Post entry

Spekulativt köp: HQ (del 2)

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Tidigare blogginlägg om HQ blev så långt att det härmed delats upp i två blogginlägg (varav detta alltså är del 2).

Det första blogginlägget (från början publicerat ons 8 okt 2014): http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/spekulativt-kop-hq-0

Därefter har diverse justeringar och tillägg etc gjorts i det blogginlägget varefter det blev för långt så att det numera bara är ca första halvan som finns kvar där medan den ca andra halvan följer nedan.

- - -Nedan fortsätter blogginlägget- - -

Inget fel på HQ:s trading i sig?

Ett resonemang är att HQ:s senare brakförluster inom tradingen (som ledde till firmans fall) ej hade behövt inträffa om HQ inte fattat beslut om att skyndsamt avveckla hela portföljen till ogynnsamma kurser.

Tidigare hade även aktiemäklarfirman Carnegie drabbats av en stor liknande tradingsmäll (år 2007, var väl på ca 700 miljoner kr?) för att det inom Carnegie plötsligt fattats beslut om att skyndsamt avveckla hela tradingportföljen.

Det ledde till separat rättegång mot Carnegies tidigare tradingchef Aleksandar Adamovic mfl fast de friades.

Där var Adamovics resonemang bla att Carnegies tradingförluster inte hade behövt uppstå om man valt att behålla tradingportföljen och fortsatt jobba med den på ett bra sätt.

På ett liknande sätt kom forskaren Catharina Lagerstam in i HQ-styrelsen och gjorde en stor utredning av HQ:s tradingverksamhet, och rekommenderade då en skyndsam avveckling av den.

Dvs det kan i själva verket därmed ha varit den mycket ogynnsamma skyndsamma avvecklingen som ledde till brakförlusten och HQ:s fall, snarare än att HQ gjort stora felsatsningar inom tradingen (tex tagit stora positioner för en börsnedgång fast börsen steg osv).

Både Carnegie och HQ hade ju som inriktning på sin trading att vara market maker, dvs att om någon investerare ville ingå en position i något udda derivat (tex Ericsson-aktien med en löptid på flera år), var Carnegie eller HQ villiga att ingå motpositionen (varav Carnegie eller HQ senare kunde hedga bort denna motpositions-risk osv om så önskades).

Carnegie och HQ var de enda aktörerna i Sverige som bedrev sådan derivat-market making.

Men baksidan av myntet var att de blev sittande med stora illikvida (svårhandlade) tradingportföljer i udda derivatinstrument, som var svåra att snabbt sälja ut till rimliga kursnivåer.

Kom det då order ovanifrån om att snabbt sälja ut hela dessa portföljer, innebar ju det katastrof och tvång att sälja ut portföljerna till kraftigt lägre kurser än normalt rimliga.

Tex eftersom Carnegie drabbades först av detta, var det känt att HQ (och dess tradingchef Fredrik Crafoord) kraftigt gynnades av detta eftersom det då gav HQ möjlighet att köpa stora mängder derivat till gynnsamma kurser (under normala marknadsvärden) från Carnegie som paniksålde sin stora tradingportfölj till vilka priser som helst.

Men senare skulle HQ drabbas av samma sak.

Enl detta resonemanget kan man alltså se det som den nya HQ-styrelseledamoten Catharina Lagerstams fel att HQ:s brakförluster inom tradingen uppstod.

Bla fd Carnegie-tradingchefen Adamovic spydde ju sin galla över att övriga Carnegie-ledningen (med dåvarande Carnegie-vd:n Stig Vilhelmson i spetsen) inte hade någon som helst förståelse för Carnegies tradingverksamhet och att man absolut inte bara kunde panikavyttra hela tradingportföljen osv.

Vilhelmson har dock alltid varit övertygad för sin del om att Adamovic agerat skurkaktigt och friserat värderingsnivåerna på Carnegies tradingportfölj osv.

Även i Qvibergs 300-sidiga utredning om HQ-brottmåls-förundersökningen kastas kritik mot Crafoord och att Crafoord friserat värderingsnivåerna i HQ:s tradingportfölj inför kvartals- och årsslut etc.

//Edit: Marknadsvärden vs teoretiska värderingsmodeller för derivat

Bokföringsreglerna stipulerar som utgångspunkt att bolag ska ha ett bokfört värde på tillgångar i form av marknadsnoterade värdepapper och derivat etc, som motsvarar dessa tillgångars rådande marknadsvärden enl dessa marknadsnoteringar.

Men ett separat resonemang handlar om att eftersom både Carnegies och HQ:s trading ofta rörde udda derivat med liten handel, var det inte relevant att marknadsvärdera dessa derivat (även om det fanns spridda, senaste marknadspriser för dem).

Istället blev utgångspunkten att värdera dessa derivat utifrån teoretiska värderingsmodeller för derivat (Black & Scholes-formeln osv), vilket med dessa utångspunkter vore mer rättvisande än några enstaka senaste marknadspriser.

Och sådana värderingsmodeller är inte ristade i sten utan bygger på vilka antaganden man gör i modellerna osv, vilket gör att man kan komma fram till ganska olika värderingsnivåer.

Då har det både kring Carnegie och HQ bla uppstått debatt om att handlarna på tradingavdelningarna gjort teoretiska värderingar av derivaten i tradingportföljerna, som varit gynnsamma för handlarna men inneburit stora avvikelser från marknadsnoteringar.

Men det behöver ju som utgångspunkt inte innebära att dessa teoretiska värderingar varit felaktiga.

Om man däremot sedan i nästa steg paniksäljer en sådan tradingportfölj med udda derivat till bästa möjliga marknadspriser på kort sikt, så är det klart att det uppstår brakförluster fast så inte hade behövt vara fallet.

///Edit 2: Carnegies fd tradingchef Aleksandar Adamovic hävdar ju att det var en sådan:

...från högre ort (dvs tex ägare/styrelse/ledning, ej tradingchef/tradingavdelning) framtvingad

...irrationell panikutförsäljning

...av illikvida derivat

som orsakade Carnegies stora tradingförluster.

Han beskriver det i sin bok "Ondskans herrar" från år 2008: http://www.bokus.com/bok/9789197744805/ondskans-herrar-om-makt-ett-drev-och-en-familj/

Där anser väl Adamovic att bla Carneges fd vd Stig Vilhelmson hörde till dessa ondskans herrar.

Vilhelmson själv anser dock att Adamovic är en skurk (även om Adamovic friades från alla anklagelser i domstol).

HQ:s nuvarande styrelseordförande (advokat Christer Sandberg) har för sin del tidigare här i bloggen dementerat att HQ:s tradingförluster orsakats på samma sätt (dvs på samma sätt som Adamovic anser hände i Carnegie, dvs en från högre ort framtvingad och irrationell panikutförsäljning av illikvida derivat).

////Edit 3: Mejlfråga till Christer Sandberg 26 sep 2013:

  • -Här inleds mejlfråga till Christer Sandberg 26 sep 2013- - -

Tror ni att det kan bli så att Qviberg etc spelar ut följande kort i kommande rättegångar och därmed klarar sig undan fällande dom i brottsprocessen samt skadestånd i skadeståndsprocessen:

En uppfattning är att HQ:s tradingförluster varken berodde på Qviberg eller Crafoord utan åtminstone till stor del på den forcerade utförsäljning av HQ:s tradingportfölj som orsakades och drevs fram av HQ-styrelseledamoten Catharina Lagerstams kritiska internutredning samt Finansinspektionen.

Portföljen bestod ju tydligen i hög grad av illikvida optioner med långa löptider, och om de prompt skulle säljas ut direkt fanns det (enl detta resonemang) ingen chans att få ut rimliga marknadspriser på kort tid.

Det var på samma sätt när aktiemäklarfirman Carnegie blev tvungen att sälja ut sin motsvarande tradingportfölj.

Carnegie och HQ var de enda aktörerna i Sverige som upprätthöll handel med denna typ av optioner och var "market makers" i dem, så att om någon ville köpa eller sälja en viss option så ställde Carnegie och HQ upp och ingick motpositionen.

Följden blev att de blev sittande med stora mängder illikvida optioner, och det hade inte gjort något om man satt kvar med portföljen långsiktigt. Men vid en snabb, forcerad utförsäljning blev det katastrof som ej berodde på att tradingen i sig var dålig utan just på den snabba utförsäljningen då det inte gick att få ut normala marknadspriser.

Det har varit tal om hur andra aktörer i marknaden inte trodde sina ögon när Carnegie och HQ i olika omgångar började sälja ut sina tradingportföljer till vrakpriser bara för att bli av med dem.

Det berörs delvis i Carnegies fd chefshandlare Aleksandar Adamovics bok "Ondskans herrar" vad gäller Carnegie.

  • -Slut på mejlfråga till Sandberg- -

Och så här svarade han samma dag (26 sep 2013):

Tyvärr är det inte möjligt att ge ett enkelt och kort svar på Din fråga.

Jag tror dock inte att ens Qviberg skulle inta den ståndpunkten.

I övrigt innehåller Din redogörelse mycket faktafel och felaktiga antaganden beträffande derivaten.

På vår hemsida har vi lagt ut Navigants rapport.

I den finner Du uppgifter om hur derivatportföljen såg ut under perioden.

Du ser även att den har bytts ut kvartalsvis och att man alltså inte satt fast i långa positioner under lång tid.

Inte heller var det illikvida instrument, tvärtom; extremt likvida.

Kolla där och återkom om Du har konkreta frågor.

Med vänlig hälsning

Christer Sandberg

Advokat

Navigant-rapporten på nästan 80 sidor (daterad 22 feb 2013): http://hqab.se/files/press/hqab/HQAB-Navigant.pdf

Svensk översättning: http://hqab.se/files/press/hqab/Rapport_Navigant_sv.pdf

////

///

Sedan kan man ju som transparent bolag med god informationsgivning, noga ange officiellt att tradingportföljens bokförda värde skiljer sig markant från rådande marknadsnoteringar och förklaringar till det osv.

En sådan uttömmande informationsgivning kring sin tradingportfölj hade ju inte HQ utan officiellt sett var det ju knappt någonting som var känt om HQ:s tradingportfölj och hur den värderats.

//

Tex ur Wikipedias artikel om fd HQ-styrelseledamoten Catharina Lagerstam:

HQ Bank-kraschen 2010

Catharina Lagerstam genomförde, efter att ha blivit invald i styrelsen för HQ Bank den 15 april 2010, en egen utredning av värderingen av HQ Banks värdepappersportfölj i tradingrörelsen.

Vid ett styrelsemöte den 17 maj 2010 informerade Lagerstam den övriga styrelsen om att bankens derivatpositioner var problematiska och påtalade dels att värdepapperen enligt hennes beräkningar var kraftigt övervärderade och att en omprövning måste ske omedelbart samt att aktiemarknaden måste informeras.

Enligt Lagerstams beräkningar uppgick övervärderingen till 850 miljoner kronor.

Styrelsen beslöt dock att den tidigare värderingen skulle kvarstå.

Lagerstam reserverade sig mot beslutet och avgick därpå ur styrelsen.

HQ AB:s ordförande Mats Qviberg förklarade Lagerstams avgång med att "hon inte hade nerver" att sitta kvar i styrelsen.

HQ Bank förlorade den 31 augusti 2010 sin bankoktroj efter beslut av Finansinspektionen.

Lagerstam fick för sin insats, Veckans Affärers pris 2010 som Årets Ryggrad.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Catharina_Lagerstam

Dvs där hyllas Lagerstam som hjältinna, fast det i själva verket alltså kanske var hon själv som orsakade HQ-kraschen.

Hur som helst är alltså bla fd HQ-styrelseordförande Mats Qviberg misstänkt (av åklagaren Martin Tidén) för svindleri avseende HQ:s årsredovisning för 2009 och resultatrapport för q1/2010, men ej bokföringsbrott.

Vad betyder då svindleri?

Enl Wikipedia:

Svindleri

Svindleri är ett brott enligt 9 kap 9 § Brottsbalken.

Svindleri är en form av kvalificerat bedrägeri genom att det

inte riktar sig mot någon eller några personer

utan mot allmänheten

genom att sprida vilseledande uppgifter för att påverka priset på

vara

värdepapper

eller annan egendom

Samma gäller

...den som medverkar vid bildande av aktiebolag eller annat företag

...eller på grund av sin ställning bör äga särskild kännedom om ett företag

uppsåtligen eller av grov oaktsamhet offentliggör eller eljest bland allmänheten eller företagets intressenter sprider vilseledande uppgift ägnad att påverka bedömandet av företaget i ekonomiskt hänseende och därigenom medföra skada.

Det krävs inte att det föreligger något skadesyfte eller att skada verkligen har uppstått. Det är tillräckligt att skada kunde ha uppstått.

...Påföljden är fängelse i högst två år

...eller, om brottet är ringa, böter eller fängelse i högst sex månader.

...Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

Man kan ju tex hävda att Qviberg i sin ställning som HQ:s styrelseordförande "bör äga särskild kännedom om ett företag" (dvs om HQ och dess tradingverksamhet), fast han inte offentliggjorde HQ:s stora tradingförluster när de blev kända (även om han själv säkert anser sig helt oskyldig till detta).

Qviberg-advokaterna menade ju på att eftersom Qviberg friats från bokföringsbrott är han även oskyldig till svindleri eftersom svindleri i HQ-härvan ju i så fall avser bokföringsbrott.

Vad är då bokföringsbrott (och därmed skillnaden mot svindleri)?

Om bokföringsbrott enl Wikipedia:

Bokföringsbrott

Bokföringsbrott är ett brott i Sverige enligt 11 kap. 5 § Brottsbalken.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078) genom att

...underlåta att bokföra affärshändelser

...eller bevara räkenskapsinformation

...eller genom att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen

...eller på annat sätt, döms, om rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning till följd härav inte kan i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen

för bokföringsbrott

...till fängelse i högst två år

...eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

...Om brottet är grovt, döms för grovt bokföringsbrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas

...om åsidosättandet avsett mycket betydande belopp

...eller om gärningsmannen använt falsk handling

...eller om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller om gärningen annars varit av särskilt farlig art.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bokföringsbrott

Dvs:

...bokföringsbrott verkar handla om att lämna oriktiga uppgifter via bokföringen

...medan man med svindleri även kan lämna övriga oriktiga uppgifter (eller genom underlåtenhet att lämna info ge ett vilseledande intryck).

Bla skrev Qviberg separata kommentarer i ett "ordförande-ord" i HQ:s årsredovisning för 2009 (daterad 11 mars 2010), utan att nämna ett ord om ev brakförluster inom HQ:s trading (fast dessa förluster ev redan då var kända av Qviberg själv?).

Så här inleder Qviberg sitt ordförande-ord i årsredovisningen från 11 mars 2010:

I år (dvs 2010?) firar HQ Bank i sin nuvarande form 20-årsjubileum och nästa år (dvs 2011?) är det 30 år sedan Sven Hagströmer Fondkommission

grundades.

Resan har varit rolig, spännande och lärorik.

Färden har också varit lönsam för såväl våra kunder som oss ägare.

Naturligtvis hade mycket kunnat göras bättre, men på det hela taget har vi gjort mer rätt än fel och vi har inte låtit våra misstag bli misslyckanden.

Styrkan i HQ:s koncept har visat sig under finanskrisen, som fick flera

konkurrenter att försvagas kraftigt eller till och med gå under.

http://hqab.se/files/press/hqab/Rapporter/2010/HQ_2009_A4_HR_hogupplost.pdf

Kunde han då ana att HQ bara några månader senare självt skulle gå under?

Så här avslutade Qviberg sitt ordförande-ord i årsredovisningen 2009:

Visst har vi gått på minor ibland under vår resa de senaste 20 åren, men totalt sett har vi gjort mer rätt än fel.

Vi ser nu att HQ har en starkare plattform än någonsin att arbeta vidare ifrån.

Med bolagets kunniga och av entreprenörskap besjälade personal skall vi se till att ta vara på denna möjlighet.

Vi vill tacka våra kunder och ägare för det förtroende ni visat oss genom

åren, och vi skall göra vårt bästa för att förvalta detta förtroende.

Dvs några månader senare framkom med önskvärd tydlighet att det var mycket fler fel som gjorts än rätt.

//

//Tillägg 10 okt 2014

Övriga misstänkta i härvan?

Nedan nämns tex en Erik Amcoff (som under alla omständigheter säkert anser sig helt oskyldig).

///Edit: Enl mejlsvar nedan från Amcoff själv är han såvitt han vet inte misstänkt för något brott.

Se hans mejlsvar nedan.

///

Amcoff var tidigare HQ:s informationschef men är numera informationschef på Carnegie Fonder.

Text från 2 okt 2014:

Från Svd i apr 2014:

Även en tidigare mellanchef som har haft ansvar för årsredovisningen på HQ är aktuell för åtal.

http://www.svd.se/naringsliv/sex-personer-riskerar-atal-for-hq-kraschen_3494138.svd

Ur artikeln bla:

De misstänkta har redan fått ta del av förundersökningen, vilket i de allra flesta fall även innebär att åtal kommer att väcks av åklagaren.

Funderar på vem denna mellanchef kan vara.

Bla från Linkedin om Erik Amcoff:

Head of Corporate Communications

HQ Bank

november 2007 – september 2010 (2 år 11 månader)|Stockholm, Sverige

HQ Bank was a medium sized independent Swedish investment bank and asset manager, listed on the Stockholm Stock Exchange.

At HQ I was responsible for investor and public relations, including press activities as well as production of financial reports and customer magazines.

When HQ Bank's license was revoked, I gained deep experience of crisis management.

http://se.linkedin.com/pub/erik-amcoff/24/9A7/309

Vore intressant att i alla fall höra honom svara på frågan om han har fått ta del av HQ-förundersökningen osv.

Uppgiften om en missänkt mellanchef upprepas i en Svenska Dagbladet-artikel från 24 sep 2014:

Tillsammans med Mats Qviberg är det sex tidigare nyckelpersoner i HQ som nu väntar på eventuellt åtal.

Stefan Dahlbo var ordförande för HQ:s dotterbolag där bankverksamheten och tradingen bedrevs.

Också Curt Lönnström, medlem i HQ Banks styrelse och medlem i revisionsutskottet, väntas bli åtalad.

Revisorn Johan Dyrefors på KPMG har kritiserats för att inte ha haft tillräcklig kontroll över värderingen av tradingportföljen.

HQ:s dåvarande vd Mikael König väntar också åtal.

Även en tidigare mellanchef som har haft ansvar för årsredovisningen på HQ är aktuell för åtal.

http://www.svd.se/naringsliv/aklagaren-sitter-sakert-trots-qvibergs-missnoje_3948880.svd

Efter HQ-kraschen såldes som nämnt HQ:s verksamhet till konkurrenten Carnegie, inkl bla HQ:s fondförvaltning ("HQ Fonder") som numera heter Carnegie Fonder.

Och nu är Erik Amcoff tydligen informationschef för Carnegie Fonder.

Enl Carnegies hemsida om Carnegie Fonder bla:

Presskontakt

Erik Amcoff, kommunikationschef

http://www.carnegie.se/fonder/om-oss/

Även om Amcoff enl hans Linkedin-sida:

Head of Communications

Carnegie Fonder

december 2011 – nu (2 år 11 månader)|Stockholm, Sverige

Carnegie Fonder is a fund manager principally directed towards Swedish equities, Nordic fixed income and emerging market equities, with assets under management of approximately SEK 50 billion.

My responsibilities include strategic marketing, media relations, responsible investments and editorial content production.

http://se.linkedin.com/pub/erik-amcoff/24/9A7/309

Frågor mejlade till Erik Amcoff fre 10 okt 2014, kl 11.21:

  • -Här inleds mejlet till Erik Amcoff- - -

Hur står det till.

Några frågor jag tänkte på (med anledning av info längre ned):

Hör du till de misstänkta vad gäller HQ?

Har du fått ta del av förundersökningen om HQ?

Kommentarer till detta i så fall?

Orsaken till att jag frågar är att jag filar på ett blogginlägg om HQ: http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/spekulativt-kop-hq-0

Bästa hälsningar,

XX

Ur Svenska Dagbladet-artikel 24 apr 2014:

Alla sex som nu väntar på eventuellt åtal (i HQ-härvan) var nyckelpersoner på HQ.

Stefan Dahlbo var ordförande för HQ:s dotterbolag där bankverksamheten och tradingen bedrevs.

Också Curt Lönnström, medlem i HQ Banks styrelse och medlem i revisionsutskottet, väntas bli åtalad.

Revisorn Johan Dyrefors på KPMG har kritiserats för att inte ha haft tillräcklig kontroll över värderingen av tradingportföljen.

HQ:s dåvarande vd Mikael König väntar också åtal.

Även en tidigare mellanchef som har haft ansvar för årsredovisningen på HQ är aktuell för åtal.

http://www.svd.se/naringsliv/sex-personer-riskerar-atal-for-hq-kraschen_3494138.svd

Även enl artikeln:

De misstänkta har redan fått ta del av förundersökningen__, vilket i de allra flesta fall även innebär att åtal kommer att väcks av åklagaren _(Martin Tidén)__._

I förundersökningen har misstankarna om grovt svindleri, grovt bokföringsbrott och grov trolöshet mot huvudman varit aktuella.

Men åtalspunkterna kommer enligt uppgifter röra grovt svindleri och grovt bokföringsbrott.

Vid fällande dom kan det ge fängelse i upp till sex år.

Vilka punkter som fortfarande är aktuella för ett eventuellt åtal vill inte Tidén kommentera närmare för SvD Näringsliv.

Uppgifterna upprepas i Svd-artikel från 24 sep 2014:

Tillsammans med Mats Qviberg är det sex tidigare nyckelpersoner i HQ som nu väntar på eventuellt åtal.

Stefan Dahlbo var ordförande för HQ:s dotterbolag där bankverksamheten och tradingen bedrevs.

Också Curt Lönnström, medlem i HQ Banks styrelse och medlem i revisionsutskottet, väntas bli åtalad.

Revisorn Johan Dyrefors på KPMG har kritiserats för att inte ha haft tillräcklig kontroll över värderingen av tradingportföljen.

HQ:s dåvarande vd Mikael König väntar också åtal.

Även en tidigare mellanchef som har haft ansvar för årsredovisningen på HQ är aktuell för åtal.

http://www.svd.se/naringsliv/aklagaren-sitter-sakert-trots-qvibergs-missnoje_3948880.svd

Och på din Linkedin-sida hittade jag följande om dig:

Head of Corporate Communications
HQ Bank
november 2007 – september 2010 (2 år 11 månader)|Stockholm, Sverige

HQ Bank was a medium sized independent Swedish investment bank and asset manager, listed on the Stockholm Stock Exchange.

At HQ I was responsible for investor and public relations, including press activities as well as production of financial reports and customer magazines__.

When HQ Bank's license was revoked, I gained deep experience of crisis management.

http://se.linkedin.com/pub/erik-amcoff/24/9A7/309

  • -Slut på mejlet till Erik Amcoff- - -

Hans ev svar kommer att anges här.

Mejlsvar från Amcoff (erhållet fre 10 okt 2014, kl 13.54:

  • -Här inledes mejlsvar från Amcoff- - -

Hej

Så vitt jag vet är jag inte misstänkt för något brott och jag har inte tagit del av någon förundersökning.

Vänliga hälsningar,

Erik

  • -Slut på mejlsvar från Amcoff- - -

Har även frågat Amcoff om han i så fall har någon aning om vem det är som är denne "mellanchef som har haft ansvar för årsredovisningen på HQ", om det nu inte är Amcoff.

Tex i HQ:s årsredovisning för 2009 (daterad 11 mars 2010) anges Mattias Arnelund vara HQ:s dåvarande finanschef (CFO): http://hqab.se/files/press/hqab/Rapporter/2010/HQ_2009_A4_HR_hogupplost.pdf

Han anser sig i så fall också säkert vara helt oskyldig, men kan det vara han som är denne mellanchef?

Arnelund finns bla omnämnd i en Realtid.se-artikel från 1 apr 2014 om tidigare mejlväxling inom HQ: http://www.realtid.se/ArticlePages/201404/01/20140401022140_Realtid295/20140401022140_Realtid295.dbp.asp

Bla framgår där att HQ haft sin trading via storbanken SEB och att SEB ville ha ett möte tors 18 feb 2010 för att få mer detaljer om HQ:s trading inför att HQ ska ingå ett nytt avtal med SEB.

Men Arnelund tackade nej till ett sådant möte med hänvisning till bla hög arbetsbelastning, men vidhåller att HQ fortfarande skulle vilja få ett anbud från SEB om avtal till bästa pris med den info SEB har om HQ:s trading utan något möte mellan parterna.

Bla framkommer att SEB strax senare (24 och 26 feb 2010) vill ha in mera pengar från HQ i säkerhet för HQ:s trading.

///Edit: Enl ett resonemang var det i själva verket SEB som genom sina krav på ökade säkerheter från HQ satte bollen i rullning som i slutändan ledde till HQ-kraschen.

SEB hade ju ett egetintresse av att få HQ ur vägen eftersom HQ vuxit fram och blivit allt större som konkurrent till SEB inom bla området förmögenhetsförvaltning åt rika privatpersoner (dvs sk "private banking").

Tex enl Svenska Dagbladet-artikel från 10 okt 2014:

HQ var uppstickaren och entreprenörsbanken vars grundare Sven Hagströmer och Mats Qviberg på allvar utmanade det stela bank-etablissemanget runt Kungsträdgården i Stockholm.

http://www.svd.se/naringsliv/revisorerna-sag-mellan-fingrarna-fore-hqs-krasch_4000251.svd

Och bla har ju storbankerna SEB och Handelsbanken sina huvudkontor vid Kungsträdgården i Stockholm.

Även enl Svd-artikeln i länken ovan:

(...) det är inte (HQ:s revisionsbyrå) KPMG som slår larm och tvingar HQ att agera.

I stället är det storbanken SEB som kräver mer säkerheter av sin

motpart HQ.

På SEB struntar man i vilka siffror HQ sätter på sin egen optionsportfölj och anger i årsredovisningen.

SEB använder sig enbart av gällande marknadspriser.

Priserna visar att HQ:s positioner har blivit mer riskabla, för riskabla för storbanken.

SEB vill därför ha mer säkerheter från sin kund HQ, något som HQ inte klarar av att leverera.

I stället väljer HQ att försöka avveckla optionsportföljen.

//

Enl sin Linkedin-sida är Arnelund numera tydligen finanschef på IT-bolaget Zenterio (sedan okt 2011): http://se.linkedin.com/pub/mattias-arnelund/36/a72/5b6

Zenterios hemsida: http://www.zenterio.com/

Så här beskrivs Arnelund där:

Mattias Arnelund

Chief Financial Officer

Before Mr. Arnelund became the CFO of Zenterio, he was working as Project Manager at Carnegie Investment Bank in Sweden.

Mr. Arnelund previously held CFO positions at HQ Bank and Netsurvey.

After Mr. Arnelund received his degree of Master of Science in business and economics from Uppsala University, he worked as an auditor for Ernst & Young.

http://www.zenterio.com/about-us/management/

Mejlfråga har skickats till Arnelund om det kan vara han som avses med ovannämnda "mellanchef":

Hej Mattias

Hur står det till.

Några frågor jag tänkte på (med anledning av info längre ned):

...Hör du till de misstänkta vad gäller HQ?

...Har du fått ta del av förundersökningen om HQ?

...Kommentarer till detta i så fall?

Orsaken till att jag frågar är att jag filar på ett blogginlägg om HQ: http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/spekulativt-kop-hq-0

Bästa hälsningar

(Och sedan samma utdrag ur Svd-artiklarna som enl mejlet till Amcoff.)

//

//Tillägg 11 okt 2014

Artikel i Svenska Dagbladet fre 10 okt 2014:

Revisorerna såg mellan fingrarna före HQ:s krasch

Efter fyra år är det snart dags för det rättsliga efterspelet av kraschen i HQ Bank.

Misstankarna om grov ekonomisk brottslighet i härvan kan snart leda till åtal.

Nu kan SvD Näringsliv presentera hittills okända interna dokument från HQ:s egen revisionsbyrå KPMG som kastar ett helt nytt ljus över HQ:s fall.

http://www.svd.se/naringsliv/revisorerna-sag-mellan-fingrarna-fore-hqs-krasch_4000251.svd

//Tillägg 12 okt 2014

Mats Qviberg är kritisk till Svd-artikeln (som är skriven av Svd-journalisten Patricia Hedelius) enl ett tweet från lör 11 okt 2014:

SvD levererar en starkt vinklat och tillrättalagt partsinlaga förtäckt som journalistik. Q

https://twitter.com/MatsQviberg/status/521231031895339009

Han preciserar inte vad han menar men bifogar en skärmdump (bild) på aktiemäklarfirman Remiums styrelse där både

...Svd-journalisten Patricia Hedelius man Henrik Hedelius

...och HQ-styrelseordförande Christer Sandberg

sitter.

//

Enl artikeln bla:

SvD Näringsliv har tagit del av hemliga interna mejl och rapporter från både KPMG och HQ.

Dokumentationen visar hur revisorer på KPMG och nyckelpersoner på HQ under tre års tid förde bankens kunder och aktieägare bakom ljuset – ända till bubblan sprack våren 2010.

...I artikeln står det (baserat på info från HQ:s revisionsbyrå KPMG och HQ självt) att HQ:s tradingförluster går så långt tillbaka i tiden som till år 2004 då HQ:s uppsamlade (men ännu ej offentliggjorda tradingförluster) uppgavs ha uppgått till 25-30 miljoner kr.

...Samma siffra (alltså ännu ej offentliggjorda tradingförluster) uppges ha vuxit till hela 500-600 miljoner kr år 2007

...för att sedan falla tillbaka till 200 miljoner kr år 2008.

...2009 ökade den igen till över 300 miljoner kr och var innan dess tidigare under året tillfälligt uppe i så mycket som över 2 miljarder kr.

Ur händelseförloppet enl artikeln:

2010

Den interna mejlväxlingen den 22 januari 2010 mellan Johan Dyrefors och hans kollegor på KPMG visar att prisskillnaden

(dvs skillnaden mellan

...HQ:s interna värdering av tradingportföljen

...och tradingportföljen värderad enl marknadspriser)

i HQ:s prissättning under 2009 har ökat jämfört med 2008.

Strax därefter får Johan Dyrefors ett mejl med sifferunderlag där hans kollega i revisorsteamet konstaterar att prisskillnaden ligger på 323 miljoner kronor per den sista december 2009 – motsvarade 40 procent av bankens egna kapital.

Prisskillnaden var vid ett tillfälle däremot rejält högre än så – nästan 2,1 miljarder kronor.

Och det står att HQ:s högsta ledning (inkl styrelseordförande Mats Qviberg) mot slutet av 2009 satt sig in i HQ:s värdering av tradingportföljen:

Riskavdelningen och finanschefen på HQ berättar för KPMG att koncernens högsta ledning –

styrelseordförande Mats Qviberg

styrelseledamot och tidigare vd Stefan Dahlbo

och vd Mikael König

– har gått igenom värderingarna under de sista månaderna av 2009.

Det är positivt att Qviberg satt sig in i frågan konstaterar Dyrefors högra hand på KPMG i ett protokoll.

Qvibergs kommentar i artikeln (via hans advokat Ulf Stigare):

Enligt Mats Qvibergs ombud, Ulf Stigare,

...kände Qviberg inte till några förluster

...och han ifrågasätter om de över huvudtaget fanns.

Bla framgår av artikeln att KPMG försökt hitta knep för att HQ ej skulle behöva offentliggöra förlusterna.

Redan år 2004 försökte KPMG ta tag i saken men enda konsekvensen blev att HQ bytte ut sin revisor.

Enl Svd-artikeln:

Redan i slutet av 2004 uppmärksammade KPMG, som varit HQ:s revisionsbyrå under många år, problem i bankens egen handel med värdepapper.

Då fanns det en orealiserad förlust på 25–30 miljoner kronor.

KPMG tog upp problemet med HQ, men någon lösning annan än att KPMG bytte ut sin revisor efter samtal med kunden HQ blev det inte.

Men problemen förvärrades och förlusten växte.

http://www.svd.se/naringsliv/revisorerna-sag-mellan-fingrarna-fore-hqs-krasch_4000251.svd

Tidigare HQ-årsredovisningar

Av tidigare HQ-årsredovisningar framgår att KPMG:s Caj Nackstad var HQ:s revisor för HQ:s årsredovisning år 2004 (som är undertecknad och därmed godkänd av Nackstad 25 feb 2004): http://hqab.se/files/press/hqab/Rapporter/Webbversion.pdf

Den årsredovisningen är även samma datum undertecknad och godkänd av HQ:s dåvarande styrelse på åtta pers:

Mats Qviberg (styrelseordförande)

Anders Böös

Stefan Dahlbo

Carolina Dybeck

Thomas Erséus

Curt Lönnström

Anne-Marie Pålsson

Patrik Enblad (vd)

Caj Nackstad var även HQ:s revisor för bla HQ-årsredovisningarna 2003, 2005 och 2006, så utifrån det verkar HQ ej ha bytt revisor just år 2004.

HQ:s årsredovisning för 2003: http://hqab.se/files/press/hqab/Rapporter/svensk_final.pdf

HQ:s årsredovisning för 2005: http://hqab.se/files/press/hqab/Rapporter/HQ_arsredovisning-2005.pdf

HQ:s årsredovisning för 2006: http://hqab.se/files/press/hqab/Rapporter/HQ-Arsredovisning-2006.pdf

Däremot from HQ:s årsredovisning för 2007 hade HQ bytt revisor till KPMG:s Johan Dyrefors (som bla undertecknat och godkänt den årsredovisningen 27 feb 2008): http://hqab.se/files/press/hqab/Rapporter/Arsredovisning-2007.pdf

Tidigare HQ-vd:n Patrik Enblad har förklarat revisorsbytet med att han och Nackstad ej kom överens, enl Svd-journalisten Carolina Neuraths radioprogram i programserien "Sommar" (som sändes 9 juli 2013).

Hon uppger dock där även (baserat på info från Nackstad?) att den "verkliga" förklaringen till revisorsbytet (dvs att Nackstad fick sluta som HQ:s revisor) var att Enblad ej ville ha kvar Nackstad för att Nackstad ansåg att HQ:s bokföring var felaktig och därmed blivit obekväm för HQ.

Nedan citeras Neurath i Sommar-programmet enl mitt tidigare blogginlägg från 11 aug 2013, mina kommentarer i icke-kursiv stil:

Jag (dvs Carolina Neurath) avslöjade också att han (dvs Enblad) sålt sina egna HQ-aktier före den första kvartalsvisa rapporten med förlust uppdagas.

Samtidigt hade en revisor (dvs Caj Nackstad) många år tidigare påtalat att han inte litade på att bankens redovisning var korrekt.

Den revisorn ville dåvarande vd:n inte ha kvar.

Vd:ns (dvs Patrik Enblads) förklaring i efterhand är att de inte kom bra överens.

http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/spekulativt-kop-hq

Neuraths Sommar-program (56 min): http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/216115?programid=2071

//

//Tillägg 12 okt 2014

1)

Tänkte på en sak i Svd-artikeln fre 10 okt 2014: http://www.svd.se/naringsliv/revisorerna-sag-mellan-fingrarna-fore-hqs-krasch_4000251.svd

Enligt Mats Qvibergs ombud, Ulf Stigare,

...kände Qviberg inte till några förluster

...och han ifrågasätter om de över huvudtaget fanns.

Går det att få Q att utveckla vad som menas med att han ifrågasätter att de fanns?

Menar han att HQ blev tvunget att paniksälja tradingportföljen (pga SEB:s ökade säkerhetskrav och/eller styrelseledamoten Catharina Lagerstam etc) och att förlusterna då uppstod för att man fick låga utförsäljningspriser under sådana omständigheter?

HQ:s nuvarande styrelseordförande Christer Sandberg har ju (som nämnt ovan) bla sagt följande om HQ:s tradingportfölj:

den har bytts ut kvartalsvis och att man alltså inte satt fast i långa positioner under lång tid.

Inte heller var det illikvida instrument, tvärtom; extremt likvida.

Dvs om det bara fanns "extremt likvida" instrument i portföljen borde det ju inte ha uppstått en brakförlust pga en panikutförsäljning eftersom man då borde ha kunnat sälja instrumenten för rådande marknadspriser (även i stora mängder).

Visst kanske problemet då däremot var att HQ:s bokförda värde på tradingportföljen var klart högre än rådande marknadsvärde (vilket ledde till förluster när portföljen såldes ut).

Men om tradingportföljen bara bestod av "extremt likvida" derivat fanns det ju ingen anledning att ha en egen intern HQ-värdering av portföljen som avvek från marknadsvärdet.

Eller menar Qviberg helt enkelt att tradingchefen Fredrik Crafoord mörkade allt kring tradingportföljen (sa inget om hur illa ställd det var etc) och därmed bedrog hela HQ:s styrelse etc?

Crafoord själv lär ha en annan uppfattning än det och anser sig för sin del oskyldig (medan Qviberg också ju känner sig helt oskyldig).

Och om Crafoord mörkade allt kan ju Qviberg kritiseras för att han inte som HQ:s styrelseordförande satte sig in i tradingportföljen.

Qviberg kanske dock hävdar att han gjorde det fast Crafoord blåljög om tradingportföljens utveckling och att Crafoord därmed agerat klandervärt.

Crafoord håller dock säkert inte med om det osv.

Men tex Qviberg enl Realtid.se-artikeln 7 okt 2014:

Förundersökningen visar att Fredrik Crafoord medvetet har dolt information om tradingportföljen för mig samt har haft samröre med Sten Mörtstedt och Christer Sandberg innan tillståndet drogs.

Crafoord har lurat skjortan av EBM, Finansinspektionen och mig.

http://www.realtid.se/ArticlePages/201410/07/20141007124045_Realtid756/20141007124045_Realtid756.dbp.asp

Men enl samma artikel informerades Qviberg av Crafoord:

Enligt Fredrik Crafoord har Mats Qviberg personligen följt tradingavdelningens arbete på mycket nära håll.

...Han fick dagliga SMS som beskrev utvecklingen av ”tradingpositionernas ställning och risk” på aggregerad nivå.

...Tradingportföljen diskuterades också regelbundet vid de så kallade måndagsmötena på banken då Qviberg och Crafoord sammanträdde med vd Mikael König och ordförande Stefan Dahlbo.

Och som nämnt enl Svd-artikeln 10 okt 2014:

Men det är inte enbart revisorn på KPMG och HQ:s riskavdelning som utbyter information.

Riskavdelningen och finanschefen på HQ berättar för KPMG att koncernens högsta ledning –

styrelseordförande Mats Qviberg

styrelseledamot och tidigare vd Stefan Dahlbo

och vd Mikael König

– har gått igenom värderingarna (av HQ:s tradingportfölj) under de sista månaderna av 2009.

Det är positivt att Qviberg satt sig in i frågan konstaterar Dyrefors högra hand på KPMG i ett protokoll.

http://www.svd.se/naringsliv/revisorerna-sag-mellan-fingrarna-fore-hqs-krasch_4000251.svd

2)

Vore även intressant att höra om Q vill uttala sig om han tror SEB medvetet agerade som de gjorde (med höjda säkerhetskrav på HQ osv) för att få den snabbt framväxande konkurrenten (inom private banking etc) HQ att gå omkull.

Tex enl Svenska Dagbladet-artikeln från 10 okt 2014:

HQ var uppstickaren och entreprenörsbanken vars grundare Sven Hagströmer och Mats Qviberg på allvar utmanade det stela bank-etablissemanget runt Kungsträdgården i Stockholm.

//

//Tillägg 14 okt 2014

Revisionsbyrån KPMG har kommit med separata kommentarer kring Svenska Dagbladets skriverier om HQ på sistone:

http://www.kpmg.com/SE/sv/kunskap-utbildning/nyheter-publikationer/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2014/Sidor/Kommentar-till-artiklar-11-12-okt-2014-i-Svenska-Dagbladet.aspx

http://www.kpmg.com/SE/sv/kunskap-utbildning/nyheter-publikationer/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2014/Documents/Mailkorrespondens.pdf

Enl den första länken bla (mina kommentarer i icke-kursiv stil, viss omstuvning av texten):

Bankens (dvs HQ:s) utmaning var att

...på en marknad med låg aktivitet

tillämpa en värderingsmetod

...för optioner med långa löptider

som fångade upp informationsvärdet i relevanta marknadsdata med tillförlitlig kvalitet samtidigt som den klarade av att hantera marknadsdata av låg kvalitet.

Det sistnämna innebar bl a att många av de s k ”marknadspriser” som skribenten refererar till inte var rättvisande.

HQ:s värderingsmetod kan kritiseras i vissa avseenden, men hade samtidigt fördelar i andra avseenden.

I rapporteringen till HQ:s ledning framfördes och diskuterades de områden där vårt team av revisorer och redovisningsspecialister ansåg att HQ borde utveckla sin värderingsmetod och rutiner.

Den samlade bedömningen i revisionen var att HQ:s metod rymdes inom IFRS-regelverkets principbaserade ramar och därför inte kunde anses vara väsentligt felaktig sett ur ett IFRS-perspektiv.

Det fanns inte tillräcklig grund för ett sådant påstående för att ligga till grund för en oren revisionsberättelse.

I den samlade bedömningen hade givetvis även andra revisionsåtgärder och omständigheter betydelse, t ex Finansinspektionens slutsatser från sin särskilda undersökning av HQ:s tradingverksamhet under 2007-2008, som inte hade några större invändningar mot HQ:s hantering och värdering av optioner.

Mot bakgrund av genomförda revisionsåtgärder fanns det därmed grund för våra uttalanden i revisionsberättelsen.

Det var även den slutsats som Revisorsnämnden drog efter att ha bedömt hela vår revisionsdokumentation.

Dvs utifrån det låter det som att HQ:s tradingportfölj trots allt till stor del bestod av illikvida derivat utan relevanta marknadspriser, trots HQ:s nuvarande styrelseordförande Christer Sandbergs ovannämnda mejlsvar om att tradingportföljens derivat som regel var likvida och tom extremt likvida.

Enl Sandbergs mejlsvar bla:

Du ser även att den (dvs HQ:s tradingportfölj) har bytts ut kvartalsvis och att man alltså inte satt fast i långa positioner under lång tid.

Inte heller var det illikvida instrument, tvärtom; extremt likvida.

Även KPMG-kommentarer i den andra länken ovan från fd HQ-revisorn Johan Dyrefors advokat Torgny Wetterberg, som kommentarer till Svd:s skriverier:

Den tvist som föreligger med HQ i tingsrätten avser verksamhetsåren 2007-2009.

HQ Banks värderingsteknik var väsentligen densamma under angiven period.

Vid arbetet med revisionen 2009 bedömdes vissa avvikelser i HQ Banks redovisning kontra IAS 39 föreligga i bokslutet.

...Det fanns personer i revisonsteamet som ansåg att dessa avvikelser var allvarliga

...och andra som ansåg dem vara mindre allvarliga.

Det finns många IAS 39 frågor som är komplicerade och det är inte alltid så att säkra svar kan erhållas.

Därtill kan olika sätt att hantera en viss fråga enligt IAS 39 vara korrekta även om de leder till olika värderingsresultat.

Det finns alltså ofta inte ett svar som är rätt.

Ansvarig revisor har i uppkommen situation att till sist göra en bedömning av läget och fatta ett beslut.

Ungefär som när det på en redaktion föreligger olika uppfattningar

om en bild på en person ska publiceras eller inte.

Det faller på någon att fatta beslut och denne någon var Johan Dyrefors.

Johan Dyrefors bedömning var att avvikelserna mot IAS 39 inte var mer allvarliga än att han var skyldig att enligt regelverket avge en ren revisionsberättelse.

Även ur artikel i Dagens Industri 8 mars 2011:

Finansinspektionen hävdar att HQ Bank sedan länge har övervärderat sin tradingportfölj, vilket har gjort att bankens finansiella ställning redovisats felaktigt.

"En korrekt värdering hade inneburit att banken hade varit underkapitaliserad sedan december 2008. Banken har därmed brutit mot såväl redovisnings- som kapitaltäckningsregler", hävdar myndigheten i sina beslut.

Men en för Revisorsnämnden nyligen presenterad rapport från HQ:s kritiserade revisor Johan Dyrefors säger att HQ Banks tradingportfölj aldrig var felvärderad under 2008 och 2009.

Han ger samtidigt myndigheten svidande kritik för bristande kompetens.

"Finansinspektionen förefaller ha missuppfattat regelverket och därigenom kommit in fel i värderingsfrågorna", skriver Johan Dyrefors i sin rapport.

https://pbs.twimg.com/media/Bz5Kya_IIAAJIW7.jpg:large

(DI-artikeln ovan liksom KPMG-uttalandena angavs av Qviberg via twitter 14 okt 2014.)

Även ur samma artikel:

Den portfölj med optioner som granskades i bokslutet (för 2009) skulle ha gett en vinst på 50 miljoner kronor under 2010, konstaterar han (Dyrefors)_, och hävdar att bankens förlust på 1,2 miljarder kronor har uppstått som en följd av att_

...banken tog nya positioner i portföljen under våren 2010

....varefter marknaden försämrades

...samtidigt som andra banker kom att kräva ytterligare säkerheter av HQ Bank.

Därmed avvecklades tradingverksamheten under sämsta tänkbara marknadsförhållanden i maj och juni i fjol (2010)_, under forcerade former och med stort negativt resultat._

Dvs utifrån det är intrycket att HQ:s tradingavdelning under våren 2010 tagit positioner för börsuppgång, fast det istället först blev en tillfällig börsnedgång.

Tex utveckling av Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30:

...slutade 2009 i 951,72

...verkar sedan först ha fallit till en botten på drygt 920 i mitten av feb 2010 (dvs -3% från årsskiftet).

...steg sedan kraftigt och slutade år 2010 i ca 1156 (dvs +21% från årsskiftet)

///Edit: På det sättet kan man i och för sig förstå Qvibergs uttalande till styrelseledamoten Catharina Lagerstam om att hon inte hade nerver att vara med på att låta HQ fortsätta med sin tradingportfölj.

Hon blev ju enl ovan invald i HQ-styrelsen 15 apr 2010 och kom 17 maj 2010 med sin utrednings-presentation med slutsatsen om att avveckla tradingportföljen osv.

///

När då bla även SEB krävde ökade säkerheter från HQ blev HQ tvunget att sälja av tradingportföljen, vilket skedde vid sämsta möjliga tidpunkt.

Därefter förberedde väl HQ:s storägare kapitaltillskott till HQ samt styrelsebyte, men Finansinspektionen valde att istället dra in HQ:s tillstånd att bedriva sin verksamhet (vilket FI i sig kritiserades för).

//

//Tillägg 22 okt 2014

Pressmeddelande från HQ idag:

HQ HAR YRKAT PÅ SKADESTÅND MED YTTERLIGARE 768 MILJONER KRONOR.

DE TOTALA KRAVEN UPPGÅR NU TILL 3.746 MILJONER KRONOR

YRKANDET

I det pågående skadeståndsmålet i Stockholms tingsrätt har HQ i dag ingivit en kompletterande inlaga.

Som tidigare meddelats har HQ anlitat den amerikanska expertfirman Navigant Consulting Inc, att göra en oberoende beräkning, enligt svenska regler, av den skada som de tidigare ställföreträdarna, med Mats Qviberg i spetsen, och revisorn samt KPMG, vållat HQ och HQ Bank.

Navigant, som är noterat på New York-börsen är bl.a. specialiserade på skadeståndsberäkningar.

Navigant har nu kompletterat sin utredning med en skadeståndsberäkning som visar att den totala skadan för HQ uppgår till 3.145 miljoner kronor, vilket är 768 miljoner kronor mer än vad HQ initialt yrkade i skadestånd.

Detta har lett till att HQ nu justerat sitt skadeståndsyrkande till det angivna beloppet.

Därutöver yrkar HQ som tidigare angivits 601 miljoner kronor i de så kallade vinstutdelningsmålen från samma svaranden och Öresund.

HQ:s totala yrkanden uppgår till 3.746 miljoner kronor jämte ränta.

”HQs styrelseordförande Christer Sandberg säger i en kommentar att det justerade yrkandet innebär att skadeståndet motsvarar den skada som HQs ca: 20.000 aktieägare drabbats av till följd av

Mats Qvibergs

och KPMGs

samt övriga styrelseledamöters

och revisorns

försumlighet och oaktsamhet i deras agerande i HQ och HQ Bank.”

För mer information vänligen kontakta:

Christer Sandberg, styrelsens ordförande.

Telefon: 070-666 10 30

HQs verksamhet är att driva målen om skadestånd och återvinningskrav mot HQs tidigare styrelse (med Mats Qviberg i spetsen), VD, revisor, KPMG och Öresund. HQ är noterat på Aktietorget och har ca 20 000 aktieägare.

http://www.aktietorget.se/pressdocs/Hq/71327/HQ__HQ_20141021_3.PDF

HQ-aktien i skrivande stund 0,467 kr (slutkursen ons 22 okt 2014).

//

//Tillägg 28 okt 2014

Artikel i Realtid.se idag:

RAPPORTEN SOM FRIADE CRAFOORD

”Ingenting har dolts”

Realtid.se har läst advokatutredningen som på ett tidigt stadium flyttade misstankarna om brott bort från Fredrik Crafoord och högre upp i HQ-hierarkin.

http://realtid.se/ArticlePages/201410/27/20141027004236_Realtid927/20141027004236_Realtid927.dbp.asp

Enl artikeln bla:

Så här beskrivs Mats Qvibergs roll och inflytande:

”Han har (...) på daglig basis varit väl informerad om Bankens tradingverksamhet, och i praktiken haft ett starkt inflytande över verksamheten.

Detta inflytande har utövats bl.a. genom måndagsgruppen och informella kontakter där han gjort klart vilken uppfattning han haft i frågor rörande Bankens verksamhet.”

//


Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien… [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?