Post entry

Husqvarna

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Är aktien i trädgårds-produktbolaget Husqvarna köpvärd eller ej?

Spontant intryck:

Husqvarnas produkter bla:

gräsklippare

trädgårdsslangar

Dvs:

  • Det är inga avancerade produkter vilket torde innebära horder av konkurrenter från lågkostnadsländer (som Kina) som säljer liknande produkter för en bråkdel av Husqvarnas produktpriser.

  • Husqvarna har säkert fortfarande en hel del produkttillverkning i högkostnadsländer.

  • Sedan har Husqvarna säkert starka varumärken och gör produkter med bra kvalitet etc även om de är dyra.

  • Positivt även att Husqvarna verkar ha en ganska geografiskt välspridd verksamhet runt om i världen i Europa, Nordamerika och övriga länder.

Sammantaget låter detta inte som en särskilt attraktiv kompott för aktieinvesterare.

En nyckelfråga för om aktien blir en god investering är hur bra Husqvarnas företagsledning är på att bla hålla i kostnaderna och flytta över så mycket tillverkning som möjligt till lågkostnadsländer etc.

Men inte ens då borde framgång vara säkrad pga enkla produkter riskerar leda till hård konkurrens och prispress i branschen.

Husqvarnas ekonomiska utveckling de senaste kvartalen:

Intäkter (intäktsförändring jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare):

q1/2013: 9,0 miljarder kr

q2/2013: 10,2 miljarder kr

q3/2013: 6,3 miljarder kr

q4/2013: 4,7 miljarder kr

q1/2014: 9,7 miljarder kr (+7%)

q2/2014: 11,0 miljarder kr (+8%)

q3/2014: 6,8 miljarder kr (+7%)

q4/2014: 5,3 miljarder kr (+13%)

q1/2015: 10,9 miljarder kr (+13%)

Intäktsförändring exkl valutaeffekter:

q1/2014: +7%

q2/2014: +7%

q3/2014: +3%

q4/2014: +6%

q1/2015: -3%

Rörelsemarginal (rörelseresultat delat med intäkter):

q1/2013: 8%

q2/2013: 10%

q3/2013: 3%

q4/2013: -7%

q1/2014: 9%

q2/2014: 13%

q3/2014: 4%

q4/2014: -19%

q1/2015: 10%

Nettoresultat (resultat efter skatt):

q1/2013: 467 miljoner kr

q2/2013: 661 miljoner kr

q3/2013: 92 miljoner kr

q4/2013: -304 miljoner kr

q1/2014: 620 miljoner kr

q2/2014: 975 miljoner kr

q3/2014: 176 miljoner kr

q4/2014: -936 miljoner kr

q1/2015: 788 miljoner kr

Nettoresultat per aktie:

q1/2013: 0,81 kr

q2/2013: 1,15 kr

q3/2013: 0,16 kr

q4/2013: -0,53 kr

q1/2014: 1,08 kr

q2/2014: 1,70 kr

q3/2014: 0,31 kr

q4/2014: -1,63 kr

q1/2015: 1,37 kr

I q4/2014 ingick en engångspost på -767 miljoner kr i form av nedjustering av bokfört värde på immateriella anläggningstillgångar (ia-tillgångar).

Det bekräftar bloggens uppfattning att bolag med högt bokfört värde på ia-tillgångar innebär förhöjd risknivå i sådana bolags aktier, just pga risken för att ia-tillgångarnas bokförda värde måste nedjusteras om utvecklingen inte blir som väntat.

Det kan i värsta fall gå riktigt illa.

//Edit: H:s stora ia-tillgångar verkar komma ifrån tidigare företagsköp som H har gjort.

Om ett företag köper ett annat bolag för ett pris som innebär en värderingsnivå som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärde, uppstår mellanskillnaden som en ia-tillgång i det köpande bolagets balansräkning.

Dvs då vill det till att det köpta bolaget sedan utvecklas lika bra som väntat så att det betalda priset är motiverat.

Annars kan den uppstådda ia-tillgångens bokförda värde behöva nedjusteras, i värsta fall till noll kr.

Nedjusteringen ger då direkt en motsvarande negativ effekt på det köpande bolagets resultat och därmed även på det egna kapitalet.

//

Även efter nedjusteringen i q4/2014 hade Husqvarna ett kvarvarande bokfört värde på ia-tillgångar motsvarande nästan 10 miljarder kr per slutet av q1/2015.

Det motsvarade då:

...27% av H:s totala tillgångar

...75% av H:s egna kapital

Dvs om H:s kvarvarande ia-tillgångar måste nedjusteras till noll kr innebär det att 75% av bolagets egna kapital utraderas.

Och då lär H:s låntagare kräva att bolaget ber aktieägarna om att pumpa in stort kapitaltillskott för att stärka upp det egna kapitalet igen som buffert mot konkurs.

Dvs stora ia-tillgångar är desto mera oroväckande om ett bolag samtidigt har hög skuldsättning.

Och H har en ganska hög skuldsättning med en nettoskuld (räntebärande lån minus kassa) på 10 miljarder kr per slutet av q1/2015.

Det motsvarar 27% av H:s börsvärde på 36-37 miljarder kr (efter avdrag för H:s egna, återköpta Husqvarna-aktier värda drygt 200 miljoner kr).

Dvs H har en inte särskilt vacker balansräkning vilket innebär förhöjd risknivå i H-aktien och motiverar en lägre värderingsnivå (tex lägre motiverat p/e-tal) än annars för aktien:

...Bokfört värde på H:s ia-tillgångar: 10 miljarder kr motsvarande 75% av eget kapital

...H:s nettoskuld: 10 miljarder kr motsvarande 27% av H:s börsvärde.

I övrigt om H:s kvartalssiffror ovan:

...Goda intäktsökningar de senaste kvartalen.

...Men som synes beror det till stor del på positiva valutaeffekter.

Exkl valutaeffekter var det tom fallande intäkter i q1/2015 (vilket ev beror på gynnsamt väder i q1/2014 då våren kom tidigt?).

...Som synes av kvartalssiffrorna har H stora säsongsmässiga variationer per kvartal under ett år:

Q2 är starkast varje år med bäst intäkter och resultat.

Därefter kommer Q1.

Därefter kommer Q3.

Och sämst är Q4.

Det beror väl på att folk på norra halvklotet främst köper trädgårdsprylar under våren när trädgårdarna börjar grönska osv.

Säsongsvariationerna gör att det blir svårt att jämföra tex rörelsemarginal från ett kvartal till ett annat.

Bäst blir jämförelserna i årstakt, dvs när man slår ihop H:s siffror för fyra kvartal i rad.

Om H:s säsongsvariationer enl bolagets årsredovisning för 2014:

SÄSONGSVARIATIONER

Skogs- och trädgårdsprodukter, som utgör den största delen av koncernens totala försäljning, är mycket säsongsbetonade på grund av slutkundernas köpmönster.

Merparten säljs under vår- och sommarmånaderna när det mesta gräsklippnings- och trädgårdsarbetet äger rum.

Eftersom de främsta marknaderna ligger på norra halvklotet är försäljningen högst i slutet av det första kvartalet och under andra kvartalet.

Det tredje kvartalet utgör i allmänhet slutet av trädgårdssäsongen, med tanke på det genomsnittliga vädermönstret.

Säsongen för bevattningsprodukter är normalt sett till och med kortare och slutar ofta efter det andra kvartalet.

Efterfrågan på skogsprodukter tenderar att vara något högre under det andra halvåret.

http://www.husqvarnagroup.com/afw/files/press/husqvarna/201503179905-1.pdf

//Edit: Utöver de årliga säsongsvariationerna kan förändringar i väderleken från år till år ha stor inverkan på H:s ekonomiska utveckling.

Dvs

...om det tex är ogynnsam väder lek ett år

...men nästa år blir väldigt gynnsamt väder

syns det i form av god förbättring av H:s intäkter och resultat, fast det bara beror på att vädret var bättre än året innan.

Tex under 2014 sa H att vädret var gynnsamt, särskilt i Europa.

Om tex affärsområde Gardenas säsongs- och väderberoende (enl H:s årsredovisning 2014):

Bevattningsprodukter har stark säsongsvariation och de är dessutom mycket väderberoende, då torka gynnar försäljningen av bevattningsprodukter.

Under ett "normalt“ år står första halvåret för omkring 70 procent av helårets försäljning.

Gardenas produktionsanläggningar finns på huvudmarknaden Tyskland och i Tjeckien.

De är optimerade för att klara korta ledtider och säkerställa en hög leveransberedskap.

http://www.husqvarnagroup.com/afw/files/press/husqvarna/201503179905-1.pdf

Om hela H:s säsongs- och väderberoende:

Säsongsvariationer och väderpåverkan

Huvuddelen av koncernens försäljning är park- och trädgårdsprodukter, som har en tydlig säsongsvariation vad gäller försäljning och resultat.

Den första halvan av året står normalt för cirka två tredjedelar av koncernens årliga omsättning, där andra kvartalet normalt är det starkaste.

Skogsprodukter visar normalt starkare efterfrågan och högre försäljning under andra halvåret, medan produkter för byggnadsindustrin normalt visar en jämnare försäljning under hela året.

Efterfrågan på koncernens produkter är väderberoende.

Torrt väder tenderar att

...minska efterfrågan på gräsklippare och trädgårdstraktorer,

...men öka efterfrågan på bevattningsprodukter.

Efterfrågan på motorsågar ökar normalt efter stormar.

http://www.husqvarnagroup.com/afw/files/press/husqvarna/201503179905-1.pdf

Dvs tydligen finns det delvis en kompenserande effekt mellan gräsklippare och trädgårdsslangar om vädret är torrt respektive regnigt.

Men tydligen har H högre intäkter från gräsklippare än trädgårdsslangar:

Gräsklippare utgör det största produktsegmentet

...Det hjulburna produktsegmentet, som innefattar åkgräsklippare och

gå-bakom gräsklippare, är det största räknat i marknadsvärde.

...Det följs av det handhållna segmentet, huvudsakligen motorsågar och

trimmers.

...De elektriska produkterna som innefattar elektriska och batteridrivna produkter är det minsta segmentet men det har för närvarande den högsta tillväxttakten.

http://www.husqvarnagroup.com/afw/files/press/husqvarna/201503179905-1.pdf

Dvs utifrån det är det totalt sett bäst för H med regniga sommarhalvår.

Sedan vad gäller väderleken påverkar det väl även

...om våren kommer tidigt eller ej

...och hur länge in på hösten det är varmt och trevligt trädgårdsväder eller ej.

Tex 2014 verkar våren ha kommit tidigt, vilket ej verkar ha varit fallet 2015.

//

Kvartalssiffrorna ovan innebär således att H haft följande ekonomiska utveckling i årstakt under senast rapporterade fyra kvartal:

Intäkter:

apr 2013-mars 2014: 30 miljarder kr

apr 2014-mars 2015: 34 miljarder kr (+10%)

Rörelsemarginal:

apr 2013-mars 2014: 6%

apr 2014-mars 2015: 5%

Nettoresultat:

apr 2013-mars 2014: 1 069 miljoner kr

apr 2014-mars 2015: 1 003 miljoner kr (-6%)

Nettoresultat per aktie:

apr 2013-mars 2014: 1,86 kr

apr 2014-mars 2015: 1,75 kr (-6%)

Dvs:

  • God intäktsökning, men det beror väl som sagt till stor del på positiva valutaeffekter.

  • Fallande rörelsemarginal och nettoresultat, men det beror väl på den negativa engångsposten pga nedjusteringen på 767 miljoner kr av H:s ia-tillgångar.

Samma siffror exkl nedjusteringen av ia-tillgångarna:

Intäkter:

apr 2013-mars 2014: 30 miljarder kr

apr 2014-mars 2015: 34 miljarder kr (+10%)

Rörelsemarginal:

apr 2013-mars 2014: 5,9%

apr 2014-mars 2015: 7,5%

Nettoresultat:

apr 2013-mars 2014: 1 069 miljoner kr

apr 2014-mars 2015: 1 770 miljoner kr (+66%)

Nettoresultat per aktie:

apr 2013-mars 2014: 1,86 kr

apr 2014-mars 2015: 3,09 kr (+66%)

Dvs här har alltså förenklat den negativa engångsposten på 767 miljoner kr helt enkelt återlagts rakt av i rörelseresultatet och nettoresultatet (givet att nedskrivningar av ia-tillgångar ej är skattemässigt avdragsgillt i deklarationen).

Då ser utvecklingen lite bättre ut med stigande rörelsemarginal och ganska kraftigt stigande nettoresultat.

Dock verkar det vara från en skral lönsamhet föregående 12 mån till mer normal nivå.

Husqvarna-aktiens värderingsnivå

Husqvarna har två noterade aktieslag; A och B, varav B är den mest omsatta på börsen.

...B-aktien slutade tis 21 apr 2015 i 63,60 kr.

...Och som nämnt ovan blev H:s nettoresultat per aktie 3,09 kr under senast rapporterade 12 mån (apr 2014-mars 2015).

Det innebär att aktien värderas till ett p/e-tal (börskurs delat med nettoresultat per aktie) på 20-21 med dessa siffror.

Är det motiverat eller ej?

1)

Ränteläget är för närvarande rekordlågt.

Man får bara en ränta på 0,30% per år i tio år om man köper ("riskfria") svenska statsobligationer med en löptid på tio år.

Men antag att denna ränta kommer att normaliseras till en nivå på 4-5% inom 4-5 år.

2)

Antag att aktieinvesterare kräver en riskpremie (ett påslag) på 5-6 procentenheter per år (i tillägg till den riskfria räntan i punkt 1 ovan) för att köpa en aktieportfölj motsvarande börsen som helhet.

3)

Antag därutöver att Husqvarna är ett ganska konjunkturkänsligt bolag beroende av bla privatkonsumtionen i Europa och Nordamerika, och att Husqvarna-aktiens betavärde därmed är 1,2 (dvs att aktien rör sig 20% mer upp och ned än börsen som helhet).

Det gör att aktieinvesterarna i så fall kräver en riskpremie på 20% mer än den normala börsriskpremien på 5-6 procentenheter enl pkt 2, för att vilja köpa H-aktien lika gärna som

...statsobligationer (för räntenivån enl pkt 1)

...och börsen (med ett riskpåslag på 5-6 procentenheter utöver statsobligationsräntan.

4)

Antag dessutom att H kommer att ha följande utveckling av nettoresultatet per aktie framöver:

år 0 (apr 2014-mars 2015): 3,09 kr


år 1: +5%

år 2: +5%

år 3: +5%

år 4: +5%

år 5: +5%


år 6 och därefter: +3% per år

Dvs det är trots allt ett ganska optimistiskt scenario som ej innefattar någon kommande konjunktursvacka i närtid.

Med börsens riskpremie på 5-6% kan det förenklat uttryckas som 5,5%.

Om aktieinvesterarna då kräver en 20% högre riskpremie för H-aktien innebär det 1,2 gånger 5,5% = 6,6% i krävd riskpremie för H-aktien.

Det ska då läggas till den riskfria statsobligationsräntan som enl ovan antas få följande utveckling:

år 0: 0,30%

år 1: 1,14%

år 2: 1,98%

år 3: 2,82%

år 4: 3,66%

år 5 och därefter: 4,5% per år

Det innebär då ett antagande om att

...statsobligationsräntan from år 1 stiger jämnt med 0,84 procentenheter per år

...till en normaliserad nivå på 4,5% from år 5 och framåt.

Med ett påslag på 6,6 procenenheter i riskpremie (vilket aktieinvesterare antas kräva för att vilja köpa Husqvarna-aktien lika gärna som statsobligationer), innebär det följande antagna avkastningskrav för Husqvarna-aktien:

år 0: 0,30% + 6,60% = 6,90%

år 1: 1,14% + 6,60% = 7,74%

år 2: 1,98% + 6,60% = 8,58%

år 3: 9,42%

år 4: 10,26%

år 5 och därefter: 11,10% per år

Dvs det kan låta högt med ett avkastningskrav på 11,10% per år för att vilja köpa Husqvarna-aktien.

Men det blir den långsiktiga nivån om man antar

...en normal statsobligationsränta på 4-5% per år (inflation 2-3% per år plus realränta 2-3% per år)

...en börsriskpremie på 5-6% (dvs att aktieinvesterare kräver ett påslag på 5-6 procentenheter per år till statsobligationsräntan, för att vilja köpa en aktieportfölj motsvarande börsen som helhet)

...och att aktieinvesterare kräver en riskpremie på

Husqvarna-aktiens antagna "betavärde" på 1,2

gånger

5-6% per år

(dvs förenklat 1,2 gånger 5,5% = 6,6% per år)

för att vilja köpa Husqvarna-aktien lika gärna som statsobligationer).

Och med de prognoser som nämnts ovan för H:s nettoresultat per aktie innebär det följande nivåer (för H:s nettoresultat per aktie per år):

år 0: 3,09 kr


år 1: 3,24 kr (+5% från år 0)

år 2: 3,41 kr (+5% från år 1)

år 3: 3,58 kr (+5%)

år 4: 3,76 kr (+5%)

år 5: 3,94 kr (+5%)


år 6 och därefter: +3% per år

Då kan Husqvarna-aktiens motiverade värde beräknas förenklat som nuvärdet av dessa nettoresultat-prognoser.

Nuvärdet beräknas då enl den så kallade nuvärdesmetoden: http://sv.wikipedia.org/wiki/Nuvärdesmetoden

Dvs varje års förväntade nettoresultat per aktie diskonteras till värdet idag (förenklat per slutet av mars 2015) genom att dela med en diskonteringsfaktor på 1 + avkastningskravet för Husqvarna-aktien för respektive år.

Tex nuvärdet av förväntat nettoresultat per aktie för år 1 (dvs för apr 2015-mars 2016):

3,24 kr

delat med

1 + avkastningskravet 7,74% dvs 0,074

=

3,24/1,074

=

ca 3,01 kr

Dvs värdet idag är 3,01 kr av nettoresultatet per aktie 3,24 kr som genereras år 1 (dvs under apr 2015-mars 2016).

Egentligen är det förenklat eftersom 3,24 kr antas utfalla som en klumpsumma i slutet av år 1.

Men egentligen genereras ju de 3,24 kronorna över hela år 1.

Det blir därför en viss underskattning att beräkna nuvärdet till 3,01 kr av nettoresultatet för år 1.

Nuvärdet av nettoresultatet för år 2 blir sedan:

3,41 kr

delat med

(1 + avkastningskravet för år 1) gånger (1 + avkastningskravet för år 2)

=

3,41

delat med

(1,0774) gånger (1,0858)

=

ca 2,91 kr

Nuvärdet av nettoresultatet för år 3:

3,58 kr

delat med

(1 + avkastningskravet för år 1)

gånger

(1 + avkastningskravet för år 2)

gånger

(1 + avkastningskravet för år 3)

Osv.

Då erhålls ca följande nuvärden (dvs värden idag) av de nettoresultat per aktie som H antas generera de kommande åren:

år 1: 3,01 kr

år 2: 2,91 kr

år 3: 2,79 kr

år 4: 2,66 kr

år 5: 2,52 kr


= Summa 13,89 kr

Nuvärdet av nettoresultaten från år 6 och framåt kan beräknas enl följande:

4,06 kr (dvs 1,03 gånger antaget nettoresultat 3,94 kr per aktie för år 5)

delat med

avkastningskravet 0,111 minus förväntad resultattillväxttakt 0,03 (dvs 3% per år framöver)

=

4,06/(0,111-0,03)

=

50,15 kr

Men det är nuvärdet per slutet av år 5.

För att omvandla det till nuvärdet per slutet av år 0 (dvs per slutet av mars 2015) får man ta:

50,15 kr

delat med

(1 + avkastningskravet för år 1)

gånger

(1 + avkastningskravet för år 2)

gånger

(1 + avkastningskravet för år 3)

gånger

(1 + avkastningskravet för år 4)

gånger

(1 + avkastningskravet för år 5)

=

50,15/1,568

=

31,98 kr

Dvs Husqvarna-aktiens motiverade värde:

...nuvärdet av H:s förväntade nettoresultat per aktie för år 1-5: 13,89 kr

plus

...nuvärdet av H:s förväntade nettoresultat per aktie för år 6 och därefter: 31,98 kr


= Summa 45,88 kr

Dvs utifrån alla antaganden och förenklade beräkningar ovan är slutsatsen att

...H-aktiens motiverade värde är ca 46 kr.

...Men börskursen för H:s B-aktie ligger i 63,60 kr (per slutet av tis 21 apr 2015).

Det beräknade motiverade värdet ligger alltså ca 28% under rådande börskurs.

I så fall blir rekommendationen "sälj" för H-aktien.

Att aktieinvesterare i dagsläget ändå är villiga att betala 63,60 kr för H-aktien verkar bero på att de räknar med ett "guldlocks-scenario" (dvs mycket bra framtidsscenario) för H framöver med

...stärkt konjunktur i Europa och Nordamerika

...fortsatt positiva valutaeffekter framöver

...positiva resultateffekter av interna åtgärder såsom besparingsprogram

//Edit: Bla har H som mål att nå en rörelsemarginal på 10% under 2016.

Som jämförelse var rörelsemarginalen (exkl engångsposter)

...drygt 7% under 2014.

...Och 7-8% under senast rapporterade 12 mån (apr 2014-mars 2015).

...Under femårsperioden 2010-2014 var nivån 6-7% exkl engångsposter

...och nästan 8% under tioårsperioden 2005-2014 exkl engångsposter.

Långsiktigt har H som mål att nå en rörelsemarginal på över 10% i snitt över en hel konjunkturcykel.

Bla har H haft problem med lönsamheten i USA (Amerika) som svarar för över 40% av H:s totala intäkter.

H:s rörelsemarginal i Amerika:

2013: 0%

2014: 2-3%

...

Mål för 2016: 5%

//

...fortsatt låg statsobligationsränta framöver (vilket håller nere avkastningskravet för H-aktien)

I ett sådant scenario är det ju bara positivt att H har en hög skuldsättning eftersom det innebär en "hävstång" som ökar den positiva resultateffekten av de goda tider som väntas.

Men här i bloggen intas istället en mer försiktig inställning på temat att utvecklingen aldrig brukar gå som på räls, utan det blir ständigt hack i kurvan och svackor och åtminstone tillfälliga problem.

//Edit: Den enl ovan beräknade motiverade börskursen på ca 46 kr för Husqvarna-aktien motsvarar ett p/e-tal på knappt 15 beräknat som

...46 kr

delat med

...H:s justerade nettoresultat per aktie på 3,09 kr för senast rapporterade 12 mån dvs apr 2014-mars 2015.

Som nämnt innebär rådande börskurs 63,60 kr för H:s B-aktie istället ett motsvarande p/e-tal på 20-21.

//

Långsiktig kursutveckling för H:s B-aktie (förenklat utan hänsyn till aktieutdelningar etc):

Aktien verkar ej ha en långsiktig uppgång utan snarare en utveckling i sidled med kraftiga variationer.

...I jun 2006 kunde aktien köpas för 50-60 kr.

...Steg sedan till en topp över 90 kr vilket nåddes våren 2007.

...Men kraftig besvikelse och nedgång till en botten på 24-25 kr våren 2009.

...Ny optimism och uppgång till 50-60 kr per början av 2011.

...Men nya besvikelser och nedgång till under 30 kr på hösten 2011.

...Därifrån har optimismen ökat igen och aktien kravlat sig upp till nästan 70 kr i feb 2015.

...Viss avmattning därefter till nuvarande kurs på 63-64 kr.

www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/45189/husqvarna-b

Dvs Husqvarna-aktien verkar inte vara något för nervsvaga.

Men just nu är alltså trenden uppåt.

Återstår att se om det kommer att följas av nya besvikelser och kraftiga kursnedgångar som efter tidigare toppar.

Mer om Husqvarna

Under 2014 hade H intäkter på 33 miljarder kr geografiskt fördelade enl följande:

Europa, Mellanöstern, Afrika: 46%

Nordamerika: 43%

övriga världen: 11%


Summa 100% (33 miljarder kr)

Samtidigt var H:s personal (förenklat; H:s totala kostnadskostym) under 2014 geografiskt fördelad enl följande (medelantal anställda per geografisk region):

Europa 42% (varav 12% i Sverige)

Nordamerika 41%

Asien, Stillahavsområdet 16%

Latinamerika 1%

övriga världen 0,4%


Summa 100% (drygt 14 000 pers)

Det är väl både säljpersonal och tillverkningspersonal men indikerar att H har en fortsatt hög andel tillverkningspersonal i högkostnadsländer.

Dock inkluderar väl Europa bla Östeuropa där personalkostnaderna är lägre än i Västeuropa osv.

Fördelning av H:s ca 6 000 pers anställda i snitt under 2014 i Europa:

Högkostnadsländer i Europa:

Sverige 27%

Tyskland 24%

Storbritannien 5%

Lågkostnadsländer i Europa:

Tjeckien 14%

Polen 6%

övriga Europa 23%


Summa 100% (ca 6 000 pers)

Dvs fördelning av H:s anställda i Europa bla:

högkostnadsländer 57%

lågkostnadsländer 20%

Frågan är då vilka länder som ingår i posten "övriga Europa".

//Edit: Geografisk fördelning av H:s intäkter och kostnader ovan kan tolkas som att H:s intäkter och kostnader har ungefär samma fördelning.

Dvs åtminstone H:s resultat per geografisk region lär väl då påverkas av förändringar i regionens valuta.

Det kan då jämföras med följande utveckling av euron och dollarn mot kronan på senare tid:

Euron:

2013: 8,65 kr

2014: 9,10 kr (+5% från 2013)

2015 (3 mån): 9,38 kr (+3% från helåret 2014)

per slutet av tis 21 apr 2015: 9,30 kr (+2% från helåret 2014)

Dollarn:

2013: 6,51 kr

2014: 6,86 kr (+5%)

2015 (3 mån): 8,34 kr (+22%)

per slutet av tis 21 apr 2015: 8,67 kr (+26%)

Av H:s årsredovisning för 2014 framgår dock att bolaget påverkas negativt av en dollaruppgång.

Enl årsredovisningen:

...Euron +10% mot kronan, ger en resultateffekt på +320 miljoner kr i årstakt.

...Dollarn +10% mot kronan, ger en resultateffekt på -220 miljoner kr i årstakt.

Det kan då jämföras med att H förenklat hade ett nettoresultat på 1,7 miljarder kr (exkl engångsposter) under 2014.

http://www.husqvarnagroup.com/afw/files/press/husqvarna/201503179905-1.pdf

Den negativa dollareffekten har väl då att göra med att H (utöver personal och tillverkning i dollarländer) har inköp av råmaterial (stål, aluminium och plast) i dollar.

//

H delar in sin verksamhet i fyra affärsområden:

Husqvarna

Consumer brands

Gardena

Construction

Beskrivning av respektive affärsområde (enl H:s årsredovisning för 2014):

...Husqvarna:

Utvecklar, tillverkar och säljer skogs-, park- och trädgårdsprodukter som

motorsågar,

trimmers,

röjsågar,

häcksaxar

och jordfräsar

samt robot-, gå-bakom- och åkgräsklippare

samt tillbehör.

Produkterna säljs huvudsakligen genom fackhandeln och riktar sig till

...professionella användare

...och konsumenter

med höga krav på prestanda.

Ledande varumärken är

Husqvarna,

Zenoah

och Jonsered.

Consumer brands:

Utvecklar, tillverkar och säljer skogs- och trädgårdsprodukter som

motorsågar,

trimmers,

häcksaxar,

lövblåsare

och röjsågar

samt gåbakom- och åkgräsklippare,

jordfräsar,

snöslungor

och tillbehör.

Produkterna säljs huvudsakligen genom detaljhandeln och riktar sig till masskonsumentmarknaden.

Ledande varumärken är

McCulloch,

Poulan Pro,

Weed Eater

och Flymo.

Dvs ao Husqvarna och ao Consumer brands verkar till stor del vara inriktade på samma produktsortiment medan

...Husqvarna säljer högkvalitetsprodukter med högre priser

...och Cb säljer lågprisprodukter

...Gardena:

Utvecklar, tillverkar och säljer främst

bevattningsprodukter,

sekatörer,

grensaxar

och andra manuella verktyg,

samt elektriska och batteridrivna trädgårdsverktyg.

Produkterna säljs främst via detaljhandeln och riktar sig till trädgårdsentusiaster, främst på den europeiska marknaden under varumärket Gardena.

...Construction:

Utvecklar, tillverkar och säljer huvudsakligen lättare byggnadsprodukter och diamantverktyg för

kapning,

borrning,

slipning,

polering

och rivning

av

betong,

stål,

natursten

och andra hårda material.

Kunderna är i huvudsak

uthyrningsföretag,

fackhandlare,

entreprenörer inom byggbranschen

och företag inom stenindustrin.

Huvuddelen av försäljningen sker i Europa och Nordamerika, även om verksamheten ökar på tillväxtmarknaderna.

...Husqvarna är varumärket för byggprodukter

...och Diamant Boart för stenprodukter.

http://www.husqvarnagroup.com/afw/files/press/husqvarna/201503179905-1.pdf

Fördelning av H:s intäkter 2014 per affärsområde:

Husqvarna 47%

Consumer brands 30%

Gardena 13%

Construction 10%


Summa 100% (33 miljarder kr)

Bra branschinfo i H:s årsredovisning för 2014.

H uppskattar den årliga totalmarknaden (världsmarknaden) per affärsområde till följande storlek:

Husqvarna 70 miljarder kr

Consumer brands 60 miljarder kr

Gardena 20 miljarder kr

Construction 20 miljarder kr


Summa 170 miljarder kr

Och H bedömer den långsiktiga tillväxttakten till 2-3% per år i bolagets branscher.

(Då är det väl snarast optimistiskt att i värderingen ovan räkna med en tillväxttakt på 5% per år de kommande fem åren, och därefter 3% per år.)

Utifrån siffrorna ovan kan H:s marknadsandel per ao beräknas:

Intäkter 2014 per ao:

Husqvarna 15-16 miljarder kr

Consumer brands 10 miljarder kr

Gardena 4 miljarder kr

Construction 3 miljarder kr


Summa 33 miljarder kr

Respektive ao:s intäkter 2014 delat med respektive ao:s totalmarknad 2014:

Husqvarna 22%

Consumer brands 16-17%

Gardena 21%

Construction 16-17%


Summa Husqvarna 19% (33 miljarder kr delat med 170 miljarder kr)

Dvs detta kan tolkas som starka marknadsandelar för alla H:s affärsområden, vilket är positivt och minskar risknivån i H och H-aktien.

Men räcker det mot bakgrund av att produkterna är relativt enkla och kan lätt kopieras och tillverkas billigt med priskonkurrens från konkurrenter i lågkostnadsländer etc?

//Edit: Gardena är tydligen ett tyskt företag som Husqvarna köpte 2006/2007 av riskkapitalbolaget Industrikapital:

http://www.husqvarnagroup.com/sv/pressmeddelanden/husqvarna-har-tecknat-avtal-om-forvarv-av-gardena-1058170

http://www.di.se/artiklar/2006/12/21/ny-version-husqvarna-koper-gardena

http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article2581686.ece

http://www.privataaffarer.se/nyheter/husqvarna-koper-gardena-62808

Men att man ska akta sig att göra affärer med de smarta riskkapitalbolagen framgår tex av tidigare blogginlägg från 20 feb 2015: http://www.redeye.se/aktiebloggen/bactiguard-holding/bactiguard-ow-bunker

Dvs:

...Köper man bolag från riskkapitalbolagen så är det ofta för dyrt.

...Och säljer man bolag till riskkapitalbolagen så är det ofta för billigt.

Husqvarna betalade 6-7 miljarder kr för Gardena (vilket då inkluderade övertagna skulder på knappt 4 miljarder kr).

Gardena hade då en god rörelsemarginal på nästan 13% på intäkter på knappt 4 miljarder kr.

Dvs skralt att Gardena hade

...intäkter på 3,8 miljarder kr under 12 mån tom sep 2006 (varav ca hälften i Tyskland och närliggande länder, samt resten i övriga Europa)

...och därefter bara har ökat det till 4,2-4,3 miljarder kr tom 2014 (om siffrorna ovan stämmer).

Det blir bara en intäktstillväxt på 1-2% per år i snitt under de åtta åren sedan H köpte Gardena.

Dessutom har tydligen rörelsemarginalen fallit för Gardena under perioden till 9% under 2014.

Dvs

...Gardenas intäkter: från 3,8 miljarder kr 2006 till 4,2 miljarder kr 2014 (i snitt ca 1-2% per år)

...Gardenas rörelsemarginal: från 13% 2006 till 9% 2014.

Det innebär i praktiken att Gardenas rörelseresultat har fallit med över 20%

...från knappt 500 miljoner kr 2006

...till knappt 400 miljoner kr 2014

Varför?

//

Lönsamhet (rörelsemarginal) per H:s affärsområden 2014:

Husqvarna 13%

Construction 11%

Gardena 9%

Consumer brands -2%

Dvs för lågprisprodukterna inom ao Consumer brands verkar konkurrensen visa sig särskilt hårt.

Ao Cb går alltså med förlust!

Och för själva ao Husqvarna lär det vara klart bättre lönsamhet i Europa än i USA.

Husqvarnas svenska hemsida: http://www.husqvarna.com/se/home/

Där verkar H:s värsting-traktorgräsklippare heta Husqvarna TS432 med ett pris på 35 000 kr: http://www.husqvarna.com/se/products/garden-tractors/ts-342/

Traktorn har en tvåcylindrig bensinmotor från amerikanska bolaget Briggs & Stratton (vilket ev är ett skäl till att H har negativ resultateffekt av stigande dollarkurs).

Videoklipp med en Husqvarna TS432: https://www.youtube.com/watch?v=4LTU05PWlyM

//Edit: Husqvarna har andra klart dyrare gräsklippar-traktorer med svängande bakhjul, så kallade "riders" för upp till drygt 100 000 kr.

Det är för en Husqvarna Rider 422Ts AWD för ca 102 000 kr med drivning på alla hjulen: http://www.husqvarna.com/se/products/riders/r-422ts-awd-exkl-klippagg/

Videoklipp med den traktorn: https://www.youtube.com/watch?v=B1SGolu8Tw0

Kan tydligen även användas för snöröjning: https://www.youtube.com/watch?v=1Khmmr3gCn4

//

Men nuförtiden verkar alla villaägare ha robotgräsklilppare.

H:s dyraste robotgräsklippare kostar ca 46 000 kr och heter Husqvarna Automower 265 ACX: http://www.husqvarna.com/se/products/robotic-mowers/automower-265-acx/

Tex skickar den sms till mobiltelefonen vid störningar.

H:s konkurrenter:

Till affärsområdena Husqvarna, Consumer brands och Gardena:

Stihl

Deere

Toro

Yamabiko

Bosch

Stanley Black & Decker

Fiskars

Kärcher

Hozelock

Global Garden Products (GGP)

Modern Tool and Die company (MTD)

TTI

Till ao Construction:

Hilti

Stihl

Tyrolit

Ehwa

Shinhan

Tex finska bolaget Fiskars är börsnoterat på Helsingforsbörsen och där värt ca 1,5 miljarder euro vid börskurs 17-18 euro.

Vid rådande eurokurs kring 9,30 kr innebär det ett börsvärde på 13-14 miljarder kr.

Som jämförelse har alltså H ett börsvärde på 36-37 miljarder kr.

Dvs potential för H i att köpa Fiskars?

Dock vill ev H först bli klart med sina interna åtgärder för att få upp lönsamheten och börskursen.

Men ev håller F också på med åtgärder för det.

F-aktien har haft en hyfsat jämn och stabil kursuppgång de senaste åren

...från 12-13 euro under våren 2010

...till nuvarande kurs på 17-18 euro.

Så här beskriver sig Fiskars enl sin hemsida:

Introducing Fiskars

Transforming into an integrated consumer goods company

Fiskars is a leading global supplier of branded consumer products for the home, garden and outdoors.

Fiskars products are renowned worldwide for their functionality and cutting-edge design, and the group boasts a strong portfolio of trusted international brands such as Fiskars, Iittala, and Gerber.

Fiskars is listed on Nasdaq Helsinki. The group recorded net sales of 768 million euros in 2014, and employs some 4,800 people in over 20 countries.

Founded in 1649, Fiskars is Finland's oldest company.

http://www.fiskarsgroup.com/about-us/introducing-fiskars

Dvs Fiskars innehåller även bla Iittala som gör glas, glasvaser, bestick och osthyvlar etc.

Det skulle ev inte passa riktigt in i H.

Men ev övriga Fiskars som gör sekatörer etc.

Fiskars 2014:

...Intäkter 7 miljarder kr.

...Justerad rörelsemarginal 8%.

...Nettoresultat per aktie 0,78 euro.

Vid börskurs 17,71 euro innebär det ett p/e-tal på 22-23.

Dvs p/e-tal för bolagens aktier (rådande börskurser delat med 2014 års nettoresultat per aktie):

...Fiskars p/e 22-23

...Husqvarna p/e 20-21 (exkl engångskostnader i nettoresultatet för 2014).

Fiskars-aktien är alltså ännu högre värderad än H-aktien.

Ändå hade F fallande intäkter 2014:

Fiskars intäkter:
2013: 799 miljoner euro

2014: 768 miljoner euro (-4%)

Intäktsförändring exkl valutaeffekter och exkl avyttring:

2014: -1%

Justerad rörelsemarginal:
2013: 9%
2014: 8%

Justerat nettoresultat per aktie:
2013: 1,14 euro

2014: 0,76 euro (-33%)

F hänvisar den dåliga utvecklingen till bla

  • negativa valutaeffekter

  • ogynnsam väderlek.

F har en ganska låg skuldsättning med en nettoskuld på "bara" 8-9% av börsvärdet.

Som jämförelse har H (som nämnt) en nettoskuld på hela 27% av sitt börsvärde.

F verkar dessutom ha övriga tillgångar som en ägarandel på 5% av finska dieselmotortillverkaren Wärtsilä.

Wärtsilä är värt motsvarande nästan 80 miljarder kr på Helsingforsbörsen.

Så 5% av W är i så fall värt ca 4 miljarder kr.

(F hade tidigare tydligen en ännu högre ägarandel i W men har sålt av en del W-aktier.)


Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

1) Fundamental aktieanalys vs teknisk aktieanalys

På lång sikt är fundamental aktieanalys det enda relevanta för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej, dvs förenklat; den ekonomiska utvecklingen för ett börsbolags verksamhet och hur bolagets aktie värderas i förhållande till den ekonomiska utvecklingen mm.

Enl den finansiella vetenskapen går det inte att i längden bli rik på så kallad teknisk aktieanalys, dvs att spå framtida börskurser utifrån diagram för historiska börskurser etc.

Det har även visat sig i vetenskapliga studier.

Man kan tjäna pengar på teknisk aktieanalys några enstaka gånger, men därefter kommer man förr eller senare att göra förlustaffärer vilket gör den analysmetoden meningslös.

Inte heller fundamentalanalys ger vinst varje gång, men här är i varje fall uppfattningen att den i längden ger klart bättre resultat för aktieinvesteringar än teknisk analys.

Och rent logiskt borde även fundamentalanalys vara det enda som fungerar långsiktigt eftersom det bara är den som är underbyggd av rimliga resonemang jämfört med teknisk analys.

2) Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.

Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.

Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.

Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.

3) Immateriella tillgångar

Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.

Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.

Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.

Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).

Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.

Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.

I detta blogginlägg blev alltså rekommendationen "sälj" för Husqvarna-aktien vid börskurs 63,60 kr.

Det var slutkursen för Husqvarnas B-aktie på Stockholmsbörsen tis 21 apr 2015.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?