Post entry

HQ update: Seger i sidoprocess

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Restbolaget efter kraschade aktiemäklarfirman HQ har vunnit ett delmål i de omfattande rättsprocesserna i kraschens kölvatten.

Tidigare blogginlägg om restbolaget HQ:

• Från 11 aug 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/spekulativt-kop-hq

Där fick aktien rekommendationen "spekulativt köp" vid dåvarande börskurs 0,20 kr.

• Från 15 jan 2014: http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/hq-brottsutredning-forsenad-igen

Där fick aktien rekommendationen "spekulativt köp" vid dåvarande börskurs 0,45 kr.

Och nu ligger aktien i 0,57 kr (slutkurs idag, tors 16 jan 2014).

Är aktien fortfarande köpvärd eller ej?

Huvudpotentialen är ju i vilken utsträckning HQ kommer att få ut hela eller en del av det skadestånd på 2-3 miljarder kr som bolaget kräver av olika parter.

HQ kraschade ju efter tradingförluster på över 1 miljard kr vilket gjorde att hela HQ gick omkull och bolagets aktier i princip blev värdelösa.

Tidigare storägare i HQ som Sten Mörtstedt och Kristoffer Stensrud är kvarvarande storägare i restbolaget HQ som nu kräver skadeståndspengar av olika parter som anses vara skyldiga till kraschen.

Tex HQ:s styrelseordförande Christer Sandberg i pressmeddelande från HQ igår 15 jan 2014:

Det finns rimligen inte någon med minsta insikt i turerna kring HQ som tror att Mats Qviberg, KPMG eller Öresund m.fl. varit ovetande om vad som pågått med att dölja omfattande förluster i HQ Bank och HQ under flera år.

www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/01/15/hq-annu-en-framgang-for-hq-i-processerna-mot-mats-qviberg.html

//Edit: Själva anser väl sig de skadeståndskrävda parterna vara helt oskyldiga och att de ej ska betala något skadestånd alls.

//

Dvs Mats Qviberg, revisionsbyrån KPMG och Mats Qviberg-kontrollerade investmentbolaget Öresund hör till de parter som restbolaget HQ nu kräver på skadestånd kring 2-3 miljarder kr pga HQ-kraschen.

Kommer det att lyckas?

Det är ej säkert varför HQ-aktien idag kan betraktas som en högrisk-aktie.

I alla fall kom idag (tors 16 jan 2014) besked om att HQ vunnit en rättegång som utgör en del av alla rättsprocesser kring bolaget.

Beskedet gjorde att HQ-aktien idag var +14% till 0,57 kr (och var tom uppe i 0,65 kr som högst).

HQ nu värt nästan 120 miljoner kr på Aktietorget (börskurs 0,57 kr gånger ca 209 miljoner utestående HQ-aktier).

Rättegången som det kom dom i idag riskerade leda till:

...att HQ ej ansågs ha rätt att kräva skadestånd i härvan

...att HQ skulle bli tvunget att redan nu betala ut stora ersättningar för rättegångskostnader som drabbat de som krävs på skadestånd

Men när domen kom idag blev innebörden att HQ har rätt att driva skadeståndsprocessen och att inga rättegångskostnader behöver betalas ut av HQ i detta skede.

Pressmeddelande från HQ idag 16 jan 2014 om domen: http://www.aktietorget.se/pressdocs/Hq/68039/HQ__HQ_20140116_13.PDF

Där står det även att dagens dom ej kan överklagas varför den frågan är utagerad.

Det står bla om att HQ:s verksamhet bedrevs i dotterbolaget HQ Bank vars rester efter kraschen såldes till aktiemäklarfirman Carnegie, och att det innan dess skrivits avtal om att rätten att bedriva skadeståndsprocess pga kraschen överfördes till moderbolaget HQ.

Problemet var att avtalet av misstag daterats till "torsdagen den 3 september" 2010 fast det datumet ej fanns.

Det fanns torsdagen den 2 september 2010 eller fredagen den 3 september 2010.

Det korrekta skulle varit torsdagen den 2 september 2010.

Dateringsmisstaget har (här förenklat uttryckt) använts av Mats Qviberg etc för att hävda att överföringen av skadeståndsrätten till moderbolaget HQ är ogiltig.

Och om den överföringen ansågs vara ogiltig skulle alltså nuvarande restbolaget HQ ej ha haft rätt att kräva skadeståndet av Qviberg med flera.

HQ-styrelseordförande Christer Sandberg betecknar dock hänvisningen av Qviberg med flera till dateringsmisstaget som en "tjyvinvändning" enl HQ-pressmeddelandet från idag 16 jan 2014.

Deras invändningar kan bäst karaktäriseras som ”tjyvinvändningar” och deras uppgifter har inte varit trovärdiga och i vissa fall direkt vilseledande och osanna.

Detta agerande kommer att få konsekvenser för deras framtida trovärdighet i både skadeståndsmålet och målen om de olagliga vinstutdelningarna.

Sandberg påpekar även i pressmeddelandet Qvibergs "ta dig i brasan"-mejl till vittnande advokaten Jonas Bergh (beskrevs mer i förra HQ-blogginlägget från 15 jan 2014):

Särskilt allvarligt är naturligtvis Mats Qvibergs s.k ”hotmail” till ett vittne dagen efter det att tingsrättsförhandlingarna avslutades.

Dessa mail kan man naturligtvis inte bortse ifrån vid en samlad trovärdighets-bedömning vid framtida förhör i tvistemålen med Mats Qviberg.

http://www.aktietorget.se/pressdocs/Hq/68039/HQ__HQ_20140116_13.PDF

Mer nedan om HQ:s tidigare aktieutdelningar nedan (vilket bla är grund för att restbolaget HQ nu kräver skadestånd av tidigare HQ-huvudägaren Öresund osv).

Dagens besked från domstolen innebär alltså att dateringsmisstaget ej anses vara hinder för att skadeståndsrätten överförts till det nuvarande moderbolaget HQ.

Utifrån det är det alltså full fart framåt för HQ med att driva skadeståndsprocessen.

HQ lämnade ju in stämningar med skadeståndskravet redan i juni 2011 fast Qviberg mfl valt att ej svara på det pga bla de oklarheter som nu klarats upp genom dagens besked i domen i delmålet från Stockholms tingsrätt.

HQ:s styrelseordförande Christer Sandberg skriver nu i dagens pressmeddelande från HQ att Qviberg och KPMG mfl slösat pengar på onödiga rättegångskostnader och tappat trovärdighet pga dagens förlorade delmål.

Sandberg räknar med att rättegången om den egentliga skadeståndsprocessen nu framöver kommer att äga rum i Stockholms tingsrätt.

Han kommenterar även att de skadeståndskrävda parterna krävt att HQ ska reservera pengar för att betala de skadeståndskrävda parternas rättegångskostnader.

Om HQ senare förlorar skadeståndsprocessen blir ju HQ skyldig att betala även de skadeståndskrävda parternas rättegångskostnader.

Men på samma sätt kräver Sandberg nu i dagens pressmeddelande att de skadeståndskrävda parterna (dvs bla Öresund och KPMG) reserverar pengar för att betala HQ:s rättegångskostnader plus det skadestånd som HQ kräver.

Enl Sandberg i pressmeddelandet från HQ idag 16 jan 2014:

"Allt annat vore helt fel och strider mot de försiktighetsregler som gäller för upprättande av årsredovisningar.

Särskilt (revisionsbyrån) KPMG borde vara väl medveten om denna skyldighet."

Det lustiga är att Öresund självt tidigare hade Ernst & Young som sin revisionsbyrå, men bytte from bolagsstämman våren 2013 till KPMG (dvs samma revisionsbyrå som var HQ:s revisionsbyrå och nu är en av de som förutom Öresund krävs på miljarder kr i skadestånd pga oegentligheter kring HQ-kraschen).

Det är ju revisorns ansvar att se till att ett bolags bokföring är korrekt och rättvisande.

Tidigare hade Öresund revisorn Lars Träff från Ernst & Young med det ansvaret, men numera är det Anders Bäckström från KPMG: http://www.oresund.se/bolagsstyrning/revisorer.html

Och i Öresunds årsredovisning för 2012 (som är daterad 13 feb 2013 och godkänd av Ernst & Young som Öresunds dåvarande revisionsbyrå) gjordes inga reserveringar för framtida ev kostnader pga HQ:s skadeståndskrav.

Enl sid 42 av Öresunds årsredovisning för 2012:

I Öresunds årsredovisning 2011 lämnades följande upplysningar om krav mot Öresund från HQ AB:

HQ AB har lämnat in en stämningsansökan avseende återbäring av erhållen utdelning från HQ AB avseende räkenskapsåren
2008 och 2009.

De mottagna utdelningarna uppgick till 40,6 Mkr respektive 41,6 Mkr.

Öresund har ingivit svaromål vari HQ AB:s krav bestrids i sin helhet.

HQ AB har dessutom inlett rättsligt förfarande mot Öresund med krav på återbäring av utdelning även avseende räkenskapsåret 2007 om 60,2 Mkr.

HQ AB har dock, såvitt avser Öresund, ännu inte redovisat grunderna för kravet.

Vidare har HQ AB i ett brev framställt ytterligare krav på återbäring av påstådd värdeöverföring, nu hänförligt till de preferensaktier som
Öresund tecknade i HQ Bank den 28 juni 2010, om indikativt cirka 71 Mkr.

Båda dessa krav bestrids också av Öresund.

Beträffande det förstnämnda nya kravet kan tills vidare hänvisas till ovan nämnda svaromål och beträffande det andra nya kravet i första hand till delrapporten från HQ:s särskilde granskningsman.

Ingen reservering har skett för ovan beskrivna krav från HQ AB.

I delårsrapporten (från Öresund) för perioden 1 januari – 30 juni 2012 lämnades följande uppdatering avseende krav mot Öresund från HQ AB:

HQ AB har nu inkommit med ett yttrande över Öresunds svaromål samt en stämningsansökan avseende återbäring av erhållen utdelning från HQ AB avseende räkenskapsåret 2007 uppgående till ovannämnda 60,2 Mkr.

I sitt yttrande och i stämningsansökan gör HQ AB vidare gällande att Öresund även är ansvarigt för att täcka bristande återbäring från övriga utdelningsmottagare avseende räkenskapsåren 2007-2009.

Anspråket i den delen uppgår primärt till 192,6 Mkr avseende räkenskapsåret 2007 och 227,7 Mkr för räkenskapsåren 2008 och 2009 (eller i motsvarande mån högre belopp om tingsrätten skulle finna att någon av de personer mot vilka HQ AB också framställt återbäringskrav inte är skyldig att återbetala mottagen vinstutdelning).

Öresund bestrider alltjämt de tidigare framställda kraven och kommer även att bestrida samtliga nya krav i sin helhet.

Ingen reservering har skett för ovan beskrivna krav från HQ AB.

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/1D/C3/9E/wkr0006.pdf

Dvs investmentbolaget Öresund var huvudägare i HQ (före kraschen).

Och HQ:s styrelseordförande Mats Qviberg var huvudägare i Öresund.

De belopp som nuvarande restbolaget HQ enl ovan kräver av Öresund utgörs väl alltså (förenklat) av att restbolaget anser att Mats Qviberg fixat så att HQ före kraschen betalade ut fortsatt stora aktieutdelningar till bla Öresund, även när HQ redan var konkursmässigt pga tradingförlusterna - fast tradingförlusterna ej offentliggjorts och ej var kända för allmänheten osv.

Vad händer härnäst?

Enl pressmeddelandet från HQ idag 16 jan 2014:

Mats Qviberg, KPMG och Öresund m.fl. kommer nu att genast tvingas svara i sak i samtliga de pågående skadeståndsmålen och målen om olaglig vinstutdelning.

En muntlig förberedelse i målet om olaglig vinstutdelning är utsatt till den 21-22 januari 2014.

Det är därvid HQs förhoppning att tingsrätten avsätter nödvändiga resurser för att målen skall föras till huvudförhandling inom rimlig tid, och utan ytterligare obstruktioner från motparterna.

Dvs den egentliga skadeståndsprocessen (avseende de 2-3 miljarder kr som HQ kräver av olika parter) verkar nu äntligen kunna inledas på allvar.

Som första steg alltså muntliga förhandlingar mellan HQ och Öresund redan i nästa vecka (tis 21 jan och ons 22 jan 2014) om de tidigare lämnade HQ-aktieutdelningar till bla Öresund som nuvarande restbolaget HQ anser ha varit otillåtna.

Fortsättning följer.

Här blir slutsatsen att HQ-aktien fortsatt får rekommendationen "spekulativt köp" även vid nuvarande börskurs 0,57 kr.

Men man ska vara medveten om att det är hög risk i aktien:

• Det är ej säkert att HQ över huvud taget får ut något skadestånd i slutändan, och att bolaget i värsta fall kommer att gå omkull (igen) och aktien blir helt värdelös pga bla krav på att betala de skadeståndskrävda parternas rättegångskostnader.

• Även om HQ döms ha rätt till skadestånd (hela eller del av begärda 2-3 miljarder kr) kan det ta lång tid innan det erhålls. Mats Qviberg själv har pratat om att det kan dröja tills år 2021 innan hela processen är helt avgjord.

• Risk för att HQ kommer att behöva mera kapitaltillskott från aktieägarna för att kunna fortsätta bedriva rättsprocesserna.

Enl blogginlägget från 15 jan 2014:

...2011 erhöll HQ ett kapitaltillskott på 31 miljoner kr (genom att ca 40 miljoner nya aktier såldes ut för 0,75 kr per st)

...2013 erhölls ett kapitaltillskott på 25 miljoner kr (genom att ca 140 miljoner nya HQ-aktier såldes ut för 0,18 kr per st)

HQ:s totala antal aktier har alltså pga dessa två kapitaltillskott ökat först från ca 30 miljoner st till ca 70 miljoner st, och därefter från ca 70 miljoner st till ca 210 miljoner st.

Ju fler utestående aktier, desto mindre potentiellt framtida skadeståndsbelopp per aktie alltså.

Tidsaspekten

Om HQ i bästa fall får ett skadestånd på 2,7 miljarder kr innebär det 12-13 kr per aktie (med nuvarande ca 210 miljoner utestående aktier).

Det är alltså 22-23 gånger fler än nuvarande börskurs 0,57 kr.

Men om man antar att skadeståndet erhålls först år 2021 och man har en alternativkostnad på 10% per år, så är 2,7 miljarder kr år 2021 värt mindre än hälften idag (1,2-1,3 miljarder kr).

Då blir det bara 6 kr per HQ-aktie med nuvarande 210 miljoner utestående aktier (dvs 10-11 gånger nuvarande börskurs 0,57 kr).

Ytterligare kapitaltillskott (och utspädning)

Säg att HQ dessutom behöver ett ytterligare kapitaltillskott på åtminstone 100 miljoner kr för att kunna driva skadeståndsprocessen tills den är helt avgjord.

Om HQ förenklat skulle sälja ut nya aktier idag för rådande börskurs 0,57 kr per st skulle det kräva att 170-180 miljoner nya aktier säljs ut för att få in 100 miljoner kr.

Då skulle det totala antalet HQ-aktier öka från ca 210 miljoner st till 380-390 miljoner st.

Och då blir ett skadeståndsvärde idag på 1,2-1,3 miljarder kr delat på 380-390 miljoner aktier bara drygt 3 kr per aktie.

Sannolikhet

Därutöver får man lägga till att det ej är 100% sannolikhet för att skadeståndet på 2,7 miljarder kr kommer att erhållas år 2021.

Nuvarande börskurs 0,57 kr kan tolkas som att aktieinvesterare bedömer sannolikheten vara 15-20% (0,57 kr delat med drygt 3 kr = ca 17%).

Är nivån 15-20% rimlig eller ej?

Det är ju en förenklad kalkyl som bygger på att det bara finns 2 alternativa utfall:

...17% sannolikhet till 2,7 miljarder kr i skadestånd år 2021

...83% sannolikhet till 0 kr i skadestånd

I själva verket finns det väl även en rad mellanlägen såsom tex:

...40% sannolikhet till 300 miljoner kr i skadestånd

Osv.

I detta blogginlägg får HQ-aktien fortsatt rekommendation "spekulativt köp" även vid börskurs 0,57 kr.

• I det första blogginlägget från aug 2013 fick alltså aktien rekommendationen spekulativt köp vid börskurs 0,20 kr.

• Kursökningen till 0,45 kr enl gårdagens blogginlägg från 15 jan 2014 kan ju som nämnts där bla förklaras med utfallet för det liknande bolaget Prosolvia där dess revisionsbyrå PWC ingick förlikning om att betala 700-800 miljoner kr till Prosolvias konkursbo.

• Och kursökningen till 0,57 kr idag kan ju förklaras med dagens besked om det vunna delmålet.

Men HQ-aktien innebär ändå hög risk och bör endast svara för en liten del av en total aktieportfölj.

Man får tex vara beredd på att HQ kommer att be aktieägarna om kapitaltillskott genom utförsäljning av nya HQ-aktier framöver, vilket kan leda till tillfälliga kursnedgångar osv.

- - -

Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan/strongpp bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

1) Fundamental aktieanalys vs teknisk aktieanalys

På lång sikt är fundamental aktieanalys det enda relevanta för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej, dvs förenklat; den ekonomiska utvecklingen för ett börsbolags verksamhet och hur bolagets aktie värderas i förhållande till den ekonomiska utvecklingen mm.

Enl den finansiella vetenskapen går det inte att i längden bli rik på så kallad teknisk aktieanalys, dvs att spå framtida börskurser utifrån diagram för historiska börskurser etc.

Det har även visat sig i vetenskapliga studier.

Man kan tjäna pengar på teknisk aktieanalys några enstaka gånger, men därefter kommer man förr eller senare att göra förlustaffärer vilket gör den analysmetoden meningslös.

Inte heller fundamentalanalys ger vinst varje gång, men här är i varje fall uppfattningen att den i längden ger klart bättre resultat för aktieinvesteringar än teknisk analys.

Och rent logiskt borde även fundamentalanalys vara det enda som fungerar långsiktigt eftersom det bara är den som är underbyggd av rimliga resonemang jämfört med teknisk analys.

2) Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.

Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.

Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.

Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.

3) Immateriella tillgångar

Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.

Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.

Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.

Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).

Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.

Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.

I detta blogginlägg fick alltså HQ-aktien rekommendationen "spekulativt köp" vid börskurs 0,57 kr (slutkursen idag, tors 16 jan 2014).

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?