Post entry

Spekulativt köp: HQ (uppdatering nr 2)

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Är aktien i skadeståndsbolaget HQ köpvärd eller ej?

Detta blogginlägg är egentligen bara en uppdatering av mer uttömmande tidigare blogginlägg om HQ:

...från 8 okt 2014: http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/spekulativt-kop-hq-0

...och 12 okt 2014: http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/spekulativt-kop-hq-del-2

Där blev rekommendationen "spekulativt köp" för HQ-aktien.

...Aktiens börskurs låg då i 0,39 kr (på förmiddagen ons 8 okt 2014).

...Och nu ligger den i 0,43 kr (slutkurs tors 13 nov 2014).

Aktien är alltså hittills ca +10% på drygt en månad.

//Edit: Obs dock att rekommendationen "spekulativt köp" enl rekommendationsskalan här i bloggen (anges längst ned i blogginlägget)

...ej innebär att aktien väntas stiga kraftigt på kort sikt

...utan snarare att den är köpvärd på lång sikt (några års sikt)

...med förbehållet att aktien är förknippad med hög risknivå (dvs att det ej är säkert att aktien kommer att få en god kursutveckling).

En aktie som här i bloggen får rekommendationen "spekulativt köp" bör alltså ej utgöra en stor del av en väldiversifierad aktieportfölj

om man inte är väldigt riskbenägen, dvs villig att ta hög risk

...och ev tjäna mycket

...men ev även förlora mycket

Förutsättningarna anses dock vara sådana att aktien ändå är köpvärd på några års sikt (åtminstone som liten del av en välspridd aktieportfölj), även om aktien alltså är förknippad med hög risknivå.

//

Vilka är då förutsättningarna för HQ?

Det finns totalt ca 272 miljoner st utestående HQ-aktier.

HQ-aktierna handlas på alternativa småbolagsbörsen Aktietorget.

Vid börskurs 0,43 kr är alltså HQ värt knappt 120 miljoner kr på Aktietorget (börskurs 0,43 kr gånger ca 272 miljoner st aktier = ca 117 miljoner kr).

Är den värderingsnivån motiverad för HQ, eller är det motiverade värdet högre eller lägre?

HQ var alltså tidigare en aktiemäklarfirma som kraschade pga stora tradingförluster och att tillsynsmyndigheten Finansinspektionen drog in HQ:s verksamhetstillstånd.

Numera utgörs HQ:s enda verksamhet av att kräva ersättning (skadestånd) av folk och bolag som hävdas ha orsakat kraschen etc.

Drivkrafter bakom nuvarande HQ är bla folk som tidigare var storägare i HQ (men anser sig i samband med HQ-kraschen ha förts bakom ljuset av vissa personer etc som då ledde och var storägare i HQ).

De som skadeståndet krävs av anser sig dock helt oskyldiga och att skadeståndskravet är helt grundlöst.

Drivkrafter bakom nuvarande HQ bla:

...Sten Mörtstedt (fastighetsmagnat bosatt i bla London)

...Kristoffer Stensrud (norsk fondförvaltare)

...Christoffer Sandberg (advokat och Mörtstedts högra hand)

Sandberg är numera HQ:s styrelseordförande.

//Edit: Enl tidningen Veckans Affärer var Mörtstedt den 52:a rikaste personen i Sverige med en förmögenhet på 3 miljarder kr per dec 2013: http://www.va.se/nyheter/2013/12/19/hela-listan-sveriges-136-miljardarer/

Stensrud har klassats som Norges 63:e rikaste person med en förmögenhet på ca 3 miljarder norska kr (tydligen per sep 2014): http://www.kapital400.no/

Dvs de har resurser att pumpa in pengar i HQ så att skadeståndsprocessen kan drivas tills den är helt avgjord (dock ev med utspädning för övriga HQ-aktieägare om de inte också pumpar in mer pengar till HQ - mer om det senare).

//

"Drivkrafterna" anser att HQ har rätt till skadestånd från bla:

...Mats Qviberg (HQ:s fd styrelseordförande)

//Edit: Han äger för sin del (inkl maka) bla 22% av investmentbolaget Öresund.

Öresund är värt totalt 3-4 miljarder kr på börsen, så Qvibergs ägarandel härav är alltså värd ca 700-800 miljoner kr.

Men därutöver har Qviberg även andra aktieinnehav.

...Inkl familj äger han drygt 2% av fastighetsbolaget Fabege.

Det aktieinnehavet är värt 300-400 miljoner kr.

...Inkl familj äger han även bla 10% av bilhandlarfirman Bilia.

Det aktieinnehavet är värt 500-600 miljoner kr.

...Och han äger ca 1% av skidanläggningsföretaget Skistar.

Det aktieinnehavet är värt nästan 40 miljoner kr.

//

...Stefan Dahlbo (fd styrelseordförande i HQ:s fd rörelsedrivande dotterbolag HQ Bank)

...Mikael König (HQ:s fd vd)

...Johan Dyrefors (HQ:s fd revisor)

...Öresund (ett investmentbolag med Qviberg som huvudägare, som tidigare var huvudägare i HQ)

Vad gäller Öresund är drivkrafternas uppfattning bla att Öresund ska återbetala aktieutdelning som Öresund tidigare erhöll från HQ trots att bla Qviberg visste att HQ var "konkursmässigt" pga tradingförlusterna och därför egentligen ej hade råd att betala ut dessa aktieutdelningar.

...KPMG (den revisionsbyrå där Dyrefors jobbar)

...mfl fd styrelseledamöter i HQ osv

Alla dessa som nuvarande HQ kräver skadestånd av, anser sig alltså vara helt oskyldiga och att skadeståndskraven mot dem är helt grundlösa (dvs att det inte finns något skäl för skadeståndskraven).

//Edit: Det är ju revisorns ansvar att se till att ett bolags bokföring är korrekt och rättvisande.

I ett liknande rättsfall kraschade tidigare börsbolaget Prosolvia med en konkurs i slutet av år 1998.

Där inleddes sedan en rättsprocess där konkursboet efter Prosolvia krävde skadestånd av Prosolvias fd revisor och revisionsbyrån Pwc (där revisorn jobbade).

...Konkursboet krävde ett skadestånd på 1,4 miljarder kr vilket tingsrätten avfärdade i första instans.

...Beslutet överklagades av konkursboet till nästan instans (hovrätten) där domen blev att konkursboet hade rätt till ett skadestånd på nästan 900 miljoner kr.

...Pwc överklagade hovrättsdomen till sista instans (högsta domstolen).

Men innan hd:s avgörande kom, valde parterna att ingå en frivillig uppgörelse ("förlikning") som innebar att konkursboet fick 700-800 miljoner kr i skadestånd från Pwc enl besked i sep 2013.

http://www.dagensjuridik.se/2013/09/forlikning-innan-prosolvia-malet-nadde-hd-konkursboet-far 7425-miljoner-av-pwc

...Förutom att Prosolvia-ärendet visar på vilka belopp det kan röra sig om

...så visar det även vilken tidsperiod det kan handla om.

Från Prosolvia-kraschen 1998 tills ersättningen erhölls tog det ca 15 år.

HQ kraschade år 2010 dvs om det tar 15 år från dess kan det ev bli tal om ersättning till HQ först år 2025.

Och det är ej ens säkert att HQ kommer att få något belopp över huvud taget (utan bara kostnader i form av sina egna och motparternas advokatkostnader etc), dvs om HQ ej får några pengar i slutändan blir ju HQ och HQ-aktien värdelöst.

//

Hur mycket pengar kräver HQ i skadestånd?

Enl pressmeddelande från HQ 21 okt 2014 kräver HQ totalt ca 3,75 miljarder kr i skadestånd: http://hqab.se/files/press/hqab/Pressmeddelanden/Press_141021.pdf

Skadeståndet är uppdelat på:

1) 601 miljoner kr från bla Öresund (pga ovannämnda HQ-aktieutdelningar)

2) 3 145 miljoner kr i övrigt skadeståndskrav


Summa 3 746 miljoner kr

Till det kommer sedan även dröjsmålsränta.

Tidigare beräknades det övriga skadeståndskravet (enl punkt 2 ovan) till ca 2,4 miljarder kr.

Men HQ har anlitat amerikanska konsultfirman Navigant som enl pressmeddelandet inkommit med kompletterande beräkningar som visar att ett krav på över 3 miljarder kr är motiverat i punkt 2.

HQ:s själva tradingförluster bedöms ha uppgått till ca 1,2 miljarder kr (efter att alla tradingpositioner avvecklats per slutet av jun 2010).

Men därefter valde Finansinspektionen att dra in HQ:s verksamhetstillstånd per slutet av aug 2010, vilket fick HQ att gå omkull.

http://sv.wikipedia.org/wiki/HQ_AB

Ev bygger skadeståndskravet enl punkt 2 ovan bla på att HQ:s börsvärde per slutet av 2009 (dvs innan tradingförlusterna etc uppdagades) uppgick till 3,3 miljarder kr vid börskurs 118,50 kr: http://hqab.se/files/press/hqab/Rapporter/2010/HQ_2009_A4_HR_hogupplost.pdf

Vad gäller skadeståndskravet enl punkt 1 ovan (som avser påstådda felaktigt utbetalade tidigare HQ-aktieutdelningar), har investmentbolaget Öresund bla kommenterat det i sina årsredovisningar de senaste åren.

Tex enl Öresunds årsredovisning för 2013 (daterad i feb 2014), mina kommentarer i icke-kursiv stil:

Legala tvister

2013: Beträffande kraven från HQ AB finns ingen ny information att lämna utöver den som angavs i årsredovisningen 2012.

Öresund bestrider de framställda kraven i sin helhet.

Ingen reservering har skett för kraven från HQ AB.

2012: HQ AB har stämt Öresund avseende återbäring av erhållen utdelning från HQ AB avseende räkenskapsåren 2007, 2008 och 2009.

De mottagna utdelningarna uppgick till

60,2 Mkr

40,6 Mkr

respektive 41,6 Mkr


Summa 142,4 miljoner kr

I stämningarna gör HQ AB vidare gällande att Öresund även är ansvarigt för att täcka bristande återbäring från övriga utdelningsmottagare

avseende räkenskapsåren 2007-2009.

Anspråket i den delen uppgår primärt till

...192,6 Mkr avseende räkenskapsåret 2007

...och 227,7 Mkr för räkenskapsåren 2008 och 2009 (eller i motsvarande mån högre belopp om tingsrätten skulle finna att någon av de personer mot vilka HQ AB också framställt återbäringskrav inte är skyldig att återbetala mottagen vinstutdelning).


Summa 420,3 miljoner kr

Öresund har ingivit svaromål vari HQ AB:s krav bestrids i sin helhet.

Vidare har HQ AB i ett brev i december 2011 framställt ytterligare krav på återbäring av påstådd värdeöverföring, nu hänförligt till de preferensaktier som Öresund tecknade i HQ Bank den 28 juni 2010, om indikativt cirka 71 Mkr.

Dvs:

142,4 miljoner kr

420,3 miljoner kr

71 miljoner kr


Summa skadeståndskrav på Öresund: 633,7 miljoner kr

//Edit: Undrar hur HQ enl ovan får det till 601 miljoner kr?

Ev är det ev dröjsmålsränta från 2010 som tillkommit.

//

Detta krav bestrids också av Öresund.

Öresund bestrider samtliga framställda krav.

Ingen reservering har skett för ovan beskrivna krav från HQ AB.

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/24/2E/89/wkr0006.pdf

Öresunds årsredovisning för 2013 (enl länken ovan) är påskriven och godkänd per 19 feb 2014 av Öresunds styrelse med huvudägare/styrelseordförande Mats Qviberg i spetsen.

Lustigt att den även är påskriven och godkänd av Öresunds revisor Anders Bäckström från revisionsbyrån KPMG, dvs samma revisionsbyrå som HQ kräver skadestånd av.

Öresund anser alltså att skadeståndskraven är grundlösa och har ej gjort någon kostnadsreservering i sin resultaträkning för kraven.

Kan detta innebära att Öresunds aktieägare ev framöver kommer att kräva skadestånd av Bäckström/KPMG (och även Öresund-styrelsen med Qviberg i spetsen) om Öresund senare visar sig dömas skyldig att betala krävt skadestånd?

Eller är det bokföringspraxis att ej göra någon sådan kostnadsreservering innan det kommit en fällande dom i domstol (som i och för sig ev överklagats)?

Två rättsprocesser

Det är ju två rättsprocesser som pågår kring HQ:

...brottmålsprocessen (som avser om det begåtts brott i samband med HQ-kraschen)

...skadeståndprocessen (som drivs av det nuvarande skadeståndsbolaget HQ enl ovan)

Ingen av processerna har ännu inletts i domstol vilket ev är oroväckande eftersom HQ-kraschen inträffade år 2010 (egentligen i samband med att FI drog in tillståndet i aug 2010) och det i skrivande stund är nov 2014, dvs över fyra år sedan kraschen.

Det var redan i jun 2011 som HQ från början skickade in sina skadeståndskrav till Stockholms tingsrätt.

Enl tex HQ:s q3/2014-resultatrapport (från 10 nov 2014):

1)

HQ ingav den 22 juni 2011 en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt mot

...tidigare styrelseledamöter och verkställande direktörer i HQ och HQ Bank

...samt mot Investment AB Öresund

avseende återbäring och bristtäckning avseende olagliga utdelningar.

2)

HQ ingav den 22 juni 2011 en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt mot

...tidigare styrelseledamöter och verkställande direktörer i HQ och HQ Bank

...samt mot revisorn och KPMG

avseende skadestånd för den skada som de har orsakat HQ på grund av fel och försummelse vid fullgörandet av sitt uppdrag.

Det är alltså två olika delar i skadeståndsprocessen:

...pengar som HQ kräver för påstått olagliga aktieutdelningar från HQ

...pengar som HQ kräver för att folk i HQ:s ledning samt revisorn för att de påstås ha misskött sina uppdrag till men för aktieägarna

Vad gäller brottmålsprocessen har åklagaren Martin Tidén blivit klar med sin förundersökning i målet, och där är nästa steg om och när han kommer att väcka åtal (grundat på förundersökningen).

...Om det inte blir något åtal anser Tidén inte att det finns tillräcklig grund för att hävda att någon gjort något brottsligt i samband med HQ-kraschen.

...Men om det blir åtal blir det intressant att se vem eller vilka han anser begått brott och på vilket sätt.

I tex det tidigare HQ-blogginlägget (från 8 okt 2014) framkom att Tidéns planerade tidpunkt för att väcka åtal, skjutits upp i flera omgångar: http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/spekulativt-kop-hq-0

Enl blogginlägget bla:

  • -Här inleds utdrag från blogginlägget- - -

...I sep 2012 sa Tidén att förundersökningen om HQ-målet skulle bli klar kring årsskiftet 2012/2013.

...I apr 2013 var förundersökningen ännu ej klar för att utredningsarbetet med förundersökningen tagit längre tid än väntat.

...I juli 2013 sa Tidén att målet var att förundersökningen skulle bli klar till årsskiftet 2013/2014.

...I jan 2014 sa Tidén att han hoppades fatta beslut om åtal (alternativt nedlagd förundersökning) senast vid halvårsskiftet 2014.

Bla lyckades Qviberg sedan sätta ytterligare käppar i hjulet för Tidén genom att Qviberg påstod att Tidén bla ej dokumenterat alla möten osv som han haft om HQ-målet.

Ur bla Realtid.se 9 sep 2014:

HQ-åklagaren Martin Tidén har tidigare anmälts då Qvibergs ombud (advokat) hittat flera dokument och möten som inte diarieförts på korrekt sätt (av Tidén).

Enligt Qviberg har Ekobrottsmyndigheten inte uppfyllt hans rätt till partsinsyn under förundersökningens gång.

http://www.realtid.se/ArticlePages/201409/09/20140909153543_Realtid631/20140909153543_Realtid631.dbp.asp

Men Qvibergs kritik av Tidén verkade dock inte leda någon vart enl Svenska Dagbladet-artikel 24 sep 2014:

Åklagaren sitter säkert trots Qvibergs missnöje

Finansmannen Mats Qviberg får nobben i sina försök att byta ut åklagaren som utreder kraschen i HQ. Varken vice överåklagaren eller riksåklagaren finner något stöd för Qvibergs anmälningar eller klagomål.

http://www.svd.se/naringsliv/aklagaren-sitter-sakert-trots-qvibergs-missnoje_3948880.svd

  • -Slut på utdrag från blogginlägget- - -

Bla nämns i samma blogginlägg att Qviberg och hans advokater författat en 300-sidig skrivelse med bemötanden av förundersökningen.

Mer om den skrivelsen i bla artikel i Realtid.se 7 okt 2014: http://www.realtid.se/ArticlePages/201410/07/20141007124045_Realtid756/20141007124045_Realtid756.dbp.asp

Där framgår bla att Qviberg skyller på HQ:s fd tradingchef Fredrik Crafoord och att Crafoord "lurat skjortan av alla".

Tex enl Qviberg i Realtid.se-artikeln:

Crafoord har lurat skjortan av EBM, Finansinspektionen och mig.

EBM är ju Ekobrottsmyndigheten där brottsåklagaren Martin Tidén jobbar.

Enl artikeln har både HQ och EBM inlett samarbete med Crafoord som innebär att Crafoord frias från skadeståndskrav och brottsåtal i HQ-härvan, om han i utbyte berättar allt han vet om tex Qvibergs roll i härvan osv.

//Edit: Artikel om Qviberg etc i tidningen Fokus 14 nov 2014: http://www.fokus.se/2014/11/miljardaren-som-borjade-twittra/

Enl artikeln bla:

I dagarna ska åklagarna (dvs Martin Tidén etc i brottmålsprocessen kring HQ) bestämma sig;

...antingen väcka åtal

...eller lägga ner utredningen

Som nämnts tidigare här i bloggen påverkas inte skadeståndsprocessen direkt av om brottmålsprocessen ev läggs ned, eftersom de processerna avser olika saker:

...brottmålsprocessen (om det har förekommit något brott i samband med HQ-kraschen osv)

...skadeståndsprocessen (om de som krävs på skadestånd gjort sig skadeståndsskyldiga misskött sig i sina roller i HQ:s styrelse, ledning eller som revisor etc).

Processerna kan väl delvis sammanfalla i vissa punkter men behöver inte göra det.

Tex 26 sep 2012 kom besked om att ett antal personer (fd HQ-styrelseledamöter) frias från brottmålsprocessen, enl bla artikel i Realtid.se: http://www.realtid.se/ArticlePages/201209/26/20120926112656_Realtid715/20120926112656_Realtid715.dbp.asp

Det var:

Pernilla Ström

Carolina Dybeck

Anne-Marie Pålsson

Thomas Erséus

och Johan Piehl

Men nuvarande HQ-styrelseordförande, advokat Christer Sandberg, gick enl artikel i Realtid.se från dagen därpå (27 sep 2012) ut och sa att i hans perspektiv är de alla fortfarande skadeståndsskyldiga (även om alla de fem själva anser sig vara helt oskyldiga till alla anklagelser osv):

”De är skyldiga!”

HQ med styrelseordförande Christer Sandberg fortsätter kräva jätteskadestånd på flera miljarder kronor även av de fem tidigare HQ-styrelseledamöter som anser sig helt oskyldiga och friades från brottsutredningen i veckan.

http://www.realtid.se/ArticlePages/201209/27/20120927130420_Realtid788/20120927130420_Realtid788.dbp.asp

//

På liknande sätt har det blivit krångel med att få igång skadeståndsprocessen i domstol.

Även enl ovannämnda tidigare blogginlägg (från 8 okt 2014):

  • -Här börjar det utdraget från blogginlägget- - -

Qviberg: "Det finns inget att komma med - det FINNS inget"

Finansmannen Mats Qviberg firar ännu en delseger i det rättsliga efterspelet till efter HQ-kraschen.

På onsdagen (4 sep 2014) underkände Stockholms tingsrätt HQ:s skadeståndstalan.

http://www.dagensps.se/artiklar/2014/09/04/66409911/index.xml

Det är en artikel från DagensPS.se från 4 sep 2014 (med referat av artikel från Dagens Industri).

Även ur Dagens PS-artikeln:

...Förra veckan avskrevs alla misstankar mot Mats Qviberg gällande grovt bokföringsbrott.

...I går kom beskedet att det civilrättsliga skadeståndskravet mot finansmannen på 3 miljarder kronor underkänns.

Rådmannen Christer Thornefors anser enligt Dagens Industri att de grunder som HQ AB anför i sin talan inte kan godtas av Stockholms tingsrätt.

Dvs på det låter det som att HQ ej alls kommer att kunna ens inleda domstols-rättegången för att kunna få ut begära miljarder kr i skadestånd för HQ-kraschen.

Realtid.se skrev om samma sak 4 sep 2014: http://www.realtid.se/ArticlePages/201409/04/20140904083939_Realtid998/20140904083939_Realtid998.dbp.asp

Där framkommer att HQ har tom 20 okt 2014 på sig att komplettera sina grunder i skadeståndsmålet hos Stockholms tingsrätt.

HQ självt gick i samband med detta ut med följande pressmeddelande 4 sep 2014 undertecknat av HQ:s styrelseordförande Christer Sandberg:

Uppgifter i media angående HQ:s skadeståndstalan mot Mats Qviberg m.fl.

Dagens artikel i DI

Skadeståndsmålet vid Stockholms tingsrätt

Under vilseledande rubriker publicerar DI i dag, såväl i papperstidningen som i sin nätupplaga, uppgifter om att "Stockholms tingsrätt underkänner HQ:s skadestånds-talan".

Så är inte fallet, det korrekta förhållandet är att rådmannen som handlägger målet i tingsrätten önskar ha förtydliganden och preciseringar avseende de grunder som HQ åberopar i skadeståndsmålet. Detta är inte något som är onormalt i komplicerade mål.

"HQ:s styrelseordförande Christer Sandberg säger i en kommentar atttingsrätten inte på något sätt har prövat skadeståndsmålet i sak. Det är enbart fråga om en begäran från tingsrätten att precisera vad som anges som grunder och vad som är argumentering i saken.

HQ kommer att utföra begärda kompletteringar, vi var förberedda på detta och arbetet var påbörjat innan vi fick föreläggandet. Diskussioner om dessa preciseringar har förts under en tid med tingsrätten.

För att förtydliga, så har tingsrätten inte avgjort något i målet, eller fattat något beslut som gått HQ emot under hela handläggningen av såväl utdelningsmålen som skadeståndsmålet. HQ har däremot vunnit i samtliga de delbeslut som prövats av tingsrätten och de rena obstruktionsmål som Mats Qviberg och hans familj fört mot HQ.

HQ för talan avseende den skada som HQ drabbats av till följd av åtgärder som varit skadebringande som styrelserna, med Mats Qviberg i spetsen, och revisorn m.fl. varit ansvariga för under sin förvaltning av HQ åren 2007-2010. HQ:s bedömning är att det föreligger oförändrat goda grunder till framgång i såväl utdelningsmålen som skadeståndsmålet."

http://hqab.se/index.php?p=press&s=releases&t=detail&afw_id=1327067&afw_lang=sv

  • -Slut på det utdraget från blogginlägget- - -

Parterna i skadeståndsmålet har dock åtminstone haft en så kallad "muntlig förberedelse" i tingsrätten 21 jan 2013 (avseende den utdelningsrelaterade delen som har med Öresund etc att göra).

Värdering av HQ-aktien

För att beräkna ett motiverat värde på HQ-aktien måste man bla göra antaganden för följande parametrar:

1) Hur lång tid kommer det att ta tills det är slutgiltigt avgjort om HQ kommer att få något skadestånd från krävda parter?

2) Hur stort kommer detta skadestånd i så fall bli?

Denna punkt kan bla delas in i

2a) bedömd skadeståndsnivå

2b) och sannolikheten för att HQ kommer att erhålla den skadeståndsnivån

3) Vilket förväntat avkastningskrav (dvs vilken "årsränta") vill investerare ha för att vara motiverade att köpa HQ-aktien?

4) Vilka kostnader kommer HQ att ha tills det är avgjort hur mycket skadestånd (om något) HQ kommer att få?

Kommer HQ tex att behöva sälja ut flera nya HQ-aktier för att finansiera dessa kostnader?

Hur många HQ-aktier i så fall?

För att tex börja med punkten 4 ovan kan man titta på vilka kostnader HQ har haft de senaste kvartalen.

HQ har ju tills vidare inga löpande intäkter utan bara kostnader (tills ev skadestånd erhålls framöver).

Utveckling av HQ:s kassa de senaste kvartalen:

Kassa (nivå per slutet av respektive kvartal):

q4/2011: 46 miljoner kr

q1/2012: 38 miljoner kr

q2/2012: 28 miljoner kr

q3/2012: 20 miljoner kr

q4/2012: 13 miljoner kr

q1/2013: 3 miljoner kr

q2/2013: 21 miljoner kr

q3/2013: 18 miljoner kr

q4/2013: 13 miljoner kr

q1/2014: 7 miljoner kr

q2/2014: 25 miljoner kr

q3/2014: 19 miljoner kr

Det innebär i sin tur följande förändring av kassan per kvartal:

Sekventiell förändring av kassan (dvs nivå per slutet av respektive kvartal minus nivå per slutet av närmast föregående kvartal):

q1/2012: -8 miljoner kr

q2/2012: -10 miljoner kr

q3/2012: -8 miljoner kr

q4/2012: -7 miljoner kr

q1/2013: -10 miljoner kr

q2/2013: +18 miljoner kr

q3/2013: -3 miljoner kr

q4/2013: -6 miljoner kr

q1/2014: -5 miljoner kr

q2/2014: +18 miljoner kr

q3/2014: -6 miljoner kr

Ökningarna i q2/2013 och q2/2014 beror ju på att HQ under dessa kvartal fått in kapitaltillskott från aktieägarna (genom att sälja ut nya HQ-aktier till dem).

...I mars/apr 2013 fick HQ in 25 miljoner kr i kapitaltillskott genom att sälja ut ca 140 miljoner st nya HQ-aktier för 0,18 kr per st.

...I mars 2014 fick HQ in 25 miljoner kr i kapitaltillskott (minus relaterade kostnader på 2 miljoner kr), genom att sälja ut ca 63 miljoner st nya aktier för 0,40 kr per st.

Dvs netto erhölls 23 miljoner kr i kapitaltillskott våren 2014.

Även våren 2013 uppgick relaterade kostnader till 2 miljoner kr varför kapitaltillskottet netto även då blev 23 miljoner kr.

Dvs HQ:s kassaförändring exkl ovan erhållna kapitaltillskott:

q1/2012: -8 miljoner kr

q2/2012: -10 miljoner kr

q3/2012: -8 miljoner kr

q4/2012: -7 miljoner kr

q1/2013: -10 miljoner kr

q2/2013: -5 miljoner kr

q3/2013: -3 miljoner kr

q4/2013: -6 miljoner kr

q1/2014: -5 miljoner kr

q2/2014: -5 miljoner kr

q3/2014: -6 miljoner kr

Därmed blir HQ:s "burn rate" (kassaförbränning) följande under senast rapporterade 12 mån:

okt 2012-sep 2013: -25 miljoner kr

okt 2013-sep 2014: -22 miljoner kr

HQ lär alltså komma att behöva kapitaltillskott i flera omgångar innan skadeståndsprocessen är helt avklarad.

Säg att det kommer att ta 5-7 år innan processen är helt avklarad.

Det kan då innebära fortsatta kostnader på 100-175 miljoner kr.

Om HQ (förenklat sett) lyckas sälja ut ytterligare aktier för nuvarande börskurs 0,43 kr innebär det att HQ måste ge ut ytterligare 230-410 miljoner st aktier.

Då kommer HQ när allt är klart ha totalt ca 500-700 miljoner st aktier när allt är klart.

Säg sedan att det är

...50% sannolikhet för att HQ kommer att få ut

...ett skadestånd på 1 miljard kr

...om 5-7 år

...och att aktieinvesterare kräver en årsränta på 10% för att köpa HQ-aktien.

1 miljard kr om 5-7 år är idag värt ca 500-600 miljoner kr med ett avkastningskrav på 10% per år.

//Edit: Det "nuvärdet" (dvs värdet idag av förväntat skadestånd) är beräknat enl den så kallade nuvärdesmetoden: http://sv.wikipedia.org/wiki/Nuvärdesmetoden

//

Och ett värde på 500-600 miljoner kr fördelat på ca 500-700 miljoner st HQ-aktier blir ca 0,76-1,22 kr (dvs ca 0,80-1,20 kr).

Lägger man därtill att det bara är 50% sannolikhet för att i slutändan få ut skadeståndet på 1 miljard kr, blir HQ-aktiens motiverade värde hälften av ovanstående, dvs 0,38-0,61 kr (dvs ca 0,40-0,60 kr).

Och det kan då jämföras med nuvarande börskurs 0,43 kr.

Obs då att det motiverade värdet på ca 0,40-0,60 kr är ett genomsnitt av följande två tänkbara utfall:

Scenario 1: En sannolikhet på 50% för att HQ inte kommer att erhålla något skadestånd alls om 5-7 år.

Blir utfallet detta scenario blir HQ-aktiens motiverade värde därmed 0 kr om 5-7 år (och även idag).

Scenario 2: En sannolikhet på 50% sannolikhet för att HQ kommer att erhålla ett skadestånd på 1 miljard kr om 5-7 år.

Blir utfallet detta scenario blir HQ-aktiens motiverade värde idag därmed ca 0,80-1,20 kr.

Och ett sammantaget motiverat värde idag på 0,40-0,60 kr är då ett sannolikhets-vägt snitt av 0 kr respektive 0,80-1,20 kr.

//Edit: Men om HQ kommer att få ett skadeståndsbelopp på 1 miljard kr om 5-7 år blir det då vid den framtida tidpunkten i själva verket ca 1,50-2 kr (om man antar ca 500-700 miljoner st utestående aktier då om 5-7 år).

0,80-1,20 kr är alltså värdet idag ("nuvärdet") av 1,50-2 kr om man som investerare har ett avkastningskrav på 10% per år.

Dvs förenklat kan man alltså se det enl följande:

HQ-aktien står idag i 0,43 kr.

Men om 5-7 år finns följande två alternativ för börskursens dåvarande nivå:

1) 0 kr (med sannolikhet 50%)

2) 1,50-2 kr (med sannolikhet 50%)

Är det med dessa förutsättningar värt att köpa aktien idag för 0,43 kr?

Då får man beräkna nuvärdet (dvs värdet idag) av respektive alternativ:

1) 0 kr (med sannolikhet 50%)

2) 0,80-1,20 kr (med sannolikhet 50%)

Och ett sannolikhets-vägt snitt av dessa två alternativ blir då 0,40-0,60 kr.

Utifrån det värderas alltså HQ-aktien idag på börsen i den lägre delen av det värderingsintervallet, varför aktien verkar ganska billig.

Är man dessutom riskbenägen, dvs villig att ta hög risk för att även få hög potential, blir aktien desto mer köpvärd vid nuvarande börskurs 0,43 kr och ovannämnda förutsättningar i övrigt.

Är man däremot riskavert (dvs ogillar att ta risk även om det ger hög potential) blir aktien mindre köpvärd vid nuvarande börskurs 0,43 kr och ovannämnda förutsättningar i övrigt.

//

Är man riskbenägen kan man då tycka

...att det är värt att ta risken för att HQ-aktien kommer att bli värdelös om 5-7 år

...om det samtidigt finns god chans att aktien blir värd över 1 kr om 5-7 år.

Känslighetsanalys

Sedan kan man justera huvudparametrarna i kalkylen ovan för att komma fram till andra motiverade värderingsnivåer för HQ-aktien.

Det avser särskilt parametrarna:

...förväntad skadeståndsnivå

...sannolikheten för att erhålla det skadeståndet

...när skadeståndet kommer att erhållas

...kostnader för HQ tills processen är avklarad

...hur många HQ-aktier HQ måste sälja ut för att finansiera dessa kostnader

Tex istället för att ha bara två alternativa skadeståndsnivåer (0 kr eller 1 miljard kr), kan man tänka sig

...en hel skala av tänkbara skadståndsnivåer

...och bedömd sannolikhet för respektive nivå

Dvs det blir en mer noggrann sannolikhetsfördelning än bara svart eller vitt.

HQ plundras av nuvarande storägare?

Som nämnt ovan är

Sten Mörtstedt

Kristoffer Stensrud

och Christer Sandberg

de huvudsakliga drivkrafterna bakom HQ-skadeståndsprocessen.

Och de är ju även storägare i HQ.

//Edit: HQ:s största aktieägare per slutet av 2013 (ägarandel):

Sten Mörtstedt (via bolaget Herma Securities AB) 28%

Christer Sandberg (via bolaget CSL Fastighets AB) 12%

Kristoffer Stensrud (via bolaget Solbakken AS) 6%

Mats Qviberg (inkl familj) 5%

http://hqab.se/files/press/hqab/HQAB_Arsredovisning_2013.pdf

Edit 2: Tydligen är CSL Fastighets AB delägt av Christer Sandberg och en Sten Lundgren.

Tex mejlsvar från Sandberg enl tidigare blogginlägg (från 17 maj 2012):

Jag äger aktierna via ett bolag som jag äger till 50%.

Resterande 50% ägs av min gamla kompis Sten Lundgren.

http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq-bank/mejlsvar-fran-hq

Dvs tydligen äger Sandberg 50% och Lundgren 50% av bolaget CSL Fastighets AB.

Enl Ratsit.se är Lundgren styrelseordförande i CSL Fastighets AB medan Sandberg är styrelseledamot: http://www.ratsit.se/5566345673-CSL_Fastighets_AB

Bolaget uppges där per slutet av 2013 ha haft:

tillgångar bokförda till nästan 90 miljoner kr

men ett eget kapital på bara 6 miljoner kr

http://www.ratsit.se/5566345673-CSL_Fastighets_AB

Dvs bolaget hade stora skulder på ca 80 miljoner kr.

(Är det bla lån från Mörtstedt?)

Enl bolagsbeskrivningen på Ratsit verkar CSL Fastighets AB egentligen vara ett fastighetsbolag (som också bla råkar äga HQ-aktier):

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

SVENSK NÄRINGSGRENSINDELNING SNI

68203Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler

68201Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder

http://www.ratsit.se/5566345673-CSL_Fastighets_AB

//

Mats Qviberg för sin del skriver på Twitter om bla sina tankar kring HQ-rättsprocesserna osv: https://twitter.com/matsqviberg

Där kan man skicka in tips till honom om HQ till mejladressen tipsaqviberg@gmail.com.

Mejl skickat dit 10 nov 2014:

  • -Här börjar mejlet- - -

tips

Hej ska du inte twittra om att Mörtstedt och Sandberg plundrar HQ:s kassa på övriga HQ-aktieägares bekostnad (även om de själva i och för sig är storägare i HQ).

Enl dig är väl dessutom HQ:s verksamhet meningslös eftersom de ändå kommer at förlora rättsprocesserna osv.

Dvs de verkar roffa åt sig av de kan av pengarna så länge HQ finns kvar?

Har du själv/din familj kvar något aktieinnehav i HQ? Är ni inte arga för detta då?

Ur HQ:s q3/2014-resultatrapport (som kom idag mån 10 nov 2014):

Närståendetransaktioner under rapportperioden

I samband med bolagets nyemission i mars 2014 ingick HQ garantiavtal med huvudägarna i syfte att säkerställa den av årsstämman beslutade nyemissionen.

Den totala garantiprovisionen om 536 tkr betalades under andra kvartalet 2014.

HQs styrelse har under första kvartalet förhandlat och ingått avtal med Advokatfirman Christer Sandberg AB avseende Christer Sandbergs tillhandahållande av juridiska tjänster.

Under tredje kvartalet har kostnaderna under detta avtal uppgått till 1 334 tkr inklusive moms.

För de första tre kvartalen 2014 uppgår totala kostnaderna under detta avtal till 3 106 tkr inklusive moms.

http://www.aktietorget.se/pressdocs/Hq/71579/HQ__HQ_20141110_21.PDF

Mvh!

  • -Här slutar mejlet- - -

Dvs:

...Mörtstedt, Sandberg och Stensrud har alltså fått ut en halv miljon kr för att de lovade att stå för den del av det begärda HQ-kapitaltillskottet som övriga aktieägare ej ville bidra med.

...Och dessutom verkar Sandberg kunna utkvittera 4-5 miljoner kr per år i advokatarvoden från HQ.

Är dessa belopp rimliga eller ska man tolka det som att huvudägarna pumpar ut överdrivet mycket pengar från HQ:s kassa så länge de kan?

//Edit: Twitter från Mats Qviberg 4 nov 2014 om att han stämmer staten pga den behandling han anser sig ha blivit utsatt för pga HQ-härvan (Ekobrottsmyndigheten EBM och dess åklagare osv): https://twitter.com/realtid/status/529628273882693632

Där hänvisar Qviberg till följande artikel i Realtid.se (från samma dag):

Qviberg stämmer staten

Kräver att åtalsbeslut i HQ-utredningen flyttas från Ekobrottsmyndigheten i Stockholm på grund av jäv.

http://www.realtid.se/ArticlePages/201411/04/20141104130755_Realtid382/20141104130755_Realtid382.dbp.asp

Enl artikeln kräver Qviberg pengar av staten (EBM) pga allt som hänt:

...Mats Qviberg kräver att EBM ska betala för den skada som han förorsakats på grund av att EBM inte ”följt reglerna om objektivitet och tystnadsplikt och partsinsyn” under HQ-förundersökningen.

Skadeståndsbelopp kan inte preciseras i dagsläget.

...Han kräver dessutom att EBM ska betala för hans faktiska försvarskostnader i målet.

Qviberg motiverar sitt skadeståndskrav bla enl följande (enl artikeln):

brott alternativt genom fel eller försummelse av myndighetsutövning

Den stämningsansökan (med skadeståndskravet) han lämnade in till Stockholms tingsrätt 4 nov 2014 är enl artikeln väldigt omfattande och uppgår till ca 100 sidor plus bilagor på ytterligare ca 900 sidor.

På Twitter hänvisar även Qviberg till följande brev ställt till riksåklagaren Anders Perklev, och begär bla att han byter ut åklagaren Martin Tidén i HQ-brottmålsprocessen.

Enl brevet hänvisar Qviberg bla till att EBM/Tidén gjort felaktigheter i tjänsteutövningen:

...Att en myndighet håller sekreta möten i lönndom med de misstänktas motparter i andra ärenden

...och införskaffar material till dessa, till de misstänktas nackdel

...vilket ej redovisas spontant för de misstänkta

...och att någon redovisning ej kan ske avseende e-brev som tillhör utredningen avseende personal som sluta

medför redan i sig, enligt Qviberg, att grov försumlighet, som är straffbar, föreligger.

At diariet fram till senvåren 2014 grovt vanskötts innebär också i sig att straffbart förfarande föreligger, enär

grundlagsbrott

brott mot lag

och EMK

föreligger.

https://pbs.twimg.com/media/B1mc0AiIYAAkKw6.png:large

//

//Tillägg 14 nov 2014

Råd att betala ev skadestånd?

När det enl ovan talas om att HQ kräver nästan 4 miljarder kr i skadestånd av olika personer och bolag, kan man ställa sig frågan om de krävda verkligen skulle ha råd att betala dessa pengar (om de döms skyldiga att göra det).

Som nämnts verkar det alltså vara två olika skadeståndsprocesser:

1) en mot folk som tidigare suttit i HQ:s styrelse och ledning, samt revisorn och revisionsfirman KPMG

2) en mot Öresund (som bla påstås ha sett till att HQ betalade ut otillåtna aktieutdelningar till bla Öresund)

Vad gäller delprocess nr 2 ovan står tex i Öresunds q3/2014-resultatrapport att Öresund hade en samlad förmögenhet (marknadsvärde på tillgångar minus skulder) på 3-4 miljarder kr.

Där skulle det alltså ej vara något problem att få ut de drygt 600 miljoner kr som HQ kräver av Öresund i den delprocessen.

i delprocess nr 1 där drygt 3 miljarder kr krävs av olika personer och bolag lär bla KPMG vara välbeställt.

Även Qviberg verkar vara välbeställd med en beräknad förmögenhet på 1,5-2 miljarder kr enl ovan bla:

aktieinnehav i Öresund: 700-800 miljoner kr

aktieinnehav i Bilia: 500-600 miljoner kr

aktieinnehav i Fabege: 300-400 miljoner kr

aktieinnehav i Skistar: 40 miljoner kr


Summa 1,54-1,84 miljarder kr

Han har säkert en hel del tillgångar även därutöver.

Dock är aktieinnehaven ovan ev inkl familj, dvs tar man bara de aktieinnehav på honom själv är de ev värda mindre.

Övriga styrelseledamöter etc som krävs på skadestånd lär inte vara särskilt välbeställda (i jämförelse med Qviberg i alla fall, eller skadeståndskravet 4 miljarder kr).

Men viktigt för delprocess nr 1 är i alla fall att skadeståndskravet på drygt 3 miljarder kr (plus dröjsmålsränta) ska betalas solidariskt av alla de som krävs på detta skadestånd (om de senare döms vara skyldiga till det).

Dvs om tex HQ vinner denna delprocess och får rätt till detta skadeståndsbelopp, kan HQ kräva tex Qviberg eller KPMG på pengarna och sedan får Qviberg (eller KPMG) kräva övriga skyldiga i delprocessen på pengar.

Och om den slutliga domen tex blir att HQ har rätt till ett skadestånd på 1 miljard kr i delprocess nr 1, så är ju enl ovan de berörda i denna delprocess goda för mer än detta belopp.

Edit: Dock kan väl domstolen i och för sig döma att bara en del av de av HQ utpekade blir skyldiga att betala skadestånd, och då blir den av domstolen avgränsade, skadestånds-skyldiga gruppen solidariskt ansvarig att betala skadeståndet.

I och för sig kan väl domstolen även kalibrera det om så önskas, dvs att vissa parter bara blir skadeståndsskyldiga upp till ett visst belopp osv.

//

//Tillägg 14 nov 2014

Chans att Qviberg lägger bud på hela HQ?

Den generella börsuppgången på senare år har gjort Qviberg ännu mer förmögen och nu kanske god för 1,5-2 miljarder kr enl ovan (inkl hans ägarandel i investmentbolaget Öresund mfl aktieinnehav).

Qviberg själv har nu blivit 61 år.

Dvs om tex brottmålsprocessen läggs ned kanske han känner att det kan vara värt att låta udda vara jämnt, och lägger ett bud på HQ för 200-300 miljoner kr för att även skadeståndsprocessen ska avslutas.

Det skulle då alltså innebära en börskurs på ca 1-1,50 kr jämfört med nuvarande börskurs på 0,43 kr.

Men ev kanske han hoppas på att tingsrätten till att börja med ska döma att ingen blir skadeståndsskyldig, och lägger bud på HQ då om HQ-aktiekursen faller kraftigt i samband med det.

Varför skadeståndskrav?

Vad är det för övrigt "fel och försummelser" som personerna i HQ:s fd styrelse och ledning, samt revisorn kan anses ha gjort sig skyldiga till, som kan göra att HQ får rätt till skadestånd?

Det kan väl bla utläsas av de stämningsansökningarna om skadestånd som HQ inlämnade till tingsrätten sommaren 2011 (och lär avhandlas i detalj i domstolen när skadeståndsprocessen inleds där).

Men i grund och botten handlar det ju om att de utpekade var ansvariga på HQ när firman kraschade pga stora tradingförluster (varvid HQ - tidigare värt över 3 miljarder kr på börsen för aktieägarna - istället blev i princip värdelöst), och vad de gjort och inte gjort för att undvika detta.

Skadeståndsskyldigheten kan väl delas in i två orsaker:

1) tradingförlusterna i sig och hur de uppstod (och vilka som bär ansvar för det)

2) HQ informationsgivning till aktieägarna om tradingverksamheten

Dvs vad gäller punkt nr 2 var det väl knappt någon aktieägare i HQ som före 2010 hade någon aning om att HQ bedrev en tradingverksamhet med en omfattning och risknivå som äventyrade hela HQ:s existens.

Och vad gäller punkt nr 1 har bla framkommit att flera fd styrelseledamöter i HQ knappt ej visste något om tradingverksamheten och vad den innebar, trots att alla styrelseledamöter är ansvariga för all verksamhet i det bolag man sitter i styrelsen för osv.

Man kan bla rikta skarp kritik mot att HQ:s fd styrelse och ledning bedrev tradingverksamheten med en så stor omfattning och risknivå i förhållande till vilken omfattning och risknivå som var rimlig för ett bolag av HQ:s storlek (för att ej ha för stor sannolikhet för konkurs eller åtminstone brakförluster i tradingen).

Bla avsåg ju tradingen handel med derivat, dvs högrisk-instrument med stor hävstång (dvs stora prisförändringar i förhållande till prisförändringarna i derivatets underliggande tillgång).

Det är ju inte för inte som amerikanska investerarlegenden (och en av världens rikaste personer), Warren Buffett, kallat derivat för "finansiella massförstörelsevapen".

Han ligger ju bakom det stora amerikanska investmentbolaget Berkshire Hathaway, och redan i sitt brev om år 2002 till BH:s aktieägare sa han följande:

In our view (...) derivatives are financial weapons of mass destruction, carrying dangers that (...) are potentially lethal.

http://www.berkshirehathaway.com/letters/2002pdf.pdf

Dvs fritt översatt:

Vår uppfattning är att derivat utgör finansiella massförstörelse-vapen med risker som kan vara livsfarliga.

Den tolkningen stämde ju bokstavligt talat när det gäller HQ-kraschen och relaterade tradingförluster.

//Edit: Enl amerikanska tidningen Forbes är Buffett i skrivande stund världens tredje rikaste person med en förmögenhet på 71 miljarder dollar: http://www.forbes.com/profile/warren-buffett/

Det motsvarar över 500 miljarder kr (vid nuvarande dollarkurs på knappt 7,40 kr.

Och BH är värt nästan 360 miljarder dollar på New York-börsen: http://www.bloomberg.com/quote/BRK%2FB:US

Det motsvarar över 2 600 miljarder kr.

Och Buffett har väl det mesta av sin förmögenhet i BH.

Om man antar att hela hans förmögenhet på över 500 miljarder kr är investerad i BH-aktier, har han en ägarandel på 20% av BH (med sitt totala börsvärde på över 2 600 miljarder kr).

//

Man kan alltså hävda följande kritik mot HQ:s fd styrelse, ledning och revisor och att det borde ge HQ-aktieägarna rätt till skadestånd:

1) Tradingverksamhetens omfattning och inriktning innebar alldeles för stor risk för ett bolag av HQ:s storlek.

2) Och inte bara det, utan dessutom informerades inte HQ-aktieägarna (eller tillsynsmyndigheten Finansinspektionen?) om detta.

//Edit: Vad skulle HQ ha för intresse av att mörka tradingverksamheten för utomstående (aktieägare etc)?

Ett skäl kan vara att tradingen hade börjat gå dåligt och att HQ tog allt större risker för att försöka göra vinster så att förlusterna kunde återvinnas.

Bla har det nuvarande skadeståndsbolaget HQ anlitat konsultexpertis som analyserat HQ:s trading och dragit slutsatsen att den bla haft inriktning på att försöka återvinna gjorda förluster.

///Edit: Bla enl experten Brent Kaczmarek på amerikanska konsultfirman Navigant, i den 80-sidiga rapport (daterad 22 feb 2013) som han skrev om HQ:s trading:

In my opinion, the Bank's valuations and the corresponding Edge indicates that the Bank was attempting to trade its way out of unrecognized trading losses.

In other words, the Bank's misvaluation covered up realized trading losses with unrealized trading gains.

In this respect, I note that the Bank stopped separately reporting its realized and unrealized gains from derivative trading in 2006.

Had the Bank separately reported these results in 2007, 2008 and 2009, it would have been obvious that significant unrealized gains were compensating for realized losses.

http://hqab.se/files/press/hqab/HQAB-Navigant.pdf

Dvs i texten är det HQ som avses med "the Bank".

Även om HQ i praktiken var en aktiemäklarfirma så var HQ formellt sett registrerad som en bank.

Det var även Navigants ytterligare beräkningar som gjorde att HQ i okt 2014 höjde sitt krävda skadestånd med 700-800 miljoner kr (till totalt ca 3,75 miljarder kr): http://hqab.se/index.php?p=press&s=releases&t=detail&afw_id=1332293&afw_lang=sv

Alltså bla följande ev skäl till att kräva skadestånd av HQ:s fd styrelse, ledning och revisor:

1) HQ:s tradingverksamhet var alldeles för omfattande och riskabel för att HQ skulle klara av det.

2) Aktieägarna mfl utomstående fick inte relevant info från HQ om tradingverksamheten och dess beskaffenhet enl punkt nr 1 ovan.

3) Det har alltså även visat sig att själva tradingen i sig blev allt mer irrationell och våghalsig, och verkar ha drabbats av "Nick Leeson-syndromet".

4) HQ verkar ha saknat ett oberoende och tillförlitligt kontrollsystem varigenom styrelsen och ledningen kunde fått information om tradingen och dess utveckling.

5) Därtill kan man föra debatt om HQ medvetet överskattade det bokförda värdet på tradingportföljen utifrån egna, teoretiska värderingsmodeller för derivat - trots att derivaten i HQ:s tradingportfölj hade marknadspriser med hög tillförlitlighet tack vare stor handel i dessa derivat.

Punkten 5 fäster ju särskild uppmärksamhet på ansvaret och ev skadestånds-skyldighet hos fd HQ-revisorn Johan Dyrefors och revisionsfirman KPMG som han jobbade (jobbar?) på.

Det är ju revisorns ansvar att se till att ett bolags bokföring är korrekt och rättvisande.

Har revisorn godkänt bokföringen fast den inte är korrekt och rättvisande, kan ju bla aktieägarna i bolaget kräva revisorn (och den revisionsbyrå han jobbar på) på skadestånd.

Jämför Prosolvia omnämnt på annat ställe i detta blogginlägg.

Utöver att se till att bokföringen är korrekt och rättvisande, kan det ju även sägas ligga inom ramen för revisorns ansvar att hissa varningsflagg för punkterna 1-4 ovan (även om det också varit styrelsen och ledningens ansvar).

//Edit: Angående det bokförda värdet på tradingportföljen och

...om det var påkallat för HQ att använda egna, teoretiska värderingsmodeller av derivaten i portföljen

...eller om det var fullt relevant att använda rådande marknadspriser.

Tex mejlsvar nedan från HQ:s styrelseordförande Christer Sandberg enl bla tidigare HQ-blogginlägg (från 12 okt 2014): http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/spekulativt-kop-hq-del-2

  • -Här börjar hans mejlsvar- - -

På vår hemsida har vi lagt ut Navigants rapport.

I den finner Du uppgifter om hur derivatportföljen _(i HQ)__såg ut under perioden._

Du ser även att den har bytts ut kvartalsvis och att man alltså inte satt fast i långa positioner under lång tid.

Inte heller var det illikvida instrument, tvärtom; extremt likvida.

  • -Slut på Sandbergs mejlsvar- - -

Navigant-rapporten på nästan 80 sidor (daterad 22 feb 2013): http://hqab.se/files/press/hqab/HQAB-Navigant.pdf

//

///Edit: Nick Leeson-syndromet

(Spontant intryck och förenklad beskrivning av det nedan.)

Nick Leeson var ju den brittiska tradern baserad i Singapore på anrika brittiska banken Barings och började göra otillåtna tradingaffärer för Barings pengar.

När Leeson började göra förluster i den tradingen försökte han sig på allt större och våghalsigare affärer för att vinna tillbaka förlusterna.

Bla hans sista jätteposition var ett bet på att Tokyobörsen skulle ligga oförändrad över natten 16 jan 1995.

Då skulle han vinna tillbaka de stora förluster han gjort på sin otillåtna trading, och ingen skulle ha upptäckt något.

Men just den morgonen drabbades Japan av de allvarliga Kobe-jordbävningarna vilket fick börsen på fall.

Effekten blev att Leeson gjorde brakförluster och Barings-banken gick omkull.

http://en.wikipedia.org/wiki/Nick_Leeson

Enl den länken bedöms Leesons tradingförluster hos Baring ha uppgått till över 800 miljoner pund.

Med dåtidens pundkurs (ca 11,76 kr) motsvarade det ca 10 miljarder kr.

Filmen "Rogue trader" (från år 1999, ca 1 tim 40 min lång) där skådespelare återger Nick Leeson och hans tradinghärva: http://www.youtube.com/watch?v=MebaDb6HXyU

Likheterna är alltså stora med HQ och dess växande tradingförluster (ca 1,2 miljarder kr) som ledde till HQ:s fall.

Och Navigants beskrivning av HQ:s trading kan tolkas som att denna trading drabbades just av ett Nick Leeson-syndrom, vilket är helt oförlåtligt och katastrofalt ur aktieägarnas synvinkel - istället för att tradingen upphört och avvecklats direkt när förlusterna fortfarande var små.

När det kommer till bokföringsskandaler kan även skandalen kring amerikanska elbolaget Enron nämnas, och följande film om den ("The crooked E: The unshredded truth about Enron" från år 2003): <http://www.youtube.c… [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?