bolaget Medigene är samarbetspartner med AB om Rhudex.

Bla kommande hållpunkter:

...första halvåret 2015: forskningsresultat om Tasquinimod

..2015: ett första läkemedel utifrån ISI-teknologin ska tas fram under året

...första halvåret 2016: forskningsresultat om Laqinimod

Det fanns ca 75 miljoner st utestående Active Biotech-aktier per slutet av sep 2014.

Vid börskurs 20,20 kr är alltså bolaget värt ca 1,5 miljarder kr.

Aktieinvesterare verkar alltså ha större förväntningar på Active Biotechs framtida ekonomiska utveckling än Aerocrine.

...AB är ju värt 1,5 miljarder kr (börskurs 20,20 kr gånger ca 75 miljoner st utestående aktier) före kapitaltillskottet på drygt 200 miljoner kr.

...Aerocrine är värt ca 170 miljoner kr (börskurs 1,10 kr gånger ca 155 miloner st utestående aktier) före sitt kapitaltillskott på 400-500 miljoner kr.

AB hoppas erhålla sitt kapitaltillskott genom att sälja ut ca 15 miljoner st nya AB-aktier för 15 kr per st.

Om AB lyckas sälja ut alla de aktierna kommer bolaget sedan att ha ca 90 miljoner st utestående aktier.

Vid börskurs 20,20 kr är AB därmed värt ca 1,8 miljarder kr på börsen.

Aerocrine hoppas erhålla sitt kapitaltillskott genom att sälja ut 500-600 miljoner st nya aktier för 0,82 kr per st.

Om A lyckas med det kommer bolaget sedan att ha:

...tidigare ca 155 miljoner st utestående Aerocrine-aktier

plus

...ca 543 miljoner st nya Aerocrine-aktier


= Summa nästan 700 miljoner st utestående Aerocrine-aktier totalt

Vid börskurs 1,10 kr innebär det alltså ett börsvärde på 700-800 miljoner kr efter kapitaltillskottet (om A lyckas sälja ut alla de erbjudna 500-600 miljoner st nya Aerocrine-aktierna).

Antal anställda per slutet av sep 2014):

...Aerocrine 118 pers

...Active Biotech: 58 pers (varav 46 pers eller nästan 80% inom forskning)

Huvudkontor:

...Aerocrine: Solna (Stocholms-förort, precis norr om Stockholm)

...Active Biotech: Lund (ca 60 mil sydväst om Stockholm)

Börsvärde idag (före begärt kapitaltillskott):

...Aerocrine ca 170 miljoner kr

...Active Biotech: 1,5 miljarder kr

Begärt kapitaltillskott:

...Aerocrine 400-500 miljoner kr (ska erhållas genom att sälja ut 500-600 miljoner st nya Aerocrine-aktier för 0,82 kr per st)

Börskurs nu 1,10 kr.

Tidigare antal utestående aktier 155 miljoner st.

...Active Biotech drygt 200 miljoner kr (ska erhållas genom att sälja ut ca 15 miljoner st nya Active Biotech-aktier för 15 kr per st)

Börskurs nu 20,20 kr.

Tidigare antal utestående aktier ca 75 miljoner st.

Börsvärde efter begärt kapitaltillskott (om alla erbjudna aktier säljs ut):

...Aerocrine 700-800 miljoner kr

...Active Biotech 1,8 miljarder kr

Ekonomisk utveckling:

Aerocrine:

Intäkter:

2011: 93 miljoner kr

2012: 147 miljoner kr

2013: 136 miljoner kr

2014 (9 mån): 116 miljoner kr (+15%)

Nettoresultat:

2011: -139 miljoner kr

2012: -201 miljoner kr

2013: -226 miljoner kr

2014 (9 mån): -168 miljoner kr

Active Biotech:

Intäkter:

2011: 235 miljoner kr

2012: 228 miljoner kr

2013: 116 miljoner kr

2014 (9 mån): 8 miljoner kr

Härav engångsbetalningar från samarbetspartners:

2011: 223 miljoner kr (från Ipsen)

2012: 213 miljoner kr (från Ipsen och Teva)

2013: 104 miljoner kr (från Ipsen)

2014 (9 mån): (inga motsvarande engångsbetalningar)

Nettoresultat:

2011: -95 miljoner kr

2012: -175 miljoner kr

2013: -212 miljoner kr

2014 (9 mån): -175 miljoner kr

Pengar i kassan per slutet av sep 2014 (före begärt kapitaltillskott):

...Aerocrine: en nettoskuld på 100 miljoner kr (kassa 146 miljoner kr minus lån 246 miljoner kr)

...Active Biotech: 161 miljoner kr i kassan (därutöver 313 miljoner kr i långfristiga och kortfristiga skulder, dock oklart hur mycket av dem som är räntebärande lån)

Tex per slutet av 2013 hade AB

...376 miljoner kr i kassan

...228 miljoner kr i räntebärande lån


= en nettokassa på 148 miljoner kr

Och nu per slutet av q3/2014 var det alltså 161 miljoner kr i kassan.

Antar man 228 miljoner kr i räntebärande lån även per slutet av sep 2014 (dvs oförändrat från slutet av 2013) innebär det en nettoskuld på 67 miljoner kr per slutet av sep 2014.

//Edit: Active Biotech-aktiens historiska kursutveckling

Aktien är inget för änkor och faderslösa om man tittar på ett långtidsdiagram över aktiens kursutveckling:

...Tex kring årsskiftet 2010/2011 var aktien uppe kring 160 kr.

...Rasade därifrån ner till en botten kring 13 kr i slutet av 2011.

...Nytt hopp och uppgång till en topp på 70-80 kr i slutet av 2013.

...Men sedan återigen besvikelse och kursnedgång.

Ett särskilt ras verkar ha kommit i jan 2014 då aktien på några dagar föll från över 70 kr till ca 30 kr.

Och därifrån vidare ner till en botten på 15-16 kr nu i dec 2014.

http://www.bloomberg.com/quote/ACTI:SS/chart

Enl ett annat diagram var aktien uppe i 170-180 kr som högst vid årsskiftet 2010/2011: http://www.marketwatch.com/investing/stock/ACTI/charts?symb=SE%3AACTI&countrycode=SE&time=13&startdate=1%2F4%2F1999&enddate=12%2F24%2F2014&freq=1&compidx=none&compind=none&comptemptext=Enter+Symbol%28s%29&comp=none&uf=7168&ma=1&maval=50&lf=1&lf2=4&lf3=0&type=2&size=2&style=1013

Vad var det som tex orsakade kursraset i Active Biotech-aktien i jan 2014?

Det verkar ha haft med följande att göra enl pressmeddelande från Active Biotech 24 jan 2014:

Teva och Active Biotech fortsätter att med full kraft driva utvecklingen av NERVENTRA® (laquinimod) för behandling av multipel skleros efter negativ bedömning från EMA:s CHMP

JERUSALEM, Israel & LUND, Sverige, den 24 januari, 2014

_Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE: TEVA) och Active Biotech (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) meddelar idag att de fortsätter att med full kraft driva den kliniska utvecklingen av NERVENTRA® (laquinimod) för be… [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?