Post entry

Qviberg kör lyx-BMW för "HQ-pengarna"

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Rimligt att finansmannen Mats Qviberg kör värstingbil innan han blivit rentvådd från alla anklagelser i samband med kraschade aktiemäklarfirman HQ?

Ingen blir gladare än jag om folk tjänar mycket pengar på ett ärligt sätt för att de är duktiga, och därför kanske köper sig en fin bil som belöning.

Men hur ska man ställa sig om folk köper fina bilar för pengar som ev är oärligt intjänade, i värsta fall kanske tom genom att ha lurat andra?

Aktiemäklarfirman HQ:s krasch är ju en härva som heter duga, så det krävs en hel del för att våga uttala sig om vem som gjorde rätt eller fel i samband med den.

Det kan man kan konstatera är att det finns flera som har skarp kritik mot Qvibergs agerande i samband med härvan, och att han i samband med den otillbörligen tillskansat sig pengar på andras bekostnad (även om han själv anser sig vara helt oskyldig till alla anklagelser).

Oavsett om han är skyldig eller ej, så pågår det rättsprocesser kring härvan.

Rättsprocesserna lär ta lång tid, men åtminstone kommer de ge mer kött på benen kring om Qviberg agerat otillbörligt eller ej i samband med HQ.

Där är ju två olika rättsprocesser som pågår:

1) Brottmålsprocessen: Har folk (tex Qviberg) agerat brottsligt i samband med HQ-kraschen?

2) Skadeståndsprocessen: Är det motiverat att folk (tex Qviberg) och bolag ska betala stora skadestånds-belopp som kompensation för allt som hänt, till det kvarvarande restbolaget HQ:s aktieägare?

Tex vad gäller brottmålsprocessen finns en 86-sidig stämningsansökan som Ekobrottsmyndighetens åklagare Martin Tidén daterat 9 jan 2015 och skickat in till Stockholms tingsrätt.

Stämningsansökan handlar om åtal mot fem olika personer pga brott de misstänks ha begått i samband med HQ (även om alla fem anser sig vara helt oskyldiga):

Stefan Dahlbo

Johan Dyrefors

Mikael König

Kurt Lönnström

Mats Qviberg

Just Qviberg var ju tidigare styrelseordförande i HQ.

Åklagarens åtalspunkter mot de fem är följande:

1) Grovt bokföringsbrott

Dahlbo

König

Lönnström

2) Svindleri (grovt brott)

Dahlbo

König

Lönnström

Qviberg

3) Medhjälp till svindleri (grovt brott)

Dyrefors

4) Svindleri (grovt brott), del 2

Dahlbo

König

Lönnström

Qviberg

Dessutom yrkar åklagaren bla näringsförbud framöver för

Dahlbo

König

Lönnström

Qviberg

Så här motiverar åklagaren i sin inlämnade stämningsansökan kravet på näringsförbud för dessa personer:

Det yrkas att näringsförbud skall åläggas

Dahlbo

König

Lönnström

och Qviberg

eftersom de som företrädare för juridisk person grovt åsidosatt vad som ålegat dem i näringsverksamheten och därvid gjort sig skyldiga till brottslighet som inte är ringa.

Näringsförbud är påkallat från allmän synpunkt eftersom

Dahlbo

König

Lönnström

och Qviberg

gjort sig skyldig till brott för vilket det lägsta föreskrivna straffet är fängelse i sex månader.

Obs återigen att alla de anklagade anser sig vara helt oskyldiga, och ingen ska ju anses vara skyldig innan man dömts i domstol (egentligen tills det inte går att överklaga längre till högre instans).

Och vad gäller åklagarens själva åtalspunkter mot de fem, så är Qviberg enl ovan omnämnd i anslutning till punkterna 2 och 4 ovan (dvs i båda fallen avseende grovt svindleri.

Enl punkten 2:

Dahlbo, König, Lönnström och Qviberg har på grund av sin ställning bort äga särskild kännedom om HQ AB med säte i Stockholm.

De har tillsammans och i samförstånd

...uppsåtligen

...eller av grov oaktsamhet

offentliggjort eller eljest bland allmänheten eller företagets intressenter spridit vilseledande uppgifter ägnade att påverka bedömandet av företaget i ekonomiskt hänseende och därigenom medföra skada

genom att i årsredovisningen avseende HQ AB räkenskapsåret 2009

- som upprättats i Stockholm någon gång mellan den 1 - 10 mars 2010 -

uppge följande vilseledande uppgifter.

Och sedan följer fyra exempel på sådana vilseledande uppgifter i HQ:s årsredovisning för 2009:

a) HQ AB har avseende tradingen i HQ Bank AB redovisat ett felaktigt resultat eftersom banken redovisat s k dag 1-resultat och värdeförändringar direkt mot resultatet vad avser instrument som är värderade utifrån en teoretisk värdering där banken använt icke observerbara marknadsdata, trots att detta strider mot redovisningshierarkin i IAS 39.

b) HQ AB har uppgett att HQ Bank AB har följt IAS 39 vid värderingen och redovisningen av finansiella instrument på en aktiv marknad.

HQ AB har redovisat HQ Bank ABs definition av aktiv marknad.

HQ AB har redovisat att HQ Bank ABs tillämpning av definitionen innebar att banken vid värdering på en aktiv marknad använde publicerade prisnoteringar och implicit volatilitet.

Värderingen låg till grund för redovisningen.

HQ Bank AB har inte tillämpat definitionen under 2009.

HQ Bank AB har använt teoretisk värdering och rak volatilitet vid värderingen som ligger till grund för redovisningen.

c) I årsredovisningen finns följande upplysning angående HQ Bank ABs redovisning av resultat vid transaktioner av finansiella instrument:

”Det eventuella resultat som kan komma att uppstå vid värdering enligt teoretiska modeller när ett finansiellt instrument redovisas i rapporten över finansiell ställning för första gången,

så kallat ”dag-1 resultat”,

redovisas direkt i resultatet”.

HQ AB

– som lämnat upplysning om att HQ Bank AB har följt IAS 39 -

har inte lämnat upplysning om att detta strider mot IAS 39 vad avser instrument som är värderade utifrån en teoretisk värdering där HQ Bank AB använt icke observerbara marknadsdata.

HQ AB har inte redogjort för skälen för denna avvikelse.

d) HQ AB har uppgett att bolaget följt IFRS trots att bolaget underlåtit att lämna upplysningar enligt IFRS 7 p 27 B (nu IFRS 13 p 93).

HQ AB har inte redovisat skälen för att HQ AB underlåtit att lämna upplysningen och inte heller redovisat den bedömda avvikelsens effekt på varje post i årsredovisningen som skulle ha redovisats enligt kravet.

Och även enl stämningsansökan om denna åtalspunkt (dvs nr 2):

Brotten är att bedöma som grova, då de vilseledande uppgifterna varit ägnade att medföra ekonomisk skada till betydande belopp för den allmänhet som förvärvat eller skulle komma att förvärva aktier i HQ AB.

Vidare är brotten att anse som grova med hänsyn till omfattningen och tillvägagångssättet.

Vad gäller åtalspunkten nr 4:

Dahlbo, König, Lönnström och Qviberg har på grund av sin ställning bort äga särskild kännedom om HQ AB.

De har tillsammans och i samförstånd uppsåtligen eller av grov oaktsamhet offentliggjort eller eljest bland allmänheten eller företagets intressenter spridit vilseledande uppgift ägnad att påverka bedömandet av företaget i ekonomiskt hänseende och därigenom medföra skada

genom att den 15 april 2010 i Stockholm i delårsrapporten Q1- 2010 för HQ AB redovisa ett felaktigt resultat avseende tradingen i HQ Bank AB.

Det felaktiga resultatet har uppkommit eftersom banken redovisat s k dag 1-resultat direkt mot resultatet vad avser instrument som är värderade utifrån en teoretisk värdering där banken använt icke observerbara marknadsdata, trots att detta strider mot redovisningshierarkin i IAS 39.

Brottet är att bedöma som grovt, då de vilseledande uppgifterna varit ägnade att medföra ekonomisk skada till betydande belopp för den allmänhet som förvärvat eller skulle komma att förvärva aktier i HQ AB. Vidare är brottet att anse som grovt med hänsyn till omfattningen och tillvägagångssättet.

Dvs åklagaren Martin Tidén verkar anse att HQ angett vilseledande uppgifter om sitt tradingresultat i

...sin årsredovisning för 2009

...och sin q1/2010-resultatrapport

Dessa dokument är fullt tillgängliga på det nuvarande restbolaget HQ:s hemsida www.hqab.se.

...Årsredovsiningen för 2009: http://hqab.se/~/media/Files/H/Hqab/financial/2009/hq-2009-a4-hr-hogupplost.pdf

...Resultatrapporten för q1/2010 (dvs jan-mars 2010): http://hqab.se/~/media/Files/H/Hqab/financial/2010/hq-q1-2010.pdf

I årsredovisningen för 2009 uppgavs HQ:s nettoresultat (resultat efter skatt) för 2009 uppgå till 134 miljoner kr.

Det var i och för sig nästan en halvering från 246 miljoner kr under 2008.

Men ändå en hygglig vinst för 2009 på motsvarande 4,80 kr per HQ-aktie.

Och enl årsredovisningen föreslog HQ-styrelsen att HQ-aktieägarna skulle få en aktieutdelning på 6 kr per aktie för 2009 (dvs mer än hela vinsten) i samband med bolagsstämman 15 apr 2010.

Det innebar en oförändrad aktieutdelning jämfört med året innan.

I HQ fanns ca 28 miljoner st utestående aktier.

Dvs en utdelning på 6 kr per aktie skulle innebära en utbetalning på 168 miljoner kr till aktieägarna i samband med bolagsstämman i apr 2010.

Som största aktieägare i HQ per slutet av 2009 uppgavs vara:

investmentbolaget Öresund (ägarandel 25%)

Mats Qviberg inkl familj (6%)

Och i sin tur var Qviberg inkl familj näst största aktieägare i Öresund (ägarandel 13%) per slutet av 2009: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/16/CC/DD/wkr0006.pdf

HQ:s årsredovisning för 2009 var daterad 11 mars 2010 och underskriven och därmed godkänd av HQ:s alla dåvarande nio styrelseledamöter (enl sid 74 i årsredovisningen):

Mats Qviberg (styrelseordförande)

Stefan Dahlbo

Carolina Dybeck Happe

Thomas Erséus

Curt Lönnström

Johan Piehl

Anne-Marie Pålsson

Pernilla Ström

Mikael König (vd)

Av de nio har senare följande fem fd HQ-styrelseledamöter friats från misstankar om brott i brottmålsprocessen:

Carolina Dybeck Happe

Thomas Erséus

Johan Piehl

Anne-Marie Pålsson

Pernilla Ström

(De hör dock fortfarande enl nedan till de som krävs på skadestånd i skadeståndsprocessen, liksom de övriga fyra samt ytterligare parter och bolag etc.)

Därefter kom alltså HQ:s q1/2010-resultatrapport en dryg månad senare (15 apr 2010).

Den är lustigt nog varken daterad eller påskriven av styrelsen eller ens vd (och inte granskad av revisorn).

Det hänvisas bara till vd med telefonnummer vid ev frågor.

Enl rapporten hade HQ ett nettoresultat på 24 miljoner kr under q1/2010.

Det var i och för sig -8% från q1/2009 men ändå en hygglig vinst.

Förändring av HQ:s egna kapital (bokfört tillgångsvärde minus skulder) per slutet av respektive år (eller period) enl årsredovisningen för 2009 och resultatrapporten för q1/2010:

2008: 1 157 miljoner kr

2009: 1 211 miljoner kr

q1/2010: 1 236 miljoner kr

Dvs under 2009 hade det egna kapitalet bla förändrats med

...aktieutdelningar på 163 miljoner kr (6 kr per aktie) avseende 2008 men utbetalda under våren 2009

dvs en effekt på -163 miljoner kr på det egna kapitalet

...intjänat totalt nettoresultat 138 miljoner kr under 2009

dvs en effekt på +138 miljoner kr på det egna kapitalet

...dessutom ett kapitaltillskott från aktieägarna på 78 miljoner kr (genom att HQ-obligationsinnehavare bytte obligationerna till HQ-aktier).


= summa förändring av HQ:s egna kapital: +54 miljoner kr under 2009

Och under q1/2010 ökade det egna kapitalet ytterligare med intjänat nettoresultat under kvartalet.

Ett bolag är ju per definition konkursmässigt om det egna kapitalet blir negativt (dvs att skulderna är större än tillgångarna).

Men detta fanns ju inte på kartan utifrån dessa uppgifter i HQ:s årsredovisning för 2009 och resultatrapport för q1/2010.

Istället hade HQ ett eget kapital på över 1,2 miljarder kr per slutet av q1/2010.

Och firman verkade ha en ganska stabil intjäning med ett nettoresultat på över 100 miljoner kr per år.

Vilken chock för HQ-aktieägarna att det bara några månader senare skulle framkomma att firman gjort tradingförluster på över 1 miljard kr och att Finansinspektionen drog in alla HQ:s tillstånd så att firman gick omkull och aktien blev nästan värdelös.

Enl HQ:s årsredovisning för 2009 var HQ:s börskurs per slutet av 2009 fortfarande uppe i 118,50 kr vilket innebar att hela HQ var värt 3,3 miljarder kr på börsen.

Enl Bloomberg.com låg HQ-aktien i motsvarande 50-60 kr i apr 2010.

Men allteftersom ny info framkom rasade den därefter ner till 16-17 kr i jun 2010.

Och sedan vidare till 2-3 kr i sep 2010.

I dagsläget är kursen under 1 kr.

http://www.bloomberg.com/quote/HQ:SS/chart

Datum är väl ännu ej satta för när domstols-rättegången i brottmålsprocessen ska komma igång.

Men därutöver finns alltså även skadeståndsprocessen.

Och den drivs av det kvarvarande restbolaget HQ med bla fastighetsmogulen Sten Mörtstedt som storägare.

Han var tydligen storägare även i gamla HQ och förlorade stora pengar på att HQ gick omkull och HQ-aktien därefter rasade.

Nu vill han driva skadeståndsprocessen för att klara ut om domstolen anser att det finns folk och bolag som pga sitt agerande bör vara skyldiga att betala skadestånd pga det som hänt.

Det skadeståndskrävande restbolaget HQ:s årsredovisning för 2014 (daterad 21 jan 2015): http://hqab.se/~/media/Files/H/Hqab/press/2015/arsredovisning2014-hqab.pdf

Enl årsredovisningen kräver restbolaget ett sammanlagt skadestånd på 3 746 miljoner kr (plus ränta och rättegångskostnader) av olika personer och bolag:

Mats Qviberg

Stefan Dahlbo

Mikael König

Curt Lönnström

Thomas Erséus

Johan Piehl

Pernilla STröm

Carolina Dybeck Happe

Anne-Marie Pålsson

Johan Dyrefors

Investment AB Öresund

KPMG

Dvs det är i praktiken:

HQ:s fd styrelse

HQ:s fd revisor (Johan Dyrefors)

HQ:s tidigare största aktieägare (Öresund)

HQ:s fd revisionsbyrå (dvs bolaget KPMG där HQ:s revisor är anställd)

Skadeståndskravet är uppdelat i två delar:

...601 miljoner kr för att det tidigare HQ anses ha betalat ut stora aktieutdelningar till sina aktieägare, fast det inte var tillåtet pga de stora tradingförluster HQ redan då drabbats av men ej offentliggjort (förenklat uttryckt)

...3 145 miljoner kr i övrigt skadeståndskrav


Summa 3 746 miljoner kr

De otillåtna utdelningarna avser åren 2007-2009 med följande belopp:

...avseende 2007 men utbetalat våren 2008: 271 miljoner kr (10 kr per HQ-aktie)

...avseende 2008 men utbetalat våren 2009: 163 miljoner kr (6 kr per HQ-aktie)

...avseende 2009 men utbetalat våren 2010: 168 miljoner kr (6 kr per HQ-aktie)


Summa 601 miljoner kr

Så här motiverar restbolaget HQ i sin årsredovisning för 2014 varför restbolaget kräver skadeståndet på 601 miljoner kr pga dessa tidigare utbetalda aktieutdelningar (vilket enl restbolaget var otillåtna utbetalningar):

Styrelsen

KPMG

Johan Dyrefors

och Öresund

medverkade till aktieutdelningar för åren 2007 till 2009 trots att man kände till eller borde ha känt till att utdelningarna var olagliga bland annat på grund av

...den övervärderade tradingportföljen

...och de enorma förlustriskerna i tradingverksamheten.

Därmed är dessa parter skyldiga att

...återbetala de utdelningar som de själva mottagit

...och tillsammans ersätta HQ AB för resterande utdelningsbelopp.

http://hqab.se/~/media/Files/H/Hqab/press/2015/arsredovisning2014-hqab.pdf

Och så här motiverar restbolaget i sin årsredovisning för 2014 det övriga skadeståndskravet på 3 145 miljoner kr:

Styrelserna

KPMG

och Johan Dyrefors

kände till eller borde ha känt till de fel och brister som medförde att Finansinspektionen återkallade HQ Banks tillstånd och trots detta vidtogs inga åtgärder för att åtgärda felen och bristerna utan istället genomfördes de olagliga vinstutdleningarna.

Detta orsakade att HQ Bank gick under.

Därmed är dessa personer skadeståndsskyldiga för det värde som gick förlorat för HQ AB, eftersom HQ Bank och därmed hela HQ AB i praktiken blev värdelöst efter det att HQ Bank satts i likvidation.

http://hqab.se/~/media/Files/H/Hqab/press/2015/arsredovisning2014-hqab.pdf

Dvs Öresund krävs inte på några pengar i den delen, men däremot i övrigt samma folk och bolag som i den första delen.

Bla har restbolaget låtit amerikanska konsultbolaget Navigant granska HQ:s trading som ledde fram till tradingförlusterna, och i okt 2014 framkom att Navigants utredning gjorde att restbolaget höjde sitt skadeståndskrav i del 2 med 768 miljoner kr (från 2 377 miljoner kr till 3 145 miljoner kr).

Ekobrottsmyndighetens åklagare Martin Tidén lämnade alltså som nämnt in sin stämningsansökan (sitt åtal) i brottmålsprocessen kring HQ, först i jan 2015 till Stockholms tingsrätt.

Restbolaget HQ lämnade dock in sina stämningsansökningar i skadeståndsprocessen till Stockholms tingsrätt redan i juni 2011 (även om det väl kompletterats i flera omgångar sedan dess).

Om det enl restbolagets årsredovisning för 2014:

1)

Olaglig vinstutdelning

Den 22 juni 2011 ingav HQ en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt mot

...tidigare styrelseledamöter och verkställande direktörer i HQ

...samt mot Investment AB Öresund

avseende återbäring och bristtäckning avseende olagliga utdelningar för verksamhetsåren 2007, 2008 och 2009.

HQ:s krav på återbetalning av erhållen utdelning har riktats mot dem som varit i ond tro.

Krav har också riktats mot

...de tidigare styrelseledamöter

...och bolagets revisor samt huvudansvarige revisor

enligt reglerna i Aktiebolagslagen om så kallat bristtäckningsansvar.

Totalt uppgår återbetalnings- och bristtäckningskraven till cirka 601 miljoner kronor jämte ränta.

Detta mål handläggs av Stockholms tingsrätt.

2)

Skadeståndstalan mot tidigare befattningshavare

Den 22 juni 2011 ingav HQ en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt mot

...tidigare styrelseledamöter och verkställande direktörer i HQ

...samt mot revisorn och KPMG

avseende skadestånd för den skada som de har orsakat HQ på grund av fel och försummelse vid fullgörandet av sitt uppdrag under räkenskapsåren

2007

2008

2009

och fram till 28 september 2010.

HQ:s yrkande uppgår till cirka 3 145 miljoner kronor, jämte ränta.

Detta mål handläggs av Stockholms tingsrätt.

http://hqab.se/~/media/Files/H/Hqab/press/2015/arsredovisning2014-hqab.pdf

Nästa steg är väl alltså att Stockholms tingsrätt ska fastställa datum för domstolsrättegång för både brottmålsprocessen och skadeståndsprocessen.

Ev är tanken att först genomföra rättegången för brottmålsprocessen, och därefter med den som grund genomföra rättegången för skadeståndsprocessen.

Sedan när Stockholms tingsrätt kommer med sina domar i processerna, så kan ju det som utgångspunkt överklagas

...först till Svea hovrätt

...och sedan i nästa steg till Högsta domstolen.

Det kan alltså ta många år (10-12 år till?) innan båda processerna är helt avklarade i alla instanser.

//Edit: 10-12 år är ev i överkant.

Säg att det max tar 2-3 år per instans:

tingsrätten 2-3 år

hovrätten 2-3 år

Högsta domstolen 2-3 år


Summa 6-9 år

Dvs då kommer det att ta max 6-9 år from idag innan allt är avgjort.

Hur lång tid kan det ta som minst?

Säg tex 1-2 år per instans och att Högsta domstolen väljer att inte ta upp målet till behandling.

Då blir det:

tingsrätten 1-2 år

hovrätten 1-2 år

Högsta domstolen -


Summa 2-4 år

Obs då tex att Stockholms tingsrätt ännu ej godkänt att skadeståndsprocessen kommer att tas upp till rättegång över huvud taget.

Tex pressmeddelande från restbolaget HQ 4 sep 2014:

Uppgifter i media angående HQ:s skadeståndstalan mot Mats Qviberg m.fl.

Dagens Industri publicerar i dag i såväl papperstidningen som på nätet under vilseledande rubriker att HQ:s skadeståndsmål mot Mats Qviberg skulle vara föremål för tingsrättens underkännande.

Dagens artikel i DI

Skadeståndsmålet vid Stockholms tingsrätt

Under vilseledande rubriker publicerar DI i dag, såväl i papperstidningen som i sin nätupplaga, uppgifter om att ”Stockholms tingsrätt underkänner HQ:s skadestånds-talan”.

Så är inte fallet.

Det korrekta förhållandet är att rådmannen som handlägger målet i tingsrätten önskar ha förtydliganden och preciseringar avseende de grunder som HQ åberopar i skadeståndsmålet.

Detta är inte något som är onormalt i komplicerade mål.

------------------

HQ:s styrelseordförande Christer Sandberg säger i en kommentar att tingsrätten inte på något sätt har prövat skadeståndsmålet i sak.

Det är enbart fråga om en begäran från tingsrätten att precisera vad som anges som grunder och vad som är argumentering i saken.

HQ kommer att utföra begärda kompletteringar.

Vi var förberedda på detta och arbetet var påbörjat innan vi fick föreläggandet.

Diskussioner om dessa preciseringar har förts under en tid med tingsrätten.

För att förtydliga, så har tingsrätten inte

...avgjort något i målet

...eller fattat något beslut som gått HQ emot

under hela handläggningen av såväl utdelningsmålen som skadeståndsmålet.

HQ har däremot vunnit i samtliga de delbeslut som prövats av tingsrätten och de rena obstruktionsmål som Mats Qviberg och hans familj fört mot HQ.

HQ för talan avseende den skada som HQ drabbats av till följd av åtgärder som varit skadebringande som styrelserna, med Mats Qviberg i spetsen, och revisorn m.fl. varit ansvariga för under sin förvaltning av HQ åren 2007-2010.

HQ:s bedömning är att det föreligger oförändrat goda grunder till framgång i såväl utdelningsmålen som skadeståndsmålet.

http://hqab.se/~/media/Files/H/Hqab/press/2014/pressmeddelande-2014-09-04.pdf

//

Tex Qviberg själv är född i aug 1953.

Dvs han är 61 år idag.

Det kan alltså dröja nästan hela resten av hans liv innan allt är avklarat.

Och tänk om utfallet då blir att han måste sätta sig i fängelse (och betala en stor del eller hela sin förmögenhet i skadestånd)?

Själv är han dock säker på att frias helt i alla processer eftersom han anser sig vara helt oskyldig.

Som nämnt var alltså Qviberg själv (direkt och indirekt via Öresund) storägare i HQ och fick personligen stor del av de stora aktieutdelningar HQ betalade till sina aktieägare vilket restbolaget nu hävdar var otillåtet eftersom tex Qviberg påstås redan då ha känt till att allt höll på att gå åt skogen pga stora tradingförluster som ej offentliggjorts (förenklat uttryckt).

Visar sig att Qviberg även är engagerad i bilhandlarfirman Bilia som bla säljer bilar av märkena Volvo och BMW till folk i Sverige, Norge och Danmark: http://www.bilia.com/

Bilias största aktieägare per slutet av 2014:

Öresund: 10%

Qviberg inkl familj: 10%

Qvibergs dotter Anna Engebretsen med familj: 4%

http://www.bilia.com/ekonomi/#!9212/aktien/aktieagare

Och de största aktieägarna i Öresund per slutet av 2013:

Qviberg inkl maka: 22%

hans son Johan: 3%

hans dotter Anna Engebretsens man Öystein inkl familj: 3%

hans son Jacob inkl familj: 2-3%

http://www.oresund.se/aktien/aktieagare.html

Och i Bilias styrelse på tio pers (exkl personalrepresentanter) finns bla:

Qviberg själv som styrelseordförande

Öresunds vd Gustav Lindner

Qvibergs dotter Anna Engebretsen

http://www.bilia.com/foretaget/#!9164/ledning-och-styrelse/styrelse-och-revisorer

Där framkommer bla att Lindner jobbade på HQ under perioden 2006-2010.

I aug 2014 kom besked om att han blir Öresunds nya vd from hösten 2014: http://feed.ne.cision.com/client/InvestmentABoresund/templates/pressmeddelande.aspx?releaseid=918252

I sep 2014 framkom att Lindner tillträdder jobbet som Öresunds vd 14 okt 2014: http://feed.ne.cision.com/client/InvestmentABoresund/templates/pressmeddelande.aspx?releaseid=926871

I Öresunds styrelse (på sex pers) sitter i sin tur

...Qviberg som styrelseordförande

...och hans dotter Anna Engebretsen som styrelseledamot

http://www.oresund.se/bolagsstyrning/styrelse.html

Tidigare satt Annas man Öystein i Öresund-styrelsen, och då framkom att även han jobbat på HQ.

Enl Linkedin är Öystein numera "investment manager" på Öresund from jan 2015.

Och till HQ kom han år 2006 där han i två år var på corporate finance-avdelningen (som är rådgivare åt börsbolag i samband med kapitaltillskott och börsintroduktioner etc).

Och redan from sep 2006 blev han "associate" i HQ vilket han var tom jan 2011.

Dvs både Öystein Engebretsen och Gustav Lindner var på HQ i takt med att de dolda tradingförlusterna byggdes upp och firman till slut kraschade (även om de båda säkert anser sig vara helt oskyldiga och ej involverade i tradingen osv).

Tex har Öresund tidigare bestämt avfärdat restbolaget HQ:s skadeståndskrav på Öresund.

Ur Öresunds årsredovisning för 2013 (daterad 19 feb 2014):

Legala tvister

...2013: Beträffande kraven från HQ AB finns ingen ny information att lämna utöver den som angavs i årsredovisningen 2012.

Öresund bestrider de framställda kraven i sin helhet.

Ingen reservering har skett för kraven från HQ AB.

...2012: HQ AB har stämt Öresund avseende återbäring av erhållen utdelning från HQ AB avseende räkenskapsåren 2007, 2008 och 2009.

De mottagna utdelningarna uppgick till

60,2 Mkr

40,6 Mkr

respektive 41,6 Mkr.

I stämningarna gör HQ AB vidare gällande att Öresund även är ansvarigt för att täcka bristande återbäring från övriga utdelningsmottagare avseende räkenskapsåren 2007-2009.

Anspråket i den delen uppgår primärt till

...192,6 Mkr avseende räkenskapsåret 2007

...och 227,7 Mkr för räkenskapsåren 2008 och 2009

(eller i motsvarande mån högre belopp om tingsrätten skulle finna att någon av de personer mot vilka HQ AB också framställt återbäringskrav inte är skyldig att återbetala mottagen vinstutdelning).

Öresund har ingivit svaromål vari HQ AB:s krav bestrids i sin helhet.

...Vidare har HQ AB i ett brev i december 2011 framställt ytterligare krav på återbäring av påstådd värdeöverföring, nu hänförligt till de preferensaktier som Öresund tecknade i HQ Bank den 28 juni 2010, om indikativt cirka 71 Mkr.

Detta krav bestrids också av Öresund.

Öresund bestrider samtliga framställda krav.

Ingen reservering har skett för ovan beskrivna krav från HQ AB.

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/24/2E/89/wkr0006.pdf

Dvs som det framstår där verkar restbolaget HQ kräva skadestånd på ca 634 miljoner kr av Öresund:

60,2 miljoner kr

40,6 miljoner kr

41,6 miljoner kr

192,6 miljoner kr

227,7 miljoner kr

71 miljoner kr


Summa 633,7 miljoner kr

Förenklat anser alltså restbolaget HQ att Qviberg (direkt och indirekt via Öresund) fått del av otillbörliga pengar i form av tidigare aktieutdelningar från HQ.

Qviberg förnekar ju det bestämt.

Men tills domstolen har kommit med sin dom i frågan, kan man ju tex tycka det är anmärkningsvärt att Qviberg enl Bilias hemsida kör följande bilar:

Volvo V40 Cross Country

BMW 650

http://www.bilia.com/foretaget/#!9164/ledning-och-styrelse/styrelse-och-revisorer

I tex Bilias årsredovisning för 2011 (från början av 2012) stod det att

...Qviberg kör en Volvo V60

...hans dotter Anna Engebretsen kör en BMW X3

Men from Bilias årsredovisning för 2012 och framåt har Qviberg bytt till en Volvo XC40 och en BMW 650.

Och från årsredovisningen för 2013 har Anna Engebretsen bytt upp sig till en BMW X5.

Dvs antingen är det deras egna bilar eller så är det tjänstebilar (tex leasingbilar) de har via företag (tex Qviberg från Öresund och Engebretsen från Skistar där hon jobbar).

Men även om det inte är deras egna bilar får man (normalt sett i alla fall) betala förmånsskatt för tjänstebil osv.

Oavsett vilket kan bilarna alltså anses delvis komma från de HQ-aktieutdelningar som restbolaget HQ anser ha varit otillåtna och restbolaget nu vill ha tillbaka pengarna för.

Tex BMW 650 är inte vilken bil som helst.

Enl tex BMW:s officiell hemsida kostar en BMW 650 från ca 900 000 kr och uppåt (inkl moms): http://www.bmw.se/se/sv/_teaserpool/download/newvehicles/pdf/04-2014/BMW_6-serie_Prislista_11-2014.pdf

Tar man dessutom med extrautrustning och finare modeller kan det nästan bli hur dyrt som helst.

Tex en BMW 650i har en V8-motor på 4,4 liter som genererar 450 hästkrafter.

Bilen gör 0-100 kilometer i timmen på 4,6 sekunder och har en toppfart på 250 kilometer i timmen.

Bränsleförbrukningen ändå hyggliga 0,86 liter per mil.

Videoklipp med en BMW 650i (årsmodell 2015) upplagt i juli 2014: https://www.youtube.com/watch?v=Il6OLRRfA7Y

Qviberg verkar dock ha fått sin BMW 650 någon gång under 2012 (dvs en årsmodell 2011 eller 2012).

Är det en 2012:a ser den ut så här: https://www.youtube.com/watch?v=O-9ZIk7YKF8

Dvs är det smakligt att Qviberg kör omkring i denna typ av bilar mot bakgrund av rättsprocesserna och skadeståndskraven mot honom där restbolaget HQ anser att han ej haft rätt till de HQ-aktieutdelningar han beslutat sig ha fått (även om han själv anser sig vara helt oskyldig)?

I och för sig har aktieportföljen i investmentbolaget Öresund (där han som nämnt är största aktieägare) gått som tåget i takt med den generella, kraftiga börsuppgången.

Per slutet av 2014 var Öresunds portfölj värd 3-4 miljarder kr: http://feed.ne.cision.com/client/InvestmentABoresund/templates/pressmeddelande.aspx?releaseid=970456

Öresund-aktien har gett en totalavkastning (kursförändring plus aktieutdelningar etc) på följande goda nivåer de senaste åren:

2012: +15%

2013: +38%

2014: +42%

Själva Öresunds portfölj har haft följande värdeutveckling per år:

2012: +13%

2013: +36%

2014: +21%

Som jämförelse har Stockholmsbörsen som helhet haft följande utveckling:

2012: +17%

2013: +28%

2014: +16%

Dvs det har varit tre makalösa år för börsen, och Öresund-aktien har gått klart bättre åtminstone de senaste två åren.

Och Öresunds portfölj värd 3,8 miljarder kr per slutet av jan 2015.

Öresund värt 3,75 miljarder kr på börsen i skrivande stund under eftermiddagen fre 6 feb 2015 vid börskurs 165 kr per Öresund-aktie.

Qvibergs ägarandel alltså 22% av det (inkl maka) motsvarande över 800 miljoner kr.

Frågan är hur mycket som står direkt på honom själv.

Det har betydelse eftersom den största delen av skadeståndskravet (3 175 miljoner kr) krävs av bla Qviberg och även tex revisionsbolaget KPMG, men ej Öresund.

//Edit: Bla tal om att Qviberg medvetet spritt ut sin förmögenhet på familjemedlemmarna, så att de inte ska stå barskrapade om han personligen framöver krävs på jätteskadestånd.

Det är ju då till nackdel för restbolaget HQ som då riskerar kamma noll eller åtminstone klart mindre från Qviberg jämfört med om han behållit hela sin förmögenhet i eget namn.

Kan det anses vara ett otillbörligt (olagligt?) agerande i sig från Qvibergs sida att sprida ut sin förmögenhet på familjemedlemmar på detta sätt, innan domstolen ev dömer honom att betala ett stort skadestånd?

Tex enl Dagens Nyheter i dec 2014:

För några år sedan, när en affärstidning uppgav att Qvibergs förmögenhet var lägre än affärspartnern Hagströmers, ringde han upp och skällde ut redaktören – kan de inte räkna?

– Vi borde väl i alla fall vara på jämn nivå, sade Qviberg till redaktören.

I dag minns han (Qviberg) inte den exakta episoden.

– Det låter ju inte helt osannolikt att jag gjorde så, säger han.

– Men skillnaden mellan Sven och mig är att jag har fört över delar av förmögenheten till mina barn. Det har inte han gjort.

http://www.dn.se/ekonomi/miljardarens-fajt/

Då undrar man ju varför Qviberg plötsligt valt att göra så.

//

Som restbolaget HQ har förklarat det är de krävda solidariskt ansvariga för skadeståndsbeloppen.

Dvs HQ kan kräva vilken part som helst på pengarna, och får den i sin tur kräva pengar av de andra om det skulle bli aktuellt.

Men det solidariska ansvaret gäller ju då bara inom de respektive två olika skadeståndskraven (varav tex Öresund bara finns med i det utdelningsrelaterade skadeståndskravet på ca 600 miljoner kr).

Restbolaget HQ finns alltså kvar som separat börsnoterat bolag.

Nu dock flyttat från stora Stockholmsbörsen till lilla separata småbolagsbörsen Aktietorget.

Där uppges HQ nu vara värt ca 200 miljoner kr vid en börskurs på 0,70-0,80 kr: http://www.aktietorget.se/QuotesInstrument.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0000622656

Dvs värt att betala 200 miljoner kr för restbolaget som kräver nästan 4 miljarder kr i skadestånd?

Beror ju på:

...hur mycket (om något) HQ i slutändan får ut i skadestånd

...och med vilken sannolikhet

...när det ev skadeståndet kommer att erhållas

...hur många utestående HQ-aktier det finns då

Osv.

Tex i dagsläget har HQ ca 272 miljoner st utestående aktier: http://www.aktietorget.se/InstrumentInfo.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0000622656

Men för att finansiera kostnader för att driva skadeståndsprocessen etc behöver HQ då och då få kapitaltillskott från aktieägarna, genom att HQ då säljer ut nya HQ-aktier till dem.

Det gör att det totala antalet utestående HQ-aktier ökar, vilket innebur "utspädning" av den befintliga aktiestocken.

Dvs ju fler utestående aktier ett bolag har, desto lägre blir respektive akties motiverade värde.

Tex HQ:s nettoresultat de senaste åren:

2013: -22 miljoner kr

2014: -20 miljoner kr

Och per slutet av 2014 hade HQ 14 miljoner kr i kassan.

Dvs de pengarna räcker inte ens i ett år till med samma "burn rate" (förlust-takt) som de senaste åren.

21 jan 2015 kom därför besked om att HQ nu ber aktieägarna om mera pengar: http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=72242

HQ ber om 54 miljoner kr i kapitaltillskott.

Pengarna ska erhållas genom att HQ säljer ut 109 miljoner st nya aktier för 0,50 kr per st.

Det kommer då att öka det totala antalet utestående HQ-aktier

...från nuvarande ca 272 miljoner st

...till ca 381 miljoner st

Och det lär inte vara sista gången HQ ber aktieägarna om mera pengar.

I och för sig chans att parterna ingår förlikning (frivillig överenskommelse) innan processen når sista instans.

Tex i ett liknande skadeståndsmål kring kraschade börsbolaget Prosolvia dömde Hovrätten för västra Sverige i aug 2013 att Prosolvias konkursbo hade rätt till en skadeståndsersättning på 2 miljarder kr från Prosolvias tidigare revisionsbyrå PWC (som hade ansvar för att granska att Prosolvias bokföring var korrekt och rättvisande, vilket den inte visade sig vara): http://www.twobirds.com/sv/news/press-releases/2013/sweden/prosolvias-konkursbo-tillerkanns-drygt-2-miljarder-i-ersattning-av-pwc

Den totala utdömda ersättningen 2 miljarder kr var fördelad enl följande:

ursprungligt skadestånd för PWC:s "vårdslösa revision": 890 miljoner kr

rättegångskostnader: 112 miljoner kr

ränta: 1,1 miljarder kr


Summa 2 miljarder kr

PWC svarade med att överklaga hovrättens dom till nästan instans (Högsta domstolen).

Men istället valde parterna i sep 2013 att ingå en förlikning varigenom Prosolvias konkursbo gick med på att få en ersättning på 743 miljoner kr från PWC: http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/forlikning-efter-prosolvia-domen_8549574.svd

...Tidigare blogginlägg från 14 nov 2014 där HQ-aktien fick rekommendationen "spekulativt köp" vid dåvarande börskurs 0,43 kr: http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/spekulativt-kop-hq-uppdatering-nr-2

Kompletterande HQ-blogginlägg från 21 nov 2014: http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/hq-harvan-vem-ar-christen-ager-hanssen

Kompletterande HQ-blogginlägg från 15 dec 2014: http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/hq-update

...Och nu i skrivande stund ligger HQ-aktien i 0,71 kr under eftermiddagen fre 6 feb 2014.

En orsak till kursuppgången är väl bla åklagarens beslut att väcka åtal i brottmolsprocessen enl den stämningsansökan som Ekobrottsmyndighetens åklagare Martin Tidén inlämnade till Stockholms tingsrätt tidigare under jan 2015.

Är HQ-aktien köpvärd även nu för 0,71 kr per st?

Risknivån är ju såklart (ännu) högre än när den stod i 0,43 kr.

Ev kan man vänta tills kursen rör sig ner mot teckningskursen 0,50 kr för det kapitaltillskott HQ nu ber aktieägarna om.

Anmälningstiden för kapitaltillskottet är 4-19 mars 2015: http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=72242

Dvs risk att börskursen rör sig ned mot teckningskursen 0,50 kr vid slutet av anmälningstiden.

I så fall kan man tycka det är värt att ge HQ-aktien rekommendationen "kortsiktigt sälj" vid nuvarande börskurs 0,71 kr.

Men är man riskbenägen och långsiktig kan man behålla aktierna även vid nuvarande kursnivå - om man är medveten om att aktien i värsta fall kan bli värdelös på sikt

...om HQ inte får något skadestånd

...och/eller HQ inte kan få in finansiering för att fortsätta driva skadeståndsprocessen så långt det går osv.

//Tillägg 7 feb 2015

Varför avgick Fredrik Grevelius under 2014 plötsligt och oväntat som Öresunds vd?

Var det pga oro för hur det kommer att gå framöver vad gäller restbolaget HQ:s skadeståndskrav på bla Öresund?

Kan det i efterhand bli kritik för att Öresund hittills haft en så avog inställning till skadeståndskravet, och tex inte reserverat en enda krona i bokförd kostnad för skadeståndskravet?

Lustigt att Qviberg därefter istället satte in fd HQ-medarbetaren Gustav Lindner som ny Öresund-vd.

Även att Öresund tidigare hade revisionsbyrån Ernst & Young med sin revisor Lars Träff utsedd till Öresunds revisor.

Men from Öresunds bolagsstämma under våren 2013 har det istället bytts ut till revisionsbyrån KPMG med sin revisor Anders Bäckström som Öresunds revisor.

Det är ju revisorns ansvar att se till att ett bolags bokföring är korrekt och rättvisande.

Och det är ju revisionsbyrån KPMG som nu är i blåsväder för att tidigare ha varit HQ:s revisionsbyrå vars revisor Johan Dyrefors anklagas för att ha varit med och förskönat HQ:s bokföring (vilket både KPMG och Dyrefors förnekar).

Dvs ville Qviberg har KPMG även nu som Öresunds revisor så att KPMG även kan vara med och försköna Öresunds bokföring (genom att tex ej reservera några kostnader för restbolaget HQ:s skadeståndskrav)?

Alla inblandade förnekar säkert bestämt denna beskrivning, och att det finns oegentligheter kring detta.

Men det ser ju ganska märkligt ut.

KPMG-revisorn Johan Dyrefors anklagas ju bla i brottmålsprocessen av åklagaren Martin Tidén för att ha varit med och förskönat HQ:s bokföring i årsredovisningen för 2009 och q1/2010-resultatrapporten.

Varför ville HQ försköna sin bokföring då (dvs tex dölja tradingförlusterna som uppkommit)?

Ev för att rädda HQ:s ansikte (visavi kunder, aktieägare och anställda etc) i hopp om att tradingförlusterna skulle vända till vinster.

Om några tradingförluster då ej bokförts hittills, så skulle ju det aldrig ha framkommit.

Tex i amerikanska konsultfirman Navigants utredning (från feb 2013) skriver Navigants expert Brent Kaczmarek om HQ:s trading:

In my opinion, the Bank's valuations and the corresponding Edge indicates that the Bank was attempting to trade its way out of unrecognized trading losses.

In other words, the Bank's misvaluation covered up realized trading losses with unrealized trading gains.

In this respect, I note that the Bank stopped separately reporting its realized and unrealized gains from derivative trading in 2006.

Had the Bank separately reported these results in 2007, 2008, and 2009, it would have been obious that significant, unrealized gains were compensating for realized losses.

http://hqab.se/~/media/Files/H/Hqab/utredning/hqab-navigant.pdf

Det skulle ju även förklara Qvibergs uttalanden som att

...HQ inte ska släppa väder offentligt

och att den under 2010 avgångne HQ-styrelseledamoten Catharina Lagerstam

...inte hade tillräckligt med nerver att sitta kvar

Tex ur Wikipedia om Lagerstam:

HQ Bank-kraschen 2010

Catharina Lagerstam genomförde, efter att ha blivit invald i styrelsen för HQ Bank den 15 april 2010, en egen utredning av värderingen av HQ Banks värdepappersportfölj i tradingrörelsen.

Vid ett styrelsemöte den 17 maj 2010 informerade Lagerstam den övriga styrelsen om att bankens derivatpositioner var problematiska och påtalade dels att värdepapperen enligt hennes beräkningar var kraftigt övervärderade och att en omprövning måste ske omedelbart samt att aktiemarknaden måste informeras.

Enligt Lagerstams beräkningar uppgick övervärderingen till 850 miljoner kronor.

Styrelsen beslöt dock att den tidigare värderingen skulle kvarstå.

Lagerstam reserverade sig mot beslutet och avgick därpå ur styrelsen.

HQ AB:s ordförande Mats Qviberg förklarade Lagerstams avgång med att "hon inte hade nerver" att sitta kvar i styrelsen.

HQ Bank förlorade den 31 augusti 2010 sin bankoktroj efter beslut av Finansinspektionen.

Lagerstam fick för sin insats, Veckans Affärers pris 2010 som Årets Ryggrad.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Catharina_Lagerstam

Wikipedias referenser för Qvibergs uttalande om Lagerstams nerver:

1) artikel i Dagens Industri från 3 sep 2010

2) boken "Den stora bankhärvan" av Carolina Neurath (Norstedts 2011).

Och om Qvibergs uttalande att HQ inte skulle släppa väder offentligt, tex enl småspararnas intresseorganisation Aktiespararna:

(HQ:s fd tradingchef) Fredrik Crafoord menar att han redan i december 2009 ville avveckla halva tradingportföljen, som slutligen fick avvecklas till en förlust på över 1,2 miljarder kronor.

Den ”förtida” avvecklingen skulle ha kostat 150 miljoner kronor, men Mats Qviberg ska, enligt Crafoord, ha vägrat eftersom han inte ville ”släppa väder offentligt”.

Qviberg ville i stället att tradingverksamheten skulle avvecklas utan kostnad.

http://www.aktiespararna.se/Artikelarkiv/Opinion/2010/september/HQ-Klander-och-beloning/?lb=no&kampanj=pop-up-nej-tack

Där hänvisas bla till en artikel från Dagens Industri 17 sep 2010.

Även artikel på Realtid.se 17 sep 2010:

CRAFOORD TILL MOTATTACK:

Qviberg ville inte ”släppa väder offentligt”

HQ Banks sparkade tradingchef hävdar att han ville stänga halva portföljen i december 2009.

Han informerade ledningen ”på daglig basis”.

http://www.realtid.se/ArticlePages/201009/17/20100917083126_Realtid442/20100917083126_Realtid442.dbp.asp

Enl artikeln bla:

Det är Dagens Industri som fått läsa brevet

...från Crafoords advokat Daniel Vargö på advokatbyrån Nord & Co

...till HQ AB:s advokat Jonas Bergh på Bergh & Co Advokatbyrå.

Och:

Han (Crafoord) föreslog att banken skulle stänga hälften av positionerna.

Det hade kostat 150 miljoner kronor.

Han föreslog att banken skulle utfärda en vinstvarning.

”Qviberg svarade då att HQ-sfären inte skulle 'släppa väder offentligt', att portföljen skulle hanteras som tidigare och att den skulle stängas ner utan kostnad”, heter det i brevet.

http://www.realtid.se/ArticlePages/201009/17/20100917083126_Realtid442/20100917083126_Realtid442.dbp.asp

//Edit: Vad betyder "att släppa väder"?

släppa väder

flatulera

Han drog ner byxorna och släppte väder.

Synonymer: braka, fisa, fjärta, flatulera, möga (skånska), möka, släppa sig, pruppa, prutta

http://sv.wiktionary.org/wiki/släppa_väder

//

Mer om att Qviberg valde Lindner som Öresunds nya vd (enl nyhetsbyrån Direkt i aug 2014):

ÖRESUND: NY VD LÄRDE KÄNNA MATS QVIBERG PÅ HQ BANK

Öresunds nya vd Gustav Lindner lärde känna investmentbolagets huvudägare Mats Qviberg på HQ Bank där Gustav Lindner började som junioranalytiker.

www.avanza.se/placera/telegram/2014/08/28/oresund-ny-vd-larde-kanna-mats-qviberg-pa-hq-bank.html

Det var 25 aug 2014 som följande pressmeddelande plötsligt kom från Öresund:

VD för Investment AB Öresund har sagt upp sig

Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”):s verkställande direktör Fredrik Grevelius har sagt upp sig för att ägna sig åt egen investeringsverksamhet.

Fredrik Grevelius tillträdde som verkställande direktör för Öresund i januari 2012.

”Jag beklagar att Fredrik väljer att lämna Öresund och önskar honom lycka till i framtiden.” säger Mats Qviberg, styrelseordförande i Öresund.

”Det har varit mycket intressanta och lärorika år på Öresund.” säger Fredrik Grevelius.

Fredrik Grevelius uppsägningstid är sex månader.

Processen att rekrytera en efterträdare är påbörjad och utnämningen av en ny verkställande direktör väntas kunna offentliggöras inom kort.

Stockholm den 25 augusti 2014

Mats Qviberg

Styrelsens ordförande

http://feed.ne.cision.com/client/InvestmentABoresund/templates/pressmeddelande.aspx?releaseid=916887

Beskedet om Grevelius utnämning till ny Öresund-vd kom i dec 2011:

Ledningsförändring och tidigarelagd rapport

Fredrik Grevelius har utsetts till verkställande direktör i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) från och med den 19 januari 2012.

Fredrik Grevelius är i dag investeringsansvarig i Öresund.

Fredrik är utbildad civilekonom och har tidigare varit

...Kapitalförvaltare vid Öhman Kapitalförvaltning

...Finansanalytiker hos

ABG Sundal Collier

Danske Securities

D.Carnegie AB

och HSBC

...samt Revisor vid Öhrlings Reveko.

(...)

Stockholm den 27 december 2011

Investment AB Öresund (publ)

Styrelsen

http://feed.ne.cision.com/client/InvestmentABoresund/templates/pressmeddelande.aspx?releaseid=628076

Så här förklarade Grevelius för nyhetsbyrån Direkt i aug 2014 mer om sin plötsliga avgång som Öresund-vd:

Fredrik Grevelius var vd (för Öresund) i drygt två och ett halvt år och slutar för att driva egen investeringsverksamhet.

Mats Qviberg hävdar bestämt att ingen schism ligger bakom och Fredrik Grevelius ger samma version.

"Vi är helt överens om hur bolaget (Öresund) ska drivas, det har inte varit några sådana problem.

Jag förstår att det finns en viss förvåning över att jag inte stannade kvar längre", säger Fredrik Grevelius.

Han ska använda egna resurser och inget externt kapital i den investeringsverksamheten han ska sysselsätta sig med framöver.

"Jag har alltid varit intresserad av de lite mindre noterade bolagen.

Det är det jag ska tillbaka till och ägna mig åt i egen regi.

Det följer med en del annat, administration och liknade, som gör att tiden för investeringar inte blir 100 procent i en sådan här roll", motiverar han det plötsliga avhoppet.

www.avanza.se/placera/redaktionellt/2014/08/25/oresunds-vd-avgar.html

//

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?