Post entry

HQ-brottsutredning försenad - igen

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Utredningen av ev brott kring kraschade aktiemäklarfirman HQ har försenats för andra gången, och nu ej ens säkert att någon kommer att åtalas för brott kring härvan.

Frågan är vad det innebär för Aktietorget-noterade bolaget HQ (restbolaget efter den kraschade aktiemäklarfirman med samma namn).

Restbolaget HQ kräver ju flera miljarder kr i skadestånd av olika personer och bolag som enl restbolaget är skyldiga till kraschen.

Kraschen innebar att HQ:s aktieägare fick se sina HQ-aktier bli (nästan) värdelösa när det härom året framkom att HQ i det tysta ägnat sig åt vidlyftig trading på finansmarknaderna.

Tradingen ledde till brakförluster på över 1 miljard kr vilket gjorde att Finansinspektionen drog in HQ:s verksamhetstillstånd osv varvid HQ-aktiens börskurs rasade.

I kraschens kölvatten pågår (förenklat) två juridiska rättsprocesser som går ut på att avgöra om folk och bolag kring HQ agerat otillåtet i samband med kraschen:

1) en brottsprocess för att avgöra om olika inblandade personer bör tex få fängelsestraff pga det inträffade

2) en skadeståndsprocess för att avgöra om olika inblandade personer och bolag bör betala en kompenserande ersättning (skadestånd) till HQ:s aktieägare pga det inträffade

Det är alltså två olika rättsprocesser som i princip är oberoende av varandra.

• Brottsprocessen drivs av Ekobrottsmyndigheten och dess åklagare Martin Tidén.

• Skadeståndsprocessen drivs av:

...fastighetsmagnaten Sten Mörtstedt

...norska fondförvaltaren Kristoffer Stensrud (som grundade norska fondbolaget Skagen Fonder)

...Mörtstedts högra hand; advokaten Christofer Sandberg (som är restbolaget HQ:s styrelseordförande

Mörtstedt och Stensrud har ju gott om kapital för att finansiera skadeståndsprocessen:

• Mörtstedt (som är 73 år) anses ha en förmögenhet på 3 miljarder kr och är därmed Sveriges 52:a rikaste person enl Veckans Affärer i dec 2013: http://www.va.se/miljardar2013/de-ar-sveriges-miljardarer-2013-590757

• Stensrud (59 år) anses ha en förmögenhet på 2,25 miljarder norska kr (2,38 miljarder svenska kr) och är därmed Norges 74:e rikaste person enl norska tidningen Kapital: http://www.kapital400.no/

Mörtstedt och Stensrud var ju storägare i HQ före kraschen och blev chockade när kraschen uppstod som gjorde att deras HQ-aktier i princip blev värdelösa, och nu kräver de räfst och rättarting för att verkligen utreda om HQ kraschade för att någon/några ägnade sig åt oegentligheter etc.

Mörtstedt, Stensrud och Sandberg är alla storägare i det nuvarande Aktietorget-noterade restbolaget HQ.

Och i restbolagets styrelse sitter bla Sandberg och Kristoffer Stensruds son Alexander Stensrud: http://www.hqab.se/?p=cg&s=styrelse&afw_lang=sv

Restbolaget HQ nu värt drygt 90 miljoner kr vid börskurs 0,45 kr på Aktietorget: http://www.aktietorget.se/QuotesInstrument.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0000622656

Det verkar ju billigt om restbolaget framöver skulle få flera miljarder kr i skadeståndsersättning av krävda personer och bolag?

Det är ej säkert pga:

1) Även om HQ kräver flera miljarder kr i skadestånd är det ej alls säkert att HQ kommer att få ett så stort belopp i skadestånd (eller ens något alls). Det får domstolarna avgöra i skadeståndsprocessen.

2) Det kan dröja länge innan HQ får ut ett ev skadeståndsbelopp. Det har varit tal om att skadeståndsprocessen kan ta uppemot 10 år innan den är helt avgjord i alla överklagade domstolsinstanser.

3) För att finansiera skadeståndsprocessen och betala advokater etc kan HQ under vägen behöva få ytterligare kapitaltillskott från sina aktieägare. Det lär i så fall ske genom att HQ säljer ut nya HQ-aktier vilket då leder till utspädning av befintliga HQ-aktier. Om nya HQ-aktier säljs ut måste ett ev framtida erhållet skadeståndsbelopp fördelas på fler HQ-aktier.

Trots dessa osäkerhetsfaktorer fick HQ-aktien rekommendationen "spekulativt köp" i ett tidigare blogginlägg från 11 aug 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/spekulativt-kop-hq

Då låg HQ-aktien i 0,20 kr.

Dvs sedan dess har den mer än dubblats till nuvarande kursnivå 0,45 kr.

En orsak till kursökningen lär vara ett liknande fall; det tidigare kraschade börsnoterade IT-bolaget Prosolvia.

Även den kraschen skedde under dunkla omständigheter, och där framkom att revisionsfirman PWC ansågs vara skyldig till felaktig bokföring i Prosolvia.

Det ledde till att PWC dömdes skyldig att betala nästan 2 miljarder kr i skadestånd till Prosolvias konkursbo.

PWC hade möjlighet att överklaga saken men valde att ingå förlikning med konkursboet och betala ett skadestånd på 700-800 miljoner kr enl besked i sep 2013: http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/forlikning-efter-prosolvia-domen_8549574.svd

Dvs Prosolvia-målet visade på de stora belopp som revisionsbyråer kan krävas på pga felaktig bokföring i ett kraschat börsbolag.

För restbolaget HQ är nämligen HQ:s fd revisionsbyrå KPMG en av de parter som HQ kräver skadestånd av.

Så om PWC blev skyldig att betala ett jättebelopp i skadestånd pga felaktig bokföring i Prosolvia, borde det även ge ökad chans till att KPMG blir skyldig att betala ett jättebelopp i skadestånd pga felaktig bokföring i HQ?

KPMG anser sig helt oskyldig i HQ-härvan, men för restbolaget HQ med Mörtstedt mfl i spetsen så är KPMG en av de parter som restbolaget kräver flera miljarder kr i skadestånd av.

En revisor har ju som ansvar att tillse att bokföringen i tex börsnoterade bolag är korrekt och rättvisande.

Om det i efterhand visar sig att bokföringen ej varit rättvisande har det börsnoterade bolagets aktieägare möjlighet att kräva skadestånd av revisorn.

I just HQ är det väl bla tal om att HQ:s stora tradingförluster ej direkt bokfördes när de uppstod utan först långt senare, vilket lett till kritik mot HQ:s bokföring och därmed HQ:s dåvarande revisor Johan Dyrefors.

Revisorernas eget granskningsorgan Revisorsnämnden kom väl dock fram till att Dyrefors ej gjort något fel som revisor i HQ (även om hans dokumentation av sitt revisorsarbete i HQ dock ansågs ha varit bristfällig).

Övriga som krävs på skadestånd av restbolaget HQ är väl bla:

...Mats Qviberg (HQ:s fd styrelseordförande)

...Stefan Dahlbo (fd HQ-styrelseledamot och styrelseordförande i HQ:s dotterbolag HQ Bank där HQ:s verksamhet låg)

...Mikael König (HQ:s fd vd)

...Curt Lönnström (fd HQ-styrelseledamot)

Vad gäller brottsprocessen kring HQ kom i sep 2012 besked om att ett antal personer kring HQ friats från misstankar om brott i härvan: http://www.realtid.se/ArticlePages/201209/26/20120926112656_Realtid715/20120926112656_Realtid715.dbp.asp

Det var följande tidigare styrelseledamöter i HQ:

Pernilla Ström
Carolina Dybeck
Anne-Marie Pålsson
Thomas Erséus
Johan Piehl

HQ:s fd tradingchef Fredrik Crafoord har också friats från misstankar om brott.

Men enl Realtid.se-artikeln ovan kvarstod misstankar om brott vad gäller fyra personer i härvan.

De fyra personerna utgjordes bla av ovannämnda Qviberg, Dahlbo och König.

Vad gäller skadeståndsprocessen kräver dock restbolaget HQ fortsatt flera miljarder kr i skadestånd av både bla:

...Qviberg, Dahlbo och König

...ovannämnda fem personer (fd HQ-styrelseledamöter) som friats i brottsprocessen

...investmentbolaget Öresund (som var huvudägare i HQ)

...fd HQ-revisorn Johan Dyrefors och revisionsbyrån KPMG där Dyrefors jobbar

Men frågan är nu hur väl restbolaget HQ kommer att lyckas att få ut skadestånd från ovannämnda personer och bolag om ingen av dem kan visas vara skyldiga till brott enl brottsprocessen.

Restbolaget HQ med styrelseordförande, advokaten Christer Sandberg, i spetsen, anser väl att brottsprocessen och skadeståndsprocessen är två olika processer som ej bör blandas ihop, och att restbolaget är fullt övertygat om att utpekade personer och bolag är skyldiga till att betala krävt skadestånd.

Men för en utomstående lekman kan man ändå få intrycket av att restbolagets case vad gäller skadeståndsprocessen försvagas om ingen av de utpekade kan visas vara skyldig till brott i brottsprocessen.

I brottsprocessen har nämligen följande hänt:

1)

Enl Realtid.se-artikeln ovan från sep 2012 sa Ekobrottsmyndighetens åklagare Martin Tidén att han räknade med att hans förundersökning (om ev brott kring HQ) skulle bli klar vid årsskiftet 2012/2013.

2)

Den normala gången i en brottsprocess är väl att:

...en åklagare får in en anmälan om brott

...genomför en utredning av anmälan ("förundersökning")

...och om det anses vara motiverat inleder en rättsprocess mot misstänkta genom att åtal väcks mot de misstänkta genom att åklagaren i domstol kräver att de misstänkta får ett visst straff för antagna begångna brott

8 apr 2013 skrev Martin Tidén följande i ett mejlsvar:

Frågan om åtal (i HQ-härvan) kan jag inte svara på idag eftersom förundersökningsprotokollet inte är klart.

Förundersökningen är inte avslutad eftersom utredningsåtgärder bl a förhör och analys av materialet tagit längre tid att genomföra än beräknat.

3)

8 juli 2013 skrev Tidén följande i ett mejlsvar:

Jag har numera målsättningen att den (förundersökningen i HQ-härvan) ska bli klar till årsskiftet (2013/2014).

4)

Nu har alltså årsskiftet 2013/2014 kommit och passerat.

Mejlfråga till Tidén 8 jan 2014:

_Enl bifogat mejl skrev du 8 juli 2013 att du då hade målsättningen att förundersökningen om HQ skulle bli klar "till årsskiftet" 2013/2014.

Gäller det fortfarande?_

Hans mejlsvar från samma dag (dvs 8 jan 2014):

Nej (dvs det gäller alltså inte längre).

Jag hoppas kunna fatta ett beslut om åtal eller fu (dvs förundersökningen) nedläggs före halvårsskiftet.

Dvs Tidéns förundersökning i brottsprocessen kring HQ-härvan har försenats två gånger:

...först att den inte blev klar till årsskiftet 2012/2013 utan istället skulle bli klar vid årsskiftet 2013/2014

...och nu att den inte heller blev klar till årsskiftet 2013/2014 utan nu istället väntas bli klar vid halvårsskiftet 2014 (dvs senast i slutet av juni/början av juli 2014)

Hur ska man då tolka de upprepade förseningarna av förundersökningen?

Tex tänkbara alternativa tolkningar:

1) HQ-härvan är väldigt komplicerad att utreda.

2) Ekobrottsmyndigheten med bla åklagaren Martin Tidén och dennes medarbetare, har begränsad tid och begränsade resurser att utreda HQ-härvan.

3) Ju längre tiden har gått och Tidéns arbete med förundersökningen har fortskridit, har det visat sig att det är svårt att belägga att det faktiskt har förekommit brott i HQ-härvan.

4) Inte minst står ju mycket på spel för Mats Qviberg och hans anseende i brottsprocessen. Han har säkert anlitat bästa möjliga försvarsadvokater som jobbar intensivt med att få åklagaren att lägga ner hela brottsprocessen, och att komma med info till stöd för att inga brott har förekommit.

Oavsett vilket kan det tolkas som sämre möjligheter för restbolaget HQ att få ut de krävda miljarderna i skadestånd, om åklagaren Martin Tidén ej kan påvisa att några brott förekommit.

Det är ju en sak om han hävdar att åtalade gjort sig skyldiga till brott men att domstolen efter en rättegång senare friar de åtalade.

Men här verkar en alternativ tolkning vara att inte ens åklagaren själv har hittat att brott förekommit i HQ-härvan.

Det är ju inte olagligt att göra dåliga affärer (även om det kan innebära ekonomisk katastrof för ett bolag).

Men enl vad Tidén skriver i sitt senaste mejlsvar framhåller han dock fortfarande som ett alternativ att det kan bli åtal i HQ-härvan (även om han även framhåller alternativet att brottsprocessen läggs ned och det inte blir något åtal).

Och som nämnt anser restbolaget HQ att det oavsett brottsprocessen finns starka skäl för att kräva skadestånd av utpekade personer och bolag för det som hänt i HQ-härvan (även om alla de utpekade själva anser sig vara oskyldiga osv).

Dessutom lär restbolaget HQ med sina kapitalstarka uppbackare Sten Mörtstedt och Kristoffer Stensrud ha mer resurser än Ekobrottsmyndigheten (och dess åklagare Martin Tidén) att satsa på att finna stöd för skadeståndskravet.

Om Mörtstedt och Stensrud gått så här långt i skadeståndsprocessen måste de ju vara helt övertygade om goda chanser att åtminstone få ut en del av det krävda skadeståndet (även om återigen alla utpekade anser sig helt oskyldiga).

Intressant sidoprocess i HQ-härvan med separat rättegång i Stockholms tingsrätt som ägde rum före årsskiftet 2013/2014.

Det verkade handla om fråga huruvida restbolaget HQ över huvud taget har rätt att driva den ovannämnda skadeståndsprocessen.

Tex artikel i Realtid.se från nov 2013: http://www.realtid.se/ArticlePages/201311/25/20131125003422_Realtid227/20131125003422_Realtid227.dbp.asp

Enl den artikeln bla:

Eftersom HQ:s verksamhet låg i dotterbolaget HQ Bank var det HQ Bank som ursprungligen valde att inleda skadeståndsprocessen och HQ Bank överförde senare rätten att driva skadeståndsprocessen till moderbolaget HQ (det nuvarande Aktietorget-noterade bolaget HQ, i detta blogginlägg alltså kallat "restbolaget HQ").

Både HQ Banks beslut att inleda skadeståndsprocessen och att överföra den till moderbolaget, fattades enl dokument på en bolagsstämma i HQ Bank 2 sep 2010.

KPMG:s advokat Torgny Wetterberg (från advokatbyrån A1 Advokater) anförde under rättegången att bolagsstämman i HQ Bank ej gått till på rätt sätt, och att Mats Qviberg uppgett i förhör att stämman över huvud taget ej ägt rum.

Restbolaget HQ:s advokater under rättegången var Marcus Axelryd och Helena Dandenell från Frank Advokatbyrå.

De argumenterade för att HQ Bank-stämman gått rätt till, och att moderbolaget HQ (restbolaget) har rätt att driva skadeståndsprocessen även om stämman ej anses ha gått rätt till.

Det sistnämnda förklarades med att Prosolvia kunnat driva sin liknande skadeståndsprocess fast den mer specifikt avsåg ett dotterbolag till Prosolvia.

Stockholms tingsrätts dom i denna sidoprocess skulle kommit 20 dec 2013.

(Anges här när domen erhållits.)

//Edit: Realtid.se skrev 18 dec 2013 om att Stockholms tingsrätt valt att skjuta upp beslut om domen i en månad till tors 16 jan 2014: http://www.realtid.se/ArticlePages/201312/18/20131218154644_Realtid202/20131218154644_Realtid202.dbp.asp

Det blir i så fall alltså imorgon (sett från idag ons 15 jan 2014).

Tingsrätten förklarade förseningen med "hög arbetsbörda" enl Realtid.se-artikeln.

//

Ovannämnda Realtid.se-artikel om sidoprocessen i HQ var från 25 nov 2013 om parternas slutpläderingar under den fjärde rättegångsdagen i sidoprocessen i Stockholms tingsrätt.

Även Realtid.se-artiklar om sidoprocessen:

Från 19 nov 2013: http://www.realtid.se/ArticlePages/201311/18/20131118204924_Realtid473/20131118204924_Realtid473.dbp.asp

Den handlade om bråk mellan Mats Qviberg och fd HQ-advokaten Jonas Bergh om HQ Banks bolagsstämma 2 sep 2010 och om den över huvud taget ägt rum.

Båda anklagade varandra för att ljuga.

//Edit: Tydligen var det Bergh som Qviberg hade skickat "hotfulla" mejl till där Qviberg bla skrivit att Bergh kan "ta sig i brasan": http://www.di.se/artiklar/2013/11/27/qviberg-skickade-hotfulla-mejl/

Enl Dagens Industri-artikeln i länken har Svenska Dagbladet skrivit att ett av Qvibergs mejl till Bergh lytt enl följande:

”Du kan vara vad fan du vill.

Flyg och far.

Du kan vara borta hur länge du vill men jag kommer att följa dig var du än är.

Du är en skitstövel och jag tycker att du kan ta dig i brasan och den är stor så du kommer inta att missa den.

Hur mycket betalade vi dig?”

Enl blogginlägg lydde Qvibergs hela formulering enl följande till Bergh:

”Hur fan kan du ljuga inför ed.

Jag kommer att anmäla dig för mened inför advokatsamfundet för detta.

Du kan ta dig i brasan.

Någon större svikare än du finns inte i Sverige.

_Skäms!”

”Du kan vara vad fan du vill._

Flyg och far.

Du kan vara borta hur länge du vill men jag kommer att följa dig var du än är.

Du är en skitstövel och jag tycker att du kan ta dig i brasan och den är stor så du kommer inte att missa den.

Hur mycket betalade vi dig?”

http://elak-javel.farbrortorsten.com/?p=9775

Enl Realtid.se-artikel 27 nov 2013 var det efter Berghs vittnesmål i Stockholms tingsrätt under rättegången i sidoprocessen i nov 2013 som Qviberg skickade sina arga mejl till Bergh: http://www.realtid.se/ArticlePages/201311/27/20131127084752_Realtid254/20131127084752_Realtid254.dbp.asp

Där står det att Qviberg bett Bergh om ursäkt för mejlet.

Enl Realtid.se-artikeln skrev han tydligen först denna passus:

”Hur fan kan du ljuga inför ed.

Jag kommer att anmäla dig för mened inför advokatsamfundet för detta.

Du kan ta dig i brasan.

Någon större svikare än du finns inte i Sverige.

Skäms!”

Därefter ska Qviberg fått ett automatiskt svarsmejl om att Bergh var bortrest, varvid Qviberg skickade den andra delen:

”Du kan vara vad fan du vill.

Flyg och far.

Du kan vara borta hur länge du vill men jag kommer att följa dig var du än är.

Du är en skitstövel och jag tycker att du kan ta dig i brasan och den är stor så du kommer inte att missa den.

Hur mycket betalade vi dig?”

//

//Edit: Advokaten Jonas Bergh verkar ha sin egen advokatbyrå (Bergh & Co baserad i Stockholm): http://berghco.se/vilka-vi-ar/jonas-bergh/

//

Under den andra rättegångsdagen vittnade bla Öresunds tidigare vd Stefan Charette och Mats Qvibergs son Johan Qviberg enl Realtidse-artikel från 20 nov 2013: http://www.realtid.se/ArticlePages/201311/20/20131120083841_Realtid522/20131120083841_Realtid522.dbp.asp

Även artikel från 21 nov 2013 om att de parter som krävs på skadestånd av HQ redan nu vill att HQ ska betala 18 miljoner kr som ersättning för rättegångskostnader om HQ förlorar sidoprocessen: http://www.realtid.se/ArticlePages/201311/21/20131121141730_Realtid327/20131121141730_Realtid327.dbp.asp

Av beloppet krävde Qviberg 5-6 miljoner kr och KPMG 3-4 miljoner kr.

18 miljoner kr var hela HQ:s kassa per slutet av sep 2013: http://www.hqab.se/files/press/hqab/HQ_Delarsrapport_Q3_2013.pdf

Ur HQ:s q3/2013-resultatrapport från okt 2013 inför sidoprocessen:

Inför försäljningen av HQ Bank till Carnegie den 3 september 2010 ansåg den dåvarande styrelsen (Qviberg m fl) att HQ borde tillförsäkras rätten till eventuella skadeståndsanspråk på grund av den skada som bankens ledning eller annan hade orsakat. På grund därav hölls en bolagsstämma den 2 september 2010 varvid det beslöts att dels väcka talan om skadestånd, dels att föra över alla potentiella skadeståndsanspråk från HQ Bank till HQ.

Svarandena (inklusive Mats Qviberg) har invänt att HQs talan skall avvisas och gör gällande att bolagsstämman var ogiltig på grund av att, såsom det får förstås, aktieägarna (HQ, Investment AB Öresund och familjen Qviberg) inte förstod att en bolagsstämma hölls. Detta trots att bl.a. styrelsen i HQ (inklusive Mats Qviberg) hade fattat ett beslut om detsamma, att Mats Qviberg deltog i bolagsstämman och skrev under bolagsstämmoprotokollet. Stockholms tingsrätt har nu kallat till särskild förhandling i frågan vilket HQ ser fram emot eftersom det bör ha en stor inverkan på svarandenas trovärdighet. Förhandlingen kommer hållas 18 till 21 november 2013.

http://www.hqab.se/files/press/hqab/HQ_Delarsrapport_Q3_2013.pdf

Dvs det är ju lustigt om Qviberg driver sidoprocessen där han hävdar att bolagsstämman är ogiltig för att han i efterhand inte förstod att den hölls, trots att han skrev på papper om att stämman hölls.

Dagens Nyheters artiklar om HQ-härvan: http://www.dn.se/stories/stories-ekonomi/krisen-i-hq-bank/

Bla artikel enl nyhetsbyrån TT från juni 2011 då restbolaget HQ inlämnade sina stämningar till Stockholms tingsrätt med krav på över 2 miljarder kr i skadestånd av olika parter: http://www.dn.se/ekonomi/hqs-miljardstamning-lamnas-in/

HQ:s styrelseordförande Christer Sandberg sa då att han räknar med att skadeståndsprocessen väntas ta 3-5 år och att ingen förlikning kommer att ingås.

3-5 år från juni 2011 skulle alltså innebära att skadeståndsprocessen blir avklarad från juni 2014-juni 2016 vilket i dagsläget ev kan betraktas som överoptimistiskt eftersom rättegången i skadeståndsprocessen ej ens inletts i första instans (Stockholms tingsrätt), och därefter finns möjlighet för parterna att överklaga till Svea hovrätt och sedan till Högsta domstolen.

Därutöver ev ytterligare sidoprocesser som kan behöva klaras ut innan allt är avslutat och utrett.

//Edit: Mer specifikt uppgick HQ:s skadeståndskrav till 2,2 miljarder kr enl DN-artikeln i länken ovan (från juni 2011).

Enl HQ:s årsredovisning för 2012 (som är daterad i feb 2013) uppgår skadeståndskravet till 2,4 miljarder kr:

Skadetåndstalan mot tidigare befattningshavare

Den22 juni 2011 ingav HQ AB en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt mot tidigare styrelseledamöter och verkställande direktörer i HQ samt mot revisorn och KPMG avseende skadestånd för den skada som de har orsakat HQ på grund av fel och försummelse vid fullgörandet av
sitt uppdrag under räkenskapsåren 2007, 2008, 2009 och fram till 28 september 2010.

HQ AB:s yrkande uppgår till ca: 2.4 miljarder kronor.

Detta mål handläggs av Stockholms tingsrätt.

Den 7 oktober 2011 ingav HQ AB brottsanmälningar till ekobrottsmyndigheten mot förutvarande styrelseledamöter och verkställande direktörer samt revisor i HQ AB och HQ Bank AB, vilka under tiden fr.o.m. 2007 och fram till september 2010 kan misstänkas ha begått brott vid utövandet av sina uppdrag.

Brottsanmälningarna avsåg misstanke om svindleri och/eller medhjälp därtill, trolöshet mot huvudman, grovt bokföringsbrott och medhjälp därtill samt osant intygande.

Ekobrottsmyndigheten har i september 2012 avfört Thomas Erséus, Johan Piehl, Carolina Dybeck, Ann-Marie Pålsson och Pernilla Ström från utredningen.

HQ AB gör bedömningen att detta förhållande inte påverkar vederbörandes rättsliga position i tvistemålen.

http://www.hqab.se/files/press/hqab/HQ_AR_2012.pdf

Dvs HQ understryker att skadestånd krävs av Erséus mfl i skadeståndsprocessen trots att de inte längre är misstänkta för brott i brottsprocessen.

Enl Wikipedia kräver HQ ett skadestånd på 2,7 miljarder kr: http://sv.wikipedia.org/wiki/HQ_AB

//

HQ:s ekonomi

Restbolaget HQ:s nästa resultatrapport ska komma ons 22 jan 2014 (dvs om exakt en vecka från idag, ons 15 jan 2014).

Den senast publicerade resultatrapporten avser jan-sep 2013 (och offentliggjordes 18 okt 2013): http://www.hqab.se/files/press/hqab/HQ_Delarsrapport_Q3_2013.pdf

Restbolaget HQ:s tidigare resultat:

2011: -43 miljoner kr
2012: -34 miljoner kr
jan-sep 2013: -15 miljoner kr

Restbolaget har alltså ej haft några intäkter under dessa perioder, utan endast kostnader för att driva skadeståndsprocessen.

Positivt att kostnaderna verkar sjunka i takt med att förberedelsearbetet (med advokatkostnader etc) inför rättegångar etc till stor del verkar vara genomfört och att bolaget nu inväntar att rättegångarna ska sätta igång.

Kassa, tidigare kapitaltillskott

Och enl den senaste resultatrapporten hade HQ 18 miljoner kr i kassan per slutet av sep 2013 vilket gör att skadeståndsprocessen kan drivas ett tag till innan HQ ev måste be aktieägarna om ytterligare kapitaltillskott.

Senast fick HQ in 25 friska miljoner kr i kapitaltillskott från aktieägarna i juli 2013.

Kapitaltillskottet erhölls genom att ca 140 miljoner nya HQ-aktier såldes ut till aktieinvesterare för 0,18 kr per st.

Det totala antalet utestående HQ-aktier ökade därmed från ca 70 miljoner st till nästan 210 miljoner st.

Det blev alltså en rejäl utspädning av tidigare aktiestock.

Men å andra sidan har det varit en god affär att köpa de nya aktierna för 0,18 kr per st eftersom börskursen idag ligger i 0,45 kr.

Innan dess fick HQ i dec 2011 in drygt 30 miljoner kr genom att drygt 40 miljoner nya HQ-aktier såldes ut för 0,75 kr per st.

Då ökade det totala antalet HQ-aktier från knappt 30 miljoner st till ca 70 miljoner st.

Dvs även då en rejäl utspädning av tidigare HQ-aktier.

Och sedan dess har HQ-aktien inte varit en god affär eftersom den som nämnt då såldes ut för 0,75 kr per st men nu ligger i 0,45 kr.

Mats Qviberg

Huvudrollen i HQ-härvan innehas tveklöst av finansmannen Mats Qviberg.

Vilken otrolig historia han har haft.

Han kan väl (bortsett från HQ-härvan) beskrivas som en verklighetens "Alexander Lukas"; den lycksalige seriefiguren Kalle Ankas kusin som lyckas med allt han företar sig.

(Qviberg har väl även en del gemensamma utseendemässiga drag med Alexander Lukas?)

Qvibergs bakgrund etc:

1. Utbildning till civilekonom vid elituniversitetet Handelshögskolan i Stockholm.

2. Blev aktiemäklare på anrika banken SEB.

3. Övergick till att bli aktiemäklare på aktiemäklarfirman Carnegie. I jobbet som aktiemäklare där har Qviberg själv sagts ha svarat för en stor del av hela omsättningen på Stockholmsbörsen. Finansmannen Erik Penser (som också varit stjärnmäklare på Carnegie) ägde väl på den tiden Carnegie, och sålde Carnegie dyrt (för 1 miljard kr?) till nuvarande Nordea. Bara Qviberg ansågs väl då svara för en stor del av värdet på Carnegie.

//Edit: Nej, det var dåvarande statliga PK-Banken som köpte Carnegie år 1988 för 2,7 miljarder kr.

Finansmannen Erik Penser fick då en ägarandel på 23% av PK-Banken.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Carnegie_Investment_Bank

Enl Wikipedia:

Qviberg byggde under denna tid upp ett rykte som skicklig aktiemäklare som drog in stora vinster, och när PK-banken 1988 köpte Carnegie ansågs Qviberg och kollegan Hans Mertzig utgöra en stor del av värdet i företaget.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Mats_Qviberg

Det kom egentligen från följande Svenska Dagbladet-artikel från sep 2010:

_Haveriet – historien bakom HQ:s kollaps

Finansinspektionens chockbesked förra lördagen förändrade allt för finansduon Sven Hagströmer och Mats Qviberg._

Veckan har varit kaotisk.

På HQ Banks huvudkontor utbröt nästan slagsmål bland personalen under några laddade ögonblick i tisdags.

Är epoken Hagströmer-Qviberg slut?

http://www.svd.se/naringsliv/haveriet-historien-bakom-hqs-kollaps_5247427.svd

Bla klassiskt referat ur Carolina Neuraths HQ-bok "Den stora bankhärvan":

När så Finansinspektionen satte stopp för HQ Bank blev konvertiblerna (som ägdes av HQ-personalen) värdelösa.

Neurath skildrar ett hjärtskärande möte där gråtande (HQ-)personal undrar om inte familjen Qviberg, god för uppåt en miljard, kunde gå in och lösa lånen?

Qviberg tar en långsam tugga på en varmkorv och svarar: "Det finns inte på världskartan".

http://www.dt.se/nojekultur/bocker/1.3847296-en-dalkarl-raddade-personal-i-hq-bank?m=print

År 1990 bytte PK-Banken namn till Nordbanken som senare blev Nordea: http://sv.wikipedia.org/wiki/PK-Banken

Nordbanken sålde sedan Carnegie år 1994 till brittiska bolaget Singer & Friedlander och Carnegies personal: http://sv.wikipedia.org/wiki/Carnegie_Investment_Bank

//

4. Bråk mellan Qviberg och Carnegie. De skulle komma överens om ett nytt anställningsavtal för Qviberg, men Carnegie valde att ej gå med på Qvibergs höga ersättningskrav. Enl Qviberg var det Carnegie som förlorade på att ej gå med på det.

5. Qviberg blir uppringd av finansmannen Sven Hagströmer som då hade sin egen aktiemäklarfirma Hagströmer Fondkommission. De båda slår sig samman och bildar gemensamägda aktiemäklarfirman HQ (Hagströmer & Qviberg Fondkommission).

6. Hagströmer och Qviberg (alltså personerna) tar över ägarkontrollen i gamla insomnade börsnoterade investmentbolaget Öresund, och börjar göra egna aktieafffärer i stor skala via Öresund. Öresund är bla största aktieägare i aktiemäklarfirman HQ. Öresunds affärer lyckas otroligt bra. Hagströmer och Qviberg (alltså personerna) är Öresunds största aktieägare, och blir mångmiljonärer i takt med Öresunds goda affärer som får Öresund-aktien att skjuta i höjden.

7. Det är väl därefter kring åren 2006 eller 2007 som Qviberg står på topp.

Han är känd för sin höga svansföring och uttalar sig bla flitigt i media och recenserar alltifrån politiker till bolag och börs-vd:ar mm.

8. Sedan kom den globala finanskrisen 2008/2009 och 2010 uppdagas HQ:s katastrofala tradingaffärer och HQ kraschar.

Mer om HQ:s historia på tex Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/HQ_AB

Och därefter har rättsprocesserna kring HQ (brottsprocessen och skadeståndsprocessen) börjat mala.

Visst är en huvudprincip att ingen ska anses vara skyldig förrän man blivit dömd i domstol, men Qviberg är både fortfarande misstänkt i brottsprocessen och en av de som krävs på jätteskadestånd i skadeståndsprocessen (även om han väl själv anser sig vara helt oskyldig i båda processerna).

9. Efter HQ-kraschen väljer Hagströmer att ej mer ha med Qviberg att göra.

Investmentbolaget Öresund (som de båda varit största aktieägare i med Hagströmer som styrelseordförande och Qviberg som vice styrelseordförande) delas upp i två nya investmentbolag:

...investmentbolaget rest-Öresund (med Qviberg som styrelseordförande och största aktieägare)

...investmentbolaget Creades (med Hagströmer som styrelseordförande och största aktieägare)

Bla tillsätts Fredrik Grevelius (fd aktieanalytiker från bla Carnegie) som vd för rest-Öresund enl beslut av Qviberg.

Och trots HQ-kraschen går det ingen nöd på Qviberg.

Öresund (ovannämnda "rest-Öresund") är fortfarande börsnoterat på Stockholmsbörsen och där värt ca 3 miljarder kr.

Och Öresund hade självt en total förmögenhet (tillgångar minus skulder) på nästan 3,3 miljarder kr enl senaste besked per slutet av nov 2013.

Qviberg (inkl familj) har en ägarandel på över 30% av Öresund.

Det innebär alltså att familjens ägarandel är värd nästan 1 miljard kr.

Familjens ägarandel var fördelad enl följande per slutet av jun 2013:

Mats Qviberg själv 21,8%
Johan Qviberg 3,1%
Öystein Engebretsen 2,8%
Jacob Qviberg 2,5%
- - -
Summa 30,2%

Av Öresunds nuvarande börsvärde på 3 028,63 miljoner kr (med börskursen 133,25 kr som slutkurs tis 14 jan 2014) blir det följande värden:

Mats Qviberg 660 miljoner kr
Johan Qviberg 94 miljoner kr
Öystein Engebretsen 85 miljoner kr
Jacob Qviberg 76 miljoner kr
- - -
Summa 915 miljoner kr

Johan Qviberg är ju son till Mats.

Öysteipn Engebretsen är gift med Mats dotter Anna.

Jacob Qviberg är son till Mats.

Positivt för restbolaget HQ är ju att både Öresund och Mats Qviberg hör till de parter som krävs av restbolaget på skadeståndet på flera miljarder kr, och att både Öresund och Qviberg har så mycket pengar.

Återstår dock att se om domstolarna framöver kommer att döma Öresund och Qviberg som skyldiga att betala skadestånd till restbolaget HQ.

Men i så fall kommer Qviberg inte heller att bli lottlös eftersom han själv och dottern Anna äger ca 8% av restbolaget HQ (enl info per slutet av sep 2013): http://www.aktietorget.se/InstrumentInfo.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0000622656

//Edit: Familjen Qviberg äger tex även 12% av börsnoterade Volvo-återförsäljaren Bilia.

http://www.bilia.com/ekonomi/#!9212/aktien/aktieagare

Bilia har ett totalt börsvärde på över 4 miljarder kr så familjens ägarandel är därmed värd ca 500 miljoner kr.

Ägarandelen är fördelad på familjen Qviberg 8% (värt över 300 miljoner kr) och Anna Qviberg Engebretsen 4% (värt knappt 200 miljoner kr).

Qviberg själv är styrelseordförande i Bilia medan Anna är styrelseledamot.

Även Öresunds vd Fredrik Grevelius är styrelseledamot i Bilia.

http://www.bilia.com/foretaget/#!9164/ledning-och-styrelse/styrelse-och-revisorer

I börsnoterade fastighetsbolaget Fabege äger familjen drygt 2%.

http://www.fabege.se/Om-Fabege/Finansiell-information/Aktien/Storsta-agare/

Med Fabeges börsvärde i över 13 miljarder kr innebär det att familjens ägarandel är värd nästan 300 miljoner kr.

Familjens ovannämnda aktieinnehav i Bilia och Fabege är alltså familjens direkta aktieinnehav i dessa bolag (dvs ej via investmentbolaget Öresund), även om Öresund också är storägare i både Bilia och Fabege.

Dvs familjens aktieinnehav bla:

Öresund ca 900 miljoner kr

Bilia ca 500 miljoner kr

Fabege ca 300 miljoner kr

Och i börsnoterade skidanläggningsföretaget Skistar (med verksamhet på bla skidorterna Sälen och Åre) äger Mats Qviberg och hans fru Eva ca 2%: http://corporate.skistar.com/templates/AlertIR2ColPage.aspx?id=106

Med Skistars totala börsvärde i 3-4 miljarder kr innebär det att ägarandelen på 2% är värd 60-70 miljoner kr.

Qviberg själv brukar ju vara en frekvent besökare i Åre.

Då kan han dra nytta av följande:

Aktieägarförmåner

_För dig som äger aktier i SkiStar finns rabatter att inhämta. Vi erbjuder nämligen 15% rabatt på förhandsbokad SkiPass, skidskola och skiduthyrning i SkiStars regi. Enklast är att boka allt på webben, och få rabatten dragen direkt.

Äger du minst 200 SkiStar-aktier och finns registrerad i vår kunddatabas är du berättigad till rabatter. Rabatten slår direkt efter att du erlagt likvid/betalning för aktierna.

Aktieägarrabatten gäller för aktieägarens familj, vilket gör att endast familjens tilläggsprodukter kan ligga på samma bokning. Om det finns fler personer i sällskapet som vill boka SkiPass, skidskola och skidhyra ska dessa läggas på en egen bokning. I efterhand görs kontroller av köp där aktieägarrabatten har nyttjats för att stävja felaktigt nyttjande._

http://corporate.skistar.com/templates/NormalPage.aspx?id=144

Mats som äger 400 000-500 000 Skistar-aktier och Eva som äger över 300 000 Skistar-aktier är alltså klart kvalificerade för att få ta del av aktieägarrabatten ovan.

//

Text om Öystein Engebretsen från sep 2013:

_Qvibergs nya vapendragare

Öystein Engebretsen, vem är han?

Besked idag om att föreslås för inval i Öresund-styrelsen inför extra bolagsstämma i Öresund 21 okt 2013 enl pressmeddelande idag från Öresund: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/21/2B/A1/wkr0006.pdf

Enl pressmeddelandet:

"Öystein Engebretsen, gift med Anna Qviberg Engebretsen, är civilekonom från Handelshögskolan i Oslo med arbetslivserfarenhet från corporate finance och egen konsultverksamhet."

Söker man på Öystein Engebretsen på Google kommer bla följande upp:

• Tydligen var han tidigare anställd på HQ:s corporate finance-avdelning.

Gammal broschyr från 2009 om avdelningen där Engebretsen finns med på bild (bifogad urklippt bild): http://www.hq.se/upload/PDF/Investment%20Banking/Corpen/corporate_finance_broschyr_09.pdf

• Enl Linkedin var Engebretsen på HQ:s corp-avdelning från 2006 fram till jan 2011.

Därefter jobbade han på bolaget Viking Räddningstjänst AB som projektledare från apr 2011-dec 2011.

Och från mars 2012 är han "founder & project manager" på (sitt egna?) bolag Engebretsen Invest AB.

• Han är född 1980 och fyller 33 år den 21 sep 2013: http://www.ratsit.se/19800921-Oystein_Engebretsen_Lidingo/g1hhk8Zw1o4kodW-He42tO-RfavssxZHG45kil5Keq4

Som jämförelse fyller Anna Qviberg Engebretsen 31 år i dec 2013: http://www.ratsit.se/19821207-Anna_Eva_Marie-Anne_Qviberg_Engebretsen_Lidingo/OwJGAK1cavHC6Gr-DBrtrpnrEy-heVUywna9ERCTj0I

• Enl Hitta.se bor Engebretsen på Lidingö drygt 2 kilometer från Mats Qviberg.

• Engebretsen gillar tydligen skidåkning och har varit med i alltifrån Årefjällsloppet till Harsa Ski Marathon och Kölsjörännet (kom fyra i sistnämnda tävling): http://skidresultat.se/?cat=skier&id=49840

Han är med i "Yuppie Ski Club" där han 2012 kom tvåa efter Björn Wennblom: http://www.yuppieskiclub.com/wp-content/uploads/2012/03/resultatlista-km-2012.pdf

• Och så har Engebretsen gjort sitt till för att hjälpa Qviberg att sätta käppar i hjulet för restbolaget HQ.

Under 2011 inlämnade han protest till Bolagsverket mot HQ:s förslag att nedsätta aktiekapitalet med hänvisning att han äger HQ-konvertibler.

HQ svarade dock att konvertibelägarna ändå äger betryggande säkerhet för att få konvertiblerna återbetalda, och att Engebretsens protest är grundlös.

http://www.hqab.se/files/Nr4_2.pdf

• Utöver Engebretsen Invest AB har Engebretsen bolagsengagemang i två bolag (som styrelseledamot); Cred AB och Bostadsrättsföreningen Fresk i Åre: http://www.ratsit.se/19800921-Oystein_Engebretsen_Lidingo/g1hhk8Zw1o4kodW-He42tO-RfavssxZHG45kil5Keq4

Bolaget Cred AB har en c/o-adress på Lidingö till namnet Lotfi.

En Daniel Lotfi (med den andressen) sitter även i Engebretsen Invest AB:s styrelse: http://www.proff.se/befattningshavare/engebretsen-invest-ab/stockholm/företagsutveckling/15534901-1/

Cred AB är tydligen en byggfirma som drivs av Daniel Lotfi: http://credab.se/om-credab/

Lotfi hänger tydligen en del på Stureplan: http://stureplan.se/sok/Daniel+Lotfi_

Även om Mats Qviberg kan ge intryck av att vara en kallhamrad och slipad affärsman känd för sitt koleriska temperament, har han även ett hjärta enl vad som framkommer i bla följande:

• Hans prat i radioprogrammet "Sommar" från juli 2004: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2071&artikel=1996252

• Videoklipp (upplagt i nov 2010) där han ger råd till unga om deras framtida karrärer etc: http://www.youtube.com/watch?v=Skc_jnrEJ0Q

• Intervjuad i radioprogrammet "Högsommar i P4" från juli 2011: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4149&artikel=4601676

I det sistnämnda klippet sa Qviberg att han räknar med att det kan ta 10 år innan rättsprocesserna i HQ-härvan är avgjorda.

Han säger själv att det i så fall blir år 2021.

Dvs något längre än HQ-styrelseordförande Christer Sandbergs ovannämnda bedömning på 3-5 år från sommaren 2011 (vilket alltså skulle innebära 2014-2016).

Qviberg säger även i det klippet att han själv förlorade "några 100 miljoner kr" på HQ-kraschen.

Han vill inte kommentera vad han anklagas för med hänvisning till att "det är så komplicerat".

Klassiska utdrag ur Carolina Neuraths bok "Den stora bankhärvan" om HQ-kraschen i Svenska Dagbladet-artikel från aug 2011: http://www.svd.se/naringsliv/mats-qviberg-en-bankir-haller-korten-nara-kroppen_6384696.svd

Bla om hur HQ:s fd tradingchef Fredrik Crafoord i juli 2010 ilsknade till på Mats Qviberg då de träffades efter en natt då Qviberg druckit whisky och satt med skakande händer.

Crafoord blev arg för att Qviberg gjort uttalanden i media som kunde tolkas som att HQ:s tradingförluster var Crafoords fel.

Crafoord krävde bla att Qviberg skulle sluta prata med media.

Crafoord sa bla följande till Qviberg:

”Inte ett ord till nu, Mats, då berättar jag sanningen.

Då gör jag det inte i tidningen, då gör jag det för FI och då har ni inget tillstånd kvar.”

"Om du inte håller tyst nu sänker jag hela skiten."

Därefter (enl småspararnas intresseorganisation Aktiespararnas hemsida):

_På lördagen den 28 augusti 2010 klockan 11:00 gick FI ut med ett pressmeddelande om att HQ Bank AB:s banktillstånd återkallas.

Indragning av bankrörelsetillstånd är den hårdaste åtgärden som en FI kan ta till, alternativet skulle annars ha varit att dela ut en varning med straffavgift, men det var inte aktuellt i det här fallet eftersom bristerna enligt FI är alltför allvarliga eftersom Banken har grovt överträtt de mest centrala bestämmelserna i svensk lagstiftning._

http://www.aktiespararna.se/Artikelarkiv/Opinion/2010/augusti/Fragor-och-svar-om-HQ-kraschen/?lb=no&kampanj=pop-up-nej-tack

Och tis 31 aug 2010 beslutade Finansinspektionen om att kräva HQ i likvidation: http://sv.wikipedia.org/wiki/HQ_AB

Dvs vad var det Crafoord hotade att berätta för Finansinspektionen?

- - -

Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan/strongpp bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

1) Fundamental aktieanalys vs teknisk aktieanalys

På lång sikt är fundamental aktieanalys det enda relevanta för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej, dvs förenklat; den ekonomiska utvecklingen för ett börsbolags verksamhet och hur bolagets aktie värderas i förhållande till den ekonomiska utvecklingen mm.

Enl den finansiella vetenskapen går det inte att i längden bli rik på så kallad teknisk aktieanalys, dvs att spå framtida börskurser utifrån diagram för historiska börskurser etc.

Det har även visat sig i vetenskapliga studier.

Man kan tjäna pengar på teknisk aktieanalys några enstaka gånger, men därefter kommer man förr eller senare att göra förlustaffärer vilket gör den analysmetoden meningslös.

Inte heller fundamentalanalys ger vinst varje gång, men här är i varje fall uppfattningen att den i längden ger klart bättre resultat för aktieinvesteringar än teknisk analys.

Och rent logiskt borde även fundamentalanalys vara det enda som fungerar långsiktigt eftersom det bara är den som är underbyggd av rimliga resonemang jämfört med teknisk analys.

2) Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.

Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.

Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.

Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.

3) Immateriella tillgångar

Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.

Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.

Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.

Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).

Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.

Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.

I detta blogginlägg får HQ-aktien fortsatt rekommendation "spekulativt köp".

Nuvarande börskurs 0,45 kr ligger klart högre än kursnivån 0,20 kr när det tidigare blogginlägget skrevs i aug 2013.

+ Sedan det tidigare blogginlägget har det kommit besked om att revisionsbyrån PWC fick betala 700-800 miljoner kr i skadestånd i Prosolvia-härvan, vilket ökar chansen för HQ att få ut skadestånd av sin fd revisionsbyrån KPMG i skadeståndsprocessen kring HQ-härvan.

Samtidigt i den negativa vågskålen sedan förra blogginlägget:

- Den separata rättsprocessen med frågan om HQ verkligen har rätt att över huvud taget driva skadeståndsprocessen.

- Att Ekobrottsmyndighetens åklagare Martin Tidén indikerar att han ev kommer att lägga ned hela brottsprocessen kring HQ-härvan, vilket i så fall ev även minskar HQ:s sannolikhet att lyckas i skadeståndsprocessen.

Dock ser HQ inget skäl för att dessa båda negativa faktorer kommer att inverka negativt på skadeståndsprocessen.

Även om rekommendationen "spekulativt köp" innebär potential till kursuppgång i berörd aktie, innebär rekommendationen samtidigt att det är en aktie med hög risk - dvs risk för kursnedgång.

En sådan aktie bör alltså endast utgöra en liten del av en total aktieportfölj.

Handeln i HQ-aktien på Aktietorget

Positivt att HQ i mindre grad har nackdelar som:

...stor spread (skillnad mellan köp- och säljkurs)

...liten handel i aktien

vilket är negativt för många andra småbolagsaktier.

För HQ-aktien uppgick spreaden till drygt 2% med stängningskurserna (köp- och säljkurser) tis 14 jan 2014.

Då slutade köpkursen i 0,44 kr och säljkursen i 0,45 kr vilket alltså var en skillnad på drygt 2%.

Bara genom att köpa aktien för 0,45 kr och därefter direkt sälja den för 0,44 kr gör man en för… [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?