Post entry

Börsläget, del 2

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Börsläget, del 2: Är det fortfarande en god idé att köpa/äga aktier? Bla om H&M, Assa Abloy, Atlas Copco.

Nedan fortsättning av tidigare blogginlägg ("Börsläget, del 1 från 23 mars 2015): http://www.redeye.se/aktiebloggen/borslaget-del-1


Assa Abloy

Gör som nämnt bla dörrlås.

Men även en del relaterade produkter.

Brukar själv hälsa på hos en bekant som bor i lägenhetshus.

Portuppgångens ytterdörr har en eldriven dörröppnare från Assa Abloy (säljs tydligen under varumärket Assa Abloy Besam).

Den är väl till för att gamla och folk med rullstol och rullator lätt ska kunna komma in och ut.

Och dörröppnaren är ganska avancerad:

1)

När man kommer utifrån och har slagit in portkoden, öppnar sig dörren automatiskt via dörröppnaren.

2)

När man kommer inifrån räcker det med att komma nära dörren för att den ska öppna sig automatiskt via dörröppnaren.

3)

Och om dörren börjar stänga sig och man närmar sig dörren igen, öppnar den sig igen via dörröppnaren.

Dvs den verkar ha någon typ av sensor som känner av om det kommer någon.

Och Assa Abloy säljer även tex garageportar under varumärket Crawford.

Positivt för AA att bolaget har starka huvudägare som Gustaf Douglas och Melker Schörling som driver på för att AA ska få en långsiktigt god ekonomisk utveckling.

På samma sätt har ju H&M familjen person med främst grundarsonen Stefan Persson som driver på för att H&M ska få en långsiktigt god ekonomisk utveckling.

Tydligen känner bla Persson och Schörling varandra eftersom Schörling sitter i H&M:s styrelse: http://about.hm.com/sv/About/Corporate-Governance/Organisation/Board-of-Directors.html#cm-menu

Medan H&M främst långsiktigt drivs av internationell expansion (fler H&M-butiker i fler länder), kan AA:s långsiktiga ekonomiska utveckling sägas drivas av:

...ökad kriminalitet i världen ökar efterfrågan på dörrlås

...bra produkter med hög kvalitet

...hygglig världskonjunktur

...företagsköp

...besparingsprogram

AA:s ekonomiska utveckling de senaste kvartalen:

Intäkter:

q1/2013: 11 miljarder kr

q2/2013: 12 miljarder kr

q3/2013: 12 miljarder kr

q4/2013: 13 miljarder kr

q1/2014: 12 miljarder kr (+13%)

q2/2014: 14 miljarder kr (+14%)

q3/2014: 15 miljarder kr (+21%)

q4/2014: 16 miljarder kr (+20%)

Intäktsförändring exkl företagsköp och exkl valutaeffekter:

q1/2014: +4%

q2/2014: +2%

q3/2014: +4%

q4/2014: +3%

Rörelsemarginal:

q1/2013: 15%

q2/2013: 16%

q3/2013: 17%

q4/2013: 17%

q1/2014: 15%

q2/2014: 16%

q3/2014: 17%

q4/2014: 17%

Nettoresultat:

q1/2013: 1,1 miljarder kr

q2/2013: 1,4 miljarder kr

q3/2013: 1,5 miljarder kr

q4/2013: 1,5 miljarder kr

q1/2014: 1,3 miljarder kr (+11%)

q2/2014: 1,5 miljarder kr (+12%)

q3/2014: 1,7 miljarder kr (+19%)

q4/2014: 1,9 miljarder kr (+25%)

Nettoresultat per aktie:

q1/2013: 3,07 kr

q2/2013: 3,71 kr

q3/2013: 3,98 kr

q4/2013: 4,08 kr

q1/2014: 3,41 kr (+11%)

q2/2014: 4,14 kr (+12%)

q3/2014: 4,72 kr (+19%)

q4/2014: 5,10 kr (+25%)

Siffrorna exkluderar en engångskostnad på 1 miljard kr i q4/2013 vilket var för att genomföra ett besparingsprogram.

Av siffrorna framgår att AA har ganska skral intäktstillväxt exkl företagsköp.

Och i längden kan ju ett bolags resultat ha en bättre tillväxttakt än intäkterna.

Men tack vare bla lyckosamma företagsköp verkar AA ändå långsiktigt kunna upprätthålla en resultatökning per aktie som ligger klart över den organiska intäktstillväxten (dvs intäktstillväxten exkl företagsköp).

Kvartalssiffrorna ovan innebär att AA haft följande ekonomiska utveckling i årstakt:

Intäkter:

2013: 48 miljarder kr

2014: 57 miljarder kr (+17%)

Intäktsförändring exkl företagsköp och exkl valutaeffekter:

2014: +3%

Rörelsemarginal:

2013: 16%

2014: 16%

Nettoresultat:

2013: 5,5 miljarder kr

2014: 6,4 miljarder kr (+17%)

Nettoresultat per aktie:

2013: 14,84 kr

2014: 17,38 kr (+17%)

De siffrorna är alltså något missvisande eftersom de exkluderar engångskostnaden på 1 miljard kr 2013, fast denna kostnad lär vara en orsak till besparingar som genomförts så att resultatet ökat så pass bra som det gjorde för AA under 2014.

AA:s siffror i årstakt ovan kan jämföras med H&M:s tidigare nämnda siffror i årstakt:

Intäkter:

dec 2012-nov 2013: 129 miljarder kr

dec 2013-nov 2014: 151 miljarder kr (+18%)

Intäktsförändring exkl valutaeffekter:

dec 2013-nov 2014: +14%

Bruttomarginal:

dec 2012-nov 2013: 59%

dec 2013-nov 2014: 59%

Rörelsemarginal:

dec 2012-nov 2013: 17%

dec 2013-nov 2014: 17%

Nettoresultat:

dec 2012-nov 2013: 17 miljarder kr

dec 2013-nov 2014: 20 miljarder kr (+17%)

Nettoresultat per aktie:

dec 2012-nov 2013: 10,33 kr

dec 2013-nov 2014: 12,07 kr (+17%)

Och med nya försäljningssiffror för H&M blev H&M:s intäkter följande i årstakt för senast rapporterade 12 mån:

Intäkter:

mars 2013-feb 2014: 132 miljarder kr

mars 2014-feb 2015: 160 miljarder kr (+21%)

Dvs siffrorna för AA och H&M är klart jämförbara.

...De har båda hög intäktstillväxt (även om AA uppnått detta mest genom företagsköp).

...De har båda god lönsamhet (hög rörelsemarginal).

...Och de har båda hög tillväxt i nettoresultatet.

Är värderingsnivån för bolagens aktier också ungefär densamma?

Som nämnt värderas H&M-aktien vid 350 kr till ett p/e-tal på 29 (börskurs delat med nettoresultat per aktie för dec 2013-nov 2014).

AA har två börsnoterade aktieslag; A-aktier och B-aktier (varav B-aktien är den mest handlade av de två).

...AA:s B-aktie slutde fre 20 mars 2015 i 514,50 kr.

...Och som nämnt genererade AA ett nettoresultat per aktie på 17,38 kr under 2014.

Aktien värderas därmed till ett p/e-tal på 30, dvs ännu något högre än H&M-aktien.

Mer exakt:

Aktiernas p/e-tal beräknat som rådande börskurser delat med nettoresultat per aktie för senast rapporterade 12 mån:

...Assa Abloy p/e 29,6

...H&M p/e 29,0

Rimligt att AA-aktien värderas tom något högre än H&M-aktien?

Bla antas väl AA på kort sikt gynnas av mera positiva valutaeffekter än H&M efter följande utveckling av euron och dollarn mot kronan:

Euron:

2013: 8,65 kr

2014: 9,10 kr (+5%)

2015 (2 mån): 9,46 kr (+4% från helåret 2014)

slutnivå fre 20 mars 2015: 9,33 kr

USA-dollarn:

2013: 6,51 kr

2014: 6,86 kr (+5%)

2015 (2 mån): 8,26 kr (+20% från helåret 2014)

slutnivå fre 20 mars 2015: 8,62 kr

...H&M har ju över hälften av intäkterna i euro och gynnas därmed av stigande euro mot kronan (trots vissa inköpskostnader i euro).

...Men H&M har bara 10% av intäkterna i dollar och en stor del av inköpskostnaderna i dollar, vilket ger en negativ valutaeffekt pga dollarökningen.

Visst kan H&M ha valutasäkringar som skjuter upp valutaeffekterna ett tag, men i längden kommer de ändå att slå igenom på resultatet.

AA för sin del lär ha en internationellt sett spridd verksamhet med både försäljning och tillverkning jämnt fördelad på olika geografiska regioner, vilket ger generellt positiva valutaeffekter om utländska valutor stärks i förhållande till kronan.

AA:s intäkter på totalt 57 miljarder kr 2014 var fördelade geografiskt på följande sex regioner:

Europa 41%

Nordamerika 36%

Asien 16%

Oceanien 4%

Latinamerika 2%

Afrika 1%


Summa 100% (57 miljarder kr)

AA:s intäktsförändring per region under 2014 (inkl företagsköp och valutaeffekter):

Nordamerika +32%

Latinamerika +20%

Afrika +18%

Europa +10%

Asien +10%

Oceanien +7%


Summa AA +17% (till 57 miljarder kr)

AA:s balansräkning

Som nämnt har H&M en urstark balansräkning med

...en nettokassa på 3% av börsvärdet

...immateriella anläggningstillgångar med ett bokfört värde på bara 6% av eget kapital

Det innebär sänkt risknivå i H&M-aktien (och bidrar till att H&M-aktiens betavärde enl ovan bara bedömts ligga på 0,75 vilket sänker aktieinvesterares avkastningskrav för H&M-aktien, och gör därmed aktiens motiverade värde högre än annars).

Hur ser AA:s balansräkning ut som jämförelse?

Ej lika stark.

...AA hade en nettoskuld på 22 miljarder kr per slutet av 2014.

...Och AA:s börsvärde uppgår till 191 miljarder kr (ca 371 miljoner st utestående aktier gånger börskurs 514,50 kr).

Nettoskulden utgör därmed 12% av börsvärdet.

Det kan låta som en ganska låg skuldsättning men med AA:s kraftigt uppblåsta börsvärde i nästan 200 miljarder kr då aktien värderas till p/e 30, blir nettoskulden inte så stor.

Men om AA hamnar i en svacka (pga ev både problem inom bolaget och ogynnsamma yttre omständigheter som världskonjunktur etc), kan aktien falla kraftigt och börsvärdet bli klart lägre.

I ett sådant läge kan 22 miljarder kr svara för en klart större del av börsvärdet.

Dessutom har AA pga sina många företagsköp mycket ev "luft" i balansräkningen i form av stort bokfört värde på abstrakta immateriella anläggningstillgångar (ia-tillgångar).

AA:s ia-tillgångar var bokförda till 38 miljarder kr per slutet av 2014.

Det motsvarar

...58% av totala tillgångar

...133% av eget kapital

Det kan anses vara en väldigt hög andel vilket höjer risknivån i AA-aktien.

Ia-tillgångar uppstår ju bla om ett bolag köper ett annat bolag för en köpeskilling som innebär en värderingsnivå som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden.

Mellanskillnaden blir då en ia-tillgång i det köpande bolagets balansräkning.

Problemet är att ia-tillgångar ej utgör några konkreta tillgångar som fastigheter, varulager, maskiner, kundfordringar, kassa osv.

Istället är det bara "luft" som bygger på att det köpta bolaget ska generera god lönsamhet framöver.

Men om det köpta bolaget utvecklas sämre än väntat och tom går omkull, blir denna luft värdelös.

Om AA i värsta fall måste nedjustera det bokförda värdet på ia-tillgångarna från nuvarande 38 miljarder kr till noll kr, skulle det ge AA en resultateffekt på -38 miljarder kr.

Det skulle då utradera mer än AA:s hela egna kapital (som uppgick till bara 29 miljarder kr per slutet av 2014).

Ett bolags egna kapital är ju bolagets tillgångar minus skulder.

Och om det egna kapitalet blir negativt (dvs mindre än noll), innebär det alltså att skulderna är större än tillgångarna.

Och det innebär i sin tur att ett bolag per definition är konkursmässigt.

Då måste bolaget omgående få in ett stort kapitaltillskott från aktieägarna om bolaget ska överleva.

Och sådana kapitaltillskott brukar då begäras genom att aktieägarna får köpa stora mängder nya aktier i bolaget.

Det gör då att antalet utestående aktier ökar kraftigt, vilket leder till utspädning.

Dvs det motiverade värdet per aktie faller ju, om bolagets värde måste fördelas på fler utestående aktier (förenklat och allt annat lika).

Stora ia-tillgångar innebär alltså en förhöjd risknivå i ett bolags aktie.

Se tex som skräckexempel på krisdrabbade telefonkatalogbolaget Eniro som tvingats göra stora nedjusteringar av det bokförda värdet på sina förvärvs-relaterade ia-tillgångar.

Bla tidigare blogginlägg om Eniro (från 5 mars 2015): http://www.redeye.se/aktiebloggen/eniro/salj-eniro-aktien

Dvs om Assa Abloy:

Vid börskurs 514,50 kr är bolaget värt nästan 200 miljarder kr på börsen.

För det får man då ett bolag med

...intäkter på knappt 60 miljarder kr per år

...ett nettoresultat på 6-7 miljarder kr per år

...ett nettoresultat per aktie på 17-18 kr per år

Vid börskurs 514,50 kr värderas alltså AA-aktien till ett p/e-tal på 30 (dvs till 30 gånger nettoresultatet per aktie för senast rapporterade 12 mån).

Och i balansräkningen fanns

...en nettoskuld på 12% av börsvärdet.

...ia-tillgångar på 133% av eget kapital.

Jämför med H&M:

Vid börskurs 350 kr är H&M värt nästan 600 miljarder kr på börsen.

För det får man ett bolag med

...intäkter kring 150 miljarder kr per år (160 miljarder kr enl uppdaterade siffror)

...ett nettoresultat på 20 miljarder kr per år

...ett nettoresultat per aktie på 12 kr per år

Vid börskurs 350 kr värderas alltså H&M-aktien till ett p/e-tal på 29 (dvs till 29 gånger nettoresultatet per aktie för senast rapporterade 12 mån ).

Och i balansräkningen fans

...en nettokassa på 3% av börsvärdet.

...ia-tillgångar på 6% av eget kapital

Positivt för AA:

  • Positiva valutaeffekter att vänta de närmaste kvartalen.

Men positivt för H&M:

  • Klart bättre organisk intäktstillväxt än AA.

  • Klart mindre risk i balansräkningen än AA.

Som nämnt ovan kunde H&M-aktien sägas vara fullvärderad vid börskurs 350 kr vid en förenklad värdering med nuvärdesmetoden och ganska optimistiska antaganden om bla

...H&M:s framtida ekonomiska utveckling

...räntenivån

...och aktieinvesterares avkastningskrav.

Med som ett "stress-test" visades att aktiens motiverade värderingsnivå lätt kan falla ner mot 200 kr vid vissa försämringar i antagandena.

Vad är AA-aktiens motiverade värde enl samma värderingsmodell?

Som nämnt genererade AA ett nettoresultat per aktie på 17,38 kr under 2014.

Antag att bolagets nettoresultat per aktie kommer att ha följande utveckling framöver:

år 1: +15% (bla tack vare positiva valutaeffekter pga främst stigande dollar)

år 2-5: +7,5% per år

år 6-10: +5% per år

from år 11 och därefter: +3% per år

Avkastningskrav för AA-aktien:

1)

Långfristig riskfri ränta för närvarande 0,42% per år (räntan på svenska statsobligationer med en löptid på tio år).

...Antag att den riskfria räntan ligger där under 2015 (dvs som snittnivå under "år 1" i värderingsmodellen).

...Men att den successivt stiger till en normalnivå på 4,5% from år 5 och därefter.

2)

Ett påslag på 5,5% per år (på den riskfria räntan) som riskpremie för att få aktieinvesterare att vilja köpa en aktieportfölj motsvarande börsen som helhet, lika gärna som riskfria statsobligationer.

3)

Och antag därutöver att AA-aktien har ett betavärde på 1 (dvs att aktieinvesterare kräver (eller borde kräva) en riskpremie på

5,5%

gånger

1,2

= 6,6%

utöver den riskfria räntan för att vilja köpa AA-aktien lika gärna som statsobligationer

.

Som nämnt bedömdes H&M-aktien ha ett betavärde på 0,75 tack vare att bolaget långsiktigt sett inte verkar vara särskilt konjunkturkänsligt.

Hur kan då AA-aktien åsättas ett betavärde på 1?

...Bolag med aktier med betavärde 1 är ju konjunkturneutrala.

...Bolag med aktier med betavärde under 1 är mindre konjunkturkänsliga än snittbolaget (eller börsen som helhet).

...och bolag med aktier med betavärde över 1 är mer konjunkturkänsliga än snittbolaget (eller börsen som helhet), och har en börskurs som därmed bör ha större svängningar än börsen som helhet vilket innebär ökad risknivå.

Hur konjunkturkänslig är AA:s verksamhet?

...Den lär delvis vara konjunkturkänslig eftersom det i goda tider byggs mera fastigheter och bostäder vilket ger högre efterfrågan på lås (men i sämre tider så byggs det inte lika mycket vilket ger lägre efterfrågan på lås).

...Dock minskar konjunkturkänsligheten för AA eftersom AA har stora intäkter från "eftermarknaden" (dvs underhåll av och utbyten av lås som AA tidigare sålt).

...Men konjunkturkänsligheten lär öka av AA:s balansräkning med en ganska stor nettoskuld och stora ia-tillgångar.

Förenklat antas AA därmed ha en konjunkturkänslighet som sammantaget ger aktien ett betavärde på 1.

Med en normal riskfri ränta på 4,5% bör aktieinvesterare alltså kräva en avkastning på

4,5% i riskfri ränta

plus

(en riskpremie på 5,5% för börsen som helhet) gånger (AA-aktiens betavärde 1)

=

10,0% per år för att vilja köpa AA-aktien (lika gärna som att köpa statsobligationer för en normal ränta på 4,5% per år).

Som jämförelse antogs ovan att aktieinvesterare borde kräva en avkastning på 8,625% per år för att vilja köpa H&M-aktien lika gärna som statsobligationer.

Enda skillnaden från AA är då att H&M-aktien antogs ha ett betavärde på 0,75 istället för AA-aktiens betavärde på 1.

Med ovannämnda antaganden blir utvecklingen alltså följande för AA:s förväntade framtida nettoresultat per aktie:

år 0 (dvs 2014 som redan varit): 17,38 kr

år 1: 19,99 kr (+15%)

år 2: 21,49 kr (+7,5%)

år 3: 23,10 kr (+7,5%)

år 4: 24,83 kr (+7,5%)

år 5: 26,69 kr (+7,5%)

år 6: 28,03 kr (+5%)

år 7: 29,43 kr (+5%)

år 8: 30,90 kr (+5%)

år 9: 32,44 kr (+5%)

år 10: 34,07 kr (+5%)

år 11: 35,09 kr (+3%)

Och därefter fortsatt +3% per år.

Statsobligationsräntan antas ge följande årsränta per år:

år 1: 0,42%

år 2: 1,44% (+1,02 procentenheter från år 1)

år 3: 2,46% (+1,02 procentenheter)

år 4: 3,48% (+1,02 procentenheter)

år 5: 4,5% (+1,02 procentenheter)

år 6: 4,5%

år 7: 4,5%

år 8: 4,5%

år 9: 4,5%

år 10: 4,5%

år 11: 4,5%

Och därefter 4,5% per år.

Med

...ett riskpåslag (en riskpremie) på 5,5% per år för börsen som helhet

...och ett betavärde på 1 för AA-aktien

ger det ett riskpåslag på 5,5% på statsobligationsräntan, för att få aktieinvesterarnas totala avkastningskrav för AA-aktien enl nedan (statsobligationsräntan plus AA-aktiens riskpåslag):

år 1: 5,92% (0,42% plus 5,50%)

år 2: 6,94% (1,44% plus 5,50%)

år 3: 7,96%

år 4: 8,98%

år 5: 10,00%

år 6: 10,00%

år 7: 10,00%

år 8: 10,00%

år 9: 10,00%

år 10: 10,00%

år 11: 10,00%

Och även därefter 10,00% per år.

Då kan AA-aktiens motiverade värde förenklat beräknas som summan av nuvärdena för alla framtida förväntade nettoresultat per aktie som bolaget väntas generera framöver, enl följande:

...Nuvärdet av nettoresultatet per aktie för år 1:

19,99 kr

delat med

diskonteringsfaktorn 1,0592

=

18,87 kr

...Nuvärdet av nettoresultatet per aktie för år 2:

21,49 kr

delat med

diskonteringsfaktorn (1,0592 gånger 1,0694)

=

18,97 kr

...Nuvärdet av nettoresultatet per aktie för år 3:

23,10 kr

delat med

diskonteringsfaktorn (1,0592 gånger 1,0694 gånger 1,0796)

=

18,89 kr

Osv.

Summan av nuvärdet av de förväntade nettoresultaten för AA åren 1-10 blir då ca 173 kr.

Summa nuvärde för nettoresultaten därefter kan beräknas enl följande:

Förväntat nettoresultat per aktie år 11: 35,09 kr

delat med

(0,10 minus 0,03)

=

501 kr.

Men det är alltså nuvärdet per slutet av år 10.

För att därefter beräkna nuvärdet per idag (dvs per slutet av år noll) får man ta:

501 kr

delat med

diskonteringsfaktorn

1,0592

gånger

1,0694

gånger

1,0796

gånger

1,0898

gånger

1,1

gånger

1,1

gånger

1,1

gånger

1,1

gånger

1,1

gånger

1,1

=

212 kr.

Med dessa antaganden blir då AA-aktiens motiverade värde:

...173 kr (nuvärdet av de förväntade nettoresultaten för åren 1-10)

...212 kr (nuvärdet av de förväntade nettoresultaten för år 11 och därefter).


Summa AA-aktiens motiverade värde: 385 kr.

Men AA-aktiens börskurs ligger alltså på 514,50 kr.

Aktieinvesterare verkar alltså ha mera optimistiska antaganden än ovan (eller så tänker de sig inte för).

Dvs:

...H&M-aktiens rådande börskurs: 350 kr.

...Beräknat motiverat värde för H&M-aktien: 350 kr.

...Beräknat motiverat värde för H&M vid "stress-test" (försämrade förutsättningar): 213 kr.

...AA-aktiens rådande börskurs 514,50 kr.

...Beräknat motiverat värde för AA-aktien 385 kr.

Med dessa förutsättningar:

...H&M-aktien är fullvärderad vid börskurs 350 kr.

...AA-aktien borde förändras med -25% för att nå motiverad börskurs 385 kr.

Och vad kan AA-aktiens värde beräknas till vid ett "stress-test" med försämrade förutsättningar?

Antag tex följande:

...Statsobligationsräntan kommer att stiga (från 0,42% år noll) till 5,5% from år 4.

(Dvs det är sämre än ovan där räntan antogs stiga till 4,5% from år 5.)

...Aktieinvesterarna kräver en riskpremie (ett riskpåslag) på 6,5% för att investera i en aktieportfölj motsvarande börsen som helhet.

(Dvs det är sämre än ovan där riskpremien antogs ligga på 5,5%.)

...AA-aktiens motiverade betavärde ligger på 1,1.

(Dvs det är sämre än ovan, dvs innebär högre konjunkturkänslighet än enl ovan där betavärdet antogs ligga på 1.)

...AA:s nettoresultat per aktie får följande utveckling framöver:

år 1: +10%

år 2: +5%

år 3: +5%

år 4: +5%

år 5: +5%

år 6: +3%

år 7: +3%

år 8: +3%

år 9: +3%

år 10: +3%

år 11: +2,5%

Och därefter +2,5% per år.

Vad blir AA-aktiens motiverade värde med dessa försämrade förutsättningar?

Då hamnar det på 225 kr

...med samma värderingsmodell som ovan

...och med samma antaganden i övrigt.

Dvs beräknat normalvärde för AA-aktien: 385 kr.

Men beräknat värde med vissa försämrade förutsättningar: 225 kr.

Nuvarande börskurs för AA-aktien: 514,50 kr.

I ett sämre läge kan motiverad börskurs alltså hamna på under hälften av nuvarande börskurs.

Motiverad kursförändring för AA-aktien jämfört med nuvarande börskurs 514,50 kr:

...med normala antaganden: -25% (från 514,50 kr till 385 kr)

...med försämrade förutsättningar: -56% (från 514,50 kr till 225 kr)

Jämförelse med H&M:

Motiverad kursförändring för H&M-aktien jämfört med nuvarande börskurs 350 kr:

...med normala antaganden: 0% (från 350 kr till 350 kr)

...med försämrade förutsättningar: -39% (från 350 kr till 213 kr)

//Edit: Antagandena ovan för utvecklingen av AA:s nettoresultat per aktie framöver kan jämföras med den historiska utvecklingen av AA:s nettoresultat per aktie de senaste åren (enl AA:s gamla årsredovisningar):

2004: 6,33 kr

2005: 6,97 kr (+10%)

2006: 7,99 kr (+15%)

2007: 9,02 kr (+13%)

2008: 9,21 kr (+2%)

2009: 9,22 kr (0%)

2010: 10,89 kr (+18%)

2011: 12,30 kr (+13%)

2012: 13,97 kr (+14%)

2013: 14,84 kr (+6%)

2014: 17,38 kr (+17%)

De siffrorna är dock exkl engångsposter i resultatet åren

2006

2008

2009

2011

2013

AA anger dock nettoresultatet inkl engångsposter vilket har uppgått till följande nivåer:

2004: 2 miljarder kr

2005: 3 miljarder kr (+11%)

2006: 2 miljarder kr (-33%)

2007: 3 miljarder kr (+92%)

2008: 2 miljarder kr (-28%)

2009: 3 miljarder kr (+9%)

2010: 4 miljarder kr (+53%)

2011: 4 miljarder kr (-5%)

2012: 5 miljarder kr (+34%)

2013: 5 miljarder kr (-8%)

2014: 6 miljarder kr (+35%)

Dvs långsiktigt god utveckling men svackor vissa år.

//

Atlas Copco

...Som nämnt gör ju Atlas Copco (här även kallat AC) luftpumpar (kompressorer).

...Även gruvutrustning (bla kompressor-drivna gruvborrar).

//Edit: Tex i feb 2015 lanserade AC sin nya kompressor Drillair Y35 avsedd för att driva en viss typ av borrar:

Atlas Copco lanserar DrillAir Y35™ - en ny högtryckskompressor med steg IV motor

2015-02-17

Atlas Copco lanserar DrillAir Y35 ™, en kompressor för olika typer av djuphålsborrning såsom

...energi- och brunnsborrning

...samt grundläggning.

Enheten erbjuder en betydande ökning av

...borrhastighet

...bränsleeffektivitet

...och tillförlitlighet.

Den levereras med en Scaniamotor för att möta de stränga utsläppskrav som gäller för steg IV.

DrillAir Y35 kan borra två 4,5" energibrunnar på en dag, tack vare sin höga täckningsgrad med 35 bars tryck och 34.8m3/min (580L/s) flöde.

Med hjälp av Dynamic Flow Boost tekniken ökas flödet från 34,8 till 39m3/min (650l/s).

Det innebär snabbare spolning och påfyllning av borrsträngen och en kortare tid för att avsluta en brunn.

http://www.atlascopco.se/sesv/news/productnews/drillairlaunch.aspx

Enl AC:s svenska hemsida har bolaget inte mindre än 26 olika produktkategorier:

Asfaltläggningsutrustning

Bearbetande verktyg

Belysningsmaster

Betongutrustning

Borraggregat och bergborrmaskiner

Borrverktyg

Concrete spraying equipment

Demoleringsutrustning

Expandrar

Fräsningsutrustning

Generatorer

Injekteringsutrustning

Last- och transportutrustning

Lösningar för energiåtervinning

Luft- och gasbehandling

Luft- och gaskompressorer

Luftmotorer

Lyftblock och löpvagnar

Mobila krossverk och siktar

Monteringslösningar

Monteringsverktyg

Packningsutrustning

Portabla kompressorer

Pumpar

Tryckluftstillbehör

Underjordsventilationsystem

http://www.atlascopco.se/sesv/news/productnews/drillairlaunch.aspx

Även service och underhåll inom följande tjänstekategorier:

Gruv-och bergbrytning

Bygg- och anläggningsutrustning

Stationära kompressorer

Industriverktyg

Uthyrningsutrustning

http://www.atlascopco.se/sesv/news/productnews/drillairlaunch.aspx

Under 2014 hade AC intäkter på 94 miljarder kr fördelat enl följande på bolagets huvudsakliga produktkategorier:

kompressorer 45%

gruvutrustning 27%

byggutrustning 16%

fabriksutrustning 12%


Summa 100% (94 miljarder kr)

Intäktsförändring per produktkategori under 2014 (inkl företagsköp och valutaeffekter):

kompressorer +33%

fabriksutrustning +21%

byggutrustning +6%

gruvutrustning -11%


Summa AC +12% (till 94 miljarder kr)

Exkl företagsköp och valutaeffekter var dock intäktsförändringen dåliga -2% för AC under 2014.

Exkl företagsköp och valutaeffekter var intäktsförändringen följande per produktområde under q4/2014:

fabriksutrustning +4%

kompressorer -2%

byggutrustning -3%

gruvutrustning -9%


Summa AC -3% (till 25 miljarder kr)

Dvs det ser ju inte så bra ut.

AC:s totala intäkter föll från q4/2013 till q4/2014 om man exkluderar företagsköp och valutaeffekter.

Och dessutom föll intäkterna då för tre av AC:s fyra produktområden (exkl företagsköp och valutaeffekter).

Lönsamhet (rörelsemarginal, dvs rörelseresultat delat med intäkter) per produktområde under 2014:

fabriksutrustning 22%

kompressorer 21%

gruvutrustning 17%

byggutrustning 12%


Summa AC 18%

Dvs alla AC:s produktområden visar bra lönsamhet, och tre av fyra produktområden tom mycket bra lönsamhet.

Med bla industrin, byggbolag och gruvbolag som kunder kan AC antas vara mera konjunkturkänsligt än H&M och AA.

Säg att AC-aktiens betavärde ligger på 1,2 (jämfört med ovan antagna 0,75 för H&M-aktien och 1 för AA-aktien).

Det gör att

...aktieinvesterares avkastningskrav bör ligga högre för AC-aktien än för AA- och H&M-aktierna

...vilket bör göra att AC-aktien bör värderas lägre (tex till lägre p/e-tal) än AA- och H&M-aktierna (allt annat lika)

AC:s ekonomiska utveckling de senaste kvartalen:

Orderingång:

q1/2013: 21 miljarder kr

q2/2013: 21 miljarder kr

q3/2013: 19 miljarder kr

q4/2013: 20 miljarder kr

q1/2014: 23 miljarder kr (+8%)

q2/2014: 23 miljarder kr (+11%)

q3/2014: 23 miljarder kr (+20%)

q4/2014: 24 miljarder kr (+24%)

Orderingångsförändring exkl företagköp och valutaeffekter:

q1/2014: -2%

q2/2014: +1%

q3/2014: +2%

q4/2014: +2%

Dvs ganska skrala organiska orderingångs-förändringar för AC på sistone.

Intäkter:

q1/2013: 20 miljarder kr

q2/2013: 22 miljarder kr

q3/2013: 21 miljarder kr

q4/2013: 21 miljarder kr

q1/2014: 21 miljarder kr (+6%)

q2/2014: 23 miljarder kr (+7%)

q3/2014: 24 miljarder kr (+15%)

q4/2014: 25 miljarder kr (+19%)

Intäktsförändring exkl företagsköp och valutaeffekter:

q1/2014: -2%

q2/2014: -3%

q3/2014: -2%

q4/2014: -3%

Dåliga organiska intäktsförändringar för AC på sistone.

Åtminstone kan man väl hoppas att de små orderingångs-ökningarna förr eller senare även kommer att slå igenom på intäkterna.

//Edit: Och inkl valutaeffekter gynnas ju AC av positiva valutaeffekter tack vare både stigande euro och dollar på sistone:

Euron:

2013: 8,65 kr

2014: 9,10 kr (+5%)

2015 (2 mån): 9,46 kr (+4% från helåret 2014)

slutnivå fre 20 mars 2015: 9,33 kr

USA-dollarn:

2013: 6,51 kr

2014: 6,86 kr (+5%)

2015 (2 mån): 8,26 kr (+20% från helåret 2014)

slutnivå fre 20 mars 2015: 8,62 kr

Tex under q4/2014 hade AC:s orderingång följande geografiska fördelning:

Europa 31%

Nordamerika 24%

Asien 24%

Afrika, Mellanöstern 9%

Sydamerika 8%

Australien 4%


Summa 100%

I så fall verkar Assa Abloy gynnas mer av den stigande dollarn än Atlas Copco eftersom den geografiska fördelningen av AA:s intäkter som nämnt var följande under 2014:

AA:s intäkter på totalt 57 miljarder kr 2014 var fördelade geografiskt på följande sex regioner:

Europa 41%

Nordamerika 36%

Asien 16%

Oceanien 4%

Latinamerika 2%

Afrika 1%

- - -

Summa 100% (57 miljarder kr)

//

AC:s "book to bill ratio" (orderingång delat med intäkter):

q1/2013: 104%

q2/2013: 97%

q3/2013: 95%

q4/2013: 93%

q1/2014: 106%

q2/2014: 100%

q3/2014: 99%

q4/2014: 96%

Dvs oroväckande att AC:s orderingång legat lägre än intäkterna under de senaste två kvartalen.

Och den skillnaden verkar även öka kvartal för kvartal.

//Edit: Händelseförloppet för företag kan ju tex beskrivas enl följande:

1)

En kund beställer X produkter för Y kr per st.

Företaget kan då registrera en orderingång på X st produkter gånger priset Y kr per produkt.

2)

Företaget tillverkar produkterna och levererar dem till kunden.

Samtidigt skickas en faktura avseende de levererade produkterna till kunden (dvs kunden "faktureras" för beställda och levererade produkter).

Då kan företaget bokföra intäkter på fakturerat belopp (som ju då motsvarar ordervärdet i punkt 1).

Företaget bokför även ordervärdet som kundfordring på den aktuella kunden.

3)

Kunden betalar fakturan.

Fakturabeloppet kommer då in i företagets kassa.

Och företagets kundfordringar kan då minskas med samma belopp.

Dvs orderingången kommer före bokförda intäkter enl ordningen ovan.

Orderingången kan därmed sägas ge en signal om hur företagets faktiska intäkter (och därmed resultat) senare kommer att utvecklas.

Därför är det av intresse att titta på hur orderingången utvecklas i förhållande till intäkterna under samma period:

  • En orderingång som är större än intäkterna för samma period (dvs en book to bill-kvot över 100%), indikerar då att intäkter och resultat kommer att öka framöver.

0 En orderingång på samma nivå som intäkterna för samma period (dvs en book to bill-kvot på 100%), indikerar oförändrade intäkter och resultat framöver.

  • En orderingång under intäkterna för samma period (dvs en book to bill-kvot under 100%), indikerar fallande intäkter och resultat framöver.

//

Forts AC:s ekonomiska utveckling de senaste kvartalen:

Rörelsemarginal:

q1/2013: 21%

q2/2013: 21%

q3/2013: 20%

q4/2013: 20%

q1/2014: 18%

q2/2014: 19%

q3/2014: 18%

q4/2014: 19%

Ser ut som att AC:s rörelsemarginal har en fallande trend.

Nettoresultat:

q1/2013: 3,0 miljarder kr

q2/2013: 3,1 miljarder kr

q3/2013: 3,1 miljarder kr

q4/2013: 2,9 miljarder kr

q1/2014: 2,8 miljarder kr (-8%)

q2/2014: 3,2 miljarder kr (+2%)

q3/2014: 2,9 miljarder kr (-6%)

q4/2014: 3,3 miljarder kr (+15%)

Nettoresultat per aktie:

q1/2013: 2,45 kr

q2/2013: 2,56 kr

q3/2013: 2,51 kr

q4/2013: 2,38 kr

q1/2014: 2,27 kr (-7%)

q2/2014: 2,64 kr (+3%)

q3/2014: 2,36 kr (-6%)

q4/2014: 2,73 kr (+15%)

Verkar alltså som att AC:s nettoresultat i det stora hela legat ca oförändrat från 2013 till 2014.

Kvartalssiffrorna ovan innebär att AC haft följande ekonomiska utveckling i årstakt:

Orderingång:

2013: 81 miljarder kr

2014: 94 miljarder kr (+15%)

Orderingångsförändring exkl företagsköp och valutaeffekter:

2014: +1%

Intäkter:

2013: 84 miljarder kr

2014: 94 miljarder kr (+12%)

Intäktsförändring exkl företagsköp och valutaeffekter:

2014: -2%

Book to bill ratio

2013: 97%

2014: 100%

Rörelsemarginal:

2013: 20%

2014: 18%

Nettoresultat:

2013: 12 miljarder kr

2014: 12 miljarder kr (+1%)

Nettoresultat per aktie:

2013: 9,92 kr

2014: 9,99 kr (+1%)

AC har alltså klart sämre fart på sina siffror än H&M och AA.

H&M:s nettoresultat per aktie de senaste kvartalen:

dec 2013-feb 2014: 1,60 kr (+7%)

mars-maj 2014: 3,51 kr (+25%)

jun-aug 2014: 3,20 kr (+19%)

sep-nov 2014: 3,76 kr (+12%)

AA:s nettoresultat per aktie de senaste kvartalen:

q1/2014: 3,41 kr (+11%)

q2/2014: 4,14 kr (+12%)

q3/2014: 4,72 kr (+19%)

q4/2014: 5,10 kr (+25%)

AC:s nettoresultat per aktie de senaste kvartalen:

q1/2014: 2,27 kr (-7%)

q2/2014: 2,64 kr (+3%)

q3/2014: 2,36 kr (-6%)

q4/2014: 2,73 kr (+15%)

Kvartalssiffrorna ovan ger nedanstående utveckling i årstakt de senaste åren.

H&M:s nettoresultat per aktie de senaste åren:

dec 2012-nov 2013: 10,33 kr

dec 2013-nov 2014: 12,07 kr (+17%)

AA:s nettoresultat per aktie de senaste åren:

2013: 14,84 kr

2014: 17,38 kr (+17%)

Men AC:s nettoresultat per aktie de senaste åren:

2013: 9,92 kr

2014: 9,99 kr (+1%)

AC-aktiens värderingsnivå

AC har två aktieslag (A och B) varav A är den mest handlade på börsen.

...AC:s A-aktie slutade fre 20 mars 2015 i 282,70 kr

...Och som nämnt genererade AC ett nettoresultat per aktie på 9,99 kr under 2014.

Aktiens p/e-tal blir därmed 28.

Till skillnad från aktierna i H&M och AA som är högt värderade och där bolagen har en god historisk resultattillväxt på sistone, har dock AC haft en skralare ekonomisk utveckling på sistone - men ändå är AC-aktien ungefär lika högt värderad som H&M och AA.

Varför?

Ev hoppas investerarna på positiva valutaeffekter för AC framöver i kombination med att konjunkturen tar fart.

Aktiernas p/e-tal (börskurser per slutet av fre 20 mars 2015 delat med nettoresultat per aktie för senast rapporterade 12 mån):

...Assa Abloy p/e 29,6

...H&M p/e 29,0

...Atlas Copco p/e 28,3

P/e-talen är beräknade enl följande:

...AA:

Börskurs 514,50 kr för B-aktien delat med nettoresultat per aktie 17,38 kr under 2014.

...H&M:

Börskurs 350 kr för B-aktien delat med nettoresultat per aktie 12,07 kr för bokföringsåret dec 2013-nov 2014.

...AC:

Börskurs 282,70 kr för A-aktien delat med nettoresultat per aktie 9,99 kr för 2014.

Vem hade för några år sedan trott att aktier i stora och ganska mogna bolag som H&M, AA och AC skulle värderas till sådana höga p/e-tal som idag?

För några år sedan gällde kanske följande tumregler:

...P/e 15-20 för tillväxtföretag som H&M.

...P/e 10-12 för ganska konjunkturkänsliga industriföretag som AA och AC.

Men som nämnt ovan kan man tex tack vare dagens låga ränteläge och ganska optimistiska prognoser för bolagens framtid åtminstone komma fram till att

...H&M-aktien är värd 350 kr (p/e 29)

...AA-aktien är värd 385 kr (p/e 22)

Men med mera försiktiga antaganden:

...H&M-aktien värd 213 kr (p/e 17-18)

...AA-aktien värd 225 kr (p/e 13)

AC:s balansräkning

Som nämnt värderas bolagens aktier till följande p/e-talsnivåer (börskurser per slutet av fre 20 mars 2015 delat med nettoresultat per aktie för senast rapporterade 12 mån):

...Assa Abloy p/e 29,6

...H&M p/e 29,0

...Atlas Copco p/e 28,3

Och ändå har bolagen tex ganska olika balansräkningar vilket i hög grad påverkar bolagens (och därmed aktiernas) risknivå.

...H&M:

nettokassa 3% av börsvärdet

ia-tillgångar 6% av eget kapital

...AA:

nettoskuld 12% av börsvärdet

ia-tillgångar 133% av eget kapital

AC hade en nettoskuld (räntebärande lån minus kassa) på 15 miljarder kr per slutet av 2014.

Och med rådande börskurser för AC:s A- och B-aktier har bolaget ett börsvärde på nästan 340 miljarder kr.

Dvs nettoskulden utgör 5% av börsvärdet.

Men AC äger även egna AC-aktier för drygt 3 miljarder kr.

Drar man ifrån det värdet får AC en kvarvarande nettoskuld på 12 miljarder kr motsvarande 4% av börsvärdet.

Och AC hade ev luft i balansräkningen i form av abstrakta ia-tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till 33 miljarder kr per slutet av 2014.

Ia-tillgångarna motsvarade därmed per slutet av 2014:

...32% av AC:s totala tillgångar

...65% av AC:s egna kapital

Hur ser AC:s balansräkning ut?

Dvs aktiernas p/e-talsnivåer:

AA p/e 30

H&M p/e 29

AC p/e 28

Förändring av nettoresultatet per aktie (under senast rapporterade 12 mån från föreg 12 mån):

AA +17,1%*

H&M +16,8%

AC +0,7%

*+35% inkl engångskostnader 2013.

Skuldsättning (nettokassa eller nettoskuld) som andel av börsvärdet:

H&M nettokassa 3% av börsvärdet

AC nettoskuld 4% av börsvärdet

AA nettoskuld 12% av börsvärdet

Ia-tillgångar som andel av eget kapital

H&M 6%

AC 65%

AA 133%

Motiverad börskurs (enl förenklad värderingsmodell där aktiernas värde beräknas som nuvärden av förväntade framtida nettoresultat per aktie):

H&M (normalscenario): 350 kr (0% från rådande börskurs 350 kr)

H&M (försiktigt scenario): 213 kr (-39% från rådande börskurs)

AA (normalscenario): 385 kr (-25% från rådande börskurs 514,50 kr)

AA (försiktigt scenario: 225 kr (-56% från rådande börskurs)

Tex bedömda sannolikheter:

...30-40% för att H&M-aktien ska komma ned till ca 200 kr åtminstone någon gång under kommande 4-5 år.

...30-40% för att AA-aktien ska komma ned till åtminstone ca 300 kr åtminstone någon gång under kommande 4-5 år.

...Det räcker tex med att gå tillbaka till sommaren 2013 för att hitta när H&M-aktien senast var nere i nästan 200 kr (jämfört med nuvarande kurs 350 kr).

...Och AA-aktien var nere i 300 kr under hösten 2013.

Vad blir AC-aktiens motiverade värde enl samma värderingsmodell?

Antag tex att AC:s nettoresultat per aktie kommer att utvecklas enl följande de kommande åren (enl ett ganska optimistiskt scenario):

år 1 (dvs 2015): +10%

år 2: +7,5%

år 3: +7,5%

år 4: +5%

år 5: +5%

år 6: +5%

år 7: +3%

Och därefter +3% per år.

Temat är att AC kommer att gynnas av positiva valutaeffekter och förbättrad konjunktur under 2015.

Och även förbättrad konjunktur under de närmast följande åren.

Resultatet antas då så småningom nå en normalnivå och från det öka med en långsiktigt realistisk förändringstakt på 3% per år.

Med detta scenario kommer alltså AC:s nettoresultat per aktie att utvecklas enl följande:

År 0 (dvs faktiskt utfall 2014): 9,99 kr

År 1: 10,99 kr (+10%)

År 2: 11,81 kr (+7,5%)

År 3: 12,70 kr (+7,5%)

År 4: 13,33 kr (+5%)

År 5: 14,00 kr (+5%)

År 6: 14,70 kr (+5%)

År 7: 15,14 kr (+3%)

Och därefter +3% per år.

Detta kan alltså sägas vara optimistiskt eftersom det inte ens antas bli någon lågkonjunktur med fallande resultat.

Egentligen är det inbakat att ovannämnda utveckling är den långsiktiga det väntas bli i snitt, fast det i praktiken kan bli både bättre och sämre år längs vägen.

//Edit: Som jämförelse har AC haft följande nettoresultat per aktie de senaste åren (enl AC:s gamla årsredovisningar):

2004: 3,70 kr

2005: 5,21 kr (+41%)

2006: 12,22 kr (+135%)

2007: 6,09 kr (-50%)

2008: 8,33 kr (+37%)

2009: 5,13 kr (-38%)

2010: 8,15 kr (+59%)

2011: 10,62 kr (+30%)

2012: 11,44 kr (+8%)

2013: 9,92 kr (-13%)

2014: 9,99 kr (+1%)

Siffrorna innehåller engångsposter i resultatet.

Tex i slutet av år 2006 sålde AC en delverksamhet (maskinuthyrning i Nordamerika).

...AC redovisade ett nettoresultat på 15 miljarder kr för 2006 (inkl en reavinst på 7 miljarder kr från avyttringen av delverksamheten)

...och kvarvarande verksamheter genererade bara ett nettoresultat på 6 miljarder kr samma år.

Negativt att luften verkar ha gått ur AC en del sedan toppåret 2012.

Ev bla pga att

...gruvbolagen runt om i världen har sänkt sina investeringar i gruvutrustning

...för att metallpriserna har fallit

...pga sämre efterfrågan från Kina?

//

Avkastningskrav för AC-aktien:

Precis som för H&M och AA antas som utgångspunkt följande utveckling för den långfristiga statsobligations-räntan:

år 1: 0,42%

år 2: 1,44% (+1,02 procentenheter från år 1)

år 3: 2,46% (+1,02 procentenheter)

år 4: 3,48% (+1,02 procentenheter)

år 5: 4,5% (+1,02 procentenheter)

år 6: 4,5%

år 7: 4,5%

Och därefter 4,5% per år.

Precis som för H&M och AA antas aktieinvesterare kräva ett riskpåslag (en riskpremie) på 5,5 procentenheter i tillägg till statsobligations-räntan ovan, för att de ska vilja köpa

...en aktieportfölj motsvarande börsen som helhet

lika gärna som

...en statsobligation.

Dvs aktieinvesterarna antas kräva en förväntad avkastning på

4,5%

5,5%

= 10% per år

för att vilja köpa en aktieportfölj motsvarande börsen som helhet, lika gärna som en statsobligation.

(Fast under åren 1-4 blir detta avkastningskrav för börsen som helhet lägre än 10% eftersom statsobligations-räntan då antas ligga under 4,5%.)

Vad måste aktieinvesterarna då få för förväntad avkastning för att de ska vilja köpa AC-aktien?

Nyckeln till det är vilket betavärde AC-aktien antas ha (dvs hur mycket AC-aktiens börskurs rör sig i förhållande till börsen som helhet).

Som nämnt ovan lär AC vara mera konjunkturkänsligt än H&M och AA, och kan därför antas ha ett betavärde på tex 1,2 för AC-aktien.

Dvs antagna betavärden i ett normalscenario:

AC-aktien 1,20

AA-aktien 1,00

H&M-aktien 0,75

Antaget avkastningskrav för AC-aktien således:

År 1:

statsobligations-ränta 0,42%

plus

(5,5% i riskpremie för börsen som helhet) gånger (AC-aktiens betavärde 1,2)

= 7,02%

År 2:

statsobligations-ränta 1,44%

plus

(5,5% i riskpremie för börsen som helhet) gånger (AC-aktiens betavärde 1,2)

= 8,04%

År 3:

statsobligations-ränta 2,46%

plus

(5,5% i riskpremie för börsen som helhet) gånger (AC-aktiens betavärde 1,2)

= 9,06%

Osv.

Man får då fram att aktieinvesterarnas avkastningskrav för AC-aktien kommer att ligga på följande nivåer (med ovannämnda antaganden):

År 1: 7,02%

År 2: 8,04%

År 3: 9,06%

År 4: 10,08%

År 5: 11,10%

År 6: 11,10%

År 7: 11,10%

År 8: 11,10%

Och 11,10% per år därefter.

Då kan man beräkna AC-aktiens motiverade värde som summan av nuvärdena av alla AC:s framtida nettoresultat per aktie.

Tex nuvärdet för AC:s nettoresultat per aktie år 1:

10,99 kr

delat med

diskonteringsfaktorn 1,0702

= 10,27 kr

Nuvärdet för AC:s nettoresultat per aktie för år 2:

11,81 kr

delat med

diskonteringsfaktorn (1,0702 gånger 1,0804)

= 10,22 kr

Osv.

...Summan av nuvärdena för åren 1-6 blir då 58 kr.

...Och nuvärdet av alla nettoresultat per aktie för tiden därefter kan beräknas som:

15,14 kr i förväntat nettoresultat per aktie år 7

delat med

(0,111 minus 0,03)

= 187 kr per slutet av år 6

För att få fram nuvärdet av det per idag (dvs per slutet av år noll) får man då ta

...187 kr

delat med

...diskonteringsfaktorn:

1,0702

gånger

1,0804

gånger

1,0906

gånger

1,1008

gånger

1,111

gånger

1,111

=

187 kr

delat med

ca 1,7134

=

ca 109 kr

Dvs man beräknar nuvärdet per idag (per slutet av år noll) av 187 kr i slutet av år 6, genom att

...dela 187 med

...produkten av varje års avkastningskrav för AC-aktien under åren 1-6.

Då erhålls AC-aktiens motiverade värde idag som

...58 kr (nuvärdet av de förväntade nettoresultaten per aktie för AC åren 1-6)

plus

...109 kr (nuvärdet av de förväntade nettoresultaten per aktie för AC from år 7 och därefter)

= motiverat värde för AC-aktien 167 kr i standard-scenariot.

Och som jämförelse ligger AC:s A-aktie nu i 282,70 kr.

Dvs motiverad kursförändring för AC-aktien: -41%.

Alternativt kommer AC att få en bättre utveckling av nettoresultatet per aktie än vad som antagits ovan.

Alternativt har aktieinvesterare ett lägre avkastningskrav för AC-aktien än som antagits ovan.

Dvs aktievärderingar i huvudscenariot:

...H&M 350 kr (0% från nuvarande börskurs 350 kr)

...AA 385 kr (-25% från nuvarande börskurs 514,50 kr)

...AC 167 kr (-41% från nuvarande börskurs 282,70 kr)

Och då behöver man inte ens räkna med ett pessimistiskt värderingsscenario för AC.

Dvs bedömd sannolikhet minst 30-40% för att tex

...H&M-aktien ska nå neråt 200 kr åtminstone någon gång inom 4-5 år.

...AA-aktien ska nå neråt 300 kr åtminstone någon gång inom 4-5 år

...AC-aktien ska nå neråt 150 kr åtminstone någon gång inom 4-5 år.

Då har beaktats att

...H&M-aktien i tidigare nämnda försiktiga scenario kunder värderas till 213 kr (-39% från nuvarande börskurs 350 kr).

...AA-aktien i tidigare nämnda försiktiga scenario kunde värderas till 225 kr (-56% från nuvarande börskurs 514,50 kr).

...AC-aktien i ovannämnda huvudscenario värderades till 167 kr (-41% från nuvarande börskurs 282,70 kr).

Dvs detta indikerar att det finns risk för att Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30 som helhet under de närmaste åren kan komma att nå nivåer som ligger klart lägre än idag.

I det perspektivet blir rekommendationen här "spekulativt köp" för Handelsbankens pessimismfond Xact Bear

...vid rådande fondandelskurs 84,45 kr (per slutet av fre 20 mars 2015)

...när OMXS30 står i 1710,87.

//Edit: Om man tex antar att

...OMXS30 kommer att falla 30-40% från nuvarande nivå (1701,87 per slutet av fre 20 mars 2015) åtminstone någon gång under de kommande 4-5 åren

...så innebär det en nedgång till ca 1100-1200.

Hur kommer Xact Bears fondandelskurs att förändras (från nuvarande nivå 84,45 kr vid en sådan indexnedgång?

Förenklat gäller ju som nämnt att

...Om OMXS30 är -1% under en börsdag, så är Xact Bear +1,5% under samma börsdag.

Förenklat gäller ju då att

...om OMXS30 är ner 30-40% så kommer Xact Bear att vara upp 1,5 gånger den nedgången (dvs upp 45-60%).

...Om Xact Bear då från början ligger i 84,45 kr

...innebär en nedgång med 30-40% i OMXS30 i så fall en uppgång i Xact Bear till ca 120-140 kr.

En strategi är alltså att

...helt enkelt ha is i magen och köpa Xact Bear vid nuvarande nivå 84,45 kr (med OMXS30 i ca 1700)

...och helt enkelt lägga dem i byrålådan och inte sälja förrän de ligger i 120-140 kr (när OMXS30 ligger i 1100-1200.

Dock förbehåll för att

1)

den nedgången i OMXS30 ev inte kommer.

2)

och även om den nedgången i OMXS30 kommer är det ej säkert att Xact Bear kommer att stiga så mycket som till 120-140 kr.

Men här i bloggen anses det i varje fall vara värt ett bet.

Tex börsdippen hösten 2014:

...19 sep 2014 var OMXS30 uppe i 1424,22 som högst.

...Sedan kom en nedgång som gjorde att indexet föll till 1246,56 som lägst (vilket nåddes 16 okt 2015).

Dvs det var en indexförändring på -12,5% under knappt en månad.

Samtidigt var

...Xact Bear nere i 115,35 kr som lägst under 19 sep 2014

...Men i samband med indexnedgången steg Xact Bear till 140 kr som högst 16 okt 2014.

Dvs Xact Bear var +21,4% under denna period.

Då var alltså uppgången i Xact Bear-kursen mer än 70% så stor som nedgången i OMXS30 (21,4 delat med 12,5 = ca 1,71).

Edit 2: Under börsens öppning strax efter kl 9 mån 23 mars 2015

...var OMXS30 -0,4% till 1704,47

...samtidigt som Xact Bear var +0,4% till 84,80 kr.

//


Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

1) Fundamental aktieanalys vs teknisk aktieanalys

På lång sikt är fundamental aktieanalys det enda relevanta för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej, dvs förenklat; den ekonomiska utveckl… [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?