Post entry

Mejlsvar från HQ

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Christer Sandberg är styrelseordförande i restbolaget HQ som finns kvar efter kraschade aktiemäklarfirman HQ. Så här svarar han på frågor om HQ:s situation.

(Detta blogginlägg är informationsunderlag till det separata blogginlägget "Spekulativt köp: HQ": http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq-bank/spekulativt-kop-hq)

(Christer Sandbergs svar i fetstil nedan.)

1)
_Det finns ju ca 70 miljoner aktier HQ vilket gör att HQ vid en börskurs på i skrivande stund 1,13 kr är värt ca 80 miljoner kr på Aktietorget.

Enl Aktietorgets hemsida äger du ca 8,5 miljoner HQ-aktier (dvs en ägarandel på ca 12% av HQ) inkl via bolag och närstående: http://www.aktietorget.se/QuotesInstrumentInsider.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0000622656

Stämmer det?_

"Ja det stämmer."

Är det ditt privata innehav av HQ-aktier inkl via bolag och närstående, eller är det helt/delvis ett innehav som du förvaltar åt andra?

"Jag äger aktierna via ett bolag som jag äger till 50%. Resterande 50% ägs av min gamla kompis Sten Lundgren."

Varför äger du (inkl närstående och bolag) HQ-aktierna?

"Därför att vi successivt köpt aktierna och anser att det är en intressant fråga att driva."

När köpte du dem?

"Vi köpte successivt efter det att Öresund släppte ut sina aktier på marknaden under våren 2011."

(Investmentbolaget Öresund var tidigare HQ:s största aktieägare.)

För vilken/vilka kursnivåer?

"Gällande kurser."

Om aktierna ägs helt/delvis via närstående och/eller bolag, i så fall vilka närstående och vilka bolag?

"CSL Fastighets AB."

Vad är HQ-aktien värd anser du?

"Förhindrad att kommentera."

Är den köpvärd vid nuvarande börskurs 1,13 kr?

"Förhindrad att kommentera."

Om ja: Varför? Om nej: Varför inte?

"Förhindrad att kommentera."

Kan man tänka så här: HQ är värt ca 80 miljoner kr på Aktietorget vid nuvarande börskurs på drygt 1 kr. Om HQ får ut krävda skadestånd på drygt 3 miljarder kr innebär det ett värde på 40-50 kr/HQ-aktie, dvs ca 40-50 gånger nuvarande börskurs. Innebär det att HQ-aktien är köpvärd vid nuvarande börskurs på drygt 1 kr?

"Förhindrad att kommentera."

Om ja: Varför? Om nej: Varför inte?

"Förhindrad att kommentera."

Vilken ägarandel har Sten Mörtstedt i HQ (inkl bolag och närstående etc)?

"Ca 23%."

Vilken ägarandel har Mats Qviberg i HQ (inkl bolag och närstående etc)?

"Drygt 10%."

(Mats Qviberg är en av de personer som krävs på skadestånd av HQ, men han anser sig helt oskyldig.)

2)
Stämmer det att HQ kräver olika skadestånd på totalt ca 2,5 miljarder kr?

"Nej det rör sig om ca 3,2 miljarder kr."

Är det bla skadeståndskrav på 330 miljoner kr med hänvisning till att HQ tidigare gjort "otillåtna aktieutdelningar"?

"Nej ca 630 miljoner kr."

Och skadeståndskrav på 2 179 miljoner kr med hänvisning till "fel och försummelser" av folk kring HQ?

"Nej ca 2,6 miljarder kr."

Är de otillåtna aktieutdelningarna HQ:s totala utbetalda aktieutdelningar under 2009 och 2010 (för åren 2008 och 2009), eller är det de aktieutdelningar från HQ som bla fd HQ-storägaren Öresund emottog från HQ under 2009 och 2010?

"Nej, det avser verksamhetsåren 2007, 2008 och 2009."

Varför menar ni att det var otillåtna aktieutdelningar?

"Vi anser att Banken och koncernen var underkapitaliserad till följd av att förlusterna hade dolts och att det stred mot försiktighetsprincipen att trots detta dela ut så mycket. Vi anser att Banken och koncernen var underkapitaliserad genom åtgärderna och att styrelsen var vårdslös/oaktsam när de verkställde utdelningarna, för att uttrycka det i lekmannatermer utan att skriva en lång uppsats."

(Med "Banken och koncernen" avses alltså här HQ.)

Och folks fel/försummelser som gör att ni kräver ca 2,6 miljarder kr av dem; vad är det för fel/försummelser ni anser de har gjort?

"Många. Du kan kolla stämningsansökan som finns upplagd på vår hemsida, sedan i maj/juni 2011."

En komplett lista på personer och/eller bolag som är de som krävs på de skadestånd som HQ kräver?

"Se stämningsansökan."

Vilket belopp krävs av respektive person/bolag?

"Hela summan solidariskt."

(Dvs enl HQ är alla skadeståndskrävda skyldiga till hela skadeståndsbeloppen. Det är inte uppdelat med ett visst belopp per person eller bolag.)

Kräver ni dröjsmålsränta också? Hur mycket? From när?

"Ja. Se stämningsansökan."

3)
Kommer HQ att få något skadestånd?

"Förhindrad att kommentera."

Hur mycket?

"Förhindrad att kommentera."

När?

"Förhindrad att kommentera."

Med vilken sannolikhet?

"Förhindrad att kommentera."

Hur stora advokatkostnader etc kommer att belasta HQ innan ev skadestånd erhålls?

"Förhindrad att kommentera."

Har de som krävs på skadestånd över huvud taget har råd att betala de över 3 miljarder kr som HQ kräver?

"Vissa av dem har förmåga. Inte alla, men de svarar solidariskt för ansvaret och betalningsskyldigheten."

(Tex har Mats Qviberg inkl familj en ägarandel på 23% av investmentbolaget Öresund http://www.oresund.se/aktien/aktieagare.html. Och Öresund är totalt värt över 2 miljarder kr på börsen. Så hans ägarandel där är alltså värd drygt 500 miljoner kr.)

Vad är status i skadeståndsprocesserna?

"Skriftväxling pågår. Under hösten kommer förmodligen de första muntliga förhandlingarna att ske."

(Dvs hösten 2012.)

Har skadeståndskrav inlämnats till Stockholms Tingsrätt? När?

"Juni 2011."

När kommer rättegångsförhandlingar inledas?

"Förmodligen hösten 2012."

Hur länge kommer de pågå?

"Kan ej uttala mig om detta. Stor osäkerhet råder."

När väntas dom/domar från tingsrätten?

"Kan ej uttala mig om detta, stor osäkerhet råder."

Sannolikhet för att tingsrättens dom blir att HQ får rätt till krävda skadestånd?

"Kan ej uttala mig om detta. Stor osäkerhet råder."

När kommer i så fall HQ att få skadestånden betalda till sig?

"Kan ej uttala mig om detta. Stor osäkerhet råder."

Eller tror du motparten/motparterna kommer att överklaga till Svea Hovrätt?

"Vet ej."

Sannolikhet för att hovrätten kommer att bevilja prövningstillstånd?

"Kan ej uttala mig om detta. Stor osäkerhet råder."

När väntas i så fall dom/domar från hovrätten?

"Kan ej uttala mig om detta. Stor osäkerhet råder."

Sannolikhet för att hovrättens dom blir att HQ får rätt till krävda skadestånd?

"Kan ej uttala mig om detta. Stor osäkerhet råder."

När kommer i så fall HQ att få skadestånden betalda till sig?

"Kan ej uttala mig om detta. Stor osäkerhet råder."

Eller tror du motparten/motparterna kommer att överklaga till Högsta domstolen?

"Kan ej uttala mig om detta. Stor osäkerhet råder."

Sannolikhet för att HD kommer att bevilja prövningstillstånd?

"Kan ej uttala mig om detta, stor osäkerhet råder."

När väntas i så fall dom/domar från HD?

"Kan ej uttala mig om detta, stor osäkerhet råder."

När kommer i så fall HQ att få skadestånden betalda till sig?

"Kan ej uttala mig om detta. Stor osäkerhet råder."

4)
Har du sett fd HQ-styrelseledamoten Pernilla Ströms blogg om HQ? http://hqbloggen.wordpress.com/2012/04/02/hello-world/

"Ja, jag har tittat på den när den dök upp men den var för osaklig och präglades av för mycket rättshaverist för att passa mig. Kort sagt ovederhäftig."

Så här skriver bla Pernilla Ström i sin blogg:

"(...) ett advokatkårens skojargäng i den nya HQ-styrelsen, kontrollerad av Sten Mörtstedt och hans kumpaner med ordförande Christer Sandberg i spetsen. Genom en kanonad av stämningar hoppas de skrämma fram pengar till sig själva och andra spekulanter, som efter kraschen köpt på sig en mängd HQ-aktier." http://hqbloggen.wordpress.com/2012/04/02/vad-gjorde-de-pa-hq-bank-efter-tre/

Kommentar till det?

"Hon ägnar sig aningslöst och utan förstånd åt rent förtal. Men det är ju (mot bakgrund av vad hon i övrigt att kommer att stå till svars för) ett ringa brott. Vi får ha överseende med detta för närvarande."

Kommentar till att hon betecknar bla dig som att du hör till "ett advokatkårens skojargäng"?

"Hon uttalar sig naturligtvis i affekt. Hon känner inte mig och vi har aldrig haft kontakt, men hon ser väl mig och mina uppdragsgivare som sina fiender - trots att hon under många år varit deras förtroendevalda, vilket hon inte ens nu förstår innebörden av. Sorgligt för henne."

Varför använder hon ett sådant uttryck tror du?

"Hon uttalar sig i affekt naturligtvis och saknar insikt om sin egen roll i HQ härvan."

Vad anser du om Pernilla Ströms tid som styrelseledamot i HQ?

"Ingen kommentar förutom det vi anfört i stämningsansökan."

Var det något som hon hade kunnat göra bättre under den perioden i HQ-styrelsen? Vad?

"Ungefär allt!"

Hur mycket skadestånd krävs hon på?

"Se ovan."

Varför krävs hon på skadestånd?

"Se ovan."

5)
Hur stora var HQ:s tradingförluster enl din bedömning? 1,2 miljarder kr?

"1.230.000.000 kr vid stängningen."

Vad berodde de tradingförlusterna på? Hur uppstod de?

"Se stämningsansökan."

Under vilken tidsperiod uppstod tradingförlusterna?

_"Se stämningsansökan."

Vilka personer är det som har orsakat tradingförlusterna?_

"Se stämningsansökan."

Hur?

"Se stämningsansökan."

Är HQ:s fd tradingchef Fredrik Crafoord helt/delvis skyldig till tradingförlusterna?

"Rent allmänt kan jag bara säga att det åklagaren funnit är att Fredrik Crafoord handlat i enlighet med de instruktioner tradingavdelningen erhållit från styrelse och ledning i övrigt."

Vad anser du om Mats Qvibergs roll vad gäller tradingförlusterna?

"Se stämningsansökan."

Är han skyldig på något sätt till att tradingförlusterna uppstod?

"Se stämningsansökan."

Hur?

"Se stämningsansökan."

Borde han ha agerat annorlunda på något sätt anser du? Hur?

"Se stämningsansökan."

Har han gjort något brottsligt? Vad?

"Se de brottsanmälningar som vi publicerat på hemsidan."

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?